skip to Main Content

BKP: Zastaví proces sebezničení církve nové patriarcháty v Americe a Africe?

Toto video je možné zhlédnout i zde: https://decisive-step.wistia.com/medias/gs6d5mq9pb   
https://ugetube.com/watch/ZU7mQTngVGSkQqQ   
https://rumble.com/v3don64-nov-patriarchty.html   
https://cos.tv/videos/play/46919008042914816   
https://www.bitchute.com/video/PXZDeEjIrNnZ/   
https://gloria.tv/post/g2YV64wGsaCA2DnC3cgKJy1Jq   

V 1. tisíciletí bylo pět samostatných patriarchátů – Řím, Antiochie, Alexandrie, Jeruzalém a Cařihrad. Začátkem 4. století vyvstala hereze arianismu a pak nestorianismu a monofyzitismu. Proti herezím vystoupily první čtyři koncily – v Niceji (325), v Konstantinopoli (381), v Efezu (431), v Chalcedonu (451).

Římský patriarchát měl nejvyšší autoritu v oblasti čistoty víry. Na koncil v Chalcedonu (451), který se postavil proti tehdejší herezi, byl zaslán dogmatický list papeže Lva Velkého. Po přečtení listu otcové koncilu zvolali: „Toto je víra otců! Toto je víra apoštolů! Tak všichni věříme! Petr promluvil ústy Lva.“

Z historie je také známá dogmatická formulace papeže Hormizdase (518) o nezkažené víře apoštolského stolce v Římě, která „je dokonalým, pravdivým a bludem nenarušeným základem křesťanské víry“.

V současné době František cílevědomě ničí morální normy i věroučné základy. Legalizuje sodomii a modlářství (Pačamama, zasvěcení se ďáblu v Kanadě). Je třeba zvážit, jestli k zastavení sebelikvidačního procesu nepoužít praxi z 1. tisíciletí a tak aktuálně obnovit funkci patriarchátů. Nové katolické patriarcháty by mohly zhoubnou činnost nezákonného papeže a jeho sebevražedné struktury zablokovat.

Jeden patriarchát by mohl být ustanoven pro Severní Ameriku, jiný pro Jižní Ameriku a jiný pro Afriku. Historické východní patriarcháty Antiochie, Alexandrie, Jeruzaléma a Cařihradu ztratily svůj praktický význam vlivem expanze islámu. Vztah patriarchátů k instituci papežství by měl být přibližně takový, jaký byl v 1. tisíciletí. Každý patriarchát byl samostatný. Jednotu měly v otázce víry a mravů, kterou garantoval Řím papežským primátem.

V této krizové době Řím však není garantem pravověrnosti, právě naopak. Proto dnes, v mimořádné době, musí být pravověrný papež zvolen mimořádným způsobem, protože ve Vatikánu už nemá pravověrnost místo ani prostor. Vatikán vyhnal Ducha Kristova a přijal ducha svobodných zednářů.

Neplatný papež František, který zneužívá nejvyšší autoritu, vede i k likvidaci svátostného kněžství, samotné papežské instituce a podstaty křesťanství. Důkazem je tzv. synodální LGBTQ cesta. Současná vatikánská apostaze nesrovnatelně převyšuje schizma tzv. Lutherovy reformace.

Bez toho, aby katolíci začali konat pokání, odvrátili se od ducha světa a našli si denně hodinu času pro Boha a svou nesmrtelnou duši (nejlépe od 20 do 21 hodin), žádná účinná reforma nenastane.

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

 

29. 8. 2023

 

Stáhnout: BKP: Zastaví proces sebezničení církve nové patriarcháty v Americe a Africe? (29. 8. 2023)

 

 

Back To Top