skip to Main Content

Duch II. Vaticana a duch Synody o Amazonii je totožný

24. 7. 2019

Dokumenty II. Vaticana i Synoda o Amazonii prosazují zrušení 1. přikázání Desatera. Modlářství je však nejtěžším hříchem, jak tvrdí i sv. Tomáš Akvinský. Zahrnuje synkretismus a tzv. internáboženský dialog.

Vezmeme-li citáty z dokumentů II. Vaticana a citáty z Instrumentum Laboris Synody o Amazonii, zjistíme, že je zde stejný duch i stejná cesta apostaze.

Citace z Nostra Aetate (NA-2VK): „Tato i ostatní náboženství… nabízejí cesty, nauky a životní pravidla i posvátné obřady.“

Výklad: Pohanská náboženství se svými posvátnými obřady obětují démonům, a ne Bohu (1Kor 10,20). Mají snad křesťané přijímat takovou nabídku II. Vaticana? Stejnou herezi však opakuje i Synoda o Amazonii:

Citace z Instrumentum Laboris Amazonské synody (IL) čl. 123: „Bylo by vhodné uznat domorodou spiritualitu jako zdroj bohatství pro křesťanskou zkušenost.“

Výklad: Pokud se má démonská spiritualita domorodců uznat jako zdroj bohatství pro církev, tak to už v žádném případě nebude církev Kristova, ale satanská církev New Age! Písmo varuje: „Kdo se dopouští modlářství s pohany, je proklet Bohem.“ (Dt 27,15)

 

Citace Dignitatis Humanae (DH-2VK): „Nebránit svobodně prokazovat zvláštní sílu jejich (tedy pohanského) učení.“

Výklad: Co je ta zvláštní síla, které se nemá bránit? Je to démonická síla. Sv. Pavel varuje: „Co pohané obětují, neobětují Bohu, ale démonům“. Co to je za církev, která už před démony nebrání, ale nabádá k jejich přijetí!?

Citace IL 98: Žádá se, aby byly brány v úvahu mýty, tradice, obřady a původní oslavy, které zahrnují transcendentní, kmenové a ekologické dimenze.“

Výklad: Sv. Tomáš Akvinský říká: „Je zločinem nechat se poučovat od ďábla, když máme po ruce Písmo svaté.“ Amazonská Synoda ale nebere v úvahu Boží slovo, neustále se točí kolem mýtů, pohanských obřadů a oslav, které zahrnují transcendentní, ve skutečnosti démonickou dimenzi. Tímto amazonská synoda ale jen pokračuje v duchu II. Vaticana!

 

Citace IL 50: „… mezigenerační komunikace zahrnuje předávání zkušeností předků, spiritualit a teologií domorodých obyvatel při zajištění péče o Společný dům.“

Výklad: Tu jde o předávání zkušeností s černou magií a vyvoláváním duchů – démonů – a s tím spojených démonských spiritualit a takzvaných teologií. Písmo říká: „Všichni bohové pohanů jsou démoni.“ (Ž 96,5) Domorodí předkové přinášeli démonům lidské oběti a některé pohanské spirituality zahrnovaly i lidožroutství – byli kanibalové.

Citace NA-2VK: „S upřímnou vážností se (koncil) dívá na jejich způsob chování a života, pravidla a nauky.“

Výklad: Dívat se na lidožroutství, přinášení lidských obětí či jiný pohanský způsob chování s upřímnou vážností, jak učí dokument II. Vaticana, je absurdní! II. Vaticanum svým programem protiřečí Božímu slovu a umožňuje vtělení zhoubné cesty modelu Amazonie do nitra katolické církve.

 

Citace IL 126: „Potvrzuje se potřeba… přijmout (domorodé kultury) do liturgického a svátostného obřadu.“

Výklad: Přijetí domorodých kultur a obřadů spojených s démonským duchovnem do liturgického a svátostného obřadu je hříchem proti Duchu svatému a vrcholným rouháním! Ve svátostech působí Duch Svatý. V pohanských obřadech působí ďábel a démoni. „Jaké je společenství mezi Kristem a Beliálem?“ (2Kor 6,15)

Citace NA-2VK: „Tato i ostatní náboženství… nabízejí cesty… i posvátné obřady.“

Výklad: Pohanská náboženství nabízejí tzv. posvátné obřady a uvádějí na cesty, které ale vedou do záhuby! Koncil i Synoda je přesto propagují. Mají stejného ducha synkretismu a apostaze.

 

Citace DH-2VK: „… nebránit svobodně prokazovat zvláštní sílu jejich učení.“

Výklad: Koncil přikazuje nebránit svobodně provozovat zakázanou černou magii, věštění a spiritismus, tedy vyvolávání démonů! Tím ale II. Vaticanum prosazuje démonské duchovno a likvidaci křesťanství!

