skip to Main Content

Modlitba v naléhavé potřebě

Modlitba zahrnuje sedm dní. Pokud jde o velmi vážnou věc, je možné se ji modlit opakovaně 7 týdnů. 50. den byl seslán Duch svatý. 50tý rok byl milostivým létem Božím. „O cokoli byste prosili Otce v mém jménu, to vám dá.“ (Jn 16,23)

Stáhnout: Modlitba v naléhavé potřebě 

formát doc ,         formát pdf

 

I. Pondělí

Ó Moudrosti věčná a vtělená, nejmilejší a klanění nejhodnější Ježíši, pravý Bože a pravý člověče, jediný Synu Otce věčného a Marie, vždy Panny! Hluboce se Ti klaním v lůně a slávě Tvého Otce, kde jsi byl po celou věčnost a v panenském lůně Marie, Tvé nejdůstojnější Matky v čase Tvého vtělení. Vzdávám Ti díky, že jsi sám sebe zmařil a přijal jsi způsob otroka (Fp 2,7), abys mě vytrhl z krutého otroctví ďáblova. Nyní přijímám a až do smrti chci přijímat tuto pokoru.

Můj Pane, i kdybych vynikal postem, modlitbou, štědrostí, nevinností nebo jakoukoli jinou ctností, to vše se bez pokory rozpadne a zhyne.

Život je krátký, neznám den ani hodinu své smrti. A Ty mě vybízíš, abych byl připraven na smrt, na Boží soud a věčnost. Proto mám dnes žít z víry tak, jako by to byl první a zároveň poslední den v mém životě. Pane Ježíši, Ty nyní klepeš na dveře mého srdce. Já Ti nyní otvírám a přijímám Tě za svého Spasitele a Pána.

„Přijímám“ (několikrát to v duchu s vírou zopakuj). Nyní o mně platí: „Těm, kteří ho přijali, dal moc stát se Božími dětmi.“ (Jn 1,12)

(3x Zdrávas Maria)

 

II. Úterý

Ježíši, vyznávám Ti svou velkou a skrytou pýchu, že se totiž v skrytosti svého srdce pokládám za nejlepšího, za nejdůležitějšího a za nejzbožnějšího. Když mohu vykonat něco dobrého, ještě více roste pocit nadřazenosti, nenahraditelnosti a ještě více odsuzuji bližní. Jsem větší hříšník než ti, které odsuzuji, protože to, co odsuzuji, to sám dělám. Dostal jsem více milostí a světla, a přesto nepřináším „ovoce hodné pokání“ (Mt 3,7-10). Jsem plný pýchy, hněvu, závisti, kritičnosti, svévolník, který se bouří proti vůli Boží. Jsem největší překážkou svým bližním, aby mohli uvěřit, obrátit se a růst ve svatosti. Od věčných trestů se mohu zachránit jen pokorou, o kterou musím denně usilovat. Můj Ježíši, od Tebe se mám učit tichosti a pokoře (Mt 11,29). Dívám se na trnovou korunu na Tvé hlavě, vidím sliny na Tvé tváři, třtinu v ruce, šarlatový plášť, slyším ta posměšná slova! Ty nevinný trpíš za mne! Za mé minulé hříchy: reptání, svévolnosti, požitkářství a různá pohoršení mi zde na zemi náleží bití, plivání, pohrdání a zesměšňování. To je pro mne největší dobrodiní, které musím neustále vyhledávat, být za ně vděčný a děkovat každému, kdo mě bude tupit a ponižovat. (Poděkuj Ježíši, za konkrétní ponížení a utrpení, které dopustil z lásky k tobě.)

(3x Zdrávas Maria)

 

III. Středa

Ježíši, já, ________, ubohý hříšník obnovuji a potvrzuji v přítomnosti Tvé Matky své křestní sliby:

  • zříkám se navždy satana,
  • zříkám se navždy veškeré jeho pýchy,
  • zříkám se navždy jakékoli spolupráce s ním.

Dále se zříkám všech nečistých démonů, kteří poskvrňují a zotročují především moje tělo: démona obžerství, smilstva, alkoholismu, démonů hypochondrie, lenosti, mamonu, konzumu… Dobrá Matko, aby teď ve mně nezůstalo prázdné místo, vypros mi u Ježíše ducha sebezáporu a čistoty!

Dále se zříkám všech démonů, kteří poskvrňují a zotročují především mou duši: ducha klamu, strachu před následováním Tebe, ducha hněvu, závisti, kritičnosti, posuzování, sebelítosti, rouhačství, vzpoury, duchů, kteří působí v dnešní době skrze nečistou hudbu, časopisy, literaturu, televizi, internet a veřejné mínění. Zříkám se ducha pýchy, bludu, farizejismu, liberalismu, racionalismu, gnosticismu a všech náboženských démonů zneužívajících city a rozum a ničících živou víru. Zříkám se všech démonů, kteří skrze veřejné mínění pokládají zlo za dobro a dobro za zlo. Dobrá Matko, vypros mi u Pána Ježíše ducha pravdivé sebekritiky a poslušnosti, aby tak místo v mé duši nezůstalo prázdné.

(3x Zdrávas Maria)

 

IV. Čtvrtek

Dále se zříkám všech nečistých démonů, kteří poskvrňují a zotročují především mého ducha: jsou to démoni, kteří přešli skrze spiritismus, hypnózu, homeopatii, lidové léčitele, psychotroniky, paradiagnostiky, věštce, magnetizéry, astrology, bílé a černé mágy a jejich činnost. Zříkám se démonů, kteří přešli skrze jógu, zen, reiki, Silvovu metodu, transcendentální meditaci, horoskopy, kondiciogramy, akupunkturu, čínské masáže a jiné orientální praktiky, skrze četbu okultní literatury, skrze různé praktiky a sympatie vyvolané masovými sdělovacími prostředky a veřejným míněním ovládaným démonickými silami!

