skip to Main Content

BKP: A kontinentális szinodális út kontra Krisztus üdvözítő útja

1. rész: Indokolás

Ezt a videót megnézheted itt is: https://meeting.wistia.com/medias/dzw75mocav   
https://rumble.com/v2cdfuc-kontra-1.html   
https://ugetube.com/watch/1IpUJu3W4bUzOSe   
https://cos.tv/videos/play/42950596045083648   
https://www.bitchute.com/video/MZfoSoLstKbh/   
https://gloria.tv/post/mJ86NrpjMih84w2AojowVwSQm   

2. rész: Konkrét program

Ezt a videót megnézheted itt is: https://rencontre.wistia.com/medias/1299uo23v1   
https://rumble.com/v2cdjm6-kontra-2.html   
https://ugetube.com/watch/Lq9h2vS8T8O1Ota   
https://cos.tv/videos/play/42950939667108864   
https://www.bitchute.com/video/Y4ZWAdYr5SmC/   
https://gloria.tv/post/GSbESBdS11Vj1aPcxSPvpFU37   

2023. február 5-12. között zajlott Prágában az ún. szinodális út kontinentális találkozója. A résztvevők közül sokan, ahogy saját maguk is elismerték, tulajdonképpen nem is tudják, hogy mi az a szinodális út. Ennek ellenére ódákat zengenek róla és szuperlatívuszokban, nagy elragadtatással beszélnek róla. A prágai kontinentális találkozóra azonban teljes mértékben vonatkozik az Úr Igéje, amelyet Izaiás próféta által szólott: „Csak parancs parancsra, parancs parancsra, szabály szabályra, szabály szabályra, egy kicsi itt, egy kicsi ott.” (Iz 28,10) Izaiás próféta ezt még aprólékosabban kifejti: De ezek is a bortól tántorognak, és az italtól támolyognak; pap és próféta tántorog az italtól, …Mert minden asztal úgy tele van hányadékkal és szennyel, hogy semmi hely sem marad. … Csak parancs parancsra, parancs parancsra, szabály szabályra, szabály szabályra, egy kicsi itt, egy kicsi ott. … Ezért halljátok az Úr szavát, ti elbizakodottak, akik uralkodtok ezen a népen…! Mert azt mondjátok: ’Szövetségre léptünk a halállal, és az alvilággal kötöttünk szerződést; ha eljön a suhogó ostor, nem ér el minket, mert a hazugságot tettük menedékünkké, és a hamisságban rejtőztünk el.‘“ (lásd Iz 28,7-15)

Ha csak az elméletnél maradna a parancs parancsra, szabály szabályra, egyszerűen legyinthetnénk egyet, csakhogy a parancs és a szabály mögött az egyház New Age antiegyházba, a sátán zsinagógájába való átmenete rejtőzik. Ott már Isten törvényeit teljes egészében az LMBTQ erkölcstelen gaztetteire cserélik, amelyekért Isten ideigvaló és örök tűzzel büntet (Júd 7, 2Pt 2,6). Bergoglio szinodális útja a II. Vaticanum aggiornamentojának beteljesítése a világ lelkének segítségével.

A történelem folyamán, egészen a II. Vaticanumig az egyház megtartotta az igaz hitet (ortodoxia), amely védte őt a herézisekkel szemben. Egyúttal Isten törvényeinek és parancsolatainak betartásával megtartotta az ortopraxiát is. Az ortodoxia és az ortopraxia a Szentírásra és a Hagyományokra épül, úgy az apostoli, mint az egyházatyák, a vértanúk és a szentek hagyományaira. A zsinat (1962-1965) törést hozott. Elfogadta a modernizmus herézisét és a zsinat után ezek a herézisek leuraltak minden teológiai iskolát. Ezzel az ortopraxia fokozatosan meg lett bénítva. Az önpusztítás jelenleg Bergoglio szinodális útjában tetőzik.

Mit kell tenni azért, hogy az egyház visszatérhessen az üdvösség biztos útjára, a Krisztus-követés útjára? Vissza kell állítani az ortodoxiát. Először herézisnek kell nevezni a modernizmust a történet-kritikai módszer lelkével együtt. Ugyanúgy a II. Vatikáni Zsinatot annak kell nevezni ami volt, azaz heretikusnak. Ugyanígy Bergogliot is annak kell nevezni ami, azaz egyházi csalónak és heretikusnak.

