skip to Main Content

Co Bůh chce po kněžích a pastorech v Americe?

22. 8. 2020

Vážení kněží a pastoři Ameriky,

hovoří se o celosvětové karanténě, která má ještě letos znovu začít a rovněž se hovoří o povinné vakcinaci. Sám Gates tvrdí: „Pokud odvedeme dobrou práci s vakcínami, snížíme populaci o 10-15 %.“ A co dál? Tím to neskončí. V plánu je genocida ne jedné miliardy, ale šesti miliard lidí!

Jaký konkrétní krok k vytvoření podmínek pro pravdivé pokání je nutné udělat? V Bibli je zmínka o svátku novoluní.

Tento svátek byl spojen i s obětí za hřích (viz Nu 28,15). Proroci neustále vybízeli národ k pokání, to je – k obrácení se srdcem k Bohu a postavení Boha ve svém životě na první místo.

Bohužel neplatný papež Bergoglio v žádném případě nepředstavuje ortodoxii, a ti, kdo s ním tvoří jednotu a denně ji zmiňují ve svaté liturgii, nemohou svolávat na Ameriku požehnání.

Základy svatosti tvoří vnitřní modlitba a neustálé pokání. Bez těchto dvou základů jsou svátosti neúčinné, a naopak – stávají se jen alibismem a utvrzováním se na cestě sebeklamu.

Co se týče katolického pohledu – k pokání a k duchovnímu probuzení velmi přispěla pobožnost spojená s prvními pátky v měsíci. V roce 1917 při zjevení Ježíšovy Matky ve Fatimě opět zazněla výzva k pokání. Se zjevením ve Fatimě je spojen požadavek první soboty v měsíci, tzv. fatimské soboty, jako kajícího dne. K obnovení biblického svátku novoluní je aktuální právě kající den.

Co máme v této snad už apokalyptické době konkrétně dělat pro záchranu svou, svěřených duší i celé Ameriky? Drazí kněží a pastoři, Bůh před vás klade jako svůj požadavek jeden kající den v měsíci.

Program pro kající den v měsíci:

V prvních setkáních nezapomeňte konkrétně ukázat na falešné duchovno a na aktuální hereze, tedy na hříchy proti 1. přikázání (viz https://bcp-video.org/cz/pokani-z-prvniho-prikazani-za-synodu-o-amazonii, https://centrum-32.wistia.com/medias/hnocwa0c8x).

Po přednášce diskutujte na toto téma a pak hlasitě vyznávejte viny za sebe i za svůj národ. Kéž byste v tomto kajícím dnu věnovali aspoň dvě hodiny modlitbě v Duchu a pravdě. Světlo a sílu z modlitby bys měl vtělovat do svého osobního života.

Kéž by se našlo v Americe několik kněží a rovněž několik pastorů, kteří s tímto programem začnou ve své církvi! Skrze vás tuto praxi mohou přijmout i horliví věřící, z kterých se tak stanou skutečně pravdiví bojovníci Kristovi.

Drazí kněží a pastoři, začněte praktikovat jeden kající den v měsíci a skrze vás na Ameriku sestoupí Duch pokání!

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

 

Byzantský katolický patriarchát (BKP) je společenství mnichů, kněží a biskupů, žijících v klášterech. V čele BKP stojí patriarcha Eliáš s dvěma biskupy-sekretáři +Timotejem a +Metodějem. BKP povstal z potřeby hájit základní křesťanské pravdy proti herezím a apostazi. Pseudopapeže Bergoglia neuznává a nepodřizuje se mu.

 

 

Back To Top