skip to Main Content

BKP: Reakce na interview kardinála Burke, jak neoponovat, ale milovat Františka

Toto video je možné zhlédnout i zde: https://letre-humain.wistia.com/medias/xpm44b0hdq   
https://rumble.com/v2g68q6-burke.html   https://www.bitchute.com/video/4IMrqg02xD7G/  
https://cos.tv/videos/play/43539420613481472   
https://gloria.tv/post/NzMXqEqSecdc1v18PjCKCeRXR   

Dne 16. března 2023 americký kardinál Raymond Burke poskytl interview pro EWTN. Zpočátku v něm vyjádřil určitou pravdu o současné situaci v církvi, kterou vnímá každý upřímný katolík. Problém je ale v tom, že za vyjádřenou pravdou následoval duchovní smrtící jed.

Co řekl kardinál v interview na počátku?

„Jednoduše je potřeba jasně říci, že o Božím plánu pro muže a ženu, o Jeho plánu sexuálního svazku, o manželství nelze diskutovat, taková debata je absurdní!“

Jenže Synoda o synodalitě pod vedením pseudopapeže Bergoglia prosazuje už přímo popření toho, že sodomie je hříchem a zároveň legalizuje i podobné zvrácenosti skrývající se za termínem LGBTQ.

Co řekl Burke o synodě všeobecně?

„Synoda je tu na to, aby se zamýšlela nad naukou víry, nad zdravou naukou a disciplínou církve, jak ji účinněji hlásat a zkoumat v určité době, a ne aby vymýšlela nějaké nové učení.“

S tímto musíme souhlasit, protože tento postoj je pravdivý a plně katolický. Dále už Burke aktuálně hovoří o současné Bergogliově synodě: „Kdyby se to na synodě dělo – tedy kdyby se vymýšlela nová nauka – pak tento jed, tento odpad od katolického učení, ovlivní celou církev. Je to nemožná situace. To se musí zastavit.“

Jenže právě to se skutečně děje. Církevní legalizace LGBTQ je nová nauka, prosazovaná synodálním procesem. Ptáme se, kdo ji má autoritativně zastavit? No přece papež! To je jeho prvořadá povinnost a zodpovědnost. V současné době ale naopak ten, kdo reprezentuje papežský úřad, cílevědomě vynucuje šíření této nové nauky. Vyvstává proto další otázka: Je tedy František platným papežem? Je platným zástupcem Krista na zemi? Anebo je neplatným papežem, církevním podvodníkem a Jidášem?

Odpověď je jasná: František není platným papežem! Pseudopapež Bergoglio navíc vyžaduje, aby každý biskup prošel konverzí a stal se vítačem nekajících LGBTQ lidí v církvi. To ale znamená transformaci církve na anticírkev New Age. To je zrada a vzpoura proti Bohu, proti Jeho přikázáním a Jeho zákonům. V čele této vzpoury stojí lžipapež František.

Kardinál Burke v interview zdůrazňuje, že „bojovat proti těmto tzv. ‚reformám‘ neznamená oponovat Františkovi, ale milovat ho!“ Tento postoj je znakem náboženské schizofrenie kardinála Burkeho. Toto odhalení šokuje! Je to manipulace a pohoršení upřímně smýšlejících katolíků a zároveň veřejný hřích! Pokud máme vpravdě milovat pseudopapeže Františka, pak jsme povinni ho vyzvat k abdikaci.

Tímto veřejným pokáním by spasil svou nesmrtelnou duši. K abdikaci ale kardinál Burke Františka nevyzývá, to znamená, že ho nemiluje, i když k tomu katolíky vyzývá. Burke pak ale nemiluje ani Krista. Falešně milovat Františka znamená ignorovat, že popírá Desatero, zvláště první přikázání, ale i Kristova přikázání, a nakonec ho v tom následovat. Takový falešný milovník riskuje své věčné zavržení! Musí totiž respektovat intronizaci démona Pačamamy i Bergogliovo zasvěcení se démonům a satanu v Kanadě pod vedením šamana. To byla veřejná gesta apostaze! Statisíce mučedníků raději podstoupily nejkrutější mučení a smrt, než by se dopustily modlářství. František na sebe stáhl nejtěžší Boží trest – anathemu (dle Gal 1,8-9) – i nejtěžší církevní trest – exkomunikaci latae sententiae, tedy vyloučení jak z Tajemného Těla Kristova, tak i ze zevnější církevní struktury za falešné evangelium.

Co se týče agendy LGBTQ, ta vůbec už ani nebere v úvahu hřích cizoložství, před kterým Kristus v Horské řeči naléhavě varuje. Ježíš objasňuje, že dokonce už hřích spáchaný žádostivým pohledem anebo souhlasem ve svém srdci je překážkou spásy. Člověk se od vnitřního souhlasu s hříchem musí pokáním oddělit. Ježíš v této souvislosti mluví o useknutí ruky či nohy či vyloupnutí oka a také o pekelném ohni. Rovněž od hříšné žádostivosti je nutné se pokáním oddělit (srov. Mt 5,27n).

