skip to Main Content

BKP: Mons. Graubner és a prágai szinodális LMBTQ út

Ezt a videót megnézheted itt is: https://what-must.wistia.com/medias/7czglaxxrz   
https://rumble.com/v2alk0g-graubner.html   
https://ugetube.com/watch/vMFBhveVyf2FLWt   
https://cos.tv/videos/play/42627285490111488   
https://www.bitchute.com/video/6hyEN0g4tg6V/   
https://gloria.tv/post/YT9gAkdfFJMi3QvyWvoS6mADy   

Letöltés videó: 454.2 MB, 1280×720 / 137.2 MB, 768×432

Jan Graubner érsek, az Európai Szinodális Találkozó megnyitóján 2023. február 5-én mondott homíliájában mintaszerű homíliát adott elő. Beszélt a gondolkodás megváltoztatásáról, a megfeszített Krisztushoz való viszonyról, valamint arról is, hogy nem elég meghallani a népet, hanem főleg Isten hangjára kell figyelni. További igaz kijelentéseket is tett, a Szentírásból vett idézetekkel együtt. Jan Graubner igaz prófétaként beszélt. Kijelentéseivel egyet kell értenie minden őszinte kereszténynek. Bergoglio álpápa ugyanígy mintaszerű prédikációt adott elő. Nem fél érzékeny kérdéseket érinteni, amelyekről más prédikátorok inkább hallgatnak. Beszél például az udvarias démonokról, akik az emberekkel együtt vannak a háztartásukban, anélkül, hogy észrevennék őket. Bergoglio nagyon megnyerően beszél a Krisztussal való legszemélyesebb viszonyról. Úgy teszi fel a kérdéseit, mintha maga Jézus Krisztus tenne fel kérdéseket rajta keresztül a hallgatóságnak: Szeretsz-e engem? Ezt a kérdést Jézus tette fel Péternek a Genezáret tónál.

Graubner a találkozó helyszínén beszélt a rádióban is. Titokzatos szavait senki nem érti meg, aki nem ismeri Bergoglio programját, amely az LMBTQ emberek egyházban történő üdvözlésének kompromisszum nélküli követelményéről szól. Graubner elmondta: „Ami nekem fontosnak tűnik …, nyitottnak lenni azok felé, akik kívül vannak, de jól érzékelni a mi közösségünket is, amely nem lehet zárt, de mindannyiunknak együttesen kell alakítanunk ezt a közösséget, hogy nehogy újból perifériára szorítsunk valakit azok közül,, akik eddig nem voltak ott, miközben másokat a perifériáról úgymond be akarunk hívni. Ez a valódi kiegyenlítődésre és nagylelkűségre törekvés, úgy vélem, nagyon fontos.“

Ki fejti meg ezeknek a szavaknak az értelmét? A kulcs annak a tudatosítása, hogy milyen viszonyban van Bergoglio Graubnerrel. Mindkettőben ugyanaz a lélek van, ugyanúgy gondolkodnak, közös programjuk van és közös az útjuk (görögül: syn hodos). 2023. január 24-én Bergoglio a világ médiumainak adott interjújában felszólította a katolikus püspököket…, hogy üdvözöljék az LMBTQ embereket az egyházban… Azokról a püspökökről, akik nem akarják őket üdvözölni, Ferenc így nyilatkozott: „Ezeknek a püspököknek átalakulási folyamaton kell átmenniük.“ Ennek az eredménye az, hogy a bűnbánatot elutasító LMBTQ személyek üdvözlőivé válnak az egyházban.

Bergoglio Ferenc hasonlóan elmondta a médiának, és megismételte az afrikai útjáról hazatérőben adott sajtókonferenciáján is 2023. 02. 05-én, hogy : „a homoszexualitás kriminalizálása probléma, amit nem szabad tolerálni.“ Bergoglio ezzel de facto azt mondja, hogy nem szabad tolerálni Isten törvényeit és parancsolatait, amelyek az igazságos állami törvények alapját képezik. Ezzel egyúttal védelmezi a bűnös pedofíliát és a homoszexualitással összefüggő összes gaztettet. Az ártatlan emberek kriminalizálása, homofóbként történő megbélyegzése ellen azonban Bergoglio soha nem lépett fel.

