skip to Main Content

František, Pačamama a cizí oheň

5.2.2020

Oheň je symbolem horlivosti, svatosti i působení Ducha svatého. Je však i jiný oheň, který není z nebe, ale z pekla! Ti, kteří se s ním sjednotili, končí v pekle.

V Jeruzalémském chrámu hořel Boží oheň. Přinášely se v něm Hospodinu celopaly beránků a jiných zvířat, zástupně za hříchy Božího lidu. Kousek od Chrámu, v údolí Hinóm, však byla modla Moloch, v níž také hořel oheň, ale ne Boží, cizí! Přinášeli mu v oběť dokonce nevinné děti!

Mezi vyjmenované formy okultismu, které Hospodin skrze Mojžíše zakazuje v Deuteronomiu 18, patří praktiky věštění, magie a spiritismu. Toto jsou hříchy proti prvnímu přikázání: „Nebudeš míti jiných bohů a nebudeš se jim klanět ani je uctívat.“ Vstupní branou do okultní oblasti bylo projití ohněm, tedy zasvěcení se skrze toto gesto démonům.

Boží slovo nám dává výstražný příklad, že nemůžeme sloužit Hospodinu a zároveň démonům, skrytým za okultními praktikami.

Třetí kniha Mojžíšova svědčí: „Árónovi synové Nádab a Abihú vzali každý svou kadidelnici, dali do ní oheň a na něj položili kadidlo. Přinesli před Hospodina cizí oheň, jaký jim nepřikázal. I vyšel oheň od Hospodina, a usmrtil je před Hospodinem.“ (3M 10,1n)

Jaký je Boží oheň a jaký je oheň cizí? Boží oheň hoří v duši spravedlivého. Zapaluje v něm horlivost pro Boha a spásu duší. Cizí oheň hoří v duši toho, kdo čerpá sílu z okultních praktik a nerespektuje Boží zákony.

Boží oheň je Duch svatý, Duch pravdy. Cizí oheň je duch lži. Síla lži je oheň, který ničí vztah k Bohu. Je to modlářství, spojené s věštěním, magií a vyvoláváním duchů – spiritismem. Zde se nabízí člověku zvláštní pomoc obrácením se na duchovní síly – tzv. energie –, ve skutečnosti démony. Za jakou cenu? Za cenu ztráty živého spojení s Bohem!

Člověk touží po vládě a moci. Na poušti ďábel pokoušel Ježíše slovy: „To všechno ti dám, jestliže padneš a budeš se mi klanět.“ Ježíš řekl: „Odejdi, satane, neboť je psáno: ‚Hospodinu svému Bohu se budeš klanět a Jeho jediného uctívat.‘“ (Mt 4,10)

Duch lži udržuje lidi v otroctví skrze falešnou úctu k pohanským kultům, takzvaným náboženstvím, která neuctívají Boha, ale ďábla a démony. Ďábelská moc se projevuje v okultismu skrze magii a věštění.

Tato duchovní nečistota je spojena s morální nečistotou a různými zvrácenostmi, s okultní hudbou, která má kořeny v pohanském voodoo, s narkotiky, cynismem, sadismem a jinými zvrhlostmi. Orientální meditace, spojené se zenem, jógou, imitují duchovno a je za nimi rovněž cizí oheň. Oheň Ducha svatého naopak spaluje sílu hříchu a vede k pravé úctě k Bohu.

Na II. vatikánském koncilu byl skrze deklaraci Nostra aetate zapálen cizí oheň vyhlášením úcty k pohanským kultům – tzv. náboženstvím – de facto k jejich démonům. Jak rafinovaně bylo toto jedno slovo „úcta“ zneužito! Spustilo jadernou reakci ďábelského ohně v celé církvi! Ježíš ale říká: „Jediného Boha budeš uctívat!“ (Mt 4,10)

Papež Jan Pavel II. se stal svým gestem v Assisi roku 1986 katalyzátorem tohoto cizího ohně II. Vaticana. Za to byl arciheretikem a arcikacířem Bergogliem prohlášen za svatého!

Bergoglio falešnou úctu k pohanským démonům, zamaskovanou v dokumentech koncilu, plně demaskoval, když veřejně uctíval démona Pačamamu, a to dokonce v hlavním chrámu katolické církve.

