skip to Main Content

BKP: Jelen korunk diagnózisa és prognózis a katolikus egyház számára

Ezt a videót megnézheted itt is: https://seigneur-reste.wistia.com/medias/hg0bcv3f4r   
https://rumble.com/v2vhab1-jelen-korunk-diagnzisa.html   
https://ugetube.com/watch/VOFSIsNqaWCA8aD   
https://cos.tv/videos/play/45300284636828672   
https://www.bitchute.com/video/zUqrcQVqWVLt/   
https://gloria.tv/post/e4wXZRLCKJ8j1EjEcAGzEnKwT   

Drága Püspökök és Papok! Tudatában vagytok annak a valóságnak, amelyben a jelenlegi katolikus egyház található? Ezt mutatjuk itt meg négy változatban.

A-változat

Amennyiben Bergoglio egyházszervezetét fogjátok fenntartani, a szinodális út által egy önfelszámoló programot fogtok érvényesíteni, ami pedig bűn és az engedelmességgel való súlyos visszaélés. Bergoglio a legnagyobb csalást és gonoszságot követi el az egyháztörténelem során!

Mindig volt konkoly, ám túlsúlyban volt az egészséges mag. A bűnbánó bűnösöknek volt hová visszatérniük. Az ún. szinodális folyamat betetőzése után azonban már nem lesz hová visszatérniük, mivel az egészséges mag teljesen fel lesz számolva. Isten Lelke ki lesz űzve ebből a vatikáni struktúrából és marad csupán a bergoglianizmus és a sátánizmus lelke. A bergogliánus antiegyház a tömegeket a pusztulásba taszítja.

Manapság a Vatikánban olyan körülmények vannak teremtve, hogy már nem lehet többé igazhitű pápát választani. A rendszer, amely ott uralkodik, Bergoglio lelkével bíró embereket ültetett a legmagasabb pozíciókba és csakis ők lesznek megválasztva. Ha azonban olyan nagy csoda történne, hogy Bergoglio valamelyik utódja megtérne és igaz reformot kezdene el, akkor őt ez a rendszer azonnal meggyilkolja.

Ami a történelmet illeti, voltak méltatlan pápák is, ám közülük senki sem hirdetett más tanítást, hamis evangéliumot, tehát eretnekséget. Amikor Honorius pápa nem világos eretnek megfogalmazást hagyott jóvá, amiatt haláláig ki volt zárva az egyházból.

Ez az A-változat az egyház fokozatos lelki öngyilkosságának passzív elfogadása. A bűn súlya minden püspököt, papot és katolikus hívőt terhel, aki nem különül el Bergoglio bűnös rendszerétől.

B-változat

A kiindulópont a jelenlegi aposztata rendszertől való radikális elkülönülés. Fennáll még az a lehetőség, hogy a lengyel vagy brazil vagy amerikai vagy akár más püspöki konferencia elkülönül a jelenlegi eretnek Vatikántól való alárendeltségtől és igazhitű pápát fogad el. Péter apostol pünkösd napján ezt mondta: „Szakasszátok el magatokat e gonosz nemzetségtől!” (ApCsel 2,40). Ha az első keresztények nem különültek volna el, a kereszténység még magjában elpusztult volna. A próféták is hasonlóan buzdítottak: „Menjetek ki Babilonból!” Ma Róma és a Vatikán a lelki Babilon. A Vatikán ma már nem az igazság oszlopa – amennyiben valaki mégis azt állítaná, az hazudik. Ezért az A-változat – tétlennek maradni – önfelszámoló megoldás. Engedi a végéhez eljutni az eretnek szervezet az egyház felszámolásának ún. szinodális útját. Ennek betetőzése a 2024-es évben várható. Bergoglio célja a katolikus egyház New Age sátánista antiegyházzá transzformálása.

Tisztelt Püspökök és Papok! Ha nem mentek ki a lelki Babilonból, a ti lelkiismereteteket fogják terhelni azok a lelkek, akik a sátán rendszerében fogják végezni, amelyből már aligha jöhet ki bárki is.

Az igazhitű tanítással és igazhitű püspökkel bíró katolikus párhuzamos struktúra ma még reális megoldás. A bergogliánus szekta azzal formálódik át a sátán antiegyházává, hogy jóváhagyja a bálványimádást és a pusztító természetellenes genderideológiát, valamint az LMBTQ erkölcstelen elfajultságot. A csúcspontja a démonoknak való odaszentelődés Bergoglio kanadai példája alapján.

