skip to Main Content

Bergogliovo antidesatero – anketa synody o synodalitě (1. část)

Toto video je možné zhlédnout i zde: https://anketa.wistia.com/medias/e1yemq4lwb   
https://rumble.com/vuh4im-antidesatero.html   
https://ugetube.com/watch/DOCJuw3dmj9dDke   
https://cos.tv/videos/play/34045367489171456   
https://www.bitchute.com/video/SAZz0Rhxa8Nb/   
https://gloria.tv/post/zTV3XLYt9oWS32R8oTAU2zkJ8   

Stáhnout video: 347,8 MB, 1280×720 / 104,8 MB, 768×432

Prvním bodem Bergogliova antidesatera synody o synodalitě z ankety Varšavské diecéze je:

1. Společníci na cestě

Podle Bergoglia našimi společníky na cestě do věčnosti už nejsou Ježíš, Jeho Matka, svatí a pravověrní katolíci, ale těmito společníky mají být osoby LGBTQ, hinduisté, buddhisté, ctitelé démona Pačamamy a tzv. uprchlíci.

Citace z ankety: „Jaké skupiny nebo osoby zůstávají na okraji tvého církevního společenství?“

Správná odpověď by byla: Takové osoby, které se vyloučily hříchem, nevěrou, herezemi. Za ty je třeba se modlit a ty je třeba nabádat k pokání.

Jenže otázka má za cíl prosadit do církevního společenství osoby LGBT odmítající pokání. Toto je Bergogliův program, který je v anketě o synodalitě skrytě prosazován.

2. Naslouchání

Bergoglio nezdůrazňuje naslouchání Bohu skrze pokání a modlitbu, ale naslouchání lidem, kteří žijí nemorálním životem. Záchranné pokání v Kristu se jim ale podle Bergoglia zvěstovat nesmí. Takovým falešným nasloucháním se katolíci mají sjednotit s duchem herezí, nevěry a sexuálních zvráceností. To je zločin!

Citace z ankety: „Dokážeš identifikovat předsudky a stereotypy, které nám ztěžují vzájemné naslouchání ve farnosti nebo ve společenství?“

Otázka směřuje k tomu ocejchovat zdravé katolické učení a Boží přikázání termínem předsudky. Řádné manželství, tvořené mužem a ženou, je Bergogliem ocejchováno jako stereotyp. Početnou křesťanskou rodinu zase hanlivě přirovnal ke králíkárně. Na druhé straně vyhlašuje, že Evropa je neplodná žena, a proto prý je třeba přijímat tzv. uprchlíky. Toto je ďábelská politika Bergoglia. Už jen kladením otázek synodální ankety mění myšlení a vede k věroučné a morální destrukci.

3. Ujmout se slova

Ujmout se slova znamená privilegovat ve farnostech drzé jedince, bojkotující základní pravdy víry a morálky a prosazující své subjektivní názory. Ve skutečnosti jde o realizaci II. vatikána. Už tam se ujali slova a vedení modernisté. Ti se pak ujali slova i při formaci kněžstva na teologických školách a v seminářích. Ničí životodárné pravdy, které zabezpečují spásu. Bergoglio chce nyní vtělit strukturu synodální sebevraždy do každé diecéze a do každé farnosti, a to už do října 2023.

Citace z ankety: „Kdo vystupuje ve jménu farnosti (společenství) a jak ho volí?“

Otázka je důkazem, že ve skutečnosti jde o vybudování struktury tzv. bergogliánských neziskovek, které se v diecézích a farnostech mají stát nejvyšší autoritou.

4. Slavit

Citace z ankety: „Jak podporujeme aktivní účast všech věřících na liturgii a vykonávání liturgických funkcí?“

Bergoglio sleduje cíl, aby byly ženy svěceny na diákonky a později na kněžky. O to už usiloval synodou o Amazonii spolu s propagací pohanství, kde navrhoval svěcení čarodějek za diákonky. Toto všechno je hrubé narušování základů víry i církevní tradice.

Citace z ankety: „Jaký prostor má vykonávání služeb lektorátu a akolytátu ve tvém společenství?“

Opět jde o prosazování žen do liturgie jako prostředku k totálnímu rozvratu církve. Kristus přece jasně určil za své nástupce apoštoly. Panně Marii, ač svou svatostí předstihla všechny apoštoly, nebyl dán kněžský úřad. Pokorně se účastnila liturgie, kterou slavil apoštol Jan.

5. Spoluzodpovědnost za misii

Citace z ankety: „Jsi učedníkem – misionářem – či realizuješ misii církve a jakým způsobem?“

Pravou misií je hlásání Krista ukřižovaného. Ježíš apoštolovi řekl: „Posílám tě k pohanům, abys otevřel jejich oči a oni se obrátili od tmy ke světlu, od moci satanovy k Bohu, a vírou ve mne dosáhli odpuštění hříchů.“ (Sk 26,17-18) Bergoglio i synodální anketa má ale k misii opačný postoj – nechat pohany v temnotě. Skrze tzv. naslouchání se mají katolíci plně otevřít pohanské antimisii a pak místo Krista uctívat démony.