Svůj synkretismus ospravedlňuje tak, že on pouze realizuje II. vatikánský koncil. Za démonem Pačamamou a úctou k němu je cizí oheň, démonské duchovno.

Modlářství, okultismus a hereze jsou hříchy proti prvnímu přikázání. Každý křesťan, který jakkoliv vešel pod moc cizího ohně, stáhl na sebe Boží prokletí a musí se okultní infekce odřeknout. Co je tou okultní infekcí?

Návštěva věštkyně, víra v horoskopy, „služba“ léčitele či magnetizéra, kteří „pracují“ s tzv. energiemi, četba orientální filosofie a otevření se tím na falešné duchovno, závislost na okultní hudbě, bojová umění spojená s meditacemi, léčba alternativní medicínou, akupunktura, akupresura, homeopatie, jejíž podstatou je magické duchovno, čínské masáže, orientální meditace, novodobé formy kontaktování s duchovními energiemi – rebirthing, channelling, formy satanismu.

Za všemi okultními praktikami je cizí oheň. Jen v Itálii je 12 milionů uživatelů magie, v Paříži je několik tisíc věštkyň, v Anglii jsou čarodějky registrovány jako speciální zaměstnání. Nechoďme však daleko, Bergoglio prosazuje čarodějky jako privilegované diakonky, perspektivně kněžky. Co to bude za církev pod démonem Pačamamou a jejími diakonkami a kněžkami, do které Bergoglio katolíky táhne? Vždyť to budou, otevřeně řečeno, diakonky a kněžky satanovy. To si, vážení katolíci, necháte líbit?

Cizího ohně se musí odřeknut každý, kdo se mu v minulosti otevřel, a musí dělat z okultismu pokání. Jak dlouho? To záleží od stupně, jak hluboko se touto okultní sílou, cizím ohněm, nechal proniknout. Závisí to také od času, jak dlouho byl na této falešné cestě.

II. Vaticanum ustanovením úcty k pohanství, tedy k jeho démonům, spustil jadernou reakci cizího ohně v celé církvi. Protibiblickou otevřenost církve vůči pohanství připravil duch modernistického liberalismu, který na koncilu ovládl klíčová místa. Pokoncilní duch pak prosadil ateistický modernismus do církevního učení. Herezemi otrávený episkopát a presbyteriát se už není schopen bránit Bergogliově síti, která převádí Kristovu církev do satanovy anticírkve New Age.

V této situaci je jen jedno jediné řešení, a to pravdivé pokání.

1) Ať každý biskup, kněz a upřímný katolík dá na jeden rok Bohu slib jedné hodiny denně upřímné a kající modlitby!

2) Každý biskup a kněz ať se odřekne herezí a ducha modernismu, popírajícího všechno nadpřirozené v Bibli. Jde o hříchy proti prvnímu Božímu přikázání.

3) Každý biskup, kněz, řeholník a věřící ať se odřekne okultního léčení a všech forem věštění a magie. Jde o hříchy proti prvnímu přikázání.

4) Každý biskup, kněz a katolík ať se radikálně oddělí od arcikacíře Bergoglia a jeho jidášské sítě! A to kvůli prokletí, které na něm spočívá za hříchy modlářství proti prvnímu přikázání.

Pohanství s uctíváním ďábla a démonů je bytostně spojené s okultismem, tedy s mnohými skrytými formami věštění, magie a vyvolávání duchů.

Je známým faktem, že Bergoglio má svého okultního léčitele, s nímž je stále v duchovním kontaktu! Odkud bere arcikacíř Bergoglio své inspirace k vyvolávání a intronizaci démona Pačamamy a odkud bere cizí oheň, není už tajemstvím.

Modleme se za kontemplativní řehole a opatství, aby dřív, než je Bergoglio zlikviduje, udělaly odvážný krok a oddělily se od něho. Nemají co ztratit! Když však s arcikacířem zůstanou, ztratí všechno, i svou duši! Ať bojkotují jeho sankce – stejně jsou neplatné! Bergoglio není papežem! Nikdo ho jako Jidáše a vraha lidských duší nesmí poslouchat! Kdo ho poslouchá, stahuje na sebe prokletí dle Gal 1,8-9.

V církvi je stav sede vacante, dokud nepřijme papežskou volbu ze dne 14. 10. 2019 arcib. Carlo Maria Viganó.

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

 

 

Back To Top