skip to Main Content

Biskupové a kněží Polska, čiňte pokání!

Toto video je možné zhlédnout i zde: https://prophetic-word.wistia.com/medias/a8iyd4n3fo    https://lbry.tv/@Patriarchate:4/Biskupove-a-knezi-Polska-cinte-pokani:2    https://gloria.tv/post/NRgsFJMfHgyN3zAHQ7AowJukG     

Stáhnout video: 434 MB, 1280×720 / 131 MB, 768×432

Úvodem položme základní otázku: Je Bergoglio pravověrný papež, anebo je heretik a apostata, tedy neplatný papež? Odpověď je nad slunce jasnější – Bergoglio je heretik! Kdo tvrdí, že ne, nezná základní pravdy katolického učení. Ptáme se: Jak to, že heretika a apostatu zmiňujete v každé svaté liturgii? Vyvstává i další otázka: Pokud tvoříte jednotu s heretikem a podřizujete se mu, jsou vaše liturgie platné?

V první vlně koronapsychózy, která byla spojena s umělou karanténou, Bergoglio vyhlásil uzavření chrámů i na největší svátky – na Velikonoce! Následně přikázal striktní omezení spojená se zneuctíváním svaté Eucharistie. Kněžím bylo přikázáno sloužit liturgii v rukavicích a v maskách, s omezeným počtem věřících, udělovat přijímání jen na ruku, a to dokonce v rukavicích, jakoby svátostný Kristus šířil infekci! To je vrcholné rouhání! Je to veřejné gesto nevěry v eucharistického Krista!

Vážení biskupové a kněží, jak to, že jste se proti tomuto zločinu radikálně nepostavili? Spoluvina za zneuctění eucharistie dopadá i na vás. Podle církevních kanónů trestem za zneužití eucharistie je vyloučení z církve latae sententiae. Chcete se vymlouvat na poslušnost? Komu? Heretikovi? Uvědomujete si, že jste za zneužití eucharistie vyloučeni z církve? A zároveň, uvědomujete si, že pokud tvoříte vnitřní jednotu s heretikem, kterého zmiňujete při svaté liturgii, vaše liturgie jsou neplatné, a navíc svoláváte prokletí na sebe, na duše i na celý polský národ?!

Jak se toto prokletí projevuje? Jeho viditelným znakem je nesmyslná celosvětová karanténa, kterou Bergoglio odstartoval ještě dříve než politické autority. V druhé vlně vrcholí úsilím o čipizovanou vakcinaci. Skuteční odborníci v medicíně (virologové, epidemiologové…) zveřejnili, že tato RNA a DNA vakcína mění lidský genom. To je zločin proti lidskosti! Zároveň obsahuje hydrogel s nanočásticemi, které napojením na umělou inteligenci způsobí totální kontrolu a ovládání člověka. Zbaví ho svobodné vůle a učiní z něho biorobota, vtěleného démona, odsouzeného do ohnivého jezera.

Toto všechno, vážení biskupové a kněží Polska, dobře ví falešný papež, podvodník, zločinec, duchovní vrah a arciheretik Bergoglio, a přesto poslední dny ve vatikánských dokumentech drze propaguje, že vakcína musí být pro všechny, ergo povinná. To je snaha samotného démona, a ne zástupce Krista! Pokud vám, vážení biskupové a kněží, toto nedochází, je to znakem vaší duchovní slepoty, stupidity, posedlosti a ztráty spasitelné víry. Je to důsledek vašeho zanedbání předcházející Boží milosti, kterou vám Bůh dával k pokání. Jak dlouho chcete hazardovat s Božím milosrdenstvím, zneužívat ho, a tím riskovat věčnou spásu svou i duší vám svěřených?

Pohodlné křesťanství s propagováním falešného svatého, Jana Pavla II., kterého takzvaně kanonizoval heretik Bergoglio, je širokou cestou do záhuby. Stavíte mu sochy či věšíte obrazy do každého chrámu, přejmenováváte náměstí a ulice k poctě jeho jména a budování na nacionálních citech a vlastní pýše pokládáte za cestu ke spáse. Tím suplujete pravdivou cestu pokání, která jediná vede ke spáse. Připomínáme vám, že Jan Pavel II. není svatý, ale je vyloučen z církve za zločiny proti víře, a to:

1) Největší pohoršení dal celé církvi apostatickým gestem v Assisi roku 1986. Modlil se společně s modláři, ďáblovými služebníky, kteří uctívají démony, a tím vytvořil zhoubný precedens, jako by křesťanství a pohanské kulty byly rovnocennými cestami ke spáse. Stavět na jednu rovinu vykupitelskou smrt našeho Spasitele na kříži a uctívání démonů v modlách je hereze maxima! Tímto gestem spustil lavinu modlářské apostaze, která už ale byla zakódována v herezích II. vatikánského koncilu, v dokumentu Nostra aetate.

2) On jako papež byl povinen hereze II. vatikána nazvat pravým jménem a vyzvat církev k pravdivému pokání. Neudělal to, byl duchovně slepý. Svědčí o tom katastrofální ovoce jeho dlouhého pontifikátu, které my dnes žneme. On neměl Ducha Kristova, ale ducha filosofie Heideggera, a proto nebyl schopen rozlišit, že není žádné společenství mezi světlem a tmou, mezi Kristem a Beliálem (srov. 2Kor 6,15). Pokud by měl pravou úctu k Panně Marii, měl by ducha pravdivého pokání a viděl by hereze II. vatikána i hereze modernismu i synkretismu a postavil by se proti nim. On je ale toleroval, a navíc masově prosazoval.

