skip to Main Content

BKP: Koncepcja listu pasterskiego dla biskupów pięciu kontynentów

Możesz obejrzeć to wideo tutaj: https://salvacion.wistia.com/medias/pcvp20ru2l   
https://rumble.com/v35fk54-koncepcja.html   
https://cos.tv/videos/play/46368838752702464   
https://ugetube.com/watch/MWhySVPenPBYNfF   
https://www.bitchute.com/video/RrPD7E7p7SLB/   
https://gloria.tv/post/rpmmuq2MtNYF2ZY4H1mbd2WWi   

Szanowni biskupi, następcy apostołów! 

Przesyłamy wam koncepcję listu pasterskiego. Sami wiecie, jak głęboki kryzys przeżywa Kościół katolicki. Nie ma ważnego papieża. Obecny sam się wielokrotnie wykluczył z Mistycznego Ciała Chrystusa i z widzialnego Kościoła. Jest to stan sede vacante. Taka jest rzeczywistość. Wy tej rzeczywistości jeszcze nie byliście w stanie jasno określić ani opublikować. Jednak sytuacja z twardym promowaniem synodalnej LGBTQ drogi Was dzisiaj do tego zmusza.

Duchowe przebudzenie bez Bożej interwencji jest niemożliwe. Bóg ale oczekuje ludzkiej współpracy. Przykładem współpracy z Bożą łaską są dla nas apostołowie Chrystusa, męczennicy i obrońcy wiary. Jesteście ich następcami. Jesteście dla krwawiącego Kościoła wielką nadzieją. Spoczywa na was wielka odpowiedzialność. Niech Bóg da wam łaskę odważnie przeciwstawić się samobójczej synodalnej LGBTQ drodze! Wy ale danej łaski nie odrzucajcie.

Drodzy następcy apostołów, oby w waszych diecezjach znalazło się kilka poczciwych dusz, heroicznych ofiar zadośćuczynienia! Oby w waszych diecezjach powstały modlitewne straże, które dniem i nocą będą wołać do Boga za was i odrodzenie Kościoła! Niech te modlące się osoby wyproszą dla was łaskę w tej krytycznej sytuacji podjęcia decydującego kroku w celu zatrzymania samobójczego synodalnego procesu w Kościele!

 

24.6.2023

 

Załączamy koncepcję:

List pasterski prawowiernych biskupów pięciu kontynentów

 

Drodzy księża, osoby konsekrowane i wierzący!

Tym listem zwracamy się do was my, biskupi katoliccy, którzy ponosimy odpowiedzialność za prawowierność nauczania i nienaruszalność praw Bożych. W związku z największymi ćwiczeniami wojskowymi NATO niektórzy politolodzy ostrzegają przed niebezpieczeństwem wybuchu III wojny światowej, która dotknie przede wszystkim Europę i Amerykę.

Nawet jeśli w nadchodzących dniach będzie spokój, amoralna i samobójcza ideologia nadal wzywa o Bożą karę! Ona sprowadza ogień z nieba, tak jak niegdyś Sodoma i Gomora. Ogień z nieba był karą nie tylko dla ówczesnych zboczeńców, pozostaje groźbą i dla wszystkich pokoleń. Sodomia stała się przyczyną strasznej katastrofy.

Dzisiaj ideologia gender ponownie narzuca ludzkości nienaturalną sodomię i podobne perwersje moralne określane terminem LGBTQ. Celem promowania LGBTQ jest samozniszczenie doczesne i wieczne. Jest to publiczny bunt przeciw Bogu. Boże i naturalne prawa, które chronią ludzi i narody, zostały odrzucone. Tragedia polega na tym, że ten bunt przeciwko Bogu pod pozorem synodalnej drogi jest promowany najwyższym papieskim autorytetem. Nieskruszeni sodomici wykorzystali swoje lobby i zajęli najwyższe urzędy kościelne. W Bożym autorytecie przeciwstawiają się Bogu.

