skip to Main Content

Duchovní boj – vakcinace a čipizace

7.6.2020

Žijeme v době, která vyžaduje, abychom měli základní informace týkající se zneužití vědeckých poznatků k tzv. redukci lidstva. Ti, kteří ji prosazují, plně ovládají mainstreamová média a vidíme, že dovedou zmanipulovat většinu obyvatelstva, k čemu chtějí. Přesvědčili jsme se o tom na koronapsychóze. Bylo opomenuto pravidlo, že je vždy třeba vyposlechnout druhou stranu. Proto je velmi potřebná osvěta od těch, kteří slyší i druhou stranu a upřímně hledají pravdu.

Co dnes říkají solidní vědci na otázku, co by se stalo, pokud by se podařilo Gatesovi prosadit povinný očkovací harmonogram v USA?

Dr. Mikovitsová říká, že kdyby se Gatesovi podařila povinná vakcinace, zemřelo by nejméně 50 milionů Američanů, a to nejspíš hned z první dávky. Proto se propagátoři snažili urychlit stanovení povinné vakcinace v čase koronapsychózy, aby úmrtí z vakcín mohli připsat koronaviru. Bohu díky, zásluhou prezidenta USA byl tento plán zmařen. Jakmile totiž vakcínu přijmete, nedostanete ji ven. Prvními oběťmi měli být vojáci, hasiči, laboranti, lékaři. To je zločin.

V Evropské unii však nebezpečí povinné vakcinace stále trvá! Prezidenti a vláda musí vybojovat její zrušení. Každý občan EU se dnes musí zmobilizovat a vytvářet tlak na vládu nejen svými dopisy, ale po příkladu Itálie i manifestacemi.

Dr. Chris Exley je profesorem bioanorganické chemie na Keeleově univerzitě a honorárním profesorem na UHI Millenium Institute. Jeho pitvy odhalily astronomicky vysoké koncentrace hliníku v mozcích dětí s autismem. Hliník dodávaný do vakcín způsobuje přímo pohromu v každém biologickém systému. Představuje jednu z nejnebezpečnějších a nervově nejtoxičtějších látek.

Každý rok se agresivně propagují vakcíny proti chřipce. Jsou součástí globálního plánu depopulace. Některé z přísad vakcín jsou nanočástice, které jsou jak digitalizované, tak kontrolovatelné. Lze je aktivovat pomocí 5G sítí. Vaše tělo se tak stane vnitřně digitalizované a na dálku kontrolovatelné. Pokud je pak někdo označen za „nevyhovujícího”, mohou mu na dálku zastavit funkce orgánů.

Na současnou celosvětovou situaci je třeba se dívat jako na duchovní boj. Odpadlí a prodejní církevní preláti i oficiální masmédia vám budou sugestivně lhát. Budou vám dokazovat, jaké úžasné výhody z Gatesovy vakcinace vyplývají a jak prý „strašnému“ nebezpečí se vystavuje ten, kdo ji odmítá. To všechno je lež s cílem oklamat vás a začlenit do systému, který končí věčnou smrtí – věčným peklem.

Právě proto, abyste mohli začít rozlišovat jejich lež od pravdy a měli sílu se proti lži bránit, jsou bezpodmínečně nutné pokání a modlitba. Svou tradici má i modlitba růžence. Je potřeba se i vzájemně povzbuzovat, protože síla lži je rafinovaná. Proč? Protože tajemství zla nosíme v sobě. Nazývá se dědičný hřích.

Dědičný hřích je ložisko lži a zla v nitru člověka, otrávené semeno hada. Proto Ježíš řekl, že musíme zapírat sami sebe, brát svůj životní kříž a jít za Ním. On nám dá světlo a sílu k současnému boji. Základ je ale modlitba. Neboť takový druh démonů, jak řekl Ježíš, se nedá vyhnat leč modlitbou a postem. (Mt 17,21)

Služebníci anděla světla – Lucifera – znají duchovní principy a realizují je. Vědí, že pouze lidskými silami svého zločinného cíle nedosáhnou. Jejich základní princip proto je: stáhnout prokletí a vytvořit tím podmínky, aby přišli démoni. Zároveň vědí, že musí odstranit všechny podmínky, které dávají prostor Duchu Pravdy.

