skip to Main Content

Antydekalog Bergoglia – ankieta Synodu o synodalności (część I)

Możesz obejrzeć to wideo tutaj: https://antydekalog.wistia.com/medias/v4idps5bel   
https://ugetube.com/watch/Bum5g9Oj3hJk34h   
https://rumble.com/vugxbg-antydekalog.html   
https://cos.tv/videos/play/34043869368456192   
https://www.bitchute.com/video/901suQnYclso/   
https://gloria.tv/post/mwMPmgJL6hYj6QfmMM7frN7U3   

Pobierz wideo: 348,7 MB, 1280×720 / 104,9 MB, 768×432

Pierwszym punktem Bergogliowego antydekalogu synody o synodalności w ankiecie diecezji Warszawskiej jest:

1. Towarzysze w podróży

Według Bergoglia naszymi towarzyszami w podróży do wieczności nie są już Jezus, Jego Matka, święci i prawowierni katolicy, ale tymi towarzyszami mają być osoby LGBTQ, hindusi, buddyści, wyznawcy demona Pachamamy oraz tzw. uchodźcy.

Cytat z ankiety: „Jakie grupy lub osoby pozostają na marginesie twojej wspólnoty Kościoła?

Prawidłowa odpowiedź brzmiałaby: takie osoby, które zostały wykluczone przez grzech, niewiarę, herezję. Trzeba się za nich modlić i zachęcać do pokuty.

Ale pytanie ma na celu wprowadzenie do społeczności kościelnej osób LGBT, które odrzucają pokutę. To jest program Bergoglia, który w ankiecie o synodalności jest potajemnie promowany.

2. Słuchanie

Bergoglio nie kładzie nacisku na słuchanie Boga poprzez pokutę i modlitwę, ale na słuchanie ludzi żyjących niemoralnie. Jednak według Bergoglia nie należy im głosić zbawczą pokutę w Chrystusie. Przez takie fałszywe słuchanie katolicy mają zjednoczyć się z duchem herezji, niewierności i perwersji seksualnej. To zbrodnia!

Cytat z ankiety:Czy potrafisz określić uprzedzenia i stereotypy, które utrudniają nam słuchanie siebie w parafii/we wspólnocie?”

Pytanie prowadzi do tego, by oznaczyć zdrowe nauczanie katolickie i przykazania Boże terminem „uprzedzenia”. Właściwe małżeństwo, składające się z mężczyzny i kobiety, jest przez Bergoglia oznaczone jako stereotyp. Dużą chrześcijańską rodzinę znowu lekceważąco porównał do królikarni. Z drugiej strony deklaruje, że Europa jest kobietą bezpłodną i dlatego, rzekomo, konieczne jest przyjmowanie tzw. uchodźców. To jest diabelska polityka Bergoglia. Już samo zadawanie pytań z ankiety synodalnej zmienia myślenie i prowadzi do doktrynalnej i moralnej destrukcji.

3. Zabіeranie głosu

Zabranie głosu oznacza uprzywilejowanie w parafiach ludzi zuchwałych, którzy bojkotują podstawowe prawdy wiary i moralności oraz promują swoje subiektywne poglądy. W rzeczywistości jest to realizacja Soboru Watykańskiego II. Moderniści już tam zabrali głos i przywództwo. Następnie zabrali głos i przy formacji kapłanów w szkołach teologicznych i seminariach. Niszczą życiodajne prawdy, które zapewniają zbawienie. Bergoglio chce teraz ucieleśnić strukturę synodalnego samobójstwa w każdej diecezji i każdej parafii, i to już do października 2023 roku.

Cytat z ankiety: „Kto przemawia w imieniu parafii/wspólnoty i jak jest on wybierany?”

Pytanie jest dowodem na to, że w istocie chodzi o budowanie struktury tzw. bergogliańskich organizacji non-profit, które w diecezjach i parafiach mają stać się najwyższą władzą.

4. Celebrowanie

Cytat z ankiety: „W jaki sposób zachęcamy wszystkich wiernych do czynnego uczestnictwa w liturgii i pełnienia funkcji liturgicznych?

