skip to Main Content

BKP: Zveřejnění Boží anathemy na předsedy biskupských konferencí Evropy

Toto video je možné zhlédnout i zde: https://meeting.wistia.com/medias/lhcxcywa82   
https://ugetube.com/watch/d37MrwVRu2alZHd   
https://rumble.com/v2bx7we-zveejnn.html   
https://cos.tv/videos/play/42876790565278720   
https://www.bitchute.com/video/7CKbMyxRk6Xu/   
https://gloria.tv/post/YLzR29esgmjX2bM24CENg4ZKi   

Stáhnout video: 310,5 MB, 1280×720 / 93,5 MB, 768×432

Předsedové biskupských konferencí se zúčastnili tzv. kontinentálního shromáždění Synody o synodalitě v Praze ve dnech 5. až 12. února 2023. Byli to:

– kardinálové: Ouellet (Vatikán), Grech (Vatikán), Omella Omella (Španělsko), Hollerich (Lucembursko), Zuppi (Itálie), De Kesel (Belgie)

– arcibiskupové: Graubner (Česko), Massafra (Albánie), Lackner (Rakousko), Vukšić (Bosna a Hercegovina), Puljić (Chorvatsko), Sfeir (Kypr), de Moulins-Beaufort (Francie), Rossolatos (Řecko), Martin (Irsko), Stankevics (Lotyšsko), Grušas (Litva), Scicluna (Malta), David (Monako), Gądecki (Polsko), Galbas (Polsko), Pezzi (Rusko), Bober (Slovensko), Jiménez Zamora (Španělsko), Német (Srbsko),  Kmetec (Turecko), Mokrzycki (Ukrajina), Cushley (Skotsko), Lulias (Velká Británie)

– biskupové: Jaševskyj (Bělorusko), Kavalenov (Bulharsko), Hudson (Anglie a Wales), Jourdan (Estonsko), Joly (Francie), Bätzing (Německo), Mura (Itálie), Jurevičius (Litva), Cosa (Moldávie), Van Den Hende (Holandsko), Kozon (Skandinávie), Ornelas Carvalho (Portugalsko), Crişan (Rumunsko), McGee (Skotsko), Štumpf (Slovinsko), Matjaž (Slovinsko), Gmür (Švýcarsko), Martyniuk (Ukrajina), Jazloveckyj (Ukrajina), Zmitrowicz (Ukrajina), De San Martín (Vatikán), Okolo (Nuncius v ČR), Dzjurach (Ukrajina), Giuliodori (Itálie), Veres (Maďarsko)

Výše jmenovaní církevní preláti na sebe stáhli Boží anathemu za prosazování jiného – sodomského – antievangelia dle Gal 1,8-9. Anathema dopadla na všechny, ať už to byli vědomí, aktivní propagátoři a organizátoři pražského sabatu, jako např. preláti Hollerich, Grech, Bätzing či Graubner, anebo jen takoví, kteří se ho zúčastnili formálně. Jeho cílem bylo dosáhnout dalšího průlomu v prosazování amorálností LGBTQ do církevního vědomí a pak změnou norem i do učení a praxe. To je velký zločin proti Bohu, církvi i proti národům Evropy, které jmenovaní na setkání reprezentovali. Změna církevních paradigmat postupuje etapovitě, pokud možno skrytě, zaobalena vznešenými frázemi. Ve skutečnosti jde ale o sebevraždu církve.

Německá synodální cesta, která vehementně prosazuje tento sebevražedný trend, je odstrašujícím příkladem. Nikdo v Praze ale německou apostazi veřejně neodsoudil. Naopak gestem přítomnosti jejích reprezentantů zde byla schválena. Navíc biskup Bätzing se stal hvězdou setkání. Veřejně pronášel kázání, veřejně koncelebroval a otevřeně kritizoval jiné. Účast tohoto představitele německého proudu, biskupa Bätzinga, na setkání v Praze byla důkazem, že německý model tzv. synodální cesty je totožný s celocírkevním modelem, který prosazuje apostatický papež František.

Biskup Bätzing se v Praze vyjádřil, že prý vnímá podstatné napětí v církvi. Bývalý prefekt Kongregace pro nauku víry, kard. Müller na to v médiích reagoval: „Toto napětí je vyvoláno heretickým protikladem vůči katolické nauce víry.“

Kardinál doslova řekl, že Bätzingova „analýza je otřesná“. Bätzing totiž na pražském setkání odmítl Boží zjevení, svěřené církvi, slovy: „Toto není moje víra, toto není můj Kristus, ani obraz (mé) církve.“

Kardinál Müller řekl:Celé to nastolení německo-katolické ekleziologie je falešné a sebevražedné… Německá synodální sekta je diametrálním protikladem katolického vyznání víry.“

Také o mnohých biskupech kardinál řekl: „Nepochopili tajemství vykoupení z hříchu a selhali ve svém povolání jako nástupci apoštolů.“ Synodální cestu kardinál označuje za: „věroučně nekompetentní a církevně-právně nelegitimní“ a vysvětluje, že „je v zjevném rozporu s naukou o podstatě a univerzálním poslání Kristovy církve“.

