skip to Main Content

Historie – Ustanovující dekret

Ustanovující dekret

Byzantského katolického patriarchátu

 

Synod Ukrajinské pravověrné řeckokatolické církve

z milosti Přesvaté Trojice

a pod ochranou Přesvaté Bohorodičky

zvážil kritickou situaci v katolické církvi, a to především:

narušení spasitelné víry a přijetí nového učení a jiného ducha,

který protiřečí základním pravdám evangelia

a apoštolské tradice.

Dne 5.4. 2011 byl z rozhodnutí Synodu založen

Byzantský katolický patriarchát.

Jeho cílem je sjednotit všechny věřící,

kteří chtějí zachovat neporušeným poklad katolické víry

bez ohledu na národnost nebo příslušnost

k jakékoli katolické církvi nebo tradici.

 

Lvov, Žovkva, 5.4.2011

 

+ Michael Osidač, Hlava UPHKC

+ Eliáš Dohnal, OSBMr, Zástupce hlavy UPHKC

+ Markian Hitiuk OSBMr

+ Metoděj Špiřík OSBMr

+ Samuel Oberhauser OSBMr

+ Bazil Kolodi OSBMr

+ Timotej Sojka OSBMr

 

Za komunismu v letech 1946-1990 v bývalém SSSR byla Ukrajinská řeckokatolická církev (UHKC) v katakombách.

V roce 1996 byl za nástupce těžce nemocného kard. Lubačevského nezákonně, proti vůli tří metropolitů UHKC, dosazen 17 let exkomunikovaný biskup L. Huzar, který celý život prožil na Západě.

Od roku 2002 začala v baziliánském monastýru v Pidhirkách požehnaná misie. V roce 2004 Huzar požádal státní orgány tajným dekretem № 399/2003 ze 6.srpna 2004 o deportaci pidhoreckých řeholníků z Ukrajiny. V roce 2006 napsal knihu Besedy s bl. L. Huzarem o postkonfesijním křesťanství, v níž hlásá několik bludů popírajících podstatu církve.

3.3.2008 bylo zveřejněno biskupské svěcení čtyř baziliánů z Pidhoreckého monastýra. Bylo oznámeno Svatému otci s vysvětlením, že tento krok byl učiněn v mimořádné situaci pro dobro UHKC. Tím, že Huzar veřejně hlásá hereze, nastala na Ukrajině výjimečná situace. Podobně výjimečná byla i situace za komunismu. Pravověrní byli pronásledováni a církev byla v katakombách. Z toho důvodu bylo nutné obejít církevní proceduru a přijmout svěcení tak, jak byla udělována v době komunismu. Čtyři biskupové navrhli Svatému otci osobní návštěvu, kde mu oznámí všechny podrobnosti svěcení a doloží je dokumentárními snímky. Biskupská svěcení čtyř baziliánů byla dána na vědomí i mnohým katolickým biskupům a celé ukrajinské veřejnosti. Svatý otec za toto pouhé nedodržení církevní procedury žádného z těchto čtyř biskupů ani neexkomunikoval ani jinak nepotrestal. Tato reakce Svatého otce byla zcela odlišná od reakce jeho předchůdce, který okamžitě exkomunikoval biskupy vysvěcené Mons. Lefebvrem. Mlčení papeže v případě biskupských svěcení na Ukrajině bylo jeho tichým souhlasem. Samozřejmě odpůrcům jména světitelů, ani okolnosti a čas, biskupové neoznámili. Už delší dobu měli smutné zkušenosti s jejich podlým jednáním, kterým likvidují všechno Boží v církvi. Brzy po zveřejnění byli vysvěceni další dva biskupové a všichni se spojili ještě se dvěma biskupy, kteří byli vysvěceni ještě za komunismu. Tak se zrodil Pravověrný synod UHKC jako protiváha oficiálnímu apostatickému Synodu UHKC. Pro velké intriky ze strany oficiální hierarchie a jejich zneužívání státních orgánů, byl Pravověrný synod nucen založit pravověrnou větev UHKC pod názvem UPHKC.

5.4.2011 vzhledem k rostoucí krizi v církvi, byl Pravověrným synodem biskupů vyhlášen Byzantský katolický patriarchát, který už přesahoval Ukrajinskou církev a stal se pravověrnou alternativou i pro pravověrné katolíky latinského obřadu. Vznik patriarchátu má mimořádně vážný důvod, a to: hájení pravověrného učení a mravů v celé katolické církvi! Tuto funkci od 1.5.2011 oficiální struktura římskokatolické církve ztratila a už není kompetentní ji vykonávat, protože na sebe stáhla nejtěžší Boží trest anathemy za postavení ducha Assisi – ducha antikrista na oltář církve.

