skip to Main Content

Az egyház szinodális LMBTQ öngyilkossága tetőzik

2023. október 4-29. között szinodális LMBTQ út világtalálkozóra kerül sor a Vatikánban.

Három kérdés merül fel:

1) Mi Bergoglio szinodális útja?

2) Mi a célja?

3) Hogyan halad?

Az első kérdéshez: A szinodális LMBTQ út Isten ellenes lázadás, a katolikus egyház felszámolása, a pápaság felszámolása és Isten törvényeinek felszámolása.

A második kérdéshez: A szinodális LMBTQ út célja átok levonása a jelenlegi antievangélium miatt. A kereszténység felszámolásán és az egy pszeudovallásba, a New Age -be történő átmeneten dolgozik, amely a pogányokkal együtt ez utóbbiak isteneit, azaz a démonokat tiszteli.

A harmadik kérdéshez: A szinodális LMBTQ út rejtetten, alattomosan és céltudatosan halad előre. Visszaél a legfőbb tekintéllyel a herézisek és az erkölcstelenségek érvényre juttatása érdekében.

Bergoglio a szinodális folyamat keretén belül visszafordíthatatlan változásokat vezet be. Ehhez az egyházi nonprofit szervezetek rendszerét használja fel, amelyeket a bűnbánatot elutasító LMBTQ személyekből hozott létre. Úgy aktivizálja őket mint holmi vad farkashordát, és felhasználja őket az egyház ezen öngyilkosságához. Mindmáig hivatalosan senki nem határozta meg, hogy tulajdonképpen mi is ez a szinodális út. Prágában a kontinentális találkozón a püspökök nyíltan kijelentették, hogy ezt ők maguk sem tudják. A szinodális út lényegét szándékosan titokban tartják. Azonban aki meg akarja tudni az igazságot, ma már megtudhatja.

A szinodális út főszereplőjével és azzal, amit el akar érni, már tízéves tapasztalatunk van. Bergoglio célja nem a katolikus egyház megújítása, hanem a felszámolása. A tragédia az, hogy mindmáig nem lett rávilágítva a bűntetteire. Nem lett a hazugság hazugságnak és a heretikus heretikusnak nevezve. Annak ellenére, hogy a heréziseivel kizárta magát az egyházból és nem rendes pápa, ennek a valóságnak nem lettek következményei. A szem behúnyása Krisztus elárulása. A hamis engedelmességből eredő alávetettség Isten ellenes lázadást jelent. Ez lelki öngyilkosság. A legnagyobb tragédia a püspökök, a papok és a hívők vaksága és tétlensége.

Bergoglio hazug pápa szorgalmazta a kísérleti vakcinálást. Tíz év óta propagálja a homoszexualizmust, és bojkottálja az erkölcsi alapelveket és Isten törvényeit.

Kivel áll összeköttetésben? A világelittel, akik a Vatikánban egymásnak adják a kilincset. Velük együtt szorgalmazza a kísérleti vakcinálást, Európa iszlamizációját, és az NWO ún. „klíma“ és „ökológia“ politikáját. Azonban kategorikusan nem engedélyezi az igazi bűnbánatot.

Bergoglio Ferencen Isten többszörös anatémája van, azaz az egyházból való kizárás. Ennek oka nemcsak Isten törvényeinek semmissé tétele, hanem egyenesen az LMBTQ erkölcstelenségeinek a legalizálása és a nyilvános bálványimádás. A Vatikánban trónra emelte Pachamama démont. Kanadában pedig ráadásul odaszentelte magát a sátánnak és a démonoknak a varázsló sípolása közben.

Most 21 további bíborost nevezett ki, tehát a következő pápaválasztáskor már a választásra jogosultak 72%-át az ő emberei alkotják, azok, akiket jól átvilágíttatott. A bíborosoknak ez a kinevezése a dogmatikai bulla szerint érvénytelen, mert mindaz, amit egy heretikus tesz, Isten és az egyház előtt érvénytelen. Ezek a bíborosok kizárólag egy 2. Ferencet fognak választani, vagyis az egyház ugyanazon öngyilkossági programját, mint amelynek Bergoglio érvényt szerzett. Ő juttatta hatalomra a bergogliánus szektát, amely már nem engedélyez egyetlen igazhitű pápát sem. Az érvénytelen pápa utódai hasonlóan érvénytelenek lesznek. Ez a struktúra már legyűrte a pápaságot. Nyílt heretikusok, szodomiták és bálványimádók, akik kizárták magukat az egyházból, nem lehetnek az egyház feje.

Micsoda aljasság, hogy Bergoglio támogatja a német istenkáromló szinodális utat! Világos célja van. Nemcsak a nők, főleg leszbikusok diakónusokká, presbiterekké és püspökökké szentelése, hanem az ún. szinodális tanácsok bevezetése is. Ezek a szinodális tanácsok fokozatosan teljesen megfosztják a püspököket az egyház iránti felelősségüktől. Ezt a felelősséget LMBTQ laikusok veszik át! Ez a katolicizmus és a pápaság totális vége!

Micsoda aljasság, hogy az aposztata belga püspököknek Bergoglio megengedte, hogy homoszexuális, leszbikus és ún. queer párokat megáldó liturgiát vezessenek be. Ide tartozik az állatokkal házasodók megáldása is. Ez már őrültség! Maga Bonny hazug püspök dicsekedett azzal, hogy mindent jóváhagyott a pápa, aki hangsúlyozta neki, hogy: „Okosan csináljátok és egységben“, ami azt jelenti, hogy alattomosan és céltudatosan.

