skip to Main Content

Kořeny Synody o Amazonii

2.11.2019

Synoda o Amazonii s přijetím ducha pohanství do nitra církve i do svaté liturgie je totální zradou podstaty Kristova evangelia i celého křesťanství. Jde o skrytý, ale oficiální převod Kristovy církve do anticírkve New Age. Tento moment vrcholného zločinu a zrady si ale vyžaduje odvedení pozornosti, a proto byl spuštěn chaos s otázkou zrušení celibátu. Má předem zablokovat Boží výzvu k pravdivému pokání a obrodě církve.

K pokání, hlavně z 1. přikázání, z hříchů modlářství, vybízeli už proroci. Hřích modlářství nazývali duchovním smilstvem a Bůh zaň národ trestal válkami i babylonským zajetím.

Jaké kořeny má duch lži a hereze, který nyní ovládá církev a je koncentrován v Bergogliovi a jeho týmu?

Kořeny sahají přes synkretistické setkání s pohany v Assisi (1986) až k II. vatikánskému koncilu a jsou napojeny na heretický proud neomodernismu (20. stol.), modernismu (19.−20. stol.) a osvícenství (18.−19. stol.).

Tento heretický proud, který vešel do nitra církve, se snažil zastavit svatý papež Pius X. encyklikou Pascendi Dominici Gregis (1907). Jeho heslem bylo: Všechno obnovit v Kristu! Obnova Božího lidu tehdy nastala jednak úctou k Božskému Srdci Páně a prvními pátky v měsíci, spojenými s pokáním, a jednak úctou ke Kristu Králi, především v Mexiku. Tehdy (1929) mnozí zůstali věrni Kristu i za cenu mučednické smrti.

Na listině heretických modernistů byl v roce 1911 i prof. Angelo Roncalli, budoucí Jan XXIII. Po smrti Pia X. obnova církve pomalu ochabovala. Otrávený proud modernismu začal skrytě progresovat. Za Pia XI. byl Roncalli poslán de facto za trest jako vizitátor do Bulharska a pak do Turecka. Později se ale vítr obrátil a latentní heretik Roncalli se stal papežem Janem XXIII.

Kardinálové jako by byli paralyzováni a nebyli schopni respektovat, že dle věroučné buly Pavla IV. ten, kdo byl v minulosti heretikem, nemůže už zastávat úřad v církvi. Kdyby byl heretik vybrán, volba je neplatná, i kdyby byl za papeže zvolen jednohlasně. Všechno, co heretik koná, je neplatné a neúčinné – uvádí bula.

Duch apostaze, který se s Janem XXIII. dostal k moci, využil šanci a byl svolán koncil pod heslem „aggiornamento“ – přizpůsobení se světu, tedy opak pokání. Do nitra církve byl přijat duch světa a postupně vyhnán Duch svatý. Otrávené ovoce dnes dovršuje apostata Bergoglio Synodou o Amazonii.

Koncil byl povinen řešit aktuální problém, a to označit a odsoudit znovu rozšířené hereze modernismu. Toto podstatné koncil neučinil a svým mlčením de facto vytvořil prostor pro invazi heretického proudu. A to je zločin! Heretický proud, reprezentovaný protestantem Bultmannem, přešel do katolické církve.

Jan XXIII. ustanovil liberální teology za moderátory koncilu. Koncil tehdy ještě díky zdravé atmosféře v katolické církvi nemohl realizovat to, co už nyní páchá Bergoglio. Přesto však koncil postavil základní pilíře pro etapovitý masový odpad a rozklad církve. Odvolávat se proto dnes na autoritu II. Vaticana proti heretické činnosti Bergoglia je směšné! Bergoglio se pokládá za pravého interpretátora a realizátora II. Vaticana a skutečně jím je.

To, že koncil obsahoval některé pravověrné dokumenty, nic nemění na tom, že duch byl už odpadlický a program heretický. O tom svědčí zvláště dekret Nostra aetate, Dignitatis Humanae a další. Koncil dvojznačnými pojmy a mlčením dal prostor heretickému proudu neomodernismu. Na teologické školy se dostal duch hereze a začaly být popírány základní pravdy víry.

Koncil navíc dekretem Nostra aetate prosadil, aby do vakua nevěry a pochybností vstoupil nový duch – duch pohanství. Nyní se už máme podle vzoru Amazonie místo pravému Bohu klanět modlám, démonům a samotnému ďáblu.

Má-li nastat pravdivá obnova a reforma církve, II. vatikánský koncil musí být vyhlášen tím, čím v pravdě byl, tedy heretickým. Za heretiky musí být posmrtně vyhlášeni tři tzv. svatí papežové, a to Jan XXIII., Pavel VI. a Jan Pavel II., a musí být oficiálně vyloučeni z církve. Jejich kanonizace je neplatná i proto, že ji vyhlásil zjevný heretik a apostata Bergoglio.

