skip to Main Content

BKP: Kontinentální synodální cesta kontra Kristova cesta spásy

1. část: Odůvodnění

Toto video je možné zhlédnout i zde: https://kristova-cesta.wistia.com/medias/za1fnnz8p7   
https://ugetube.com/watch/BoO1El56wOPSFXH   
https://rumble.com/v2b5g8w-odvodnn.html   https://cos.tv/videos/play/42725666037208064   
https://www.bitchute.com/video/IxtlbY5aOwqV/   
https://gloria.tv/post/gxPNGbi3ff2X2HqvvfPgqb3tr   
Stáhnout video: 323,1 MB,  1280×720 / 98 MB,  768×432

 

2. část: Konkrétní program

Toto video je možné zhlédnout i zde: https://kristova-cesta.wistia.com/medias/1737pgkhho   
https://ugetube.com/watch/D7l6dMQOS9Xhs6s   
https://rumble.com/v2b8qpa-program.html   https://cos.tv/videos/play/42741303095890944   
https://www.bitchute.com/video/FDv9tTk4QPmt/   
https://gloria.tv/post/6DzwCgenRre2BXmn6r7cGWagy  
Stáhnout video: 282,8 MB,  1280×720 / 85,5 MB,  768×432

V Praze proběhlo ve dnech 5. až 12. února 2023 tzv. kontinentální shromáždění synodální cesty. Mnozí účastníci, jak sami přiznali, vlastně ani neví, co synodální cesta je. Přesto na ni pějí ódy a hovoří o ní v superlativech a s velkým entusiasmem. Na kontinentální shromáždění v Praze se ale plně vztahuje Hospodinovo slovo řečené skrze proroka Izaiáše: „Žvást na žvást, žvást na žvást, tlach na tlach, tlach na tlach, trošku sem, trošku tam.“ (Iz 28,10) A prorok Izaiáš to rozvádí ještě podrobněji: „Také tito blouzní z vína, po opojném nápoji se potácejí: kněz i prorok… Všechny stoly jsou plné zvratků, samý výkal, místa čistého není… Stále jenom: žvást na žvást, žvást na žvást, tlach na tlach, tlach na tlach, trošku sem, trošku tam… Proto slyšte slovo Hospodinovo, chvastouni, vládnoucí nad tímto lidem…! Říkáte: ‚Uzavřeli jsme smlouvu se smrtí a sjednali jsme úmluvu s peklem. Příval pomsty, i když bude přicházet, nepřijde na nás, vždyť jsme si svým útočištěm učinili lež a skryli jsme se v klamu.‘“ (viz Iz 28,7-15)

Pokud by ale zůstalo jen u teorií žvást na žvást, tlach na tlach, mohli bychom mávnout rukou, jenže tento tlach a žvást skrývá zašifrovaný proces přechodu církve do anticírkve New Age – do synagogy satanovy. Tam už budou Boží zákony plně nahrazeny amorálními zločiny LGBTQ, za které Bůh trestá jak časným, tak věčným ohněm (Juda 7, 2Pt 2,6). Bergogliova synodální cesta je dovršením realizace aggiornamenta s duchem tohoto světa II. vatikánského koncilu.

Po celou historii až do II. vatikána církev zachovávala ortodoxii, která ji chránila před herezemi. Zároveň měla i ortopraxi spojenou se zachováváním Božích zákonů a přikázání. Ortodoxie i ortopraxe byly postaveny na Písmu svatém a Tradici, a to jak apoštolské, tak i na tradici církevních otců, mučedníků a svatých. Koncil (1962-65) způsobil zlom. Akceptoval herezi modernismu a po koncilu tato hereze ovládla všechny teologické školy. Ortopraxe tím byla postupně paralyzována. Proces sebezničení nyní vrcholí v Bergogliově synodální justify.

Co je nutno učinit, aby se církev mohla vrátit na bezpečnou cestu spásy, cestu následování Krista? Je nutno obnovit ortodoxii. Nejprve je proto třeba nazvat herezi modernismu s duchem historicko-kritické metody herezí. Rovněž II. vatikánský koncil je nutno nazvat tím, čím byl, tedy heretickým. Také pseudopapeže Bergoglia je třeba nazvat tím, kým je – církevním podvodníkem a heretikem.