Zříkám se démonů, kteří přešli jako temné dědictví z 3. až 4. pokolení za to, že moji předkové dali víru různým formám magie, věštění, spiritismu a magnetizérství.

(Uvědom si před Bohem, že se nyní odříkáš. Několikrát v duchu zopakuj: „Odříkám se.“)

Všech těchto démonů, kterým jsem se vědomě či nevědomě otevřel nebo je zdědil, se úplně odříkám. Dobrá Matko, vypros mi, ať do prázdného místa ve mně sestoupí v plnosti Duch svatý, kterého jsi přijala spolu s apoštoly v den Letnic (Sk 2).

(3x Zdrávas Maria)

 

V. Pátek

Děkuji Ti, Pane Ježíši, Synu Boží, že jsi na kříži zemřel za mě a Tvá krev mě nyní očišťuje od každého hříchu (1J 1,7). Ty jsi smrtí na kříži zlomil sílu hříchu i ďábla. Křtem jsem byl ponořen do Tvé smrti (Ř 6,4). Před smrtí jsi řekl: „Žízním!“. Byla to nejen fyzická žízeň, ale i vnitřní touha po dokonání díla spásy. Ježíši, i já s Tebou nyní žízním po spasení svém i bližních.

Ve zvolání „Eli, Eli, lema sabachtani“ jsi vyjádřil moment nejtěžšího boje, když jsi vzal na sebe i všechny moje hříchy a byl jsi mučen démony temnoty.

Ve zvolání „Dokonáno jest“ jsi dokonal dílo spásy. Ďábel i hřích byl přemožen. Není třeba nic dodávat, jen je třeba si to uvědomovat a realizovat.

Tvá poslední slova vyjadřují vrcholení Tvého umírání a týkají se i mne. Poslední okamžik Tvé spasitelné smrti i za mě vyjadřuje zvolání: „Otče, do Tvých rukou vydávám svého Ducha.“ Pane Ježíši, skrze křest jsem byl ponořen do Tvého vítězství na kříži – do Tvé smrti. Sílu Tvé smrti mám vírou zpřítomňovat při zříkání se své vůle i v maličkých věcech (lenost, strach…). I já nyní s vírou prožívám smrt spolu s Tebou – moment absolutního vítězství a odevzdanosti: „Otče, do Tvých rukou vydávám svého ducha.“ (Lk 23,46) (Několikrát v duchu s vírou zopakuj: „Otče, vydávám svého ducha.“)

(3x Zdrávas Maria)

 

VI. Sobota

Pane Ježíši, před tím, než jsi pronesl slova vztahující se na Tvou smrt, řekl jsi učedníkovi. „Hle, Tvá matka.“ (J 19,25-27) Abych realizoval tajemství křtu, tedy jednotu s Tvou smrtí a vzkříšením, musím duchovně stát pod křížem jako Tvůj učedník(učednice). Učedníkem je ten, kdo je ochoten ztratit všechno (Lk 14,33) i svou duši pro Tebe a evangelium. (Mk 8,35) Nyní, vědomě, v duchu pod Tvým křížem ztrácím svou duši pro Tebe a evangelium (několikrát v duchu s vírou zopakuj: „ztrácím svou duši…“).

V duchu pohleď ukřižovanému Ježíši do tváře. I tobě udílí svůj testament slovy: „Hle, tvá Matka!“ Řekni: „Přijímám.“ (několikrát v duchu s vírou zopakuj). Učedník ji přijal do sebe (eist ta idia, J 19,27). Ježíš přišel na svět skrze Marii a Ducha svatého. Tak se chce zrodit a žít i v tobě. Uvědom si: matka nejenom předává život, ale také učí správně žít. Ježíšova Matka učí žít s Ježíšem a v Ježíši.

(3x Zdrávas Maria)

 

VII. Neděle

Pane Ježíši, Ty jsi vstal z mrtvých reálně a historicky, a tím jsi dokázal své Božství. Každý atom, každá buňka i všechno živé svědčí o Boží moudrosti a všemohoucnosti. Ty jsi Bůh.

V noci po sobotě jsi vstal z mrtvých a pak ses mnohým ten den ukazoval. Pak ses ještě zjevoval 40 dní. Když apoštolé přijali Ducha svatého, svědčili o Tvé výkupné smrti, hlásali pokání na odpuštění hříchů i Tvé reálné vzkříšení. Za toto svědectví zaplatili i svými životy jako mučedníci. Ve křtu jsem spojen nejen s Tvou smrtí, ale zároveň i s Tvým životem, s Tvým vzkříšením. (Kol 2,12) „Ježíši, Ty ve mně a já v Tobě.“ (několikrát to v duchu s vírou zopakuj)

Každou neděli mám prožívat Tvé vzkříšení, ale i plné přijetí Ducha svatého, abych byl Tvým svědkem a byl ochoten jako apoštolé dát svůj život za Tebe. Ať Duch Svatý mi dá světlo a sílu, Tvůj oheň ať ve mně spaluje všechny formy egoismu a nečistoty a zároveň ať mě zapaluje čistou láskou k Tobě a horlivostí pro spásu duší. Ty mě křtíš Duchem svatým a ohněm. „Přijímám“ (několikrát to v duchu s vírou zopakuj).

(3x Zdrávas Maria)

 

 

 

Back To Top