Svatý Bonifác konal misii na území nynějšího Německa. Doslechl se, že anglický král Ethelbald se oddává nemorálnímu životu a napomenul ho:

„Mysli na to, jak velká hanba je oddávat se zvířecím vášním a neřestem a tím urážet nejvýš svatého Boha. I u pohanských Sasů je čistota v takové vážnosti, že pokud by se nějaká panna dopustila smilstva, zardousí ji. Ženy přistižené při cizoložství upalují na hranici a jejich svůdce věší na šibenice. Polabští Slované ochraňují manželskou lásku tak horlivě, že žena už nechce vstoupit do dalšího manželství, umře-li její muž. Když tedy tito pohané, kteří nepoznají pravého Boha, si natolik váží morální čistoty, jak o ní máš smýšlet ty jako křesťan!“

Tyto postoje v mnohém odpovídají Božímu zákonu. Jenže postoje LGBTQ, které prosazuje současný lžipapež Bergoglio, protiřečí jak objektivně platným morálním normám, tak i Božímu zákonu. Před sodomií varuje apoštol Petr (2Pt 2,6) i apoštol Juda (Juda 7) a zdůrazňují trest časného i věčného ohně. Apoštol Pavel rovněž varuje, že nekající sodomité nebudou mít účast v Božím království.

Sodomii svatý Pavel nazývá atimiaohavnost (Ř 1,26). Sodomie je navíc spojena se zločinem pedofilie. Bergoglio při návratu z Panamy ale autoritativně schválil sexuální výchovu, která dnes prosazuje sodomii a transsexualitu, a do médií propagoval sex bez rigidity pro děti. To je těžký zločin proti dětem a Bohu. My ho ale prý za to máme podle Burkeho milovat a pokládat ho, v rozporu s učením církve, za zástupce Krista na zemi! Jak může být zrádce Jidáš zároveň zástupcem Krista? Burke nás k této schizofrenii nabádá.

Pseudopapež schválil gestem líbání nohou transsexuálovi morální zvrhlost transsexuality i její důsledek, kterým je zločinná operace změny pohlaví. Jde o celoživotní zmrzačení člověka, a to nejen fyzické, ale i psychické. Je to zjevná vzpoura proti Bohu Stvořiteli. Lžipapež dokonce v Irsku nabádal rodiče, aby nebránili dětem, zmanipulovaným agendou LGBTQ, v přijetí sexuálních zvrhlostí.

Bergogliova synodální cesta legalizování LGBTQ diametrálně protiřečí Kristově evangelijní cestě vedoucí ke spáse. Termín „Q“ už zahrnuje i sexuální vraždy. Jistý muž s touto Q orientací podřezal hrdlo více než 50 ženám. Dnes musí každý biskup takové přivítat v církvi, jinak podle Bergoglia nemůže být biskupem.

Burke říká ve svém interview: „Bojovat proti těmto tzv. ‚reformám‘ neznamená oponovat Františkovi…“

Ptáme se: Když mu katolík nemůže ani oponovat, znamená to, že má všechny jeho hereze přijímat? Burke má pak ale tímto matením katolíků větší vinu než Bergoglio. Vystupuje jako pravověrný, a přitom navádí takzvaným milováním Františka a neoponováním mu k akceptování těch nejtěžších herezí. To je absurdum!

Arciheretik se přece vyloučil z církve. Nemůže zastávat úřad ani kněze, ani biskupa, a tím méně papeže. Copak toto kardinál Burke neví? Anebo to vědět nechce? Učení Bergoglia diametrálně protiřečí všem pravověrným papežům v celé historii. Na papeže Honoria dopadla za herezi monotheletismu anathema, tedy byl vyloučen z církve. Bergogliovy hereze, modlářství a popírání Božích zákonů jsou daleko těžším zločinem než Honoriova hereze.

Interview s kardinálem Burkem zpočátku vzbuzuje dojem pravověrnosti, ale pak oklamává upřímné katolíky. Ti takzvaným milováním Františka mají uznat heretika právoplatným papežem a neklást už překážky zločinné církevní legalizaci LGBTQ. Kardinál Burke je povinen za hrubé matení pravověrných katolíků konat veřejné pokání. Musí nazvat pravdu pravdou! Musí Bergogliovu synodální cestu nazvat zločinem! Musí neplatného papeže vyzvat k abdikaci tak, jako ho už před pěti lety vyzval bývalý nuncius USA, Carlo Maria Viganò.

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                      + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

 

27. 3. 2023

 

Stáhnout: BKP: Reakce na interview kardinála Burke, jak neoponovat, ale milovat Františka (27. 3. 2023)

 

 

Back To Top