skip to Main Content

Odpověď na silvestrovské kázání mnichovského kardinála Marxe

8.1.2020

Citace kard. Marxe: „Přistupme k nové dekádě s fantazií.“

Apostatický kardinál nás nabádá odložit rozum i morální principy a dát se na cestu bezbřehé fantazie, končící v sebezničení jedince, rodiny i společnosti. Fantazie je zde jen pozitivní Marxův pojem k přikrytí zrady Boha a masové sebevraždy křesťanstva.

Marx vyzval k „novému holistickému (celostnímu) myšlení“.

Je tato Marxova výzva k novému myšlení ve shodě s Kristovou výzvou: „Změňte myšlení a věřte evangeliu“? (Mk 1,15) Ne! Marxova změna myšlení je vzpourou proti Bohu a znamená přijmout neopohanský satanismus.

Marx v kázání vyzval k „opuštění starých šablon a obrazů myšlení“.

Tímto Marx vyzývá k opuštění Božích zákonů i přikázání a k apostazi od Krista, tedy v důsledku nabádá k cestě do věčného zavržení v pekle. Spásu duše skrze pokání a víru v Krista máme podle Marxe opustit jako staré šablony a obrazy myšlení.

Citace Marxe: Církev by se neměla blížit k novému roku ‚v obranném postoji‘, ale v důvěře…“

Dnes zuří tvrdý duchovní boj, který likviduje i poslední základy křesťanského učení. Do vedení církve se dostali její hrobaři a zrádci. Žádní církevní apologetové církev nebrání. Naopak, armáda teologických heretiků a falešných proroků likviduje všechny pravdy víry. Marx v této katastrofické situaci vyzývá, že se nemáme bránit! Nemáme bránit ani poklad víry, ve kterém je zabezpečena naše spása, ani se nesmíme bránit proti vlkům. Ve falešné důvěře se máme nechat roztrhat.

Citace Marxe: „…nám Bůh otvírá nové možnosti – beze strachu, bez úzkosti, ale s velikou odvahou a velikou touhou máme pomyslet na nové věci.“

Co slovo, to manipulace a hrubá lež. Ne Bůh, ale ďábel nám otvírá nové možnosti k legalizaci sodomských hříchů! Ježíš naopak všechny vyzývá odvrátit se od cesty nepravosti skrze pravdivé pokání. Varuje před věčným zahynutím: „Nebudete-li činit pokání, všichni zahynete!“ (Lk 13,3)

Boží slovo jasně říká: „Zbabělci, (morálně) nečistí, vrahové, cizoložníci, mágové, modláři a všichni lháři najdou svůj úděl v jezeře, kde hoří oheň a síra, to je druhá smrt – peklo.“ (Zj 21,8)

Klerikální obergruppenführer však nabádá odhodit spasitelný strach!

Citace Marxe: „Kristus se hněvá na ty, kteří uvízli v tvrdohlavých předsudcích…“

Kristus se hněvá na ty, kteří páchají nepravost. Sodomie je nepravost, která vyvolala až takový Boží hněv, že Bůh poslal oheň z nebe. Boží slovo zdůrazňuje, že jde o výstrahu pro všechna pokolení, jak uvádí list apoštola Judy a druhý list Petrův (Jud 7, 2Pt 2,6). Marx se ale tohoto Božího hněvu nebojí a drze prosazuje homosexuální sňatky v katolických chrámech. To je vrchol rouhání a výsměch Bohu a Jeho přikázáním.

Citace Marxe: „Nemusíme ničit mosty tradice, musíme jimi přecházet na druhý břeh.“

„Druhý břeh“ je v současném Německu synonymum pro sodomii. V plánu Marxe je zneužít tradici poslušnosti církevní autoritě jako most k slepému převedení katolíků pod vládu nečistých a zvrácených démonů.

Jak může německý kardinál tak beztrestně bořit všechny základy Kristova učení i Jeho morální příkazy?

Systém německé filosofie a teologie i s oběma Rahnery dnes vrcholí v církevním marxismu, který zaštiťuje kard. Marx. Církevní marxismus, prosazující sodomii, je horší než ten politický.

Jak to bylo s německou teologií 19. a 20. století?

Kromě několika pravověrných osobností celá německá teologie postavila rozum nad pravdy víry. Bůh otvírá pravdy víry maličkým, tedy lidem pokorným: „Děkuji Ti, Otče, že jsi tyto věci skryl před moudrými a opatrnými a zjevil jsi je maličkým.“ (Mt 11) Německá teologie a pokora, to jsou dva protiklady. Němečtí teologové nejsou muži modlitby, a ani o nich nelze povědět, že následují Ježíše Krista. Proto místo Ducha pravdy přijali ducha hereze, který pak otrávil celé křesťanství.

Němečtí pseudoteologové se stali falešnými proroky, kteří nemají nic společného se skutečnými učiteli církve, jakými byli apoštol Pavel, sv. Basil, sv. Augustin, sv. Tomáš a jiní. Němečtí teologové ovlivnili i II. vatikánský koncil. Ve svých laboratořích vymysleli také heretickou teologii osvobození, kterou pak transplantovali do Jižní Ameriky k duchovnímu otrávení katolíků.

Jimi prosazovaná historicko-kritická metoda je postavena na ateistické filosofii a ve skutečnosti popřela inspiraci Písma, Božství Kristovo, všechny zázraky Bible, Kristovu vykupitelskou smrt na kříži i Kristovo reálné a historické vzkříšení. Dnes žneme zhoubné ovoce, kterým je masová demoralizace, vrcholící v církevní legalizaci sodomie.

Ovocem německé teologie není život, ale duchovní smrt!

Otázka: Mohou být kardinálové, biskupové, kněží, mniši či laici s takovým myšlením, jaké má Marx, spaseni?

Odpověď: Pokud nebudou konat upřímné pokání, Boží slovo říká, že skončí v ohnivém jezeře.

Otázka: Jaký vliv má marxistická německá teologie na věřící?

Odpověď: Heretici nejdou do věčné záhuby sami! Velmi aktivně pracují, aby se sebou do pekla stáhli i masy oklamaných katolíků.

Otázka: Spočívá na Marxovi a těchto zrádcích Krista Boží anathema, tedy prokletí dle Gal 1,8-9?

Odpověď: Ano, spočívá, a to, ať už anathema byla či nebyla veřejně vyhlášena. Pro hrubé hereze a odpadlictví se sami vyloučili z Tajemného těla Kristova – církve. Církevní úřady tito zrádci Krista a apostati okupují nezákonně. Kdo se jim ve falešné poslušnosti podřizuje, kráčí s nimi na druhý břeh do věčné záhuby.

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

 

 

Back To Top