skip to Main Content

BKP: Současná diagnóza a prognóza katolické církve

Toto video je možné zhlédnout i zde: https://soucasna.wistia.com/medias/aoe24a9rgn   
https://rumble.com/v26rvey-souasn-diagnza.html   
https://ugetube.com/watch/SS55XQo87O9GNWE   
https://cos.tv/videos/play/41927318197277696   
https://www.bitchute.com/video/eRqmvqdbhLLc/   
https://gloria.tv/post/V2vw6hKZVJNm2AUWKHzJ6P8oC   

Stáhnout video: 422 MB, 1280×720 /127,6 MB, 768×432

Drazí biskupové a kněží,

uvědomujete si realitu, v jaké se nachází současná katolická církev? Ukážeme zde na čtyři varianty.

Varianta A

Když budete udržovat Bergogliovu církevní strukturu, budete synodální cestou prosazovat sebevražedný program, a to je zločin a hrubé zneužití poslušnosti. Bergoglio páchá největší podvod a zlo v historii církve!

Vždycky zde byl koukol, ale převažovalo zdravé jádro. Kající hříšníci se měli kam vrátit. Po završení tzv. synodálního procesu už ale nebude kam se vrátit, protože zdravé jádro bude zcela zlikvidováno. Duch Boží bude z této vatikánské struktury zcela vyhnán a zůstane jen duch bergoglianismu a satanismu. Bergogliánská anticírkev táhne zástupy do záhuby.

Dnes jsou ve Vatikánu vytvořeny takové podmínky, že už nemůže být zvolen žádný pravověrný papež. Systém, který tam vládne, dosadil na nejvyšší místa lidi s duchem Bergoglia a jedině ti budou voleni. Kdyby se ale stal velký zázrak, že by se nějaký nástupce Bergoglia obrátil a začal konat pravdivou reformu, pak ho tento systém hned zabije.

Co se týče historie, byli i nehodní papeži, ale nikdo z nich nehlásal jiné učení, falešné evangelium čili hereze. Když papež Honorius schválil nejasnou heretickou formulaci, byl za to posmrtně vyloučen z církve.

Tato varianta A je variantou pasivního akceptování postupné duchovní sebevraždy církve. Vina za ni dopadne na každého biskupa, kněze i katolíka, který se neoddělí od zločineckého Bergogliova systému.

Varianta B

Východiskem je radikální oddělení se od současného apostatického systému. Ještě je možnost, že se biskupská konference v Polsku či v Brazílii či v USA či jinde oddělí od podřízenosti současnému heretickému Vatikánu a přijme pravověrného papeže. Apoštol Petr v den Letnic řekl: „Oddělte se od tohoto zvráceného pokolení.“ (Sk 2,40) Kdyby se první křesťané neoddělili, křesťanství by v zárodku zaniklo. Podobně proroci vyzývali: „Vyjděte z Babylonu!“ Dnes je duchovním Babylonem Řím s Vatikánem. Vatikán dnes už není sloupem pravdy, pokud někdo tvrdí, že je, tak lže. Proto varianta A – nic nedělat – je sebevražedným východiskem. Nechává heretickou strukturu dokončit tzv. synodální proces likvidace církve. Má být završen v roce 2024. Bergogliův cíl je transformovat katolickou církev na satanskou anticírkev New Age.

Vážení biskupové a kněží, pokud nevyjdete z duchovního Babylonu, budete mít na svědomí duše, které skončí v satanově struktuře, ze které už těžko kdo vyjde.

Katolická paralelní struktura s pravověrným učením i s pravověrným papežem je ještě dnes reálným východiskem. Bergogliánská sekta se transformuje na satanskou anticírkev tím, že schvaluje modlářství a zhoubnou protipřirozenou genderovou ideologii i amorální zvrhlosti LGBTQ. Vrcholem je zasvěcování se démonům po příkladu Bergoglia v Kanadě.

Drazí biskupové a kněží, pokud radikální krok oddělení neučiníte, katolíci už nebudou mít záchranné východisko. Mnozí snad v nejlepším případě skončí v protestantských denominacích. Když ale učiníte, a to co nejdříve, radikální krok oddělení, můžete zachránit velké množství upřímných katolíků.

Varianta C

Pokud variantu B odmítnete či zanedbáte, je zde varianta C. Kristova církev bude nucena vejít do katakomb, ale bude už jen v menšině. Většinu katolíků sešrotuje zneužitím poslušnosti bergogliánská sekta. Změní jim myšlení, aby přijali antizákony, hereze, nemorálnost a ducha světa. Tím bude dovršen proces změn, započatých II. vatikánem, tedy tzv. transformace církve. Boží slovo ale dále platí: „Brány pekelné církev nepřemohou!“ ale tu Kristovu katakombální církev. Většinová, transformovaná, antikristovská církev New Age bude sedět jako apokalyptická nevěstka ve Vatikánu s falešným papežem.

Varianta D

Tato varianta předpokládá variantu B či C.

Pokud nastane oddělení, zachová se pravověrné jádro církve. To bude pak moci prokvasit mnohé. Ti, kteří zůstanou v církvi antikrista, ale časem se obrátí a budou konat pokání, budou mít možnost připojit se k zdravému katolickému jádru. Později se toto zdravé jádro se svým pravověrným vedením, tedy s pravověrným papežem, může vrátit z katakomb zpět do Vatikánu. Z historie víme, že zde bylo 70leté období dvoupapežství. Část křesťanského světa uznávala ty papeže, kteří byli ve Vatikánu, a jiná část ty papeže, kteří byli v Avignonu. Příčinou tohoto rozdělení ale nebyla otázka víry a spásy. Ani jedni, ani druzí nehlásali hereze, které nyní hlásá Bergoglio a jeho sekta. Důvodem tehdejšího rozdělení byly hříchy lidu a nekajícnost hierarchie. Po čase nastalo sjednocení.

Dnešní Vatikán i Vatikán nejbližší budoucnosti je a bude pod vládou zednářů a ducha antikrista. Kéž bychom se mýlili, ale toto je tvrdá realita, před kterou nelze zavírat oči.

Zatím ještě zůstává možnost záchrany, a to velké části církve skrze variantu B. Podmínkou jejího naplnění je, aby se aspoň jedna biskupská konference, to je několik vás, biskupů, oddělilo od apostatického Vatikánu a vytvořilo paralelní pravověrnou strukturu. To by byla pravdivá synodální cesta, která by dala možnost, aby se v moci Boží hlásalo Kristovo evangelium zabezpečující spásu. To je cesta, potvrzená Písmem svatým, mučedníky i celou Tradicí církve.

Drazí biskupové a kněží, pokud se neoddělíte, budou téměř všichni nuceni zůstat na Bergogliově sebevražedné cestě, která má být dovršena v roce 2024 a která vede do věčné záhuby.

Jaké je řešení pro každého upřímného katolíka? Modlete se denně od 20 do 21 hodin za biskupy a kněze ve svém národě. Kéž jim svatá Bohorodička vyprosí milost, aby se oddělili od apostatického Vatikánu i jeho synodální sebevraždy.

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

 

19. 1. 2023

 

Stáhnout: BKP: Současná diagnóza a prognóza katolické církve (19. 1. 2023)

 

 

Back To Top