Podívejme se na situaci za posledního půl století. Církev byla po celá staletí sloupem pravdy. Skrytým heretikům a Jidášům uvnitř církve se ji podařilo nejen paralyzovat, ale učinit z ní i duchovní základnu pro systém antikrista. Kdy to začalo? Roku 1958 byl na papežský stolec prosazen Angelo Roncalli (Jan XXIII.), který byl už roku 1912 na listině modernistů. Svatý Pius X. se postavil svou encyklikou Pascendi (1907) proti duchu modernismu, který bořil základní pravdy víry. Roncalli na koncilu znovu jed modernismu prosadil skrze liberální teology. Na II. Vatikánském koncilu nastal duchovní zlom! Jeho ovoce dnes žneme v osobě Bergoglia, který už ruší i objektivně platné morální normy i Boží přikázání. Na nejvyšší místa v církvi prosazuje homolobby. Přímo intronizoval do chrámu sv. Petra démona Pačamamu a v dekretech o Amazonii nařídil zneuctívání svaté liturgické oběti pohanskými rity, které neuctívají pravého Boha, ale démony a satana! Pohanské čaroděje a čarodějky chce světit na diákony a kněze.

Příkazem zavřít chrámy Bergoglio účinně pomohl prosadit celosvětovou koronapsychózu. Pod rouškou bezpečnostních opatření vydal instrukce k zneuctívání sv. přijímání. Dnes už skrytě propaguje čipizaci skrze vakcinaci. Vyhlásil proto na 14. 5. 2020 celosvětově půst a „modlitbu“ spolu s pohanskými leadery za to, aby bylo uspíšeno vynalezení tzv. léku proti koronaviru, kterým má být čipovaná vakcína. To je do nebe volající zločin!

Z domu sv. Marty ale Bergoglio cílevědomě mate katolíky svými charismatickými projevy, které jsou pak propagačně vysílány především rádiem Vatikán. Pronáší v nich sugestivní fráze o osobním vztahu k Pánu Ježíši, a dokonce i o pokání, ale koná pravý opak. Právě toto je znakem ducha antikrista. Bergoglio není ani zástupcem Krista na zemi, ani nástupcem Petra na papežském stolci. Jako heretik a apostata je dle Gal 1,8-9 vyloučen z Kristovy církve.

Bergoglio stahuje anathemu – prokletí a jde plně v jednotě s Gatesem a ostatními mocipány, kteří prosazují redukci o 6 miliard. Tím tento apostata, zneužívající Petrův stolec, nejintenzivněji vytváří podmínky pro masovou genocidu lidstva.

Propagátoři NWO počítají s duchovními principy, proto také mimo jiné trvají i na každoročních gay pride v hlavních městech po celém světě. Proč pod takovým terorem prosazují gay pride v zemích, které sodomii odmítají? Potřebují stáhnout prokletí a tím přivolat démony k okupaci území.

Rovněž systém na kradení dětí, do něhož patří i Istanbulská úmluva, je spojen s nesmírným utrpením dítěte i jeho rodičů. Slouží k přinášení obětí démonům, kteří pak přebírají vládu nad celým teritoriem. V současnosti je aktuální dokonce i otázka přinášení lidských obětí démonům tak, jak se to praktikovalo v pohanství, ale zatím tajně. Systém NWO uctívá satana, podporuje okultní praktiky a prosazuje nemorálnost, zločinnost a masové vyhlazování lidstva.

Bill Gates má za cíl využít umělou karanténu k tomu, aby naočkoval, jak řekl, celou lidskou populaci. Hovoří o redukci o 6 miliard. Absurdně pronesl: „Jen genocida může zachránit světKdyž odvedeme dobrou práci s vakcínami, dokážeme snížit lidskou populaci o 10 až 15%.“ Znamená to usmrtit pomocí vakcín miliardu lidí.

Na stránce Bílého domu se objevila petice, v níž se její iniciátoři dovolávají vyšetřování ve věci „Bill & Melinda Gates Foundation“ kvůli nezákonným lékařským praktikám a zločinům proti lidskosti. (https://petitions.whitehouse.gov/petition/we-call-investigations-bill-melinda-gates-foundation-medical-malpractice-crimes-against-humanity).