Citace IL 87: „Domorodé rituály a obřady jsou nezbytné pro celistvé zdraví… Vytvářejí harmonii a rovnováhu mezi lidskými bytostmi a vesmírem. Chrání život před zlem, které mohou způsobovat jak lidské bytosti, tak jiné živé bytosti.“

Výklad: Kdo jsou ty takzvané jiné živé bytosti? Pohanské rituály vyhánějí slabší démony silnějšími. Dnes jim Synoda dělá reklamu.

Je lež a nesmysl tvrdit, že pohanské rituály a obřady jsou nezbytné pro celistvé zdraví. Naopak, kdo žije podle Božích přikázání, tedy kdo se odděluje od ďábla a hříchu, s kterým pohané tvoří jednotu, je v duchovní harmonii s Bohem a Bůh v něm přebývá (1J 3,24). Pokud se pohan rituály spojuje s démony, nemá celistvé zdraví, ani čisté svědomí, ani harmonii. Takový je médiem démonů a otrokem hříchu. Žije v temnotě a popřel svědomí i rozum. Dokumenty Synody o Amazonii i II. Vaticana jsou stejně lživé.

 

Citace NA-2VK: „Církev nabádá své věřící, aby prostřednictvím dialogu a spolupráce se stoupenci jiných náboženství uznávali, chránili a podporovali duchovní a mravní dobro i hodnoty, které u nich jsou.“

Výklad: Ježíš nás neposílá vést s pohany dialog, ale aby se obrátili z moci satanovy k pravému Bohu! (srov. Sk 26,17-18, Kol 1,13) Zaměnit hlásání evangelia za tzv. dialog je zradou evangelia! Znamená otevření se antievangeliu a duchu pohanství. Znamená vyhnání Ducha svatého – Ducha pravdy! Pod rouškou dialogu zrazovat evangelium i spasitelnou víru je zločin, apostaze a cesta do záhuby!

Citace IL 29.: „Původní amazonské národy nás mají co učit. Nové cesty evangelizace musí být vytvořeny v dialogu s touto moudrostí předků, v níž se projevují semena Slova.“

Výklad: Domorodé kmeny Aztéků ročně přinášely démonům 15 000 lidských obětí! Šaman zaživa rozřezal člověku hruď a obětoval svému božstvu – satanu a démonům – ještě tlukoucí lidské srdce! To je ta moudrost předků, které se máme učit? V této tzv. pohanské moudrosti nejsou žádná semena Slova, tedy Kristovy pravdy. Jsou tam semena ducha lži a smrti – ďábla.

 

Citace IL 30: „Potvrzuje to cestu, která začala pro celou církev II. vatikánským koncilem.“

Výklad: Heretický dokument o Amazonii otevřeně přiznává, že svými herezemi jen potvrzuje cestu, kterou začal II. vatikánský koncil! Duch II. Vaticana a duch Synody o Amazonii je totožný. Jde o synkretismus s pohanstvím.

 

Citace NA-2VK: „Církev nabádá své věřící, aby prostřednictvím dialogu a spolupráce se stoupenci jiných náboženství… podporovali hodnoty, které u nich jsou.“

Výklad: Jakým právem II. Vaticanum bojkotuje povinnost hlásat evangelium a nahrazuje ji sebevražedným dialogem?

Citace IL 42: „Prorocká církev v Amazonii je ta, která vede dialog… ve prospěch integrované ekologie.“

Výklad: Nejde o prorockou, ale o pseudoprorockou církev. Integrální ekologie podle dokumentu Synody zahrnuje tzv. „kosmovizi“ indiánských národů. Znamená to, že všichni duchové a božstva takzvaně jednají s tímto územím. Z toho vyplývá, že tzv. ekologická konverze, kterou Synoda prosazuje, je vlastně obrácení se k duchům, které tyto indiánské národy uctívají a kteří prý jednají na tomto teritoriu. Z hlediska křesťanství to není konverze, ale apostaze! A nejen apostaze, ale také stupidnost.

 

Závěr:

Dokument o Amazonii i vytyčený program šokuje mnohé. Nazývají ho apostazí, herezí a stupidností. Jenže tento dokument se právem odvolává na II. vatikánský koncil a stejně tak se na něj odvolává i pseudopapež František. Ač většinou lže, zde má pravdu. Na koncilu už byl dekretem Nostra aetate jasně vytyčen program synkretismu. Brzy po koncilu byla ustanovena papežská rada pro tzv. internáboženský dialog, který nahradil pravdivou misii. Na všechny teologické fakulty vešel duch II. Vaticana a ve všech teologických disciplínách byla svatá povinnost mantrovat: „Nostra aetate“!

Jan Pavel II. s odvoláním se na koncil prosadil konkrétní gesto synkretismu v Assisi jako precedens pro další postup po této sebevražedné cestě. No, a nyní František Synodou o Amazonii už jasně odmaskovává zašifrované termíny a ducha II. Vaticana. Bylo by pokrytectvím odsuzovat Františka a Amazonii, a přitom otrávený kořen, kterým je II. Vaticanum, dále nechtít nazvat tím, čím je – heretickým!

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

 

 

Back To Top