Ferenc azt is mondta: Igaz, hogy egyesek (azaz a homoszexuálisok) a különböző nemkívánatos helyzetek miatt vannak ilyen állapotban.“A homoszexuális gaztettét, aki megerőszakolja vagy elcsábítja az ártatlan ifjút, sőt még a fiúgyermeket is, aki a pedofília bűntettét követi el, Bergoglio nemkívánatos helyzetnek nevezi. A fiú aztán, ahogy Bergoglio mondja, „olyan állapotba kerül“. Más szóval – homoszexuális lesz belőle. Bergoglio azonban azt állítja, hogy ezek az ún. „nemkívánatos helyzetek“, azaz a súlyos pedofil bűncselekmények, a nemi erőszakok vagy az ifjúság homoszexuális propaganda általi megtévesztése, állítólag nem üldözendő, mert ez állítólag igazságtalan. Valójában azonban szélsőséges igazságtalanság kitenni az ifjúságot a hazug gender ideológiának és igazságos jogalkotással nem védelmezni az ifjú embereket. Ezt az igazságos jogalkotást Bergoglio képmutatóan elítéli, mint a homoszexualitás kriminalizációját, amit nem szabad tolerálni.

Az egyszerű katolikus, aki figyelemmel kíséri az egyházon belüli történéseket, Graubner prófétai igehirdetésének meghallgatását követően álmélkodva kérdi: Az egyházban már leszámoltak a nyílt bálványimádás, Pachamama imádásának bűntettével? Miért nem tesznek erről említést a püspökök? Hiszen a démon trónra emelése nagy botránkozást váltott ki és átkot vont le! Mi, a katolikus közvélemény szüntelenül várjuk, hogy mikor állítják ezt a súlyos bűnt és ocsmányságot reflektorfénybe, és mikor fog Ferenc nyilvánosan őszinte bűnbánatot tartani. Hiszen pápai tekintélye által ezzel de facto megszüntette a Tízparancsolat első parancsolatát! Az Isten és az egyház közötti kapcsolatot, amelynek jelenleg törvénytelenül az élén áll, meg akarja szüntetni. Elévülhetetlen gaztettet követett el! Ha azonban csak megtérésről és odafigyelésről szóló frázisokat hallunk Graubner érsektől, akkor látjuk, hogy szándékosan tér ki a lényeg elől. A bálványimádás bűntette Kanadában meg volt ismételve. Ferenc a pogány varázsló vezetésével, aki a vadpulyka csontján furulyázott, odaszentelte magát a sátánnak és a démonoknak. Ez példátlan az egyház történelmében! Ez megbotránkoztatta a világ közvéleményét, de a bűnbánatnak semmi nyoma nincs. Vajon ez követendő példának van szánva, hogy mi is szenteljük magunkat a sátánnak és a démonoknak? Azonban a prágai kontinentális találkozó égbekiáltó bűnének helyrehozatalával nem foglalkoznak! Graubner ugyan beszél a bűnbánatról, sőt még a Megfeszítettel való viszonyról is, azonban a hit és az üdvösség alapjainak ezen aláásását nem tekinti bűnnek, de még tévedésnek sem. Mit ért akkor Graubner bűnbánat alatt? Mit ért a megfeszített Krisztussal való viszony alatt? Hiszen az ezen gaztettekkel kapcsolatos hallgatásával arcul köpi a Megfeszítettet! Ezek sokkoló tények, amelyek előtt az egyszerű katolikus tanácstalanul áll.

Sőt, ez a kontinentális találkozó egyáltalán nem foglalkozik azzal, Ferenc elé terjessze a nyilvános bűnbánat követelményét mindazért, amit elkövetett. C. M. Viganò, az USA volt nunciusa lemondásra szólította Bergogliot, amiért leplezte McCarric bíboros szeminaristák elleni visszaéléseit. Ferenc azonban cinikusan kinevette az általa támasztott követelményeket. Ugyanilyen megtérésellenes lélek van Jan Graubnerben is, és ugyanilyen vastag bőr van a képén. Bergoglio nem tartott bűnbánatot a transzszexuális lábának megcsókolásáért sem, ezzel de facto helyeselte a transzszexualizmust a bűnös nemváltó műtétekkel együtt. Bergoglio nem gyakorolt bűnbánatot a bűnös kísérleti mRNS vakcina hazug és gaz agitációjárt sem. Ez ma már termi szörnyű gyümölcseit. Ugyanígy Graubner is ugyanezzel a lélekkel szorgalmazta ezeket a vakcinációs bűntetteket Csehországban.

