skip to Main Content

BKP: Koncept pastýřského listu pro biskupy pěti kontinentů

Toto video je možné zhlédnout i zde: https://5-continents.wistia.com/medias/jzdrqfz3ok   
https://rumble.com/v2wlxze-biskupy-pti-kontinent.html   
https://ugetube.com/watch/ObMwZUARvyHkFpj   
https://cos.tv/videos/play/45436439656436736   
https://www.bitchute.com/video/w8ZuZ5iyLE3X/   
https://gloria.tv/post/1hJCNKXJ4CEa2reUoVDV9wPZ2   

Vážení biskupové, nástupci apoštolů,

zasíláme vám koncept pastýřského listu. Sami víte, jak hlubokou krizi prodělává katolická církev. Nemá platného papeže. Současný se sám několikanásobně vyloučil z Tajemného Těla Kristova i z viditelné církve. Je stav sede vacante. Taková je realita. Vy jste tuto realitu zatím nemohli jasně vyslovit ani zveřejnit. Situace s tvrdým prosazováním synodální LGBTQ cesty vás k tomu ale dnes nutí.

Duchovní probuzení je bez Božího zásahu nemožné. Bůh ale počítá s lidskou spoluprácí. Příkladem spolupráce s Boží milostí jsou nám Kristovi apoštolé, mučedníci a obránci víry. Vy jste jejich nástupci. Jste pro krvácející církev velkou nadějí. Dopadá na vás velká zodpovědnost. Kéž vám Bůh dá milost odvážně se postavit proti sebevražedné synodální LGBTQ cestě! Vy ale danou milost neodmítněte.

Drazí nástupci apoštolů, kéž se najde ve vašich diecézích několik velkorysých duší, hrdinných smírných obětí! Kéž ve vašich diecézích povstanou modlitební stráže, které dnem i nocí budou volat k Bohu za vás a obrodu církve! Kéž vám tito modlitebníci vyprosí v této kritické situaci milost učinit rozhodný krok k zastavení sebevražedného synodálního procesu uvnitř církve!

 

24. 6. 2023

 

 

Přikládáme koncept:

Pastýřský list pravověrných biskupů pěti kontinentů

 

Drazí kněží, řeholníci a věřící,

tímto listem se obracíme na vás my, katoličtí biskupové, kteří neseme zodpovědnost za pravověrnost učení a nedotknutelnost Božích zákonů. V souvislosti s největším vojenským cvičením NATO někteří politologové varují před nebezpečím vypuknutí 3. světové války, která by postihla především Evropu a Ameriku.

I když ale bude v nejbližších dnech klid, amorální a sebevražedná ideologie dále volá o Boží trest! Stahuje oheň z nebe tak, jako kdysi Sodoma a Gomora. Oheň z nebe byl trestem nejen pro tehdejší zvrhlíky, ale zůstává hrozbou i pro všechny generace. Sodomie se stala příčinou strašné katastrofy.

Dnes genderová ideologie znovu vnucuje lidstvu protipřirozenou sodomii a podobné morální zvrhlosti, označované termínem LGBTQ. Cílem prosazování LGBTQ je autogenocida časná i věčná. Jde o veřejnou vzpouru proti Bohu. Boží i přirozené zákony, které chrání jedince i národy, byly odhozeny. Tragedií je, že tuto vzpouru proti Bohu prosazuje pod rouškou synodální cesty nejvyšší papežská autorita. Nekající sodomité využili své lobby a obsadili nejvyšší církevní úřady. V Boží autoritě vystupují proti Bohu.

Písmo na mnoha místech varuje před hříchem sodomie. Izaiáš, Jeremiáš, Ezechiel a jiní proroci, ukazují na Sodomu jako na odstrašující příklad výstražného trestu. Bůh skrze apoštola Petra i současným církevním bezbožníkům oznamuje: „Také města Sodomu a Gomoru odsoudil Bůh k záhubě a obrátil v popel. Tím dal výstrahu budoucím bezbožníkům.“ (2Pt 2,6) Skrze apoštola Judu Bůh navíc hrozí trestem věčného ohně: „Sodoma a Gomora a okolní města se oddaly smilstvu, propadly zvrhlosti a jsou nám výstražným příkladem trestu věčného ohně.“ (Juda 7)

Apoštol Pavel na několika místech rovněž upozorňuje na trest věčného zavržení, pokud sodomité nebudou konat pokání. V listě k Římanům uvádí dvě příčiny sodomie: 1) zaměnění pravdy za lež a 2) modlářství. „Proto je Bůh vydal v moc hanebných vášní… Muži s muži provádějí hanebnosti“ (atimia).

