skip to Main Content

BKP: Biskupové Evropy, prohlédněte a povstaňte!

Toto video je možné zhlédnout i zde: https://levez-vous.wistia.com/medias/plwbup390o   
https://ugetube.com/watch/F8KxXKiKK6kJqKZ   
https://rumble.com/v2tc854-prohlednete.html   
https://cos.tv/videos/play/45057743257113600   
https://www.bitchute.com/video/KLsboEiM5Q6s/   
https://gloria.tv/post/TxrjvbBvtBoz2jk8VGNyysLRK   

Vážení biskupové Evropy,

hlavní problém, před kterým církev stojí, je synodální LGBTQ cesta. Co řekl kardinál Müller o německé synodální cestě, kterou nazval sektou?

„Německá synodální sekta je diametrálním protikladem katolického vyznání víry… přivede křesťanství v Německu k tomu, že se vypaří. Vidíme tam vystoupení milionů z církve a také odkřesťanštění zůstávajících katolíků….“

Vážení biskupové Itálie, Španělska, Francie a jiných evropských států, to, že se křesťanství vypaří, platí i pro vaše národy, pokud nebudete konat pokání a pokud se v této historické době vy jako biskupové nepostavíte proti současným věroučným a morálním herezím. Tato německá synodální cesta je precedentem pro celocírkevní synodální cestu. Kardinál Müller ukazuje na zhoubné ovoce a dále říká: „Celé to nastolení německo-katolické ekleziologie je falešné a sebevražedné.“

Uvědomujete si ta slova „falešné a sebevražedné“?

Kardinál Müller reagoval i na kontinentální synodální setkání v Praze: „Kontinentální fázi synody v Praze využili – jak se očekávalo – protagonisti německého alternativního katolicizmu.“ Zúčastnil se ho totiž i hlavní propagátor německé synodální cesty, biskup Bätzing. Na evropském setkání v Praze se mlčením schválilo absurdum belgického dokumentu. Ten 20. září 2022 schválil obřad žehnání sňatků homosexuálních, lesbických a „queer“ párů. Citace z dokumentu: „Bože Otče, … učiň jejich vzájemný sňatek (dvou sodomitů, leseb, queerů) pevným a věrným… Ať jim společná láska přináší radost a službu našemu (církevnímu) společenství.“ Biskup Bonny se pochlubil, že k tomuto kroku dostali doporučení z Vatikánu. Neplatný papež jim při návštěvě ad limina v listopadu 2022 řekl: „Pokračujte moudře a v jednotě. A Bonny dodal: „A my se o to vždy snažíme.“

Vážení biskupové, víte, co to jsou „queer“ páry? Představte si, že do pražské katedrály přivede nějaká osoba kozu a požádá arcibiskupa Graubnera, aby jejich queer páru udělil nyní manželské požehnání. Za chvíli by přivedl někdo jiný na oprátce svini či osla. V belgickém žehnacím obřadu i queer párům je církevně schválená modlitba, která samozřejmě po setkání ve Vatikánu bude dána jako závazná v celé post-synodální církvi. Takže pokud koza zamečí, sňatek je uzavřen. Pokud svině zachrochtá, sňatek je potvrzen. Pokud osel zahýká, pseudosvátost je zpečetěna. Když se v neděli tyto queer páry zúčastní například v pražské katedrále církevního společenství, to bude sice radost, jak říká dokument, ale spojena s neobvyklou aromatickou vůní.

Realizovat dnes dokument biskupské konference Belgie, za kterým stojí i německá biskupská konference, je ztrátou rozumu, ztrátou svědomí a zradou Boha i Jeho přikázání.

Jaký byl smysl všech těchto kontinentálních setkání? Úskočně legalizovat v církvi nejhrubší formu amorálnosti, která protiřečí samotné podstatě církve. Písmo před ní varuje trestem časného, ale i věčného ohně (2Pt 2,6 Juda 7). Je tím prosazovaná vzpoura proti Bohu, zamaskovaná náboženskými frázemi a pozitivními pojmy. Kardinál Müller o biskupech, kteří tuto amorálnost prosazují, řekl: „…nejsou věrnými služebníky Božího slova, jsou to spíš zástupci transhumanistické lobby.“

Proto na sebe stáhli Boží anathemu dle Gal 1,8-9 i církevní exkomunikaci latae sententiae. To, že dotyční nerespektují své vyloučení, na realitě anathemy nic nemění.