Pismo Święte w wielu miejscach ostrzega przed grzechem sodomii. Izajasz, Jeremiasz, Ezechiel i inni prorocy wskazują na Sodomę jako na przerażający przykład ostrzegawczej kary. Bóg przez apostoła Piotra i obecnym kościelnym bezbożnikom obwieszcza: „Także miasta Sodomę i Gomorę, obróciwszy w popiół, skazał na zagładę, dając przykład kary tym, którzy będą żyli bezbożnie (2Pt 2:6). Za pośrednictwem apostoła Judy Bóg także grozi karą wiecznego ognia: Sodoma i Gomora i w ich sąsiedztwie położone miasta, oddawszy się rozpuście i pożądaniu cudzego ciała, stanowią przykład przez to, że ponoszą karę wiecznego ognia (Judy 7)

Apostoł Paweł w kilku miejscach również ostrzega przed karą wiecznego potępienia, jeśli sodomici nie będą pokutować. W Liście do Rzymian wymienia dwie przyczyny sodomii: 1) przemienienie prawdy w kłamstwo i 2) bałwochwalstwo. Dlatego to wydał ich Bóg na pastwę bezecnych namiętności… Mężczyźni z mężczyznami uprawiali bezwstyd (atimia)”.

Jezus jednak mówi, że kara dla współczesnych pseudo-apostołów sodomickiej antyewangelii przewyższy nawet poprzedni najwyższy poziom kary, jaka spadła na sodomitów: Zaprawdę, powiadam wam: w dzień sądu lżej będzie ziemi sodomskiej i gomorejskiej(Mt 10:15).

Nikt w całej historii Kościoła nie wątpił w to, że sodomia jest grzechem wołającym o pomstę do nieba. Dla ludzi z tą skłonnością zawsze było jasne, że muszą pokutować, inaczej nie zostaną zbawieni. Największa zbrodnia nadużycia władzy kościelnej polega na okłamaniu grzeszników, których powyżej wspomniani prałaci powstrzymują od pokuty i ciągną ich w ten sposób do piekła. Co więcej, błogosławiąc grzech, wprowadzają swoisty antysakrament. Do tych fałszywych apostołów odnoszą się słowa: Ci fałszywi apostołowie to podstępni działacze, udający apostołów Chrystusa. I nic dziwnego. Sam bowiem szatan podaje się za anioła światłości (2 Kor 11:13n). Ktokolwiek spośród biskupów, jak belgijscy i niemieccy, odrzuca Boże przykazania, ten czyni z siebie normę (ale fałszywą) i sprzeciwia się Bogu.

Biskupi belgijscy, jak stwierdził biskup Bonny, mają nawet zatwierdzone przez nieważnego papieża małżeństwa nie tylko sodomitów, ale także tzw. queer-parów. Co to jest? Jest to małżeństwo osoby o orientacji Q z np. kozą, świnią, osłem. To już jest kompletna utrata rozsądku i kościelne szaleństwo. Franciszek Bergoglio i jego zwolennicy w Belgii i Niemczech nadużywają papieskiej i biskupiej władzy, by brutalnie i bezkompromisowo promować ideologię gender. Maskując się jednocześnie tzw. Drogą synodalną. Nieważny papież uprzywilejowuje sodomitów i umieszcza ich na kluczowych stanowiskach w Kościele. Zgodnie z Bożymi prawami w ten sposób sprowadził na siebie już wielokrotną Bożą anatemę za sodomistyczną i neopogańską antyewangelię. Wykluczył się również z widzialnego Kościoła przez ekskomunikę latae sententiae. Nie zmienia to faktu, że tę rzeczywistość bojkotuje i nadal okupuje urząd papieski. Tym nie tylko degraduje papiestwo, ale bezpośrednio je likwiduje.

