skip to Main Content

BKP: Krisztus valódi apostolai kontra az LMBTQ szinodális út hamis apostolai

Ezt a videót megnézheted itt is: https://life-journey.wistia.com/medias/bg3nu5po87   
https://rumble.com/v2firxa-valdi-apostolai.html   
https://cos.tv/videos/play/43430534241619968   
https://www.bitchute.com/video/I8KciBOUBaop/   
https://gloria.tv/post/mjr9CxZ3CXJt6wK2oCTVLzH6L   

A püspököknek, mint az apostolok utódainak elsődleges feladata a hitigazságok és az erkölcs védelme, amelyek biztosítják üdvösségünket és megmentenek bennünket az örök haláltól.

Néhány évvel ezelőtt Oroszországban egy tizenhét éves AIDS-ben haldokló lány figyelmeztető  levelet írt az ifjúságnak. Fájdalmasan megvádolta a szüleit, hogy nem tiltották meg számára a hamis szabadság önpusztító útját, ezért erkölcstelenségbe és kábítószerfüggőségbe süllyedt. Így ír: „Ha engem a szüleim akár keményen is megbüntettek volna, ma kezet csókolnék nekik, mert ezzel az életemet mentették volna meg. Ma már késő, haldoklom.“

Isten gyermekeinek lelki szülei a püspökök és azok segítői, a papok. Az ő feladatuk a hitigazságok védelme, és a herézisekre és az erkölcstelenségekre való figyelmeztetés. Az erkölcstelenség legdurvább formája manapság az LMBTQ. Magában foglalja a gyermekek demoralizációját már a legzsengébb koruktól fogva és a nemváltó műtétek erőltetését a kiskorúaknak, azaz a test és a lélek visszafordíthatatlan megcsonkítását. Ami a Q-orientációt illeti, ide tartoznak, egyéb bűncselekményeken kívül, a szexualitással összefüggő bűncselekmények is.

Ukrajnában néhány évvel ezelőtt egy Q-orientációjú férfi több, mint 50 nő torkát vágta el. Jelenleg börtönben van. A jelenlegi szinodális útnak az egyházban, ahogy január 24-én nyilatkozta Ferenc álpápa a világmédiának, ezeket az LMBTQ embereket, akik elutasítják a bűnbánatot, üdvözölnie kell. Nem szabad akadályozni őket a szexuális, esetleg Q-orientációjuk megélésében. Ráadásul Bergoglio a püspököknek címezve, akik védelmezik Isten parancsolatait, kijelentette, hogy szükségszerűen konverzión kell átmenniük, hogy aztán üdvözöljék az LMBTQ, bűnbánatot elutasító embereket az egyházban. Egy ilyen konverziót követően már Isten parancsolatait teljesen bojkottálni fogják.

Azonban minden püspök köteles a Szentírás és a Hagyomány szerint kategorikusan elutasítani a hamis LMBTQ antievangéliumot! Krisztus apostolának kötelessége hirdetni az üdvözítő evangéliumot, mégpedig alkalmas és alkalmatlan időben. Intenie és feddnie kell, ahogy Pál apostol is tette még a börtönbe vettetés, a bilincsek és az esetleges halál árán is. Ha nem cselekszi ezt, érvényes rá Isten Ezékiel által adott figyelmeztetése: „Emberfia, őrállóul rendeltelek Izrael házához; ha hallod a szót az én számból, hirdesd azt nekik az én nevemben. Ha azt mondom a gonosznak: ‘Halállal halsz meg!’ – és te nem hirdeted neki, és nem beszélsz, hogy megtérjen gonosz útjáról és éljen, maga a gonosz a saját gonoszsága miatt hal ugyan meg, de a vérét a te kezeden keresem. Ha azonban hirdeted a gonosznak, … megmentetted lelkedet.” (Ez 3,17-19)

Hogy a püspöknek, az apostolok utódának, Istentől jövő hatalma és ereje legyen a Krisztusról való bizonyságtételhez, ugyanannak a Léleknek kell benne lakoznia, mint amilyen az apostolokban volt. Pál apostol a Timóteushoz írt 2. levelének elején ezt írja: „Éppen ezért figyelmeztetlek, szítsd fel magadban Isten kegyelmi ajándékát, amely kézrátételem által benned van.”

