skip to Main Content

Loupežnická synoda o Amazonii

29.9.2019

V Efezu v roce 449 proběhla loupežnická synoda. Letos má být opět, a to ve Vatikánu – o Amazonii.

Cílem je prosazení ducha pohanství, okultních praktik, čarodějnictví, magie, věštění a spiritismu, a to dokonce i do liturgie. Svědčí o tom přípravný dokument Instrumentum Laboris. Jde o zjevné hereze, především panteismu, které ničí nejen podstatu katolické víry, ale plně protiřečí i celému křesťanství.

Vrcholem pokrytectví a manipulace Bergoglia je, že během loupežnické synody bude 13. října vyhlašovat on, heretik, pravověrného obránce víry Johna Henry Newmana za svatého.

Bergoglio prosazuje nemorálnost a sexuální zvrácenosti. Líbá nohy transsexuálům a tímto gestem legalizuje těžké hříchy a zločiny vůči Bohu i lidem. Jako heretik likviduje Boží přikázání i přirozené morální normy. Příkladem je heretická exhortace Amoris Laetitia.

Dle Písma svatého i věroučné buly „Cum Ex Apostolatus…“ je neplatným papežem. Kdo se mu podřizuje a obhajuje ho jako právoplatného, nese spoluzodpovědnost za jeho hereze a zločiny. To platí i o biskupu Schneiderovi a kardinálu Burkemu, kteří přestože ukazují na Bergogliovy hereze, prosazují absurdní závěr, že tento heretik nemůže být zbaven úřadu.

František Bergoglio je bičem Božím na odpadlý katolicismus. Bez dekretu Nostra aetate II. Vaticana by ale apostatickou Synodu o Amazonii nemohl realizovat. Připravuje vrcholnou zradu uvnitř církve. Bůh říká: „Na mě můj lid zapomněl, pálí kadidlo falešným bohům. Přivedu je k pádu na jejich cestách.“ (Jer 18,15) Prorok volá: „Odmrštil jsi svůj lid, protože jsou plni pohanství.“ (Iz 2,6)

„Slyšte nebesa, poslouchej země, tak promluvil Hospodin: Vůl zná svého hospodáře a osel jesle svého pána, mě však apostatický Vatikán už nezná.“ (Iz 1,2-3) „Slyšte slovo Hospodinovo, sodomští náčelníci“ (Iz 1,10) … „běda, nevěstkou se stalo město věrné – Řím –, bývalo plné práva a spravedlnosti, teď jsou v něm vrahové.“ (Iz 1,21) „Zkáza nevěrných a hříšníků však bude stejná, zajdou ti, kdo opustili Hospodina“ (Iz 1,28).

Patriarchát tímto vyzývá všechny upřímné katolíky i nekatolíky k jedné hodině modlitby denně a k postu po tři pondělky, středy a pátky bez jídla až do večeře od 6. do 27. října. Synoda připravuje satanizaci a invazi démonů do církve. Ježíš říká: „Takový druh démonů není možno vyhnat, leč modlitbou a postem.“ (Mt 17,21)

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

 

 

Back To Top