Ezek mind nyílt, halálos sebek az Egyház testén, és azoknak, akik Prágában összegyűltek, elsődlegesen ezeknek a fájó problémáknak a megoldásán kellene ügyködniük. Ehelyett fennkölt frázisokat mantráznak az odafigyelésről, azok befogadásáról, akik kívül voltak … Krisztus vérző titokzatos teste nem érdekli őket. Notorikusan elutasítják az igazságot és a bűnbánatot.

Az ún. szinodális út programjának megfejtése maga Bergoglio, aki ennek az alapítója és a propagátora. Ő a legnagyobb egyházi tekintély bitorlásával már tíz intenzíven propagálja a homoszexualizmust, a transzszexualizmust, és jelenleg már a Q irányultságot is, amelyek a legszélsőségesebb ferdeségek. Megszünteti Isten törvényeit és Isten és egyházellenes gaztetteket követ el, amiért magára többszörös átkot, Isten anathemáját vonta. Ferenc ezen programját a szinodális útban testesítette meg. Azonban most már, a médiának 2023. 01.24-én adott nyilatkozatát követően tudjuk, hogy eredendően egybeforrott az LMBTQ egyház általi legalizációjával. Ezt rajta kívül ilyen nyíltan soha senki nem árulta el. Ezzel Graubner titokzatos frázisai azoknak a befogadásáról, akik kívül voltak, helyes megvilágításba kerülnek.

Idézet Graubnertől a Proglas rádióból: „Változik a környezet, amelyben élünk, ezért változniuk kell az egyes módszereinknek is, de úgy gondolom, hogy itt elég nagy az adósságunk, és ezt elég konkrét kihívásnak látom a mi környezetünk számára is.“

Aki már tudja, hogy mi az álpápa Bergoglio programja, azaz az LMBTQ és a bálványimádás szorgalmazása, és ezzel az átok levonása, megérti, hogy miben rejlik Csehországnak az az elég nagy tartozása. A bálványimádást és az LMBTQ szorgalmazását illetően a cseh püspökök, Graubner kivételével, még nem mentek át a bergogliánus konverzión. Azonban ez vár rájuk, hogy a katolikus egyházat át lehessen alakítani a sátán antiegyházává, a New Age-dzsé. Ezt a célt követi Bergoglio az ő Szinodalitásról szóló zsinatával. Graubner pedig intenzíven segít neki ebben. Ezért Isten átkát vonja magára, és ezért minden őszinte kereszténynek Csehországban tudnia kell, hogy kicsoda valójában Graubner, hogy már ne engedje magát megtéveszteni Graubner vallásos frázisaival.

A jelenlegi egyházi állapotok és a Szinodalitásról szóló zsinat lényegének tisztázása után, ahogy azt Bergoglio leplezetlenül be is mutatta, világossá válik Graubner titkzatosan kódolt kijelentése, amelyet ezekkel a szavakkal indított: „Ami nekem fontosnak tűnik …“. Minden normális keresztény azt várta volna, hogy kimondja, hogy Bergoglio és az egyházi vezetők tartsanak nyilvános bűnbánatot a Pachamamával űzött bálványimádásukért és a démonoknak történő kanadai odaszentelésükért, valamint az LMBTQ legalizációjáért, amely összekapcsolódik a szinodális úttal és a püspökök konverziójának követelményével. Lehet ennél valami fontosabb? Graubner azonban ennek éppen az ellenkezőjét tartja fontosnak. Pontosan azt, amit Bergoglio szorgalmaz. Azonban tőle eltérően, egyelőre nem mondja ki nyíltan, hanem csak kódoltan: „ nyíltaknak lenni azokkal szemben, akik ott kívül vannak“, vagyis a bűnbánatot elutasító LGBTQ emberekkel szemben. A cél a bűnbánat elutasításának és az erkölcstelenségnek a normává tétele az egyházban.

Graubner így folytatja: a mi közösségünket is, amely nem lehet zárt, de mindannyiunknak együttesen kell alakítanunk ezt a közösséget, …“

Mi keresztények Graubner szerint nem zárkózhatunk el a tisztátalan lelkektől és a bűnbánattagadástól, ami az LMBTQ életmód sajátossága. Állítólag „mindannyiunknak együttesen kell alakítanunk ezt a közösséget“, azaz egységre kell lépnünk az LMBTQ lelkével és életstílusával. Ez azonban öngyilkosság és Isten és az Ő törvényei elleni lázadás!

