skip to Main Content

BKP: Minden püspöknek el kell döntenie, hogy az üdvösség útján fog-e járni, vagy a pusztulásba vezető szinodális úton

Ezt a videót megnézheted itt is: https://what-must.wistia.com/medias/mycbh818em   
https://rumble.com/v2a48lc-minden-pspknek.html   
https://ugetube.com/watch/lgWbn3QZx9RxX5Q   
https://cos.tv/videos/play/42548080357183488   
https://www.bitchute.com/video/vlwTQptjruAL/   
https://gloria.tv/post/GaZj8YNXxRL44XrMbrpYVn7Nt   

Letöltés videó: 470.3 MB, 1280×720 / 141.8 MB, 768×432

A Katolikus Egyház tisztelt Püspöke!

Mivégre fogadtad el a püspökké szentelésedet? Előtte világos oktatást kaptál arról, hogy Isten pásztorának felelősségét veszed magadra, akinek védelmeznie kell a juhokat az alattomos ragadozó farkasoktól. Mivégre tartod a kezedben a botot? Hogy elűzd vele a vérszomjas farkasokat? Nem, te most azzal a bottal a széles szinodális útra tereled a juhokat. Ez az út azonban az örök kárhozatba vezet. Ez Isten törvényei és parancsolatai eltörlésének az útja. Ez a bűn legalizálásának útja. Visszaélsz ezálta a rád bízott Isteni hivatallal! Isten autoritása mögé bújsz el, közben pedig kikerülöd az igazság útját. Neked azonban kötelességed az igazságot hirdetni mind a szavaiddal, mind példamutatásoddal. Ehelyett viszont becsapod Krisztus nyáját. Eltitkolod előle, hogy a szinodális út megtapossa Isten parancsolatait. Te nem mondtad el a papoknak és a népnek sem, hogy a szinodális út alattomos módon eltávolítja és eltörli Isten parancsolatait. Félsz elárulni, hogy azokkal az erkölcstelen szodomita LMBTQ antitörvényekkel helyettesíti.

Közben pedig jól tudod, hogy Isten Péter apostolon keresztül figyelmeztet, hogy a homoszexualitás büntetése a földi tűz (2Pt 2,6). Júdás apostolon keresztül ráadásul az örök tűz büntetése által is figyelmeztet (Júd 7). Sőt, Pál apostol által Isten ismételten azzal fenyeget, hogy a megtéríthetetlen szodomitáknak nem lesz részük Isten országában (1Kor 6,9; 1Tim 1,10). A Római levélben ez a bűn görögül atimia-nak, ocsmányságnak, fertelmességnek (Róm 1,26) van nevezve. Bergoglio ezt az ocsmányságot abszurd módon méltóságnak nevezi. A Szentlélek rámutat a homoszexualitás gyökerére. Ez pedig az élő Isten elutasítása és a pogány bálványimádás elfogadása. Isten Szodomára tüzet és kénkövet hullatott éppen a természet elleni bűn miatt (Gen 19). Mindmáig ez a terület figyelmeztető üzenet az egész emberiség számára. A szinodális út lázadása ugyanolyan Isten elleni lázadás, mint a szodomai volt.

Te, tisztelt Püspök, az apostolok és próféták utóda vagy. Bergoglio kívánságára azonban át kell konvertálnod. Mit jelent ez? El kell dobnod a lelkiismeretedet, Isten parancsolatait és az erkölcsi elveket. El kell kezdened az ocsmányságot méltóságnak nevezni. Ez azonban nem elég, gondoskodnod kell arról, hogy a megtéríthetetlen LMBTQ embereket üdvözöljék az egyházban. A többi hívő a te autoritásod miatt el kell hogy fogadja ezt az erkölcstelenséget és külső és belső egységet kell hogy alkosson az LMBTQ személyekkel. Ez egy lelki pestis, amelyben az ördög apostola a hamis próféta Bergoglio. Ezzel a bergogliánus konvertálással az Isten elleni, saját magad és Krisztus nyája elleni legnagyobb bűnt követed el. Bergoglio ezen antievangéliuma Isten átkát és a Krisztus egyházából való kiátkozást vonja maga után (vö. Gal 1,8-9). Belőled pedig, aki Krisztus apostolainak utóda, Krisztus árulója válik, amilyen Júdás apostol is volt. Ő aztán végül felakasztotta magát és a pokolban végezte. Hasonló vég vár rád is, ha nem határolódsz el radikálisan a szinodális úttól. Ez az árulás és az Isten és az Ő törvényei elleni lázadás útja.

