skip to Main Content

Návrh pravověrného papeže od BKP

8. 7. 2019

1) Koho navrhujeme a proč?

2) Diagnóza současného stavu církve

3) Co je Byzantský katolický patriarchát (BKP)?

K bodu 1) Koho navrhujeme a proč?

Destruktivní činnost heretika Bergoglia dosahuje vrcholu. V tomto roce má být zaražen další hřebík do rakve tzv. Synodou o Amazonii. V této kritické situaci proto Byzantský katolický patriarchát navrhuje, aby odvážní pravověrní biskupové a kardinálové zvolili mimořádnou cestou právoplatného a pravověrného papeže! Pro tuto volbu Patriarchát navrhuje konkrétně arcibiskupa Carla Maria Viganò. Důvodem je, že je morální a pravověrnou osobností. Navíc se postavil jako hrdina proti celému systému homosexuální sítě na nejvyšších místech v církvi. Vyzval k abdikaci veřejného heretika Bergoglia s cílem následného započetí procesu obrody církve. Dodnes se však musí před Bergogliovou mafií skrývat. Arcib. Viganò dobře zná poměry uvnitř katolické církve i stav nejvyšší hierarchie.

Pokud by z určitých důvodů odmítl papežský úřad přijmout, ať sám určí vhodného kandidáta na právoplatného papeže.

K bodu 2) Diagnóza stavu církve

Bergoglio dnes likviduje církev ve velkém. Tento proces má však svůj hluboký kořen, a to II. vatikánský koncil! Pokud se pravdivě neukáže na tuto realitu, nelze konat adekvátní pokání a začít s obrodou církve. Duchovní zlom skrze koncil naprogramoval Jan XXIII., který byl stoupencem hereze modernismu. Ve vedení koncilu dal klíčovou roli liberálním teologům a biskupům. Pod heslem „aggiornamento“ se církev otevřela duchu světa a Duch svatý z ní byl postupně vyhnán. V té době se šířily hereze neomodernismu, proto byl koncil v první řadě povinen nazvat je tím, čím jsou, a odsoudit je. Učinil však pravý opak! Mlčením otevřel dveře k jejich invazi na všechny teologické školy, a tím do celé církve.

Dalším zločinem koncilu je, že vyhlásil herezi synkretismu s pohanstvím v Nostra aetate.

Co se týče změn v liturgii, nešlo o hlubší prožívání tajemství víry, ale čas ukázal opak. Na tom, že koncil byl jako celek heretický, nic nemění ani to, že v různých svých dokumentech obsahoval i neutrální formulace.

Realizace hereze synkretismu II. Vaticana vyvrcholila skrze Jana Pavla II. setkáním v Assisi v roce 1986. Jan Pavel II. kromě toho zrušil v novém Kodexu trest exkomunikace na svobodné zednáře, čímž jim otevřel dveře do Vatikánu. Rovněž zavázal papežským dokumentem všechny biskupy ke krytí sexuálního zneužívání neplnoletých. Kromě rozšíření herezí je proto vinen i rozšířením amorální infekce. Jeho beatifikace i kanonizace je neplatná!

Benedikt XVI. nevyužil svou autoritu a neodsoudil ex cathedra ani hereze neomodernismu, ani synkretismu. Synod biskupů UP HKC, který pak vyhlásil patriarchát, napsal v té době více než 10 veřejných dopisů Benediktu XVI., jimiž ho varoval před beatifikací. Z téhož důvodu, kdy vyvrcholilo nebezpečí apostaze, byl 5. 4. 2011 sedmi biskupy UP HKC ustanoven Byzantský katolický patriarchát. Jeho cílem je hájit učení víry a mravů v církvi. Zakládací listinu jsme ještě před 1. květnem 2011 poslali i Benediktu XVI.

Tím, že Benedikt XVI. beatifikoval Jana Pavla II., beatifikoval heretický systém i s apostatickým gestem v Assisi a sám na sebe i na církev uvrhl prokletí – anathemu dle Gal 1,8-9. V tentýž den, 1. 5. 2011, Byzantský katolický patriarchát na Benedikta XVI. i na Jana Pavla II. tuto anathemu zveřejnil. Od té doby v církvi trvá stav sedes vacans.