Jak praktikovat ortopraxi? Nejprve si musíme uvědomit negativní vlivy současnosti, které brání spasitelné cestě následování Krista. Jde o silný vliv ducha světa na církev i na jednotlivé věřící. Tento duch se protiví Duchu Božímu, Duchu pravdy. Dnes duch světa prosazuje všechny formy nemorálnosti LGBTQ skrze genderovou ideologii. Křesťan je manipulován duchem světa, především skrze sociální sítě na smartphonech, kterým věnuje denně několik hodin času. Pokud dnes jde po této široké cestě do záhuby, nemá už ani spasitelný strach. Synodální cesta mu totiž všechno schválí a posvětí. Bůh skrze proroka i dnes praví: „Těžkou ránu mého lidu léčí lehkovážnými slovy: ‚Pokoj, pokoj!‘ Ale žádný pokoj není. Zastyděli se, že páchali ohavnosti? Ne, ti se nestydí, neznají zahanbení. Proto padnou s padajícími, klopýtnou v čase, kdy je budu trestat, praví Hospodin.“ (Jer 6,14-15)

A dále skrze proroka volá: „Běda těm, kteří táhnou nepravost za provazy marnosti, a jako provazem u vozu hřích… Běda těm, kdo říkají zlu dobro a dobru zlo, kdo vydávají tmu za světlo a světlo za tmu, kdo vydávají hořké za sladké a sladké za hořké! … Odvrhli zákon Hospodina zástupů a řečí Svatého, Boha Izraele, pohrdli.“ (Iz 5,18-24)

Synoda o synodalitě vůbec neřeší nejpodstatnější otázku, a to spásu duše. Proto dnes před každým křesťanem stojí životní volba – buď synodální cesta, která vede k záhubě duše v pekle, anebo Cesta, kterou je Kristus. Ta je spojena s modlitbou, pokáním a zachováváním Božích přikázání. Každý se dnes musí rozhodnout. Pokud chce zachránit svou duši, musí učinit radikální krok, a to je obrácení a pokání. Musí se oddělit od falešné Bergogliovy synodální cesty i od falešného papeže. To je zároveň nutný krok pro obnovu pravověrného učení – ortodoxie. Pak musí vstoupit na Kristovu cestu následování – to je ortopraxe.

Díky svatému papeži Piu X. za odsouzení hereze modernismu i za to, že usiloval o obnovení všech věřících v Kristu. Obnovení ortopraxe vytýčil už začátkem minulého století. Byla spojena s úctou k Božskému Srdci Páně, s prvními pátky, s modlitbou růžence, s úctou ke Kristu Králi. Vzpomeňme na mučedníky v Mexiku, kteří umírali se slovy: „¡Viva Cristo Rey!“ „Ať žije Kristus Král!“

I dnes je možno oživit ortopraxi, ale bude to vyžadovat ještě radikálnější kroky než v minulosti, a to zejména v modlitebním životě každého věřícího.

V druhé části je stručně shrnuta vyzkoušená ortopraxe pro podmínky současnosti.

 

********************************************************************************************************

 

BKP: Kontinentální synodální cesta kontra Kristova cesta spásy

2. část: Konkrétní program

Co by měla obsahovat ortopraxe, aby sis i ty v současném světě uchoval živou víru?

1) Zachovávej řád každodenní svaté hodiny, to je čas pro modlitbu od 20 do 21 hodin.

2) Vezmi si hodinu své modlitební stráže a zapoj se tak do nepřetržité modlitby. Nečekej, až se zorganizují ostatní, začni se modlit takovou hodinu, která ti vyhovuje.

3) Dodržuj sedm modlitebních zastavení během dne: při vstávání, v 9:00, 12:00, 15:00, 18:00, v 21:00 a před spánkem (srov. Ž 119,164).

Skrze tyto tři praktiky odvádíš Bohu desátek času dne – 2,5 hodiny.

4) Fatimská sobota – můžeme také říct biblické novoluní. Je vhodné, aby muži ve společenství prožili jeden den v měsíci, nejlépe celou první sobotu, jako kající a modlitební den. Je zde prostor i pro Boží slovo a svědectví z modlitby i ze života. Podobně i horlivé ženy ať jednu sobotu v měsíci prožijí spolu na modlitbách a svědectvích. Zde načerpají sílu k nesení životních křížů.