Bätzing i s ostatními účastníky pražského sabatu na sebe stáhli Boží anathemu. Jaký je rozdíl mezi anathemou a exkomunikací? V podstatě se tyto termíny shodují, ale určitý rozdíl zde je. Církev například vynesla exkomunikaci na sv. Johanku z Arku a byla upálena jako kacířka. Šlo o justiční zločin oficiálně schválený zevnější církevní organizací. Svatá Johanka ale ve skutečnosti žádné hereze nehlásala, nebyla proto vyloučena z Tajemného Těla Kristova, tedy Boží anathema na ni nedopadla, přestože byla exkomunikovaná. Bohužel toto není ojedinělý případ v historii církve.

Účastníci pražského sabatu, přestože jsou pod Boží anathemou, budou dále vystupovat v plné církevní parádě. Proč? Protože nastolený církevní systém dnes heretiky neexkomunikuje, ale naopak privileguje.

Byzantský katolický patriarchát tímto ale zveřejňuje Boží anathemu, která má dvojí pozitivní účinek:

1) Chrání věřící před duchovní infekcí herezí.

2) Iniciuje heretické preláty k pravdivému pokání.

Podívejme se do historie:

Východní křesťanství bylo v 8. a 9. stol. zasaženo herezí ikonoborectví. Tehdy byl cařihradským patriarchou Pavel IV. Ze slabosti, pod tlakem hrozeb, podlehl a nepostavil se proti herezi. Výčitky svědomí mu však nedaly pokoje. Uvědomil si, že se stal zrádcem, a proto se vzdal úřadu patriarchy a jako kajícník se zavřel do monastýru. Přišli za ním kněží, dokonce i s císařovnou Irenou, a prosili ho, aby své stádo neopouštěl.

Pavel jim odpověděl: „Už jsem starý a nemocný, brzy přijde smrt a bude třeba skládat účty před spravedlivým Soudcem i za ta nejmenší provinění. Bojím se, že mě Bůh potrestá, protože jsem ze strachu mlčel a neříkal vám pravdu. Církev dnes trpí herezí. K tomu jsem se přičinil i já bídný, neboť jsem třikrát rukou a jazykem souhlasil se lživým učením. Za to se dnes bolestně kaji a chci být raději v hrobě než pod Boží anathemou. A také vám říkám, že nemáte naději na spásu, zůstanete-li v herezi. Zajistěte, aby byl svolán všeobecný sněm, na kterém bude hereze odsouzena… Nebude-li svolán všeobecný sněm a nezřeknete-li se hereze, nemůžete být spaseni.“

Několik dní poté patriarcha zemřel a na jeho místo nastoupil patriarcha Tarasius v roce 784. Nový patriarcha si dal k přijetí úřadu podmínku, a to svolání sněmu. Řekl: „Jinak nepřijímám patriarchální stolec, protože nechci být zavržen. Žádný člověk, dokonce žádný císař mě nezachrání od Božího soudu a od věčného trestu.“ Roku 787 byl svolán VII. všeobecný koncil a hereze byla odsouzena.

Současné hereze dnes vnitřně ničí církev. Vyhlášená synodální cesta prosazuje už přímo legalizaci všech nemorálností pod termínem LGBTQ. Toto jsou daleko těžší zločiny než hereze ikonoborectví. Pražský sabat měl rovněž za cíl vtělovat legalizaci LGBTQ. Proto všichni účastníci, a to především předsedové biskupských konferencí, na sebe stáhli Boží anathemu. Byzantský katolický patriarchát pouze zveřejňuje tuto realitu. Každý biskup, který zde byl účasten, se anathemy nezbaví, dokud nevykoná veřejné pokání slovně či písemně. Navíc dal velké pohoršení, a proto musí heretickou LGBTQ synodální cestu odsoudit. Je třeba, aby ostatní biskupové, kněží i věřící lid vyžadovali od zúčastněných prelátů pokání anebo abdikaci.

Na základě apoštolské a prorocké služby (srov. Ef 2,20) Byzantský katolický patriarchát tímto zveřejnil Boží anathemu na výše jmenované preláty.

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

 

1. 3. 2023

 

Stáhnout: BKP: Zveřejnění Boží anathemy na předsedy biskupských konferencí Evropy (1. 3. 2023)

 

 

Back To Top