Bergoglio dąży do wyświęcania kobiet na diakonki, a później na kapłanki. On już do tego dążył Synodem o Amazonii, wraz z propagandą pogaństwa, gdzie zaproponował wyświęcenie czarownic na diakonki. Wszystko to jest rażącym naruszeniem fundamentów wiary i tradycji kościelnej.

Cytat z ankiety:Czy w twojej wspólnocie jest zauważalna posługa lektora i akolity?

Znowu chodzi o promowanie kobiet do liturgii jako środka całkowitego rozbicia Kościoła. W końcu sam Chrystus wyraźnie określił apostołów jako swoich następców. Chociaż Najświętsza Maryja Panna w swojej świętości wyprzedzała wszystkich apostołów, jej nie została powierzona władza kapłańska. Pokornie uczestniczyła w liturgii sprawowanej przez Apostoła Jana.

5. Współodpowiedzialność za misję

Cytat z ankiety: „Jesteś uczniem-misjonarzem to czy realizujesz misje Kościoła i w jaki sposób?

Prawdziwą misją jest głoszenie Chrystusa ukrzyżowanego. Jezus powiedział do apostoła: „Posyłam cię do pogan, abyś otworzył im oczy i odwrócił od ciemności do światła, od władzy szatana do Boga. Aby przez wiarę we Mnie otrzymali odpuszczenie grzechów” (Dz 26:17-18). Ale Bergoglio i synodalna ankieta mają przeciwny stosunek do misji – pozostawić pogan w ciemności. Poprzez tak zwane słuchanie katolicy mają w pełni otworzyć się na pogańską antymisję, a następnie zamiast Chrystusa czcić demony.

6. Prowadzenie dialogu w Kościele i społeczeństwie

Zamiast dążyć do zbawienia i naśladowania Chrystusa, w parafii ma zostać promowany tzw. dialog. Nie ma to na celu wzmocnienia przestrzegania przykazań Bożych, ale ustanowienie subiektywnego podejścia. Dialog, promowany przez Bergoglia, jest programem całkowitego zniszczenia i odstępstwa od Boga.

Cytat z ankiety:Jakie doświadczenia dialogu i wspólnego zaangażowania mamy z wyznawcami innych religii i z osobami bez afiliacji religijnej?

Dzisiejszy katolik najpierw potrzebuje uświadomić sobie swoją tożsamość, która jest zgodna z Ewangelią Chrystusa i w zgodzie z tradycją Kościoła. Jeśli będzie mieć tę tożsamość, nie będzie prowadzić żadnego dialogu, ale będzie prowadzić prawdziwą misję dla Chrystusa, a nie dla antychrysta, jak zaleca Bergoglio.

Cytat z ankiety: „Czy i w jaki sposób twoja wspólnota prowadzi dialog i korzysta z doświadczeń innych instytucji społeczeństwa (świata polityki, ekonomii, kultury, społeczeństwa obywatelskiego i ludzi żyjących w ubóstwie)?”

Kościół nie jest organizacją polityczną, kulturową ani gospodarczą. Kościół przede wszystkim jest zobowiązany prowadzić do zbawienia, które jest w Chrystusie i wiąże się z głoszeniem pokuty i nawrócenia. Ale nie ma tego nigdzie w dokumentach synodalnych i nawet nie jest to w nich zapewnione.

7. Ekumenizm

Cytat z ankiety: „Jakie relacje ma nasza wspólnota kościelna z członkami innych tradycji chrześcijańskich i wyznań?”

Dziś katolicyzm przeżywa kryzys z powodu herezji i apostazji. Duch modernistyczny nie zapewnia zbawienia. O ile nie nastąpi odrodzenie Kościoła, a katolicy nie będą znać swojej katolickiej tożsamości i nie będą zakorzenieni w Chrystusie, o jakimś ekumenizmie lub misji nie może być mowy.