Evropská unie ve své Roadmap on vaccination už v roce 2019 plánovala zavedení Společné vakcinační karty/pasu obyvatel EU. Bill Gates už dnes hovoří o její realizaci prostřednictvím nanočipu obsaženého ve vakcíně. V souvislosti s vakcinací Gates požaduje od vlád silnou soudní imunitu. Ptáme se: Proč asi?

Povinná vakcinace ohrožuje každého člověka a znamená de facto čipizaci. A čipizace znamená, že člověk přestává být člověkem. Nachází se pod neustálou kontrolou a neustálým diktátem, a pokud se vzepře, je donucen vyvoláním bolesti ke splnění zločinných příkazů. Navíc může být vyřazením orgánů kdykoliv usmrcen.

Kdyby křesťanství bylo tím, čím má být, nebyl by dán prostor těmto démonům, kteří dostávají vládu nad lidstvem a vedou ho do tyranie, sebezničení a věčné záhuby.

Dnes už je situace lidsky neřešitelná. Zde může zasáhnout jedině Bůh. A to i přímo i nepřímo – skrze určité lidi, které si k tomu vybere. V tomto boji ale záleží na každém z nás! Jsme povinni v této mimořádné, dnes už apokalyptické době vytvořit podmínky, aby Bůh mohl působit. Je třeba dát prostor Božímu Duchu. Proto každý z nás musí začít s pokáním sám od sebe.

Byzantský katolický patriarchát jako prorocký hlas v současné době opakovaně vyzývá k modlitbě a postu, a to ve středu a v pátek bez jídla až do večeře, a každý den si vyčlenit hodinu času k vnitřní modlitbě (Mt 26,40).

Bible nás skrze mnohá proroctví vybízí k aktivitě, tedy konkrétně k pokání. Prorok Jonáš měl oznámit obyvatelům města: „Ještě 40 dní a Ninive bude vyvráceno.“ Obyvatelé dostali spasitelný strach a všichni konali pokání. Bůh trest odvrátil.

Dnes je třeba vyjít z pasivity. Příkladem je protest 735 italských lékařů proti vakcinaci a rovněž masové manifestace v Itálii. Každý ať napíše dopis nějakému členovi vlády a povzbudí ho k boji proti této plánované sebevraždě. Křesťané ať konají kající procesí kontra gay pride!

Naše hříchy dávají prostor démonům, aby nás mohli trestat, Bůh to dopouští. Pokud však konáme upřímné pokání, Bůh nám odpouští hříchy, démoni od nás musí odstoupit a území opustit. Nemohou pak realizovat svůj likvidační program tyranie a smrti. Proto je pokání tak nesmírně důležité! Ducha pokání dostane ten, kdo se upřímně modlí.

Bible zjevuje, že ti, co uvěří lži, čipizaci přijmou. Ti ale, kteří se budou modlit a činit pokání, buď pohromu od daného území úplně odvrátí, anebo budou mít světlo a sílu vakcinaci a čipizaci odmítnout i za cenu velkých obětí. Ti, kteří přijmou čip, budou podrobeni velkému utrpení. Nejhorší však pro ně bude, že se dají pod vládu šelmy a už nebudou moci konat spasitelné pokání. Jejich tragickým osudem bude spolu s šelmou ohnivé jezero.

Proto je tak důležitý čas, který nám Bůh dává, abychom dnes skutečně začali s pravdivým pokáním. Když uposlechneme a začneme se modlit, Bůh nám dá sílu dělat osvětu i druhým a tím zachránit jejich životy i nesmrtelné duše. Je třeba v modlitbě bojovat především za své nejdražší. Někteří z nich budou mít v této věci jasno a jiní se budou klonit ke lži. Proto je potřebná modlitba za ně i zprostředkování pravdivé informace. Skrze modlitbu Bůh dá východisko. Modlitbou také vyprosíme, aby ti, kteří mají vládu v národě, dostali světlo a sílu a postavili se proti vakcinaci tak, jak to udělal prezident Trump, jehož zásluhou je povinná vakcinace v USA zrušena.

Bůh tyto dny od každého vyžaduje aspoň jednu hodinu modlitby denně a půst ve středu a v pátek.

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

 

 

Back To Top