skip to Main Content

BKP: Bergogliovy lži a manipulace v Lisabonu a Fatimě /2.‒6. srpna 2023/

Toto video je možné zhlédnout i zde: https://salvacion.wistia.com/medias/s39qc21jgr   
https://rumble.com/v37cy1b-v-lisabonu.html   
https://cos.tv/videos/play/46522511982105600   
https://ugetube.com/watch/Xzn9JhWllCzCAgF   
https://www.bitchute.com/video/uqk9da1Zd2TK/   
https://gloria.tv/post/2yGCjLrMs9rmDX7zDMdWDYgAh   

Citace Bergoglia z 3. 8. 2023: „… když vidíme strukturu příběhu Stvoření, který je mýtickým příběhem v pravém slova smyslu ‚mýtus‘, protože „mýtus“ je způsob poznání.“

Komentář: Mýtus je v běžném chápání báchorka a nesmysl, pohádka. Mytologie představuje neskutečno. Bergoglio vědomě víru v Boha Stvořitele, tedy víru odůvodněnou rozumným poznáváním reality, relativizuje a zařazuje do říše mýtů, tedy mytologie a báchorek. Tím zpochybňuje první článek Kréda: „Věřím v Boha, Stvořitele nebe i země, všeho viditelného i neviditelného.“ 

Citace Bergoglia z 2. 8. 2023, Lisabon: „V klasické mytologii je Oceanus dítětem oblohy (Uran): jeho rozlehlost vede smrtelníky k tomu, aby pozdvihli svůj pohled do výše a povznesli se k nekonečnu. Oceanus je však také dítětem (matky) Země (Gaia), již objímá, a vyzývá nás, abychom s něhou objali celý obydlený svět.“

Komentář: Pomocí slovní manipulace Bergoglio navozuje sympatii k mytologii, tedy k báchorkám a otevřenosti nereálnu. Jeho cílem je otvírat srdce mladých lidí k přijetí této pseudovíry, skrze kterou pohanství uctívá tvorstvo jako božské. Tím odmítá pravdivou víru v Boha Stvořitele a dopouští se synkretismu.

Apoštol tuto pseudovíru odsuzuje a varuje, že Bůh takové lidi trestá. Upadají do morálních zvrhlostí. „Boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří svou nepravostí potlačují pravdu… Vyměnili Boží pravdu za lež a klanějí se a slouží tvorstvu místo Stvořiteli… Proto je Bůh vydal v moc hanebných vášní. Jejich ženy zaměnily přirozený styk za nepřirozený a stejně i muži zanechali přirozeného styku s ženami a vzplanuli žádostí jeden k druhému, muži s muži provádějí hanebnosti (zvrhlosti).“ (Ř 1,18-27)

Citace Bergoglia z 3. 8. 2023, Lisabon: „Mějte na paměti, že potřebujeme integrální ekologii; musíme naslouchat utrpení planety…“

Komentář: Den předtím Bergoglio tvrdil, že Oceanus je dítětem matky země (Gaii). Tento jeho dvojznačný slovník má za cíl zaměnit v křesťanství jasné pravdy spojené s vírou a morálkou za pohanské mýty a zároveň tuto mytologii prosadit i do svaté liturgie. Pokusil se o to už v Synodě o Amazonii. Tam také hlásal tzv. ekologickou konverzi, která znamená sjednocení se s tzv. teritoriálními démony na daném území.

Letos na jeho diskrétní objednávku jeden jeho stoupenec v Mexiku připravil a prosadil tzv. mayský obřad mše svaté s pohanskými prvky. Tzv. principál, kterým může být i žena, a okuřovatel jsou v některých momentech mše důležitější než kněz. Je vůbec otázka, jde-li tu o svatokrádež, anebo už o úplné vyhnání Ducha svatého a tím i neplatnost takové pseudoliturgie. Bergogliův stoupenec zmanipuloval pak i ostatní mexické biskupy, a ti bezmyšlenkovitě, aniž by si uvědomovali tragické důsledky, mu tuto satanizaci mše odkývali. Nyní musí konat pokání, jinak na ně dopadá trest exkomunikace, vyloučení z církve!

Citace Bergoglia z 2. 8. 2023, Lisabon: „Prosím, nedělejte z církve celnici. … Ne. To není církev. Spravedliví i hříšníci, dobří i špatní: všichni, všichni, všichni.“

Komentář: Kdo to říká a s jakým cílem? Říká to neplatný papež František, který popřel všechny základní pilíře víry zabezpečující spásu. Tím na sebe stáhl Boží anathemu, prokletí a vyloučení z církve. Je jasné, že vyloučený za zločiny proti Bohu a církvi, nemůže být zástupcem Ježíše Krista. On je okupant, který zneužívá katolickou mentalitu slepé poslušnosti papeži, která ale protiřečí Božímu zjevení. „Kdo by hlásal jiné evangelium, i kdyby to byl anděl z nebe, budiž proklet, anathema – vyloučen.“ (Gal 1,8-9)

Co Bergoglio sleduje? Zneužitím nejvyšší autority chce převést Kristovu církev do jedné satanské anticírkve New Age. Ano, podrazem a lží tam chce přetáhnout biskupy, kněze, věřící, tedy všechny, všechny, všechny. V takové pseudocírkvi se už nerozlišuje dobro a zlo, spravedlivý a nespravedlivý. Tato Bergogliova sekta vede všechny, všechny do pekla.

Citace Bergoglia z 5. 8. 2023, Fatima: „… toto je dům Matky a matka má vždy otevřené srdce pro všechny své děti, všechny, všechny, všechny, bez výjimky.“

Komentář: Ježíšova Matka právě z Fatimy všechny, všechny, všechny své děti vybízí k pokání, protože chce jako matka, aby byly zachráněny. Je zde ale tajemství lidské svobody, kterou Bůh respektuje. Bůh miluje rovněž všechny a chce, aby všichni byli spaseni. A právě proto musí být hlásáno pokání. Ježíš, který za nás všechny, všechny zemřel, ví, že Jeho utrpení bude pro mnohé zbytečné. A to proto, že mnozí lidé pro svou pýchu nemilují a odmítají pravdu. Budou proto věčně zavrženi. Rozhodli se sjednotit se zlem a definitivně odmítli pokání. Ježíšova matka ve shodě s evangeliem varuje právě ve Fatimě před peklem všechny, všechny své děti! Rovněž i Ježíš mnohokrát varuje, ale tento hlas Bergoglio umlčuje či překrucuje, aby se všichni, všichni, všichni nechali oklamat jeho super-náboženskými frázemi, za kterými je duch antikrista, a šli do pekla.

Citace Bergoglia z 2. 8. 2023, Lisabon: „Když církevní hnutí nebo diecéze… provádí proselytismus, není to křesťanské. Křesťanské je pozvat, přijmout, pomáhat, ale bez proselytismu.“

Komentář: Bergoglio zde říká několik lží a zároveň manipulací. Hanlivým pojmem proselytismus nazývá pravdivou misii. Ježíš apoštolům přikazuje: „Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude zavržen.“ (Mk 16,15n) Bergoglio svou demagogií ale pravdivou misii ruší. Evangelium nahrazuje antievangeliem, přijímáním tzv. pohanské kultury a zasvěcováním se démonům. Sám podal precedent v Kanadě pod vedením šamana. Tato satanizace církve je i podstata jeho synodální cesty, vedoucí do věčné záhuby.

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

 

10. 8. 2023

 

Stáhnout: BKP: Bergogliovy lži a manipulace v Lisabonu a Fatimě /2.‒6. srpna 2023/ (10. 8. 2023)

 

 

Back To Top