Az apostol kézrátétele által történt a papi és az apostoli felkenetés továbbadása, mindenekelőtt Krisztus vértelen áldozatának kiszolgáltatásához és hasonlóan Isten Igéjének hirdetéséhez. Egyes bíborosok és püspökök, azaz az apostolok utódai, már befogadták a világ lelkét, ami jelenleg abban csúcsosodik ki, hogy Krisztus evangéliuma helyett az LMBTQ antievangéliumát hirdetik. Ez a szinodális út részét képezi.

Jelenleg az ún. kontinentális fázis zajlik, amely átkot von az összes kontinensre. Felmerül tehát a kérdés: Miféle lelket adnak tovább az LMBTQ eme apostolai azoknak, akikre ráhelyezik a kezüket? Semmi esetre sem hat már általuk a Szentlélek, mert az LMBTQ antievangélium miatt Isten anatémája hullik rájuk, azaz a Krisztus Titokzatos Testéből való kizárás. A Szentlelket kiűzték.

Ezzel szemben Pál apostol telve volt Szentlélekkel, és egyúttal az imádság férfija is volt. Ő sokszor nemcsak napközben, hanem éjszaka is imádkozott (v.ö. 2 Tim 1,3). Ezért Krisztus apostolának is a belső imádság férfijának kell lennie, különben a mag helyett pelyvát fog vetni. Nem fogja védelmezni Isten törvényeit, hanem gyáván hallgatni fog, amikor azokat felszámolják. Ráadásul manapság már azt látjuk, hogy a szinodális út hamis apostolai azt hirdetik, amiről Pál apostol így ír: „Mert ha valaki jön, és más Krisztust hirdet, mint akit mi hirdettünk, vagy más Lelket fogadtok be, mint amit kaptatok, vagy más evangéliumot, mint amit elfogadtatok, azt igen jól eltűritek. …Mert az ilyenek álapostolok, álnok munkások, akik Krisztus apostolainak tettetik magukat. S ez nem is csoda, hiszen maga a sátán is a világosság angyalának tetteti magát. Nem nagy dolog tehát, ha az ő szolgái is az igazságosság szolgáinak tettetik magukat. Végük megfelel majd a cselekedeteiknek.” (v. ö. 2Kor 11,4.13-15)

Ezek a szavak vonatkoznak a szinodális út minden LMBTQ álapostolára.

A szinodális utat, amely az LMBTQ-t legalizálja az egyházban, elítélte a Hittani Kongregáció volt prefektusa, G. Müller bíboros is, mint „hittanilag inkompetenset és egyházjogilag illegitimet“. Ugyanígy Paprocki amerikai püspök eretnekséggel vádolta McElroy bíborost az LMBTQ propagálásáért és szorgalmazásáért. Nyilvánosságra hozta, hogy a bíboros latae sententiae automatikus exkommunikációt vont magára.

Pál apostol buzdítja Timóteust: „Őrizd meg a rád bízott drága kincset a Szentlélek által, aki bennünk lakik!” (2Tim 1,14)

A szinodális út nemcsak hogy a rábízott kincset nem őrzi meg, hanem ezt a kincset a Szentlélekkel együtt kidobta és lecserélte az antievangéliumra és az LMBTQ tisztátalan lelkére. Azonban ti, püspökök, akik az apostolok igaz utódaiként hűek vagytok Krisztus evangéliumához, őrizzétek meg ezt a rátok bízott kincset! Ehhez nem elegendő a ti saját erőtök, szükségetek van Isten erejére, a Szentlélek erejére, aki bennetek lakik. Ahhoz, hogy a Szentlélek teret kapjon és általad működhessen, szükséges a mindennapi belső imádság, azaz az imarend. Másképpen nem lesz erőd harcolni a halhatatlan lelkek üdvösségéért úgy, „hogy a sötétségből a világosságra, és a sátán hatalmából Istenhez térjenek ” (Csel 26,18)

Az LMBTQ apostola, Bätzing püspök Prágában a kontinentális találkozón az üdvözítő hitről ezt mondta: „Ez nem az én hitem, ez nem az én Krisztusom…” Bätzing az LMBTQ apostolaként igazat mondott: neki nem ugyanaz a hite, mint Pál apostolnak, és nem hirdeti ugyanazt a Krisztust, tehát nem is vezeti a lelkeket üdvösségre.