Drága Püspökök és Papok! Amennyiben nem teszitek meg az elkülönülés radikális lépését, a katolikus embereknek nem lesz kiindulópontjuk a megmeneküléshez. Talán a legjobb esetben a protestáns felekezeteknél végzik. Ha azonban megcselekszitek, mégpedig minél hamarabb, az őszinte katolikusok nagy tömegét menthetitek meg vele.

C-változat

Ha elutasítjátok vagy figyelmen kívül hagyjátok a B-változatot, itt van a C-változat. Krisztus egyháza kénytelen lesz bevonulni a katakombákba, de már csak kisebbségben fog létezni. A katolikusok zömét ledarálja a bergogliánus szekta az engedelmességgel való visszaélés által. Megváltoztatja a gondolkodásukat, hogy fogadják el az antitörvényeket, az eretnekséget, az erkölcstelenséget és a világ lelkét. Ez lesz a változások folyamatának betetőződése, amelyek a II. vatikáni zsinattal, tehát az egyház transzformációjával kezdődtek. Isten Szava azonban továbbra is érvényes: „A pokol kapui sem vesznek diadalt az egyházon!” – Krisztus katakombákba szorult egyházán. A többségi, transzformáción átment New Age antikrisztusi egyház az apokalipszis paráznájának módjára fog ülni a Vatikánban a hamis pápával.

D-változat

Ez a változat feltételezi a B- és C-változatot.

Ha megtörténik az elkülönülés, megmarad az egyház igazhitű magja. Annak majd lehetősége lesz kovászként átváltoztatni sokakat. Azoknak, akik ottmaradnak az antikrisztus egyházában, de idővel megtérnek és bűnbánatot tartanak, lehetőségük lesz csatlakozni az egészséges katolikus maghoz. A későbbiekben ez az egészséges mag igazhitű vezetéssel, tehát igazhitű pápával, visszatérhet a katakombákból a Vatikánba. A történelemből tudjuk, hogy létezett a kettős pápaság 70 éves időszaka. A keresztény világ egy része a Vatikánban lévő pápákat ismerte el, a másik része az Avignonban lévőket. Ennek a szakadásnak az oka azonban nem az üdvösség vagy a hit kérdése volt. Sem ez egyik, sem a másik nem hirdetett eretnekséget, amelyet most Bergoglio és az ő szektája tesz. Az akkori szakadás oka a nép bűne volt és a hierarchia képtelensége a bűnbánattartásra. Egy idő után bekövetkezett az egyesülés.

A jelenlegi Vatikán és a közeljövő Vatikánja a szabadkőművesek és az antikrisztus lelkének uralma alatt áll és fog állni. Bárcsak tévednénk, de ez a kemény valóság, amely előtt nem szabad becsuknunk a szemünket.

Egyelőre még megvan a megmenekülés lehetősége, mégpedig az egyház nagy része számára a B-változat által. A beteljesülés feltétele, hogy legalább egy püspöki konferencia, azaz közületek, püspökök közül néhányan elkülönüljenek az aposztata Vatikántól és megalakítsátok a paralel igazhitű szervezetet. Ez lenne az igaz szinodális út, amely megteremtené annak a lehetőségét, hogy Isten ereje által hirdettessen Krisztus üdvösséget biztosító evangéliuma. Ez a Szentírás, a vértanúk és az egész egyházi Hagyomány által igazolt út.

Drága Püspökök és Papok! Ha nem különültök el, csaknem mindenki arra lesz kényszerítve, hogy Bergoglio önfelszámoló útján maradjon, amelynek a 2024-es évben kell beteljesednie és amely az örök pusztulásba vezet.

Mi a megoldás minden őszinte katolikus számára? Imádkozzatok naponta 20 és 21 óra között a nemzetetek fiai között található püspökökért és papokért! Bárcsak az Istenszülő Szent Szűz kegyelmet könyörögne ki a számukra, hogy elkülönüljenek az aposztata Vatikántól, valamint annak önfelszámoló szinodális útjától.

 

+ Illés

a Bizánci Katolikus Patriarchátus pátriárkája

+ Metód                + Timóteus

püspök-titkárok

 

2023. 1. 19.

 

Letöltés: BKP: Jelen korunk diagnózisa és prognózis a katolikus egyház számára (2023. 1. 19.)

 

 

Back To Top