skip to Main Content

BKP: Ještě 40 dní a současné Ninive bude vyvráceno! (pro biskupy a kněze) 1. část

Toto video je možné zhlédnout i zde: https://the-lord-is-my-shield.wistia.com/medias/39zyatk4h1   
https://rumble.com/vddo9d-bkp-jet-40-dn-a-souasn-ninive-bude-vyvrceno-1.-st.html   
https://ugetube.com/watch/Dfd4DpkRZrCsALh   
https://cos.tv/videos/play/25526550601176064   

„Stalo se slovo Hospodinovo k Jonášovi…“ Měl naléhavě varovat: „Ještě 40 dní a Ninive bude vyvráceno!“ Jonáš ale utíkal od své zodpovědnosti.

Bůh dal své slovo církvi, slovo, které dává život věčný, slovo pravdy, které je bytostně spojeno s pokáním. Církev je povinna hlásat pravdu spásy celému světu. Dnes koná opak. Hlásá antipokání. Místo misie započala II. vatikánem antimisie pohanství, hinduismu, buddhismu, islámu… Místo pravdy apostatický Vatikán hlásá v rozporu s odborníky v medicíně lež o covidu-19, prosazuje genocidní vakcinaci, intronizuje démona Pačamamu a usiluje o legalizaci homosvazků.

„Vstaň, jdi do Ninive, toho velikého města, a volej proti němu, neboť zlo, které páchají, vystoupilo před mou tvář.“

Tyto dny, na začátku roku 2021, prožíváme období spojené s falešnou pandemií a falešnými volbami v USA. Skryté elity nabízejí falešné východisko ve zločinné vakcinaci. Církev je povinna právě dnes být prorockým hlasem a bránit pravdu, nazývat lež lží a herezi herezí. Toto ale už od II. vatikana nekoná! Zlo se proto rozšířilo po celém světě a graduje do kulminačního bodu. Jsou to už miliony zabitých nenarozených dětí! Jsou to zločiny kradení dětí juvenilní justicí! Děti jsou tyranizovány a sexuálně zneužívány. Prosazuje se zvrácená ideologie gender spojená s nejohyzdnějšími sexuálními zvrácenostmi. Mládež je psychologicky nucena k operacím změny pohlaví. Sami démoni tak ovládají lidi! Vrcholným stupněm stupidity je tvrdit, že muž není mužem a žena ženou. Nejzákladnější reality jsou popírány, Boží zákony jsou pošlapány. Vládne cynismus, egoismus a zavádí se zločinné antizákony proti jedinci i lidstvu. To vše volá do nebe o pomstu. A církev, která má být prorockým hlasem, k tomu nejenom mlčí, ale bergogliánská sekta okupující Vatikán to vše otevřeně prosazuje!

Bůh poslal Jonáše hlásat pokání, ale „Jonáš vstal, aby uprchl do Taršíše, pryč od Hospodina.“

I církevní apostatické vedení uprchlo pryč od Hospodina. Navíc před tím pomordovalo proroky, podobně jako Jezábel.

Na moři, kde se plaví Jonáš, nastala bouře. „Lodi hrozí ztroskotání.“

Tou lodí uprostřed rozbouřeného moře zla je naše Země. Dnes jí hrozí celosvětová katastrofa v podobě povinné vakcinace. Ta se přikrývá zdravím, ale skutečným cílem vakcinace je 1) udělat z lidí pomocí mRNA vakcíny geneticky modifikované organismy, 2) totálně lidstvo zotročit očipováním, 3) dosáhnout redukce lidstva, jak řekl B. Gates: „Odvedeme-li dobrou práci s vakcínami, snížíme populaci o 10-15 %.“ To znamená v první fázi genocidu jedné miliardy lidí. Cílem je však genocida 6 miliard!

Odborníci před současnou novou technologií mRNA vakcíny naléhavě varují. Prof. Dr. Sucharit Bhakdi řekl: Nová vakcína s RNA je nejnebezpečnější vakcínou vůbec. To, že tato vakcína byla dokonce schválena pro klinické testování, je trestuhodné. Toto jsou pokusy na lidech. To, co se nyní děje, bude označeno za zločin proti lidskosti. Nesmí se stát, aby toto šílené očkování bylo prováděno na našich dětech a vnoučatech. To by znamenalo konec této společnosti. Nedopusťte to!“

Hlas takových odvážných odborníků je umlčován.