Patriarchát pak Benedikta vyzval, aby odstoupil z úřadu, který už zastával neplatně. Nakonec to učinil, ale pokání nekonal a jeho odstoupení zneužil antikristovský systém k dosazení arciheretika Bergoglia.

Dá se předpokládat, že když bude mimořádným způsobem zvolen platný papež, Bergoglio neodstoupí. Pokud by i odstoupil nebo zemřel, heretici si zvolí dalšího heretika. To už ale nebude církev Kristova, ale církev antikrista, církev New Age, která vytvoří jednotu i s pohany, kteří se klanějí démonům. K tomuto Bergoglio směřuje i synodou o Amazonii i prosazováním islamizace a homosexualismu i popřením existence objektivně platných morálních norem v Amoris laetitia. Bergoglio zároveň usiluje o falešnou jednotu s pravoslavnou církví skrze apostatického patriarchu Bartoloměje i s plánem vyhlášení patriarchátu na Ukrajině. Jde o globalizaci s beliálem, a ne o jednotu s Kristem (2Kor 6,15). Světoví globalisté usilují o jednu církev, církev New Age, a tento plán krok za krokem realizuje Bergoglio. Proto oddělení se od heretiků a podřízení se pravověrnému papeži je záchranou církve i záchranou papežství. I kdyby zůstala jen malým stádečkem, „brány pekelné ji nepřemohou.“ (Mt 16) Nechtít dnes zvolit právoplatného papeže, jak to prosazuje biskup Schneider z obavy, aby nedošlo ke schizmě, je podobné jako odmítnout záchrannou operaci ze strachu z bolesti a raději volit smrt. Jedině církev s pravověrným učením a pravověrným duchem zabezpečí lidem spásu. V žádném případě ji nezabezpečí antikristovská církev New Age, kterou prosazuje Bergoglio a s ním stejně smýšlející, zvláště němečtí teologové a biskupové. Kvůli strachu z fiktivní schizmy zůstat s Bergogliem mimo Kristovu církev je nonsens.  

K bodu 3) Co je BKP?

Byzantský katolický patriarchát je především hlasem volajícího na poušti. Má autoritu apoštolskou a prorockou. Biskupské svěcení jsme obdrželi v mimořádných podmínkách na Ukrajině jako řeholníci s pravidly sv. Basila Velkého. Svěcení jsme veřejně oznámili 3. 3. 2008 papeži i ostatním biskupům a odůvodnili mimořádnost situace. Papež Benedikt XVI. tichou shodou vzal na vědomí naše biskupské svěcení. Brzy nato byl založen z několika biskupů synod UP HKC s cílem hájit učení proti herezím. Zvláště v letech 2008-2010 jsme psali výzvy katolickým biskupům a kardinálům i některým univerzitám v Římě, aby se odřekli herezí neomodernismu a synkretismu a vyznali pravověrnou katolickou víru. Upozornili jsme, že kdo do určitého termínu víru nevyzná, dává najevo, že zůstává v jednotě s herezí, zapřel víru a bude na něj zveřejněna anathema dle Gal 1,8-9. Vyhlášených anathem bylo více než 4,5 tisíce. Jen jeden z vyzvaných biskupů, a to z Jižní Ameriky, vyznal víru a odřekl se herezí!

Biskupové a kardinálové, na něž byla jmenovitě vyhlášena anathema, mohou před Bohem i před církví tuto anathemu ze sebe sejmout. Jak? Veřejnou podporou volby pravověrného papeže! Tím se sami i se svými věřícími dostávají z pod vlády anathemy a ze struktury, v jejímž čele je heretik, heretický systém a duch.

Po upřímném hledání vůle Boží před Jeho tváří vám můžeme a máme sdělit: Bůh chce mimořádný krok – prosaďte pravověrného papeže, a to co nejdřív.

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

 

 

Back To Top