Co robić, by uratować papiestwo? W historii Kościoła był okres około 70 lat, kiedy było dwóch papieży. Różnica polegała na tym, że żaden z nich nie był heretykiem jak Bergoglio. Nauczanie Kościoła głosi, że papież wraz z kolegium biskupów ponosi odpowiedzialność za prawowierne nauczanie i moralność. Franciszek Bergoglio ale chroni herezje oraz niszczy naturalne i boskie prawa. Dlatego dpowiedzialność za Kościół w tym czasie spoczywa na prawowiernym kolegium biskupów, nawet jeśli jest ono w mniejszości! Dziś następuje podział episkopatu. W Niemczech po prawowiernej stronie stoi kard. Müller, były prefekt Kongregacji Nauki Wiary, a wraz z nim kilku wiernych biskupów. Po drugiej stronie jest większość biskupów niemieckich, propagująca sodomię i herezję. Podobnie za byłym nuncjuszem w USA Carlem Marią Vigano stoją prawowierni biskupi nie tylko z USA, ale i z całego świata. Z drugiej strony jest tutaj stosunkowo duża część biskupów, promujących sodomię i LGBTQ. Kiedy Pan Jezus mówi o końcu świata i sądzie Bożym w 24 i 25 rozdziale Ewangelii Mateusza, ostrzega: Powstanie wielu fałszywych proroków i wielu w błąd wprowadzą; i dlatego wzmoże się nieprawość”. Do fałszywych proroków należą zwłaszcza biskupi Niemiec. Tę niemiecką drogę potępił kard. Müllera słowami: „Niemiecka synodalna sekta jest diametralnie przeciwna katolickiemu wyznaniu wiary. … Spowoduje to wyparowanie chrześcijaństwa w Niemczech… Cały ten program niemieckokatolickiej eklezjologii jest błędny i samobójczy”.

Były nuncjusz w USA, Carlo Maria Viganò wezwał nieważnego papieża do abdykacji już w 2018 roku. Proroczymi słowami wskazuje na tragiczną sytuację nie tylko w świecie, ale także w Kościele.

Drodzy kapłani i wierni, my, biskupi, tworzący apostolskie kolegium, ponosimy odpowiedzialność za Kościół na całym świecie. Was, drodzy wierzący, zachęcamy, żebyście wraz z kapłanami i osobami konsekrowanymi, wiernymi Chrystusowi, odrzucili drogę buntu przeciwko Bogu. Promuje ją tzw. synodalna droga na niemiecki wzór. W ten sposób prowadzi duszę zarówno do doczesnego, jak i wiecznego samobójstwa.

Na terytorium, gdzie biskupi odrzucą synodalną LGBTQ drogę, jest nadzieja na uratowanie Kościoła katolickiego. Diecezja, w której biskup wraz z wiernymi kapłanami stanie w obronie Chrystusa i Jego nauki zbawienia, zostanie ocalona.

Samobójcza synodalna droga Franciszka Bergoglio dzisiaj nieuchronnie prowadzi do podziału episkopatu. Jest czas nazwać grzech grzechem, herezję herezją, a sodomię i LGBTQ buntem przeciwko Bogu. My, biskupi, tym listem pasterskim wyraźnie odrzucamy synodalny program legalizacji grzechu i oddzielamy się od biskupów Niemiec i Belgii oraz innych, którzy propagują ten bunt przeciwko Bogu. Teraz i przed wami, drodzy wierzący, przed każdym katolikiem, czy to świeckim, księdzem czy zakonnikiem, stoi poważna decyzja: albo stanie w obronie Kościoła, który my reprezentujemy, albo pozostanie na holu synodalne maszyny, która skończy potępieniem.

Abyście pozostali wierni Jezusowi Chrystusowi błogosławimy was my, biskupi prawowiernego biskupskiego kolegia.

 

Pobierz: BKP: Koncepcja listu pasterskiego dla biskupów pięciu kontynentów (24.6.2023)

 

 

Back To Top