Graubner: „hogy nehogy újból perifériára szorítsunk valakit azok közül,, akik eddig nem voltak ott, miközben másokat a perifériáról úgymond be akarunk hívni.“

Graubner kiket félt, amikor azt mondja, hogy „nehogy újból perifériára szorítsunk valakit azok közül,, akik eddig nem voltak ott, miközben másokat a perifériáról úgymond be akarunk hívni.“?

Bergoglio programja szerint be akarja juttatni az egyházba az LGBTQ embereket, akik notorikusan elutasítják a bűnbánatot. Ez azonban azt eredményezheti, hogy azok a katolikusok, akik eddig bent voltak, a perifériára futnak, ahol eddig nem voltak. Ezért ki kell találni egy olyan módszert, amellyel meg lehet változtatni a katolikusok gondolkodását, hogy ne fussanak el és hogy kialakítható legyen a bűnbánatot elutasító LMBTQ személyek és a többi katolikus ún. közössége. Ez azt jelenti, hogy nemcsak a püspököknek kell átmenni a változáson, hanem minden papnak, szerzetesnek, apácának és hívőnek is. Tehát ahogyan nemrégiben Kasper bíboros is említette, itt az egyház nagy átalakításáról van szó. Inkább nem mondta ki hangosan, ami egyébként is világos, hogy ez az átalakítás hova vezet. Ez az egyház New Age antiegyházzá történő alakítása. Ez tömegesen rántja pusztulásba a lelkeket! Ezt az átalakításra irányuló igyekezetet, amely az LMBTQ legalizálásával kezdődik, Graubner „a valódi kiegyenlítődésre és nagylelkűségre való törekvésnek“ nevezi, hozzátéve, hogy úgy gondolja, hogy ez fontos. Más szóval, az LMBTQ személyek, akiket nagylelkűen befogadtak az egyházba, majd lélekszámukból kifolyólag kiegyenlítődést idéznek elő, aminek az lesz a vége, hogy a katolikusok befogadják azokat a tisztátalan lelkeket, amelyektől az LMBTQ emberek nem akarnak elszakadni.

Bergoglio és Graubner is megnyílt a hazugság és a halál, valamint a tisztátalan lelkek előtt. Ezek folytatják álmissziójukat, hogy megfertőzzék az egyházat az LMBTQ lelkeivel.

Végül a 2023. 02. 05-i, a liturgia keretén belül a kontinentális gyűlés, a Szinodalitásról szóló zsinat résztvevőinek címzett prédikációjában Graubner elmondta: „Nyerjetek bátorságot ahhoz, hogy kilépjetek saját sötétségetekből és újfenn a megfeszített Krisztus mellett döntsetek, szabaduljatok ki és lépjetek ki saját ‚énetek‘ fogságából, és gondolkodásotokban helyezzétek át a hangsúlyt az ‘énetekről‘ az isteni ‚Te‘-re.“

Graubner érsek, aki az eretnek főpappal, Bergoglioval egyesülve a szinodális út álcája alatt az LMBTQ-t szorgalmazza, valódi sötétségben van. Lehet, hogy bűnös útjának éppen ez a leleplezése lesz az ő utolsó esélye arra, h ogy hogyan lépjen ki ebből a sötétségből. Ha azt akarja, hogy a lelke üdvözüljön, bátorságot és alázatot kell nyernie ahhoz, hogy konkrét lépéseket tehessen, mégpedig:

1) az LMBTQ legalizációját Isten és az Ő törvényei elleni lázadásnak nevezni,

2) Ferenc Pachamama-bálványimádását bálványimádásnak nevezni,

és az ő kanadai démonoknak történő odaszentelését aposztázisnak nevezni,

3) bocsánatot kérni a cseh egyháztól és nemzettől a botránkoztatásért és azokért a tragikus következményekért, amelyeket a veszélyes kísérleti mRNS vakcína bűnös propagálásával idézett elő,

4) lemondani az egyházi hivatalról, nem várni a 75. éve betöltésére és vezeklésképpen nyugdíjba vonulni.

 

BKP – a pusztába kiáltó szó

 

2023. 02. 08.

 

Letöltés: BKP: Mons. Graubner és a prágai szinodális LMBTQ út (2023. 02. 08.)

 

 

Back To Top