skip to Main Content

BKP: Válasz az álpápának a LMBTQ propagálására a világmédiában /4. rész/

A püspökök konvertálása az LMBTQ üdvözlőivé

Idézet az AP hírügynökségtől: „(Ferenc) a katolikus püspököket is arra szólította…, hogy üdvözöljék az LMBTQ egyéneket az egyházban.”

Kommentár: Ferenc abszurd módon arra kényszeríti a püspököket, hogy jóváhagyják a bűn útját, ami pedig Isten és az Ő parancsolatainak az elárulása. Azon püspököknek, akik Isten igazságát és parancsolatait hirdetik és védelmezik, a bergogliánus konvertáláson kellene átmenniük, amit ő már jelzett. Ezen álkonvertálás gesztusa a megtéríthetetlen LMBTQ emberek üdvözlése az egyházban. Szent János apostol óv az ilyen paradox üdvözléstől: „Ne fogadjátok be őt házatokba (az egyházba), még azt se mondjátok neki: »Üdv neked!«. Mert aki azt mondja neki: »Üdv neked!«, az részes az ő gonosz cselekedeteiben.” (Vö. 2Jn 10).

Bergoglio a felhívása által arra kényszeríti a püspököket, hogy a bűnösöket, tehát az LMBTQ személyeket se vezessék a bűnbánatra, és így az üdvösségre sem. Bergoglio ezen rendelkezése és programja nemcsak az egyház, hanem ezek ellen az emberek ellen elkövetett bűntett.

Főként azonban az Isten elleni bűntett ez és következményképpen eltörli Isten törvényeit és parancsolatait, valamint a különbségtéltelt a jó és a rossz között.

Idézet az AP hírügynökségtől: „(Ferenc) úgy nyilatkozott, hogy a püspököknek át kell menniük a változás folyamatán, hogy aztán elismerjék minden ember méltóságát.”

Kommentár: Mi rejtőzik a Bergoglio szájából elhangzó méltóság kifejezés alatt? Lényegében ez egy büszke ferdeség, Istentagadás és az ember önmaga általi degradálása.

Miben áll akkor a Bergoglio által említett gondolkodás megváltozásának folyamata, azaz az antimetanoia? Minden püspöknek el kell árulnia Krisztust és az Ő evangéliumát, és el kell fogadnia a szodomita antievangéliumot, ami miatt mindegyikükre Isten anathémája hull, tehát a Krisztus egyházából való kiátkozás (vö. Gal 1,8-9).

A katolikus püspököknek Bergoglio ezen abszurd igényét végre meg kellene vitatniuk, hogy aztán tőle, mint érvénytelen pápától radikálisan elhatárolódnának. A jelen helyzetben el kell határolódni attól a struktúrától is, amelyet ő megszállás alatt tart. Bergoglio ezen a struktúrán visszafordíthatatlan változásokat eszközölt, úgyhogy már a jövőben sem lehet igazhitű, tehát érvényes pápát megválasztani. De facto ezzel a pápaság intézményét számolja fel, amelynek alapvető kötelessége lenne a hitbéli tant és az erkölcsöt védeni az eretnekségektől.

Amikor a katolikus püspökök elhatárolódnak Bergogliotól – mégpedig minél hamarabb -, ezzel nem vesztenek semmit, csak a bergogliánus bilincseket. Az adott helyzetben ezt követően kötelesek párhuzamos, az eretnek és önfelszámoló struktúrától független struktúrát létrehozni. Kizárólag az igazhitű struktúra képes védelmezni a hit és az erkölcs alapjait, valamint igaz módon képviselni Krisztus egyházát a bergogliánus szektával szemben.

Bergoglio követelménye az, hogy a püspökök a méltóság kifejezés alatt jóváhagyják az összes szexuális ferdeséget, beleértve a szadomazohizmussal, nekrofíliával vagy szexuális gyilkosság mániával összekapcsolódó „Q” ferdeséget.

Amennyiben a püspökök nem hagyják jóvá az LMBTQ perverziókat, Bergoglio szektája megfosztja őket hivataluktól. Ezért szükséges a lehető leghamarabb kijönni ezen szekta fennhatósága alól, mégpedig addig, amíg erre még van idő és lehetőség.

Idézet Ferenctől: „Ezeknek a püspököknek át kell menniük a konvertálás (átváltozás) folyamatán.”

Kommentár: A konvertálás kifejezés, amelyen a püspököknek át kell menniük, valójában aposztázis, Krisztus elárulása és végül átmenet a sátán New Age antiegyházába. Bergoglio ezzel a kijelentésével de facto az egész katolikus egyház előtt kijelentette: Amelyik püspök nem hagyja jóvá az LMBTQ önfelszámoló legalizálását az egyházban, nem töltheti be a püspöki hivatalt.

Szent János apostol tanítványa, Szent Polükarposz Rómában találkozott a tévtanító Markionnal. Arra a kérdésre, hogy megismeri-e, Polükarposz ezt válaszolta: „Igen, megismerem azt, aki a sátán elsőszülötte.” Mit mondana Szent Polükarposz ma Bergoglio Ferencnek? Nyilvánvalóan ugyanazt, amit az eretnek Markionnak mondott.

Az egyetlen kiút ma a katolikus püspökök, papok és hívek számára radikálisan elhatárolódni Bergoglio struktúrájától és Krisztus egyháza számára párhuzamos struktúrát kialakítani benne egy igazhitű pápával.

 

Bizánci Katolikus Patriarchátus (BKP) – a pusztában kiáltó szó

 

2023. 1. 27.

 

Letöltés: BKP: Válasz az álpápának a LMBTQ propagálására a világmédiában /4. rész/ (2023. 1. 27.)

 

 

Back To Top