skip to Main Content

BKP: Antimisie Bergoglia v Kanadě

Toto video je možné zhlédnout i zde: https://antimisie.wistia.com/medias/776gjvma3q   
https://rumble.com/v1ed1pl-antimisie.html   
https://cos.tv/videos/play/37961696523097088   
https://www.bitchute.com/video/AmADFszdloy4/   
https://gloria.tv/post/vr4cgwMXbsNa34SsXrJSDPG4h   

Stáhnout video: 397,4 MB, 1280×720 / 120,1 MB, 768×432

Pohanství neuctívá pravého Boha, ale démony a ďábla. Boží slovo říká: „To, co pohané obětují, neobětují Bohu, ale démonům.“ (1Kor 10,20) Pohanství je spojeno s popíráním Boha Stvořitele a s odmítáním Božích zákonů a přikázání.

Pohanské kulty, uctívající duchovní síly zla, zbožšťují zvířata. Např. v hinduismu je kráva posvátná.

Invaze neopohanství začala v době II. vatikánského koncilu. Na křesťanských územích začala být popularizována jóga jako zdánlivě nevinná gymnastika. Ve skutečnosti je ale jóga součástí pohanského hinduismu. Hinduismus vyznává blud reinkarnace, který protiřečí základním pravdám křesťanství. Konkrétně:

1) Reinkarnace popírá Boha Stvořitele, od Něhož má vše svou existenci.

2) Reinkarnace popírá i Boha Spasitele a odpuštění hříchů, které je v Ježíši Kristu. Místo toho propaguje falešné praktiky sebespasení.

3) Reinkarnace popírá realitu věčného nebe a pekla. Tím člověku otvírá dveře k egoistické nemorálnosti, a de facto k sebezničení.

4) Reinkarnace popírá existenci nesmrtelné duše v člověku.

Druhý vatikánský koncil nevaroval před šířením ateistického modernismu ani před modlářským pohanstvím. Ateistický modernismus s historicko kritickou metodou vytvořil vakuum pro přijetí falešného pohanského duchovna. K pohanství patří hinduismus, buddhismus, animismus Amazonie i ostatní pohanské kulty uctívající démony. Koncil naprogramoval cestu apostaze k pohanství deklarací Nostra aetate. Vytýčil tzv. úctu k pohanským kultům a tím de facto zablokoval či odstranil pravdivou misii. Koncil místo ní otevřel dveře antimisii pohanství na křesťanská území. To není nevinná věc, to je duchovní zločin!

Koncilní a pokoncilní papežové prosazovali ducha pohanství, spojeného s uctíváním démonů, a to jak svým mlčením, tak svými aktivitami a gesty. Jan XXIII., Pavel VI. a Jan Pavel II. měli mimořádně velkou zodpovědnost. Je třeba vědět, že jejich povinností bylo rozlišit hereze koncilu a koncil jako heretický zamítnout. Oni činili pravý opak. To je zločin proti Bohu i Tajemnému Tělu Kristovu – církvi. Jestliže odmítli konat pravdivé pokání i v hodině smrti, pak jsou nyní v pekle! To je učení církve o těch, kteří odmítají pokání i v hodině smrti a umírají v herezi či těžkém hříchu. Je výsměchem Kristovu evangeliu kanonizovat tyto apostaty, jak to učinil arcikacíř Bergoglio. V pekle ale jsou a také budou i mnozí biskupové a kněží, kteří se s herezemi koncilu sjednotili a odmítli či odmítnou spasitelné pokání i v hodině smrti.

V pokoncilní době nebyl vydán ani jediný papežský dokument, který by zamezil šíření pohanství uvnitř křesťanství! Naopak na všech teologických školách se donekonečna mantrovalo: „Secundum Vaticanum… Nostra aetate…“. Současní biskupové a kněží, kteří prošli pokoncilní formací, by si měli pokorně přiznat, že byli tímto duchem hereze přiotráveni. Musí proto konat pravdivé pokání a oddělit se od tohoto heretického učení a heretického ducha, chtějí-li být spaseni. Kdo má ducha pokoncilní teologie, není schopen rozlišovat ducha pohanství od Ducha Kristova. Takový není schopen rozlišovat ani pravdy, které vedou ke spáse od lží vedoucích do zavržení.

Proces heretické paganizace II. vatikána urychlil Jan Pavel II. roku 1986 v Assisi. Svolal pohanské leadery a v jednotě s nimi se modlil. Věděl přitom, že pohané se modlí k démonům a k ďáblu, a ne k Bohu. Tím dal velké pohoršení a zločinný precedent. Vytvořil falešné veřejné mínění, že pohanské kulty uctívající démony jsou spolu s křesťanstvím rovnocennými cestami ke spáse. Ale jen Ježíš, Boží Syn, zemřel za naše hříchy na kříži. Stále proto platí a platit bude: „V nikom jiném není spásy.“ (Sk 4,12) To se bohužel dnes už nesmí ani z kazatelny, ani mezi aktivními laiky hlasitě povědět, protože tím bychom prý urazili tzv. jiná náboženství. A to by bylo proti duchu II. vatikána. Toto heretické veřejné mínění, že pohanství je rovnocennou cestou ke spáse, je u většiny křesťanů už hluboce zakořeněno. Nyní ho Bergoglio už i oficiálně legalizuje. V Kanadě dělá antimisii už i propagací pohanských rituálů, které svolávají démony, jako např. zadýmování či tanec k tzv. Matce Zemi. Zbožšťování země, tedy stvoření, je modlářství, a navíc za tímto pojmem pokřtění pohané uctívají konkrétního démona. Na tomto rituálu s bubny a s výkřiky ke cti tohoto démona je Bergoglio přítomen a je zároveň spoluúčastníkem svolávání démonů. To je další gesto jeho apostaze. Nejhorší je, že on tím dává zhoubný precedent celému křesťanství. Začal transplantovat démonské praktiky do křesťanských obřadů.

II. vatikán vytýčil cestu antimisie a František ji nyní všude vtěluje. Kanada, Amazonie, intronizace démona Pačamamy ve Vatikánu, to je Bergogliova cesta, kterou táhne nepoučené katolíky do masové apostaze a přechodu do anticírkve New Age. Ta už uctívá ne pravého Boha, ale démony. Toto je skrytým cílem Bergogliova synodálního procesu.

Pohané, aby byli spaseni, potřebují pravdivou evangelizaci. Musí se dozvědět, že podstatou křesťanství je 1) víra v Boha Stvořitele a 2) víra v jediného Spasitele, kterým je Jednorozený Boží Syn, Ježíš Kristus.

Církev je povinna povědět jasné slovo proti okultismu, starým i novodobým pohanským praktikám a k jejich aktualizaci v současné pseudokultuře. Propagace těchto pohanských praktik je propagací falešných cest a je zločinem, pokud je prosazuje nějaký biskup či kněz. Povinností pravdivého pastýře je varovat před těmito cestami svěřené stádo. Není žádné společenství mezi cestou spásy, danou nám Kristem, a pohanskými cestami jógy či pohanstvím Amazonie či Kanady. Zde platí: „Jaké spolužití světla s temnotou? Jaký souzvuk Krista s Beliálem? Jaký podíl věřícího s pohany? Jaké spojení chrámu Božího s modlami?“ (2Kor 6,15-16)

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

 

28. 7. 2022

 

Stáhnout: BKP: Antimisie Bergoglia v Kanadě (28. 7. 2022)

 

 

Back To Top