Hogyan kell gyakorolni az ortopraxiát? Először is tudatosítanunk kell a jelenünk negatív hatásait, amelyek akadályozzák az üdvösség útján járást, a Krisztus-követést. Itt a világ lelkének az egyházra és az egyes hívőkre gyakorolt erős befolyásáról van. Ez a lélek szembeszegül a Szentlélekkel és az Igazság Lelkével. Ma a világ lelke a gender ideológia által szorgalmazza az LMBTQ erkölcstelenség minden formáját. A keresztényt manipulálja a világ lelke, mindenekelőtt a szociális hálón keresztül a smartphonok segítségével, amire naponta több órát is szán. Amennyiben ma ezen a széles úton halad a pusztulás felé, már nincs meg benne a szabadító félelem sem. A szinodális út ugyanis mindent jóváhagy és áldását adja rá. Isten m ais szól prófétája által: „Népem sebeit hazugsággal gyógyítják, amikor így beszélnek: ‘Békesség, békesség‘, noha nincsen békesség. Szégyenkezniük kellene iszonyatos tetteik miatt. De nem! Ők nem szégyenkeznek, hiszen már pirulni sem tudnak. Ezért elesnek majd, ha minden elesik; látogatásom idején a földre roskadnak – mondja az Úr.“ 

Továbbá a próféta által kiált: „Jaj azoknak, akik a hamisság köteleivel vonszolják a bűnt, és mint a szekér kötelével a bűnt … Jaj azoknak, akik a rosszat jónak mondják és a jót rossznak, akik a sötétséget világossággá teszik és világosságot sötétséggé; akik a keserűt édessé teszik és az édest keserűvé! …mert elvetették a Seregek Urának tanítását, és Izrael Szentjének beszédét meggyalázták.” (Iz 5,18-24)

A Szinodalitásról szóló zsinat egyáltalán nem a leglényegesebb kérdéssel foglalkozik, a halhatatlan lélek üdvösségének kérdése. Ezért áll ma minden keresztény életbevágó választás előtt: vagy a szinodális út, amely a lélek pusztulásához vezet, vagy az az Út, amely Krisztus. Ez utóbbi az imádsághoz, a bűnbánathoz és Isten parancsolatai megtartásához kapcsolódik. Ma mindenkinek döntenie kell. Ha meg akarja menteni a lelkét, radikális lépést kell tennie, ami a megtérés és a bűnbánat. El kell szakadnia Bergoglio hamis szinodális útjától és a hamis pápától. Ez egyúttal a szükséges lépés is az egyház igazhitűségének (ortodoxia) a visszaállításához. Ezt követően a Krisztus-követés útjára (ortopraxia) kell lépni.

Köszönet illeti X. Szent Piusz pápát a modernizmus elítéléséért és azért, hogy az összes hívő Krisztusban való megújulásáért munkálkodott. Már a múlt század elején célul tűzte ki az ortopraxia visszaállítását. Mindez a Jézus Szíve-tisztelethez, az első péntekekhez, a Rózsafüzér imához, a Krisztus Király-tisztelethez kapcsolódott. Emlékezzünk a mexikói vértanúkra, akik ezekkel a szavakkal halltak meg: „Viva Cristo Rey! „Éljen Krisztus Király!“

Ma is fel lehet éleszteni az ortopraxiát, azonban ehhez a múltbeli lépéseknél jóval radikálisabb lépésekre lesz szükség, főleg az egyes hívők imaéletében.

A második részben röviden össze van foglalva a kipróbált ortopraxia a mai viszonyokra vonatkoztatva.

 

*************************************************************

 

BKP: A kontinentális szinodális út kontra Krisztus üdvözítő útja

2. rész: Konkrét program

Mit kellene tartalmaznia az ortopraxiának, hogy a mai világban te is megtarthasd az élő hitet?

1) Tartsd be a mindennapi szent óra rendjét, azaz a 20:00 órától 21:00 óráig tartó imaidőt.

2) Válaszd ki az imaőrség keretében a saját imaórádat, és így kapcsolódj be a szüntelen imádságba. Ne várj arra, hogy a többiek megszerveződjenek, kezdj el imádkozni abban az órában, amelyik neked megfelel.

3) Tartsd be a hét imádságos megállást a nap folyamán: ébredéskor, 9:00-kor, 12:00-kor, 15:00-kor, 18:00-kor, 21:00-kor és elalvás előtt (v.ö. Zsolt 119,164)

Ezzel a három gyakorlati lépéssel odaszenteled Istennek a nap tizedét, azaz 2,5 órát.

4) Fatimai szombat – úgyis mondhatjuk, hogy bibliai újhold. Fontos, hogy a férfiak havonta egy alkalommal közösségben legyenek. Erre a legjobb a teljes első szombat, amely legyen a vezeklés és az imádság napja. Itt teret kaphat Isten Igéje és az imádságból és az életből szerzett megtapasztalásról tett bizonyságtétel is. Ugyanígy a buzgó asszonyok is legyenek havonta egy szombaton ima- és bizonyságtételi közösségben. Itt erőt meríthetnek az élet keresztjeinek a hordozásához.