Zákeřný synodální systém sleduje zneužití biskupských konferencí k autogenocidě církve. Stačí, aby v konkrétní biskupské konferenci měl předseda ještě jednoho stoupence synodální sebevraždy, a oni dva jsou schopni drze a cynicky vystupovat jménem všech biskupů. Kvůli těmto dvěma zrádcům Krista pak celý národ padá. Kdo z biskupů by se jim vzepřel, tomu pohrozí trestem za neposlušnost „Svatému otci“.

Dnes vybujela hereze papalatrie. Úcta k svatým se nazývá dulie, úcta k Matce Boží hyperdulie, a úcta k Bohu – latrie. Uctívat papeže víc než Boha, a dokonce proti Bohu, je hereze papalatrie.

Katolická církev si cení dar papežství, protože bylo dáno k ochraně víry a mravů a k boji proti herezím. Jenže papalatrie slouží k legalizaci a propagaci herezí a nemorálností. Tu jde o degradaci papežství, která vede k jeho vlastnímu sebezničení. Zároveň se stává nástrojem i masového sebezničení katolicismu.

Ve Vatikánu na celosvětovém synodálním setkání 4. října 2023 mají být církevně legalizovány amorálnosti LGBTQ. Pilotní projekt německé a belgické konference se má stát celocírkevním. K jeho realizaci na daném území mají posloužit biskupské konference.

Vážení biskupové Evropy, sjednoťte se aspoň dva nebo tři a dělejte osvětu mezi čtyřma očima těm biskupům, kteří ještě nepodlehli duchu transhumanistické lobby. Vaším cílem ať je, aby vaše biskupská konference nepodepsala rozsudek smrti pro váš národ. Pokud budete pasivní, dopadne na vás hrozná zodpovědnost před Božím soudem.

Vážení biskupové Evropy, uvědomte si hroznou realitu! Buď se teď stanete zachránci víry v Evropě, anebo jejími hrobaři! V této situaci žádný biskup nemůže být neutrální!

Každému je dnes už jasné, že ti, kteří se zúčastnili pražského setkání synodální cesty, stáhli na sebe vyloučení z Kristova Tajemného Těla, církve. Na všechny takové zároveň dopadá i trest exkomunikace z viditelné církevní struktury. To platí i o účastnících jiných kontinentálních setkání; že to nerespektují, je jiná věc. Je ale třeba o této duchovní realitě vědět a s ní počítat.

Kardinál Müller komentoval Bätzingovu promluvu z Prahy z 8. února 2023 a doslova říká, že Bätzing podal otřesnou analýzu. Zřekl se katolické víry a přijal jinou víru – pseudovíru – a jiného Krista – antikrista. Bätzing svou apostazi zveřejnil slovy: „Toto není moje víra, toto není můj Kristus, toto není ani obraz mé církve.“ Kardinál Müller dodal: „‚Podstatné napětí‘, které vnímá biskup Bätzing… je vyvoláno heretickým protikladem vůči katolické nauce víry.“

Tedy biskup Bätzing se svým postojem nového obrazu církve s pseudomanželstvími by měl být na pražském setkání vypískán. On se naproti tomu stal jeho hvězdou. To je znakem, jaký duch byl za celým tímto evropským kontinentálním setkáním. Byl to stejný duch hereze a morální zvrhlosti, jakého prosazuje tento arcikacíř Bätzing. Dne 22. května 2023 Bätzing prohlásil: „Synodální cesta jde vpřed, nemám dojem, že by nás Vatikán blokoval.“

Vážení biskupové Evropy, to, co tu uvádíme, nejsou žerty, ani přehnané odsuzování. To je realita, do které jste postaveni. Uvědomte si, že každý biskup je kompetentní k tomu, aby odmítl synodální cestu, která protiřečí ve své podstatě základním pravdám katolického učení. Je velmi potřebné, abyste usilovali o to, aby vaše biskupská konference nebyla nástrojem prosazení duchovní sebevraždy. Proto co nejdřív vytvořte vzájemnou jednotu v odporu proti synodální LGBTQ cestě. Stanete se tak nástrojem záchrany církve ve vašem národě. Modlete se, povzbuzujte se, buďte v jednotě, jednejte moudře a statečně. Bůh vám svěřil autoritu v této těžké době ne k tomu, abyste ji zneužili ke vzpouře proti Němu, ale naopak, abyste zůstali věrni Jeho učení i Jeho zákonům a přikázáním. Odměnou za vaši věrnost vám bude věčná spása. V opačném případě její ztráta.

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

 

5. 6. 2023

 

Stáhnout: BKP: Biskupové Evropy, prohlédněte a povstaňte! (5. 6. 2023)

 

 

Back To Top