Jonáš nedbá na nebezpečí, „sestoupil do podpalubí, ulehl a tvrdě usnul.“

Kněží a biskupové, kteří jsou povinni hlásat pokání k záchraně lidstva, tvrdě spí. Na příkaz Bergoglia zavírají chrámy, znesvěcují eucharistii a uspávají ty, které byli povinni burcovat k pokání, aby byli spaseni.

Co by kněží měli dělat? Je třeba udělat odvážný krok víry – oddělit se od apostaze Vatikánu. Zmiňováním jména falešného papeže v liturgii vytváříte jednotu s bergogliánskou sektou, která okupuje papežství. Tím i na vás dopadá zodpovědnost za zločiny páchané apostatickým Vatikánem. Vyjít z tohoto Babylonu je proto nutné (Zj 18). Každý z vás stojí před volbou: buď budeš hrdina, anebo zrádce Krista. V neposlední řadě tu jde o tvou spásu, či tvé věčné zavržení.

Když hrozilo, že se loď potopí, „přišel k Jonášovi velitel lodi a řekl mu: ‚Co je s tebou, ospalče! Vstaň a volej k svému bohu!‘“

Bergogliánští hierarchové jsou nejen spolkem ospalců, ale i spolkem heretiků. Jejich bohem je mamon, kariéra a nečistý démon Pačamama.

„Zatím se lodníci mezi sebou smluvili… a řekli Jonášovi: „Pověz nám, kvůli komu nás postihlo toto neštěstí.“

Nás dnes postihlo neštěstí s falešnou pandemií a s genocidní vakcinací kvůli Bergogliovu arcikacířství a kvůli herezím a duchu II.Vatikána.

Lodníci se zeptali Jonáše: Čím se zabýváš? Odkud přicházíš?“

Čím se zabýváš dnes ty? Hledáním a plněním vůle Boží? Anebo jsi následovníkem Bergoglia a tvoříš s ním vnitřní jednotu? Tím ale stahuješ prokletí na sebe a na církev!

Jonáš přiznal svou vinu před Bohem a řekl: „‚Vezměte mě a uvrhněte do moře, a moře vás nechá na pokoji. Vím, že vás tahle veliká bouře přepadla kvůli mně.‘ … I vzali Jonáše a uvrhli ho do moře. A moře přestalo běsnit.“

Je třeba Bergoglia hodit přes palubu! Veliká bouře umělé pandemie spojená s genocidní vakcinací přepadla lidstvo kvůli němu. On vypustil ducha lži a smrti intronizací démona Pačamamy a prosazováním sodomie. Opakovaně svými dekrety vnucuje fatálně nebezpečnou vakcínu pro všechny. Nařídil uzavření chrámů, zneuctívání eucharistie a masově oklamal křesťany i nekřesťany. Lodička církve, ale i lodička naší Země se dnes kymácí a hrozí jí sebezničující katastrofa.

Pokud by však některý kněz přestal v liturgii zmiňovat jméno arciheretika, čeká ho trest. Kdyby v diecézi bylo 10 či 20 takových kněží, bergogliánský biskup by je už těžko vyloučil. Pokud by to chtěl udělat, ať se tito kněží sami i se svými věrnými oddělí od bergogliánské sekty. Pokud vám bergogliáni ukradnou chrám, můžete sloužit liturgii v nějakém najatém domě, podobně jako to praktikoval sv. Pavel v Korintu a v Efezu (Sk 18 a 19).

Kdo chce zůstat věrný katolickému učení a Kristu a mít jistotu spásy, musí se oddělit od bergogliánské sekty, která dnes okupuje strukturu katolické církve. Pokud se od této struktury neoddělíš, donutí tě ke zradě Krista a ztratíš věčný život. Po oddělení se od Bergoglia vytvořte společenství s několika biskupy a kněžími věrnými Kristu. Vezměte pak zodpovědnost za obrodu církve s novým pravověrným papežem.

Vy, pravověrní biskupové Spojených států, nečekejte, až vás Bergoglio vyloučí ze své sektářské struktury. Vy sami se oddělte i se svou diecézí i s pravověrnými kněžími! Tím uděláte krok k záchraně Kristovy církve i lidstva. Apoštole Kristův, nečekej 40 dní! Rozhodni se ještě dnes!

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

 

 Stáhnout: BKP: Ještě 40 dní a současné Ninive bude vyvráceno! 1. část (28. 1. 2021)

 

Byzantský katolický patriarchát (BKP) je několik biskupů a mnichů, žijících v klášterech a chránících učení církve před herezemi, ničícími základy spasitelné víry.

 

 

Back To Top