5) A vasárnap megszentelése.

Már szombaton este kezdetét veszi. A család otthon közösen imádkozik. 20:00 és 21:00 óra között van a szent óra, majd ezután elénekelnek egy húsvéti éneket, amivel kezdetét veszi a vasárnap megszentelése. Az első órát a konkrét igazság átélésével töltik a brossúrában található útmutatás szerint,amely igazságok Krisztus feltámasztására vonatkoznak.

Reggel 5:00től 7:00 óráig folytatódik a családi imádság a brossúrában található útmutatás szerint. Itt az evangélium konkrét igazságainak átéléséről van szó, amelyek a vasárnap reggeli feltámadással kapcsolatosak.

Ezt követi a reggeli, a pihenő, majd 8:00/8:30-tól 9:00/9:30-ig a Szentlélek órája következik az útmutatás szerint.

Ezután a család részt vesz a szent liturgián.

Abban az esetben, ha nem áll módjában igazhitű liturgián részt venni, lélekben is átélheti a liturgiát a brossúra szerint, vagy követheti az online közvetített igazhitű istentiszteletet, amelyen olyan pap vagy püspök szolgál, aki nem engedte, hogy betagolják az ún. szinodális útba, amely az LMBTQ erkölcstelenségeinek legalizálását szorgalmazza.

Ha a család otthon online követi a liturgiát, ajánlott a liturgiát követően elimádkozni a hit imádságát Mk 11,23 szerint.

Délután 15:00 óra körül találkoznak a családok, a nők különálló közösségben vannak. Ha fiatal családok találkoznak, biztosítani kell, hogy valaki gondoskodjon a gyerekekről, esetleg előre hasznos programot készítsen a számukra.

A férfiak különálló közösségben vannak. Az igazhitű katolikus egyháznak számolnia kell a katakombákba költözéssel, ezért elegendő, ha 3-5 család találkozik a rendelkezésre álló térnek megfelelően.

A másik variáns az, hogy több család találkozik és jelen van egy igazhitű pap is. Ebben az esetben jó, ha visznek magukkal némi ételt, és a liturgiát követően a közös imádságra és a testvéri közösségre együtt maradnak. A vasárnapi programot 15:00 óra körül fejezhetik be.

A zsinat előtti egyház hagyománya szerint a templommal nem rendelkező falu hívői a központi községbe mentek. A szentmise után nem mentek azonnal haza, hanem délutánig maradtak. Egyszerűen magukkal vitték az ételt és a mise után ettek. A 2-3 órányi szabadidőt templom előtti beszélgetéssel vagy a templomban egyéni imádsággal töltötték. Délután a pap például a katekizmust vette át velük, majd dicsőítés és áldás következett. Az áldás után hazamentek.

Manapság a testvéri közösségben lehetőség nyílik a nevelési, családi, anyagi és munkahelyi kérdések megbeszélésére és a kölcsönös buzdításra. Nem kellene megfeledkezni a keresésről és az arról való gondolkodásról, hogy hogyan is lehet megvalósítani Isten Igéjét a mindennapi életben. A Krisztus-követés lényege nemcsak a külső lemondás gyakorlása, hanem főképpen a saját egóról való belső lemondás. Ez fokozatosan végbemenő folyamat. A szentek ezt a bűnbánat útjának nevezik. Aztán beszélnek a megvilágosodás útjáról és az egyesülés útjáról. Itt nemcsak a mi igyekezetünknek van szerepe, hanem Isten kegyelmének is.

A Krisztus-követéshez szükséges isteni kegyelmet főképpen imádság útján nyerjük. Semmi esetre sem szabad a belső imádságot összekeverni a jóga vagy a zen-buddhizmus pogány gyakorlatával! A belső megtisztuláshoz és a lelkünk káros szokásokból és függőségekből történő gyógyításához segítséget nyújt a közösség, ahol nyíltan lehet beszélni ezekről a témákról, és ahol egyik a másikát kölcsönösen segítheti. Egyrészt helyes módon rámutathat azokra a hibákra, amelyeket a másik nem tudatosít, másrészt pedig tapintatosan átadhatja azon tapasztalatait, melyeket az ezen a téren megvívott harca során szerzett. Az ember nehezen fogadja el a tanulságokat vagy az intéseket, ezért vagy szomorúságba esik, vagy sértődöttségbe zárkózik. A lélek megtisztulása során a hibákra történő rámutatás nagyon háklis dolog, azonban ez valódi mentálhigiéné.