Cytat z ankiety: „Czy w twojej wspólnocie /parafii są inne wyznania chrześcijańskie? Czy prowadzony jest dialog?”

W parafii są także Świadkowie Jehowy i Adwentyści. Obaj uważają papieża za antychrysta z numerem 666. W przeszłości mylili się, ponieważ instytucja papieska chroniła prawdy wiary i moralności. Dziś jednak ich twierdzenie, że papież Bergoglio jest wcielonym antychrystem, katolicy nie mogą obalić.

8. Władza i uczestnictwo

Cytat z ankiety: „Czy w proces rozeznawania i posługi włącza się osoby świeckie…?”

Rozeznać sprawy Boże może tylko osoba, która jest praktykującym chrześcijaninem i jest czysta duchowo, a nie niektórzy samozwańczy przywódcy, animatorzy i referenci, de facto bergogliańskie organizacje non-profit. Rozeznawanie oznacza w zasadzie szukanie woli Bożej w danej sytuacji. Ale ludzie świeccy apriori odrzucają wolę Bożą. Mocno promują ducha tego świata, a wola Boża wcale ich nie interesuje. Dlatego całkowitym nonsensem jest mówienie o zaangażowaniu osób świeckich w proces rozeznawania.

9. Rozeznawanie i podejmowanie decyzji

Cytat z ankiety: „Jaki jest w twojej wspólnocie/parafii związek pomiędzy konsultacją a podejmowaniem decyzji i jak to jest realizowane w praktyce?

Tutaj Bergoglio w sposób utajony ustanawia zasadę, aby jego kościelne organizacje non-profit nie tylko tzw. rozeznawały, ale głównie, aby o wszystkim decydowały. Planuje przejście do satanistycznego kościoła New Age i to jest prawdziwym celem całej tzw. drogi synodalnej.

10. Formowanie się w synodalności

Cytat z ankiety: „Czy w twojej wspólnocie/parafii jest możliwość… formacji dla osób, biorących odpowiedzialność za wspólnotę Kościoła (liderzy, animatorzy, moderatorzy)?

Ankieta ujawnia plan, że za wspólnotę Kościoła wezmą odpowiedzialność osoby, które nie mają ani Bożego powołania, ani poświęcenia, i którzy nie mają ani prawdziwej nauki, ani Ducha Chrystusowego, ale mają ducha świata. Celem ankiety jest stworzenie mapy osób odpowiednich do tworzenia bergogliańskich organizacji non-profit, które następnie przewezmą na siebie odpowiedzialność, aby żaden biskup ani ksiądz nie przeszkadzał w przejściu do anty-kościoła New Age. To jest droga do wiecznego potępienia.

Na koniec ankiety, opartej na bergogliańskim dekalogu, widzimy, że tzw. słuchanie, rozeznawanie, decydowanie itd. to tylko terminy dla przykrywki. W rzeczywistości jest za nimi ukryty tylko jeden cel – oszukać i zmanipulować katolików, aby wprowadzić bergogliański mechanizm. Samozniszczenie Kościoła katolickiego ma w ten sposób przeniknąć do każdej parafii. W całej ankiecie nie ma słowa o pokucie, nawróceniu ani o jedynym Zbawicielu, Jezusie Chrystusie. Nie ma nic o odpuszczeniu grzechów ani o karze Bożej dla niepokutujących i zatwardziałych grzeszników.

Rozwiązaniem dla Polski nie jest bergogliańska tzw. droga synodalna. Jedynym rozwiązaniem dzisiaj dla Polski jest prawdziwa pokuta! Oznacza to nazwać prawdę prawdą, arcyheretyka arcyheretykiem i oddzielić się od pseudopapieża Bergoglia.

 

+ Eliasz

Patriarcha Bizantyjskiego Katolickiego Patriarchatu

+ Metodiusz OSBMr              + Tymoteusz OSBMr

biskupi-sekretarze

 

1.02.2022

 

Pobierz: Antydekalog Bergoglia – ankieta Synodu o synodalności /część I/ (1.02.2022)

 

 

Back To Top