Jaké jsou argumenty pro vyloučení tří papežů z církve?

Jan XXIII. naprogramoval proces zvratu uvnitř církve pod heslem aggiornamento – přizpůsobení se světu. Nekonal, co byl povinen konat, a to postavit se proti herezím neomodernismu. Podobnou vinu měl papež Honorius, který mlčel k herezi monotheletismu a za to byl posmrtně vyloučen z církve.

V 60. letech vypukla invaze okultismu a s ním i pohanství. Hinduismus se šířil skrze jógu, buddhismus skrze orientální filosofie, meditace a bojová umění. Tento proud neopohanství masově strhával dezorientované křesťany na scestí falešného duchovna. Jan XXIII. na to nijak nereagoval. To je zločin! Navíc duchem aggiornamenta těmto jedovatým proudům otevřel dveře do nitra církve.

Jan XXIII. odmítl zveřejnit třetí fatimské tajemství, které se týkalo vnitřního rozkladu církve, který on sám započal.

Pavel VI. zneužil papežskou autoritu k zmanipulování závěrečných dokumentů koncilu a pak k jejich schválení. Dokumenty obsahovaly zjevné a skryté hereze, zašifrované za dvojznačnými formulacemi. Tím spáchal zločin proti Kristu a církvi!

Za svého pontifikátu byl povinen se postavit proti šířícím se herezím neomodernismu a synkretismu s pohanstvím. Neudělal to! To byl další zločin. Ovoce dnes žneme.

Pavel VI. prosadil na klíčová místa amorální preláty a kryl morální delikty. Neomlouvá ho ani jeho encyklika hájící kněžský celibát či encyklika Humanae vitae odsuzující antikoncepci.

Jan Pavel II. v roce 1983 schválil nový církevní Kodex, jímž de facto přijal svobodné zednáře do církve a na klíčová místa v církvi.

Svolal synkretistické setkání s pohanskými představiteli do Assisi (1986). Tím učinil gesto, jako by pohanské cesty uctívání ďábla byly rovnocenné s cestou spásy, kterou nám na kříži vydobyl Boží Syn Ježíš Kristus. Toto je mimořádně velký zločin! Tímto také dal precedens pro celou církev k legalizaci synkretismu s pohanstvím a k likvidaci pravdivé misie. Setkáním v Assisi vtělil herezi obsaženou v dokumentu Nostra aetate II. Vatikána.

Nepostavil se proti masovému rozšíření herezí neomodernismu, obsažených v historicko-kritické metodě. Metoda popírá všechny zázraky obsažené v Písmu, Božskou inspiraci Písma, Božství Kristovo, Jeho vykupitelskou oběť na kříži za naše hříchy i Kristovo historické a reálné vzkříšení. Pokud v úřadu papeže mlčel k těmto herezím ničícím církev, nese strašnou zodpovědnost za jejich smrtonosné ovoce! On byl povinen hájit víru a mravy!

Jan Pavel II. kromě toho nejenže kryl zločiny homosexuální pedofilie, ale dokonce vydal tajný dokument, jímž biskupům zakázal proti nim radikálně a otevřeně vystupovat, jak zveřejnila polská masmédia. Ovoce jeho činnosti dnes žneme.

Bergoglio ví, že má málo času, a proto v nejbližších dnech chce vyhlásit závaznost heretických paradigmat Synody o Amazonii a současně zrušení celibátu. Zneužívá papežskou autoritu, která mu už ale jako heretikovi a apostatovi nenáleží.

V této bezmocnosti Byzantský katolický patriarchát jako prorocký hlas učinil záchranný krok –mimořádným způsobem vyhlásil arcibiskupa Viganò za právoplatného papeže. Jenže heretik Bergoglio, okupující papežství, dál a bleskově činí nenávratné kroky k zničení církve. Usiluje pod falešnou poslušností vtáhnout katolické biskupy do anticírkve New Age.

Arcibiskup Viganò k papežské volbě mlčí. Musí čekat na otevřenou podporu odvážných a uvědomělých biskupů, kteří se k němu jako k papeži přidají. Jejich společným cílem musí být záchrana před masovým odpadem, který už naprogramoval Bergoglio a který v nejbližších dnech vyhlásí. Je už jen málo času. Je třeba, aby si věřící uvědomili, že jde o jejich spásu, o spásu jejich dětí a vnuků. Je čas, aby se modlili za biskupy a iniciovali je osobně či svými dopisy k rozhodnému kroku oddělení se od neplatného papeže. Ať se postaví za nového pravověrného papeže!

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

 

 

Back To Top