Ježíš ale říká, že potrestání současných pseudoapoštolů sodomického antievangelia dokonce převýší i dosavadní nejvyšší míru trestu, která dopadala na sodomity: „Amen, pravím vám, v den soudu bude lehčeji zemi Sodomské a Gomorské.“ (Mt 10,15)

Nikdo v celých dějinách církve nepochyboval o tom, že sodomie je donebevolající hřích. Lidem s tímto sklonem bylo vždy jasné, že musí konat pokání, jinak nedojdou spásy. Největší zločin zneužití církevní autority spočívá v obelhávání hříšníků, kterým dotyční preláti brání v pokání, a tím je táhnou do pekla. Žehnáním hříchu navíc zavádějí jakousi anti-svátost. O těchto falešných apoštolech platí slova: „Jsou to falešní apoštolové, nepoctiví dělníci, přestrojení za apoštoly Kristovy. A není divu, vždyť sám satan se převléká za anděla světla.“ (2Kor 11,13n) Kdo z biskupů, podobně jako belgičtí a němečtí, odvrhuje Boží přikázání, dělá sám ze sebe normu, která je falešná, a staví se proti Bohu.

Biskupové Belgie, jak uvedl biskup Bonny, mají neplatným papežem dokonce schváleny sňatky nejen sodomitů, ale i tzv. queer párů. Co to je? Je to sňatek osoby Q orientace například s kozou, sviní, oslem. Tu už jde ale o úplnou ztrátu rozumu a o církevní šílenství.  František Bergoglio a jeho stoupenci v Belgii a Německu zneužívají papežskou a biskupskou autoritu k tvrdému a nekompromisnímu prosazování genderové ideologie. Maskují se přitom tzv. synodální cestou. Neplatný papež privileguje sodomity a dosazuje je na klíčová místa v církvi. Dle Božích zákonů tím na sebe stáhl už několikanásobnou Boží anathemu za sodomické a neopohanské antievangelium. Vyloučil se i z viditelné církve exkomunikací latae sententiae. Nic na tom nemění, že tuto realitu bojkotuje a dále okupuje papežský úřad. Papežství tím nejen degraduje, ale přímo likviduje.

Co dělat k záchraně papežství? V historii církve bylo období asi 70 let, kdy byli dva papežové. Rozdíl byl, že žádný z nich ale nebyl heretik, jako je Bergoglio. Učením církve je, že papež spolu s biskupským kolegiem nesou zodpovědnost za pravověrné učení a mravy. František Bergoglio ale chrání hereze a likviduje přirozené i Boží zákony. Zodpovědnost za církev proto v tomto čase plně přechází na pravověrné biskupské kolegium, i kdyby bylo v menšině! Dnes nastává rozdělení episkopátu. V Německu na pravověrné straně stojí kard. Müller, bývalý prefekt Kongregace pro nauku víry, a několik věrných biskupů s ním. Na druhé straně je většina německých biskupů, prosazujících sodomii a hereze. Podobně za bývalým nunciem v USA, Carlem Maria Viganem, stojí pravověrní biskupové nejen z USA, ale i z celého světa. Na druhé straně je zde ale poměrně velká část biskupů prosazujících sodomii a LGBTQ. Když Pán Ježíš mluví o konci světa a o Božím soudu v 24. a 25. kapitole Matoušova evangelia, varuje: „Povstanou lživí proroci a svedou mnohé, a proto se rozmůže nepravost.“ Mezi falešné proroky patří především biskupové Německa. Tuto německou cestu odsoudil kard. Müller slovy: „Německá synodální sekta je diametrálním protikladem katolického vyznání víry… přivede křesťanství v Německu k tomu, že se vypaří. Celé to nastolení německo-katolické ekleziologie je falešné a sebevražedné.“

Bývalý nuncius USA, Carlo Maria Viganò, vyzval neplatného papeže k abdikaci už v roce 2018. Prorockými slovy ukazuje na tragickou situaci nejen ve světě, ale i v církvi.

Drazí kněží a věřící, my, biskupové tvořící apoštolské kolegium, neseme zodpovědnost za církev na celém světě. Vás, drazí věřící, vybízíme, abyste spolu s kněžími a řeholníky věrnými Kristu, odmítli cestu vzpoury proti Bohu. Prosazuje ji tzv. synodální cesta podle německého modelu. Tím vede duše do časné i věčné sebevraždy.

Na území, kde biskupové odmítnou synodální cestu LGBTQ, je naděje na záchranu katolické církve. Diecéze, ve které se biskup spolu s věrnými kněžími postaví za Krista a Jeho učení spásy, bude zachráněna.

Sebevražedná synodální cesta Františka Bergoglia dnes nutně vede k rozdělení episkopátu. Je čas nazvat hřích hříchem, herezi herezí, sodomii a LGBTQ vzpourou proti Bohu. My biskupové tímto pastýřským listem jasně odmítáme synodální program legalizace hříchu a oddělujeme se od biskupů německých a belgických a ostatních, kteří propagují tuto vzpouru proti Bohu. Nyní i před vámi, drazí věřící, před každým katolíkem, ať je to laik, kněz či řeholník, stojí vážné rozhodnutí: buď se postaví za záchranu církve, kterou my reprezentujeme, anebo zůstane ve vleku synodální mašinérie, která končí zavržením.

K zachování věrnosti Ježíši Kristu vám žehnáme my, biskupové pravověrného biskupského kolegia

 

Stáhnout: BKP: Koncept pastýřského listu pro biskupy pěti kontinentů (24. 6. 2023)

 

 

Back To Top