 

Memorandum

Byzantského katolického patriarchátu (BKP)

1) Důvod vzniku BKP

V roce 2008 byl založen Pravověrný Synod UHKC, tvořený osmi biskupy (před rokem jeden zemřel). Důvodem jeho vzniku bylo to, že ex-kardinál L. Huzar veřejně hlásá hereze popírající podstatu katolické víry a celého křesťanství. Pravověrný Synod biskupů se postavil do opozice proti této apostatické struktuře, která vede kněžstvo i věřící lid skrze apostazi do věčného zavržení. Protože se tato heretická struktura ani po několika výzvách nechtěla oddělit od herezí L. Huzara, zveřejnil pravověrný synod biskupů Boží anathemu, to je vyloučení z církve apostatických biskupů UHKC. Tito preláti už nezákonně okupují úřady. Pomocí hrubého očerňování a lživých pastýřských listů se snaží likvidovat pravověrné biskupy i pravověrné katolíky. Z toho důvodu bylo nutno oddělit se od UHKC a založit novou církev pro pravověrné věřící pod názvem Ukrajinská pravověrná řecko-katolická církev (UPHKC). Stalo se to dne 11.8. 2009. Oznámení a odůvodnění vzniku nové církve bylo dáno papeži Benediktu XVI.

Pravověrný synod biskupů po celou dobu své existence iniciuje Svatého otce, aby učinil pravdivou reformu katolické církve. Synod rovněž neúnavně burcuje nejen státní orgány Ukrajiny, ale i vládní činitele celé Evropy, aby nedovolovali zavádění antidekalogu do zákonodárství (homosexualita, juvenilní justice, tzv. gender ideologie, antipedagogika, eutanázie…). Synod také obnovil Boží anathemu na křesťany, kteří jsou členy polotajné organizace zednářů.

Pravověrný synod vyzval biskupy katolické církve k vyznání víry a zřeknutí se jednoty se současnými herezemi. Pravověrný synod byl nucen zveřejnit anathemu na 4872 apostatických biskupů, kteří zůstali v jednotě s herezemi. Jde především o hereze popírající Božství Kristovo a inspiraci Písma (historicko-kritická teologie) a o herezi tzv. úcty k pohanským démonům (Assisi 1986).

Biskupové, kteří odpadli od víry, světí už biskupy a kněze neplatně. Nutnost obnovy katolické církve a celého křesťanství si vyžádala založení Byzantského katolického patriarchátu. Patriarchát stojí na prorockém a apoštolském základu. Je oddělen od všech herezí a hlásá pravověrnou nauku tak, jak ji hlásali apoštolé a otcové církve.

2) Vyznačení působnosti BKP

Patriarchát sjednocuje všechny pravověrné křesťany pod duchovní autoritu, která plně reprezentuje pravdivé evangelium a Kristovo učení zde na zemi. Tato autorita je kategoricky oddělena od všech herezí a vyznává spasitelnou víru, která zabezpečuje všem, kteří jsou duchovní autoritě patriarchátu podřízeni, bezpečnou cestu ke spáse. Cílem Byzantského patriarchátu je zaštítit všechny věřící, kteří chtějí zachovat neporušený poklad katolické víry, nehledě na národnost či přináležitost do jakékoliv katolické církve či tradice.

3) Podmínky přijetí do BKP

Východní nebo západní katolík, který chce být pod jurisdikcí Byzantského katolického patriarchátu, musí jako základ vyznat tyto základní pravdy a odřeknout se herezí.

Formulář vyznání:

1) Věřím, že Ježíš Kristus je pravý Bůh a pravý člověk.

2) Věřím, že jenom skrze Ježíše Krista docházíme spasení. (srov. Sk. 4,12)

3) Věřím, že za nás, a tedy i za mě a za mé hříchy, Pán Ježíš Kristus zemřel na kříži.

4) Věřím, že na třetí den vstal z mrtvých, a to reálně a historicky.

5) Odříkám se historicko-kritické teologie (HKT) a ducha, který je za ní.

6) Odříkám se ducha synkretismu a relativismu.

7) Odříkám se paprsku herezí v Nostra aetate i tzv. ducha Assisi.

8) Odříkám se satana a démonů, především těch, kteří dnes působí skrze skryté formy magie, věštění a spiritismu (homeopatie, akupunktura, hypnóza, věštění kyvadlem, proutkem…).

9) Odříkám se ducha New Age.

10) Považuji homosexuální aktivitu za ohavnost a smrtelný hřích.

11) Odříkám se ducha, který působí skrze svobodné zednáře a s nimi sjednocené organizace (Rotary, Lions klub…).

Podpis _________________________ datum ____________

 

 

 

 

Back To Top