3) Jan Pavel II. nejenže mlčel a kryl zločiny pedofilie v církvi, ale navíc dal pod poslušností příkaz, aby byly tyto zločiny ututlány, a tím de facto rozšířeny. Proto i homosexuální síť na nejvyšších místech ve Vatikánu, proti níž vystoupil arcib. Viganò, má na svědomí tento polský svatý Wojtyla. Uvědomujete si tuto realitu?

4) Jan Pavel II. změnou kodexu přijal zednáře do církve a můžeme přímo povědět, že jim i duchu masonerie otevřel dveře na klíčová místa. Proto je dnes Vatikán pod vládou ducha zednářů, a ne pod vládou Ducha svatého. Katolická církev dnes prosazuje jejich program. Je to viditelné zvláště v osobě pseudopapeže Bergoglia. Nikdy se nezastal dětí kradených juvenilní justicí. V jednotě se zednáři prosazuje homosexualismus, líbá nohy transsexuálům, ničí Boží zákony i morální normy, usiluje o islamizaci, intronizoval démona Pačamamu ve Vatikánu a tím znesvětil svaté místo, prosazuje nesmyslnou karanténu i s čipizovanou vakcinací, a tedy i plánovanou genocidu lidstva o 6 miliard.

Navíc do škol prosazuje sexuální výchovu, která systematicky demoralizuje dětská srdce. Toto má na svědomí nejen Bergoglio, ale i váš takzvaný svatý Jan Pavel II. Pokud by konal pravdivé pokání a odřekl se synkretismu s pohanstvím, který propagoval v Assisi, a kdyby vystoupil jasně jako sv. Pius X. proti herezím modernismu, nedošlo by k této tragické situaci v církvi a ve světě. A vy máte ještě tu drzost místo pokání mantrovat „svatý“ a dokonce se k němu jako ke svatému modlit, přestože je vyloučen z církve podobně jako papež Honorius. Ten byl ale posmrtně vyloučen za daleko menší zločin než Jan Pavel II.

Bůh se vás, vážení polští biskupové a kněží, ptá: Kdy se konečně postavíte proti herezím, které do církve prosadili II. vaticanum a Jan Pavel II.? Boj proti herezím je cesta pravdivého pokání a zároveň podmínka účinné evangelizace a misie. Ptáme se: Kdy konečně přestanete v liturgiích mantrovat jméno největšího heretika všech dob, Františka Bergoglia? Uvědomujete si, že tím stahujete prokletí na sebe, na církev i na polský národ?

V tomto měsíci říjnu Bůh dopustil situaci, že v sousedním Slovensku vláda vydala zákaz mší svatých. Mnozí lidé říkají, že je to trest za to, že biskupové a kněží nechtěli slyšet varování, aby přestali zmiňovat Bergoglia v liturgii. Vláda zároveň dala příkaz k celoplošnému testování, které připravuje půdu pro povinnou vakcinaci a čipizaci. Bergoglio má jednotu s Gatesem, který prosazuje vakcinaci a prohlásil: „Jestliže odvedeme dobrou práci s vakcínami, snížíme populaci o 10-15%.“ To je genocida jedné miliardy lidstva!

Jak chcete bojovat s tímto duchem lži a smrti, když sami máte na svědomí jeho invazi do Polska? Nic neděláte pro Krista ani pro duchovní probuzení církve ani pro spásu polského národa. Utápíte se v náboženských frázích, ale máte ducha světa, ducha apostaze. Tvoříte s ním jednotu, proto nejste schopni se proti němu postavit. Proberte se z deliria své vlastní slávy a zodpovědně se postavte za Kristovo stádo! Bez pravdivého pokání každého z vás, to znamená každého biskupa a kněze i každého řeholníka, duchovní probuzení v Polsku nenastane! Zůstane jen šikmá cesta do věčného zavržení. Naučili jste se hazardovat s Božím milosrdenstvím a spoléhat na církevní úřady a teologické fráze, abyste se nemuseli postavit tváří v tvář před Boha. Proberte se, dokud je čas. Přiznejte si svou vinu a začněte nápravu! Sejměte prokletí a Bůh vám dá světlo, požehnání a sílu, a to třeba i k mučednické koruně.

Vezměte si příklad z odvážných lékařů, kteří v Německu uspořádali milionovou manifestaci proti podvodu s pandemií a dále se snaží bojovat za pravdu. Bergoglio a vy v jednotě s ním naopak držíte lidi v pasivitě. Kdybyste se vy probudili, vnesli byste ducha horlivosti a věřící by mohli každý měsíc v této krizové době konat masové manifestace a kající procesí. Vystoupili by odborní lékaři a zapálení biskupové či kněží s výzvou k pravdivému pokání a obrácení.

Jestliže povstanete vy, biskupové a kněží, povstane polský národ! Pokud povstane polský národ, povstane Evropa! Pokud povstane za Krista Evropa, povstane celý křesťanský svět! Uvědomte si svou zodpovědnost a varujte se lhostejnosti a lajdáctví! Začněte ještě dnes, zítra může být pozdě! Bůh vám ještě dává šanci. Před Bohem z ní budete skládat účty v hodinu své smrti.

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

20. 10. 2020

Stáhnout: Biskupové a kněží Polska, čiňte pokání! (20. 10. 2020)

 

Byzantský katolický patriarchát (BKP) je společenství mnichů, kněží a biskupů, žijících v klášterech. V čele BKP stojí patriarcha Eliáš s dvěma biskupy-sekretáři +Timotejem a +Metodějem. BKP povstal z potřeby hájit základní křesťanské pravdy proti herezím a apostazi. Pseudopapeže Bergoglia neuznává a nepodřizuje se mu.

 

Back To Top