Az igaz püspöki karrier Krisztus követésével, az Ő keresztjével és az eretnekségek elleni harccal kapcsolódik egybe. A püspök – Krisztus apostola – köteles Isten törvényeit és parancsolatait védelmezni. A hamis egyházi karrier viszont a lelkedet eladni az ördögnek. Az ilyen karrierista kiűzi a bensőjéből a Szentlelket és a világ lelkével egyesül. A hazugság és a halál lelke – az ördög – aztán megszállja az egyházi karrierista lelkét. Közben az ilyen, Júdás apostol lelkével bíró püspök álszent módon azt követeli, hogy őt úgy tiszteljék, mint isteni autoritást. Ő maga azonban nem tiszteli Istent. Nyilvánosan és megbotránkoztatóan megtapossa az Ő parancsolatait. A lelkeket a kárhozatba vezető széles útra vezeti. Hogyan áll meg egy ilyen püspök halála órájában és aztán Isten ítélete alatt? Kötelessége volt ismerni az igazságot, hirdetni az igazságot és védeni az igazságot. Ő azonban eldobta az igazságot és a hazugságot szerette. Még a rábízott lelkeket is becsapta.

Krisztus apostolai az üdvösség evangéliumát hirdették. A jelenlegi álapostolok, Krisztus apostolainak öltözve, a szodomita antievangéliumot hirdetik. Ők nem Istent szolgálják, hanem a sátánt – a fény angyalát. A hamis próféta, a sátán ezen szolgáinak vezére Bergoglio Ferenc. Te pedig, tisztelt Püspök, Krisztus apostola! Még mindig nem határolódtál el tőle radikálisan? Mind a mai napig egy lelki egységet alkotsz vele és megemlíted a nevét minden liturgiában? Gyávaságod miatt az egész egyházmegyét az örök kárhozatba taszítod. Tudatosítod ezt, emberi lelkek Krisztus által rendelt pásztora? Most azonban kötelességed megtenni ezt a radikális lépést, mivel holnap már talán késő.

Nem muszáj, hogy megnyerd a kegyelmet, amelyet ma elutasítasz. Akkor azonban ott maradsz a lelki vakság állapotában. Halálod által váratlanul ott találod magad Isten ítélőszéke előtt és ott az örök büntetés vár rád. Ez pedig nem kicsinység. Ez a legfontosabb dolog, amely téged is lényedben érint és gyakorlatilag nem is számolsz vele.

Az Úr Jézus most Hozzád szól és talán ezt utoljára teszi: ”Ismerem tetteid. Tudom, hogy nem vagy se hideg, se meleg… De mivel langyos vagy, se hideg, se meleg, kiköplek a számból… Tudom, hogy élőnek tartanak, de halott vagy. Térj meg… Ébredj fel, és erősítsd meg, ami megmaradt, s ami a halálán volt…” (Jel 3)

Az apostolok életüket adták Krisztusért. Ők nem szentelték oda magukat a démonoknak, ahogy azt Bergoglio tette a sámán vezetése alatt Kanadában. Az apostolok nem emelték úgy trónra a démonokat, ahogyan Bergoglio Pachamama démont.

Ennek a démonnak emberáldozatot hoztak és sok helyen mind a mai napig is hoznak. Te azzal kapcsolatban, hogy Ferenc az egyházat a sátán zsinagógájává változtatja, még mindig hallgatsz? Ő ezt a te hallgatásodat beleegyezésként használja az egyház önfelszámolásának bevégzéséhez. Ennek ellenére még nem határolódtál el az álpápától. Alárendeled magad az ő bűnös programjának, melynek tartalma az Isten és az emberiség elleni lázadás!

Ebben a helyzetben vagy a hit hősévé válsz, vagy Krisztus árulójává. Középút ebben nem létezik. Bergoglio a szinodális úttal az egyházban egy olyan rendszert alkotott, hogy az elkárhozáshoz elég csak passzívnak lenni. Te azonban nem maradhatsz passzív! Neked aktívnak kell lenned! Radikális mentőlépéseket kell tenned saját magad és az egyházmegyéd számára!

Milyen lépések ezek?

1) Radikálisan utasítsd el a szinodális utat, amely az LMBTQ üdvözlésével és a te szodomita konvertálásoddal kapcsolódik egybe.

2) Határolódj el az érvénytelen pápától, mert a valós állapot ma a sede vacante.

3) Ha a te püspöki konferenciád nem határolódik el a szinodális úttól, akkor határolódj el tőle te és az egyházmegyéd. Hozd nyilvánosságra az egyházmegyédben a sede vacante állapotot, magyarázd el a papoknak és a népnek, hogy ebben az állapotban van az egyház egészen addig, amíg nem lesz igazhitű pápa választva. Hívd Isten népét őszinte bűnbánattartásra. Alakíts ki olyan körülményeket, hogy az evangéliumot annak teljességében hirdessék és így eljöjjön az egész egyházmegyédben a lelki megújulás.

Buzdítsd az embereket a kitartó imádságra ezzel a céllal. Különösen is az egységes időpontban, 20 és 21 óra között imádkozzanak.

Ha a világot világméretű katasztrófa sújtaná, te és a te egyházmegyéd készen fogtok állni. A lelkek megmenekülnek, te pedig betöltöd küldetésedet Krisztus pásztoraként.

 

BKP – a pusztában kiáltó hang

 

2023. 2. 7.

 

Letöltés: BKP: Minden püspöknek el kell döntenie, hogy az üdvösség útján fog-e járni, vagy a pusztulásba vezető szinodális úton (2023. 2. 7.)

 

 

Back To Top