6. Vedení dialogu v církvi a společnosti

Místo úsilí o spásu a následování Krista má být ve farnosti prosazen tzv. dialog. Tím se nesleduje posílení zachovávání Božích přikázání, ale nastolení subjektivního přístupu. Bergogliem prosazovaný dialog je programem totální destrukce a odpadu od Boha.

Citace z ankety: „Jakou zkušenost s dialogem máme s věřícími jiných náboženství a s osobami, které nepatří k žádnému vyznání?“

Dnešní katolík nejprve potřebuje, aby si uvědomil svou identitu, která je ve shodě s Kristovým evangeliem a ve shodě s církevní tradicí. Pokud tuto identitu bude mít, nebude vést žádný dialog, ale bude konat pravdivou misii pro Krista, a ne pro antikrista, jak to prosazuje Bergoglio.

Citace z ankety: „Zda a jakým způsobem tvoje společenství vede dialog a učí se od jiných společenských institucí ze světa politiky, ekonomiky, kultury, občanské společnosti, chudobných?“

Církev není politickou ani kulturní či ekonomickou organizací. Církev je na prvním místě povinna vést ke spáse. Ta je v Kristu a je spojena s hlásáním pokání a obrácení. Toto ale nikde v synodálních dokumentech není a ani se to v nich nepředpokládá.

7. Ekumenismus

Citace z ankety: „Jaké vztahy má naše církevní společenství s členy jiných tradičních křesťanských vyznání?“

Dnes je katolicismus v krizi kvůli herezím a apostazi. Modernistický duch nezabezpečuje spásu. Pokud neproběhne obroda církve a katolíci nebudou znát svou katolickou identitu a nebudou zakořeněni v Kristu, řeč o nějakém ekumenismu či misii nepřipadá v úvahu.

Citace z ankety: „Zda ve tvém společenství/farnosti jsou jiná křesťanská vyznání? Zda vedete dialog?“

Ve farnosti jsou i svědkové Jehovovi a adventisté. Obojí pokládají papeže za antikrista s číslem 666. V minulosti se mýlili, neboť papežská instituce chránila pravdy víry i mravy. Dnes jim ale jejich tvrzení, že lžipapež Bergoglio je vtělený antikrist, katolíci nemají čím vyvrátit.

8. Autorita a spoluúčast

Citace z ankety: „Zda v procesu rozlišování a služby jsou zapojovány světské osoby…?“

Rozlišovat Boží věci může jedině člověk, který je praktikující křesťan a je duchovně čistý, a ne nějací samozvaní leadeři, animátoři a referenti, de facto bergogliánské neziskovky. Rozlišování v podstatě znamená hledat vůli Boží v dané situaci. Lidé světa ale apriori odmítají Boží vůli. Tvrdě prosazují světského ducha a Boží vůle je vůbec nezajímá. Je proto totální nesmysl mluvit o zapojování světských osob v procesu rozlišování.

9. Rozlišovat a rozhodovat

Citace z ankety: „Jaké je v tvém společenství, farnosti, spojení mezi konzultací a rozhodováním a jak se realizuje v praxi?“

Tady Bergoglio nenápadně nastoluje princip, aby jeho církevní neziskovky nejen takzvaně rozlišovaly, ale hlavně o všem rozhodovaly. Plánuje přechod do satanské církve New Age, a to je i skutečným cílem celé tzv. synodální cesty.

10. Formovat se v synodalitě

Citace z ankety: „Je ve tvém společenství/farnosti je možnost… formace osob, které převezmou zodpovědnost za církevní společenství – leadeři, animátoři a moderátoři?“

Anketa prozrazuje plán, že za církevní společenství převezmou zodpovědnost osoby, které nemají Boží pověření ani posvěcení a které nemají ani pravé učení, ani Ducha Kristova, ale mají ducha světa. Cílem ankety je zmapovat si lidi vhodné k vytvoření bergogliánských neziskovek. Ty pak převezmou zodpovědnost, aby žádný biskup ani kněz nepřekážel v přechodu do anticírkve New Age. Ta je cestou do věčného zavržení.

Na závěr ankety, postavené na bergogliánském dekalogu, vidíme, že tzv. naslouchání, rozlišování, rozhodování atd., jsou jen krycí pojmy. Ve skutečnosti se za nimi skrývá jediný cíl – oklamat a zmanipulovat katolíky k prosazení bergogliánského mechanismu. Sebezničení katolické církve má tak proniknout do každé farnosti. V celé anketě není ani slovo o pokání, o obrácení ani o jediném Spasiteli Ježíši Kristu. Není zde nic o odpuštění hříchů ani o Božím trestu pro nekající a zatvrzelé hříšníky.

Řešením pro Polsko není Bergogliánská tzv. synodální cesta. Jediným řešením dnes pro Polsko je pravdivé pokání! To znamená nazvat pravdu pravdou, arciheretika arciheretikem a oddělit se od lžipapeže Bergoglia.

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

 

1. 2. 2022

 

Stáhnout: Bergogliovo antidesatero – anketa synody o synodalitě /1. část/ (1. 2. 2022)

 

 

Back To Top