5) Svěcení neděle

Začíná už v sobotu večer. Rodina se doma modlí společně. Od 20 do 21 hodin je svatá hodina a po ní se zazpívá velikonoční píseň, tím začne svěcení neděle. První hodinu prožívají podle návodu v brožurce konkrétní pravdy, které se týkají Kristova vzkříšení.

Ráno od 5 do 7 hodin pokračuje rodinná modlitba rovněž podle návodu v brožurce. Jde o prožívání konkrétních pravd evangelia spojených s nedělním ránem vzkříšení.

Pak je snídaně, odpočinek a od 8:00 či 8:30 do 9:00 či 9:30 následuje hodina k Duchu svatému podle návodu.

Potom se rodina účastní svaté liturgie.

V případě, že nemá možnost jít na pravověrnou liturgii, může liturgii prožít duchovně podle brožurky, anebo sledovat online přenos z pravověrné bohoslužby, kterou slouží kněz nebo biskup, který se nenechal začlenit do tzv. synodální cesty, prosazující legalizaci LGBTQ amorálností.

Pokud rodina sleduje liturgii online doma, je vhodné se po ní pomodlit modlitbu víry dle Mk 11,23.

Odpoledne se rodiny sejdou kolem 15. hodiny, ženy jsou ve společenství spolu. Pokud se scházejí mladé rodiny, je třeba zabezpečit, aby se někdo staral o děti, popřípadě pro ně připravil užitečný program.

Muži jsou ve společenství zvlášť. Pravověrná katolická církev musí počítat s přechodem do katakomb, proto stačí, když se sejde 3 až 5 rodin, úměrně prostoru, který mají k dispozici.

Druhá varianta je, že se sejde více rodin a je přítomen i pravověrný kněz. V tomto případě je praktické vzít si jídlo s sebou a po liturgii hned zůstat na společnou modlitbu a bratrské společenství. Nedělní program pak mohou ukončit kolem 15. hodiny.

Tradice předkoncilní církve byla taková, že z vesnice, kde nebyl chrám, se věřící scházeli do střediskové obce. Po mši svaté se nevraceli hned domů, ale zůstali až do odpoledne. Jednoduché jídlo si vzali s sebou a po mši svaté se posilnili. Volný čas, 2-3 hodiny, využili k rozhovorům před chrámem či k soukromé modlitbě v chrámu. Kněz s nimi odpoledne probíral například katechismus a pak byla adorace s požehnáním. Po ukončení požehnání se teprve vraceli domů.

Dnes je v bratrském společenství prostor k řešení otázek týkajících se výchovy, rodinných vztahů, hmotných a pracovních záležitostí i vzájemného povzbuzování. Nemělo by se zapomínat ani na hledání a uvažování o tom, jak realizovat Boží slovo ve svém životě. Podstata Kristovy cesty následování není jen ve cvičení se v zevnějším sebezapírání, ale jde hlavně o vnitřní zříkání se svého ega. A to je pozvolný proces. Světci to nazývají cestou očistnou. Pak mluví i o cestě osvětné a o cestě spojné. Zde hraje roli nejen naše snaha, ale i Boží milost.

A právě Boží milost k následování Krista získáváme nejvíce modlitbou. V žádném případě ale není možno vnitřní modlitbu míchat s pohanskými praktikami jógy či zenového buddhismu! K vnitřnímu očišťování a uzdravování naší duše z různých zlozvyků či závislostí pomáhá i společenství, kde se dá na toto téma otevřeně hovořit a kde jeden druhému může pomoct. Jednak může správným způsobem ukázat na chyby, které si druhý neuvědomuje, a jednak citlivě předat zkušenosti z boje v téže oblasti. Člověk těžko přijímá poučení či napomenutí a buď propadá smutku, nebo se uzavírá do uraženosti. V procesu očisty duše ukázat na chyby je velmi choulostivá záležitost, ale pravdivá psychohygiena.