Az apostol felesketi Timóteust: „…hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan! Feddj, ints, buzdíts minden türelemmel és tudománnyal. Lesz ugyanis idő, amikor az emberek nem viselik el az egészséges tanítást, hanem saját kívánságaik szerint seregszámra szereznek maguknak tanítókat…“ (2Tim 4,2-4)

Ez az idő itt van. A szinodális út követői már nem viselik el az egészséges tanítást, legyenek azok akár püspökök, papok vagy laikusok. Az ő kívánságuk az, hogy az egyházba befogadják az összes bűnbánatot elutasító LMBTQ bűnöst, akik azt diktálják az egyháznak, hogy meg kell változtatnia a tanait az ő ízlésüknek megfelelően.

 „…elfordítják fülüket az igazságtól, és átadják magukat a meséknek.” (2Tim 4,4) Az ún. odafigyelés, amelyet az álpápa szorgalmaz, az pontosan a fülek elfordítása az igazságtól és önmaguk átadása a hazugságoknak és a meséknek.

A történelemben voltak bátor püspökök, akikben ugyanaz a lélek volt, mint Pál apostolban, és küzdöttek a hit és az erkölcs tisztaságáért. Ők szintén a mi példaképeink. Ilyen volt szent Atanáziusz, aki az ariánus herézisekkel szemben, az evangélium tisztaságáért harcolt. Húsz évet szenvedett száműzetésben.

Hasonló harcos volt Aranyszájú Szent János is, aki 407-ben, második száműzetése során halt meg. Ő így tesz tanúbizonyságot: „Püspök vagyok, rám bízatott a lelkek gondozása. Nem szűnök meg az igazat szólni, mert ha embereknek akarnék tetszeni, nem lennék Krisztus szolgája.“

Szent I. Márton pápa (649-655) a monoteletizmus herézise ellen küzdött. A császár halálra ítélte. A bíróság előtt a pápa ezt mondta: ,,Tegyétek csak meg velem azt, amit akartok és már régen elhatároztatok. Még ha darabokra szabdaltok, akkor sem fogok a konstantinápolyi heretikus egyházzal közösséget vállalni.” Ma minden püspöknek ezt kellene mondania: „Még ha darabokra szabdaltok, akkor sem fogok a Vatikánt bitorló heretikus pápával és az ő LMBTQ szinodális útjával közösséget vállalni!“

A modernizmus herézise ellen lépett fel 1907-ben X. Szent Piusz pápa.

XXIII. János, aki megnyitotta a II. Vatikáni Zsinatot, a modernizmus képviselője volt, és megnyitotta előtte az utat az egyházba. Halálos gyümölcse most, az érvénytelen pápa, Bergoglio Ferenc alatt érik be.

Ma elengedhetetlen az egyház reformja. Ennek része a papi buzgóság és szentség helyreállítása. Már a 4. században Szent Euzébiusz püspök bevezette a papi és a szerzetesi életmód összekötését. A későbbiekben ugyanígy munkálkodott ezen Szent Augusztinusz is. Hogyan lehet ezt az eszmét ma megvalósítani? Ki kellene alakítani 4-6 papból álló csoportokat, akik rendszeresen együtt imádkoznának és gyűlnének egybe Isten Igéjéhez. Erre szánnák az egész hétfői napot és a kedd délelőttöt. Már vasárnap este összegyűlnének valamelyik parókián.

A mostani idők szent püspököket és szent papokat követelnek. Ez a kulcs az egyház válságának megoldásához.

 

+ Illés

a Bizánci Katolikus Patriarchátus pátriárkája

+ Metód                 + Timóteus

Püspök-titkárok

2023. 3. 8.

 

Letöltés: BKP: Krisztus valódi apostolai kontra az LMBTQ szinodális út hamis apostolai (2023. 3. 8.)

 

 

Back To Top