Mire várnak még a püspökök, a papok és a hívek? Az antikrisztus kísérleti projektje Bergoglio tudtával már készen áll, mégpedig Németországban és Belgiumban. Most 2023 októberében vagy 2024-ben már nyilvánosan át lesz ültetve az egész egyházba. Mindez mint szent engedelmesség Krisztus ún. földi helytartói és Péter apostol ún. utódai által. Ez a Megváltó kigúnyolása és Péter apostol legnagyobb megszégyenítése!

A hazug pápa titkos terve megvalósításához a Hittani Kongregáció új prefektusának olyan embert jelölt ki, akinek ugyanaz a célja, mint neki. A homoszexualizmus, a bálványimádás, a herézisek érvényre juttatása, azaz az egyház fokozatos önpusztítása. Bergoglio ezt a programot már elárulta, amikor azt nyilatkozta, hogy a Hittani Kongregációnak meg kell változtatnia létének értelmét. A herézisek elleni védekezés helyett már a heréziseket kell szorgalmaznia és privilegizálnia. Fernandez pszeudoprefektus valószínűleg ezért nem is titkolja a német szinodális LMBTQ út iránti buzgó szimpátiáját. Csakhogy akkor ez már nem egyház, hanem a sátán zsinagógája. (v.ö. Jel 3,9)

Mi a megoldás ebben a válságban? Idejekorán elkezdeni az igaz bűnbánat gyakorlását, mielőtt még késő lenne. Mindenek előtt a bűnt bűnnek nevezni, a heretikust pedig heretikusnak, és el kell szakadni a neki való alávetettségtől.

Konkrétan mit tegyenek a püspökök? Írjanak egy pásztori levelet, amelyben felszólítják a papokat, hogy a liturgiában többé ne említsék az érvénytelen pápát. Egyúttal ajánlják a papoknak és Isten népének a szent liturgia mélyebb átélését. Konkrétan két 3-5 perces elcsendesedést, melyből az első a konszekráció előtt a második a konszekráció után történne. Az első elcsendesedéskor a pap letérdel és lélekben felidézi pappá szentelését, amely a konszekráció feltétele. Kéri a Szentlelket ennek a felszentelésnek az aktualizálására. A Szentlélek pedig a pap szájából hangzó Krisztusi Ige által valóságossá teszi a kenyér Krisztus Testévé és a bor Krisztus Vérévé változásának titkát.

A konszekráció után a pap ismét térdeljen le csendes adorációra. Lélekben tudatosítja ő és Isten népe is Krisztus halála titkának jelenvalóságát, amelyet a Golgotán szenvedett el a bűneink bocsánatáért.

Hasonlóan figyelmeztetni kell a híveket arra, hogy ezt a két elcsendesedést a hittitokkal egyesülve éljék át. Az első elcsendesedéskor az énekkar énekelhet egy antifónát a Szentlélekhez, és a második során egy antifónát, amelyben a Jézus –Jehosua nevet ismétlik. Meg van írva: „Aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül.“(Róm 10,13)

A püspök is engedje meg a papoknak, hogy a papok Isten népével egységben, a szentségházzal szembefordulva misézhessenek úgy, ahogy a történelem folyamán mindig. Jelenleg az oltár és a pap hátat fordít a szentségháznak. Ez a homocentrizmus vagy antropocentrizmus theocentrizmussal szembeni negatív gesztusa.

Mit tegyenek a papok?

A papok adjanak át a püspöknek egy petíciót ezzel a liturgiára vonatkozó kérelemmel. A papok gyülekezzenek össze egyszer egy héten kis csoportokban, és imádkozzanak önmagukért, a rájuk bízott lelkekért és az egyházért. Isten ezeknek a papoknak világosságot és erőt ad ahhoz, hogy hűek tudjanak maradni Krisztushoz és az Ő evangéliumához.

Mit tegyenek a hívek?

Tartsanak bűnbánatot azzal, hogy naponta legalább egy órát imádsággal töltenek. Esetleg naponta imádkozzák a teljes tizenöttizedes rózsafüzért, vagy legalább egy részét. A buzgó laikusok naponta 2,5 órát imádkoznak; így idejük tizedét Istennek adják. Isten ezek által a buzgó lelkek által szabadítja meg az egyházat.

Amennyiben lustaság, gyávaság és fölösleges időfecsérlés miatt a püspökök, a papok és a hívek nem találnak időt az Istennel való beszélgetésre, akkor Bergoglio és a szektája elpusztítja a katolikus egyházat. Ebben az esetben azonban nemcsak Bergoglio szektája a bűnös. Azok is bűnösök, akik bűnbánattal és imádsággal elejét vehették volna ennek a tragédiának, de ezt elhanyagolták! Ezért az Istenhez hű katolikus a rózsafüzér imában forduljon a Szűzanyához. Ő tapos a pokoli kígyó fejére.

+ Illés

a Bizánci Katolikus Patriarchátus pátriárkája

+ Metód           + Timóteus

püspök-titkárok

2023.07.28.

Letöltés: Az egyház szinodális LMBTQ öngyilkossága tetőzik

Back To Top