A lelki folyamat, amely az ujjászületéshez vezet, nem lehetséges, ha a közösség tagjai nem tartják be az imarendet. Személyes imádságban erősítik Jézus-kapcsolatukat. Ebben adja át Neki az ember a bűneit és a legmélyebb fájdalmait is, és megtanulja érzékelni Jézus fájdalmait is. Tudatosítja saját hálátlanságát, közömbösségét, makacsságát, sértődöttségét. A megfeszített Krisztussal való közösségben jön el a megismerés világossága, azaz Isten mély titkainak megismerése, amelyek a szent keresztséghez és a szent liturgiához kapcsolódnak. Az ilyen imádságból bugyog fel a kegyelem ereje, amely a lelkek üdvösségéhez szükséges.

Este otthon a család a vasárnap megszentelését a 20:00 és 21:00 szent órával zárja. Átélik Krisztus apostolok előtti megjelenését először Tamás nélkül, majd Tamással.

A Megváltóval való kapcsolat elmélyítésében nagy segítséget nyújt a csütörtök esti és a péntek esti, az igazság szent órájában mondott imádság, amely Krisztus szenvedéseire és halálára vonatkozik. (Ezeket Az Úr Szenvedései és a kereszten mondott hét szava c. brossúra tartalmazza.)

Hasonlóan ajánlott, főleg a kezdők részére, de a többiek részére is, az evangélium olvasása, de az élő evangélium olvasása is, azaz a vértanúk és szentek élettörténete. Ezek bátorítanak és alkalmassá tesznek a következő elv követésére: „Megcselekedhették mások, miért ne cselekedhetnéd meg te is, (Augusztinusz)?“

Ha az ember átéli a megtérést és teljesen megnyílik a Szentléleknek, egyúttal el kell válnia a pogány álvallások hamis lelkétől és azok gyakorlatától, a babonák különbözői formáitól, mágiától spiritizmustól és a jóslástól. Manapaság ezek mind az álkultúra alkotórészei, amelyeket már a gyermekekre is ráerőltetnek. Csak a megtérés ezen lépését követően lehetséges a Krisztus-követés útjára lépni. Ahhoz azonban, hogy az ember ma kitartó tudjon maradni, hogy ki ne oltsa a Szenlélek tüzét, hogy el ne vessze a hitét és hogy a világ lelke ne döntse rabszolgaságba, éppen erre a lelki programra, azaz a Krisztus-követés egyértelmű útjára van szükség. Ez a kipróbált út nem olyan, mint a szinodális út, amelyről a próféta ekképpen szól: parancs parancsra, szabály szabályra. A krisztusi út teljes biztonsággal vezet az üdvösségre.

A keresztény a krisztusi úton haladva gyakran emleget négy valóságot: a halált, Isten ítéletét, az örökkévalóságot és Isten irgalmasságát, amely a bűnbánathoz kapcsolódik. Ez a lelki spiritualitás a megfeszített és feltámadt Krisztusra tekint! Ez a krisztocentrikus út. Még mielőtt a keresztény erre az útra lép, nagyon jó, ha legalább négynapos lelki gyakorlatot él át, amelynek során tudatosíthatja a legalapvetőbb igazságokat, amelyek az ő Krisztusban történő megváltására vonatkoznak. Szükséges befogadni Jézus Krisztust mint személyes Megváltót és Urat. Az Ő kezébe kell letenni a múltunkat, a jövőnket és a jelenünket is, amelyben élünk.

Hasonlóan szükséges ezeken a lelki gyakorlatokon a kereszt tövében hittel átélni Krisztus testamentumát és elfogadni Jézus Anyját saját anyánknak. Szintén szükséges megnyílni a Szenlélek előtt és lemondani az okkultizmus minden formájáról. Az ilyen lelki gyakorlatokat követően minden kereszténynek tisztán kell látnia az első parancsolat kérdésében, valamint világosan kell látnia a jelenkori herézisek kérdésében is, amelyek tönkreteszik az élő Krisztus-kapcsolatot.

Mindenki, aki átélte a négynapos lelki gyakorlatot, azzal távozzék, hogy betagolódik egy közösségbe és lelki útra lép, ahol elfogadja az imarendet, azaz Krisztus üdvösségre vivő útját.

A szent óra, az imaőrség, a napi hétszeri megállás, a fatimai szombat, azaz az újhold, valamint a vasárnap megszentelése is Istennek és a saját lelkünknek áldozott idő. Ez élő és szent áldozat, ez a mi lelki istentiszteletünk. Ezzel szemben az ún. szinodális út, a világ lelke és az LMBTQ mögött rejtőzködő lelkek befogadása által, a pusztulásba visz. A kereszténynek ezt a hamis utat radikálisan el kell utasítania.

 

BKP – pusztába kiáltó szó

 

2023. 02. 12.

 

Letöltés: BKP: A kontinentális szinodális út kontra Krisztus üdvözítő útja (2023. 02. 12.)

 

 

Back To Top