Duchovní proces, který vede k přerodu, není možný, pokud členové společenství nezachovávají modlitební řád. V osobní modlitbě sílí vztah k Ježíši. Tam Mu člověk dává své hříchy i nejvnitřnější bolesti a učí se vnímat i Ježíšovu bolest. Uvědomuje si svůj nevděk, lhostejnost, svévolnost, urážlivost… Ve spojení s Kristem ukřižovaným přichází světlo poznání, týkající se hlubokých Božích tajemství, která jsou spojena s křtem svatým i se svatou liturgií. Z takové modlitby vyvěrá síla milosti pro spásu duší.

Večer doma ještě rodina uzavře svěcení neděle svatou hodinou od 20 do 21 hodin. Prožívají pravdy Kristova zjevení apoštolům bez Tomáše a pak s Tomášem.

K prohloubení vztahu ke Spasiteli velmi pomáhá modlit se ve čtvrtek večer a v pátek večer ve svaté hodině pravdy vztahující se ke Kristovu utrpení a smrti. (Jsou obsaženy v brožurce Utrpení Páně a sedm slov z kříže).

Rovněž se doporučuje, obzvlášť pro začátečníky, ale i pro ostatní k povzbuzení nejen četba evangelia, ale i četba živého evangelia, tedy životopisů mučedníků a svatých. Ty povzbuzují a disponují k následování podle principu: „Mohli jiní, mohli jiné, proč ne ty, (Augustine)?“

Pokud člověk prožije obrácení a otevření se Duchu svatému v plnosti, musí se zároveň rozejít s falešným duchovnem pohanských pseudonáboženství a jejich praktik, různých forem pověr, magie, spiritismu a věštění. Dnes to vše je součástí pseudokultury, která se vnucuje už dětem. Teprve po takovém kroku obrácení může vstoupit na cestu následování Krista. Aby ale v dnešní době vytrval, neuhasil oheň Ducha, neztratil víru a nedostal se do otroctví hříchu a ducha světa, potřebuje právě tento konkrétní duchovní program, tedy jasnou cestu následování Krista. Tato vyzkoušená cesta není jako ta synodální, o které prorok říká, že je jen tlach na tlach, žvást na žvást. Kristova cesta vede bezpečně ke spáse.

Na Kristově cestě si křesťan často připomíná čtyři reality, a to smrt, Boží soud, věčnost a Boží milosrdenství, spojené s pokáním. Tato duchovní spiritualita je zaměřena na Krista ukřižovaného a vzkříšeného! Je to cesta Kristocentrická. Než na tuto cestu křesťan nastoupí, je velmi vhodné, aby prožil alespoň čtyřdenní duchovní cvičení, na kterých si může uvědomit nejzákladnější pravdy, týkající se jeho záchrany v Ježíši Kristu. Je potřebné přijmout Ježíše Krista jako svého osobního Spasitele a Pána. Jemu dát do rukou svou minulost i budoucnost i žitou přítomnost.

Rovněž by měl na těchto duchovních cvičeních s vírou pod křížem prožít Kristův testament a přijmout Ježíšovu Matku za svou. Také je nutno otevřít se Duchu svatému a odřeknout se všech forem okultismu. V otázce prvního přikázání musí mít každý věřící po takových duchovních cvičeních jasno a také musí mít jasno v otázce současných herezí, které ničí živý vztah ke Kristu.

Každý, kdo prožije čtyřdenní duchovní cvičení, ať už odchází s tím, že se začlení do společenství a nastoupí na duchovní cestu, kde přijme modlitební řád, tedy Kristovu cestu spásy.

Svatá hodina, modlitební stráž, sedm zastavení během dne, fatimská sobota neboli novoluní a svěcení neděle, to je čas obětovaný Bohu a své duši. To je oběť živá a svatá, to je naše duchovní bohoslužba. Naproti tomu tzv. synodální cesta vede skrze přijímání ducha světa i duchů skrytých za LGBTQ do záhuby. Tuto falešnou cestu musí křesťan radikálně odmítnout.

 

BKP – hlas volajícího na poušti

 

12. 2. 2023

 

Stáhnout: BKP: Kontinentální synodální cesta kontra Kristova cesta spásy – 1. a 2. část (12. 2. 2023)

 

 

Back To Top