skip to Main Content

BKP: Pád Jericha v době vatikánské kulminace synodální LGBTQ cesty

Toto video je možné zhlédnout i zde: https://oracolo-del-signore.wistia.com/medias/3rss8hv3bm  
https://ugetube.com/watch/PP6wJ4rJ8htsu8M   
https://rumble.com/v3h5cb4-pad-jericha.html    https://youtu.be/_Pg1CJIw4Lc  
https://cos.tv/videos/play/47189097336050688   
https://www.bitchute.com/video/vGht7XaqivqG/    

Ve dnech 4.‒29. října 2023 proběhne ve Vatikánu celosvětové setkání synodální LGBTQ cesty. De facto jde o církevní puč, kterým bude legalizována Františkova vzpoura proti Bohu, za kterou na sebe stáhl anathemu dle Gal 1,8-9.

Celá příprava od roku 2021 byla spojena s utajováním skutečné podstaty a cílů této tzv. synodální cesty i radikálních změn, které přináší. Pozvaní laici či klérus, převážně stoupenci LGBTQ ideologie, mají hlasovat, a tím rozhodovat o zásadních změnách v oblasti víry a mravů!

Kromě legalizace LGBTQ a zrušení celibátu má být prosazováno i svěcení žen, především leseb, na diakonky, potažmo na kněžky. Německá tzv. synodální rada má zde být představena jako model přenesení zodpovědnosti za církev z biskupů na laiky, především na osoby LGBTQ. Belgičtí biskupové už mají Františkovu tichou shodu na sňatky sodomitů, leseb a queer párů, tedy i na sňatky například se zvířaty. Tyto aktivity mají být na synodě předloženy jako precedent pro celou katolickou církev. Jde nejen o likvidaci Božích přikázání, ale i zdravého rozumu.

O synodální cestě se kardinál Müller, bývalý prefekt Kongregace pro nauku víry, vyjádřil: „Synodální cesta je věroučně nekompetentní a církevně-právně nelegitimní.“ Do programu říjnového setkání má být také zařazena diskuze s cílem schválit tzv. mayskou mši s pohanskými prvky a rituálním křepčením. Kromě toho zde budou propagovány i tzv. „liturgické“ modely z Amazonie. O dokumentech Synody o Amazonii se kardinál Brandmüller vyjádřil slovy: Jde nejen o apostazi, ale i o stupiditu.

Proti programu a cestě Františka se už v roce 2018 postavil bývalý nuncius USA, Carlo Maria Viganò. Veřejně vyzval Bergoglia k abdikaci i s celou homo-sítí, která obsadila nevyšší církevní úřady.

Od synodálního celosvětového setkání ve Vatikánu nelze v žádném případě očekávat obrodný proces, ale právě naopak.

Co mají dělat kněží a laici pro obrodu církve? Ať se zvláště v měsíci říjnu modlí celý patnáctidesátkový růženec. Kromě toho ať se účastní aktivity víry, zvané Jericho. Inspirace je vzata z Božího slova:

 „Hospodin řekl Jozuovi: Hleď, vydal jsem ti do rukou Jericho i jeho krále s udatnými bohatýry. Vy všichni bojovníci obejděte město vždy jednou kolem, to budete dělat šest dní… Sedmého dne obejdete město sedmkrát. Kněží zatroubí na polnice… Jakmile uslyšíte zvuk polnice, všechen lid spustí mohutný válečný pokřik. Hradby města se zhroutí.“ (Joz 6,2-5) Kdo zná principy duchovního boje, ví, že když Bůh je s námi, zvítězíme. To, že se v současnosti odehrává psychologický a duchovní boj, je realita.

Jak aktualizovat duchovní model Jericha do našich podmínek? Všichni začněme v pondělí 2. října. Ideální je, aby každý kněz ve své farnosti po ukončení mše svaté vyšel i se skupinkou věřících a tiše obešli centrum města či vesnice. Věřící se mohou modlit část svatého růžence. Tak ať to dělají šest dní.

Ve vesnici, kde není kněz, může takto v tichosti obejít náměstí jeden či více věřících. Sedmý den, 8. října, buď po bohoslužbě či odpoledne ve stanoveném čase, skupina tiše obejde šestkrát centrum, přitom se mohou modlit růženec. Při sedmém obcházení mohou lidé zpívat píseň „Ježíš žije! Aleluja!“

Hlavní zpěvák bude předříkávat, například: „On je Vítěz“ a všichni začnou zpívat: „On je Vítěz! Aleluja!“ (4×) na stejnou melodii, jakou má refrén „Ježíš žije! Aleluja!“ Refrén se opakuje po každé sloce s novým provoláním. Zpěvák může předříkávat například: „On je Pravda!“, „On je Cesta!“, „On je Život!“, „Je tu s námi!“, „Miluje nás!“, „I my Jeho!“, „Odpouští nám!“, „Zachrání nás!“, „On je věrný“, „Dal nám Matku!“, „Dal nám Ducha!“

Bylo by třeba, aby se v jednotlivých farnostech našli delegáti, kteří by pak další týden od 9.‒14. října přijížděli do okresního města a tiše by obcházeli centrum – náměstí – a modlili se v tom čase část růžence. Pokud není stanoven společný čas, ať každý jedinec obejde centrum sám, tiše.

V neděli 15. října by na smluvenou hodinu mělo přijet do okresního města co nejvíce věřících, z každé farnosti či z každé vesnice tohoto okresu. Tu neděli, když budou obcházet centrum města, a to tiše šestkrát, ať se modlí svatý růženec. Při sedmém obcházení by zpívali tak, jako ve své farnosti „Ježíš žije! Aleluja!“, anebo bojovou píseň s biblickým pokřikem a hudebními nástroji.

Co se týče kněžské účasti na těchto pochodech víry, není podmínkou, ale je třeba, aby zde byl jeden či více laických organizátorů. V Česku i na Slovensku je nutno několik dní předem nahlásit tuto veřejnou akci na místním úřadu a policie zabezpečí ochranu před provokátory.

V neděli 22. října by tato akce proběhla v krajském městě. V týdnu od 16.‒21. října by opět akci předcházely tiché pochody, podobně jako v okresním městě. V neděli by se pak rovněž obešlo centrum tiše šestkrát a posedmé se závěrečným vítězným zpěvem.

V neděli 29. října by následovala akce v hlavním městě toho kterého národa. V Praze bude setkání na Staroměstském náměstí od 13. hodin. V týdnu od 23. do 28. října by se denně znovu jednou tiše obešlo náměstí, ať už společně či soukromě. Věřící, kteří nemohou přijet do Prahy, ať denně tiše obcházejí centrum ve svém městě či vesnici s modlitbou růžence. Rovněž v neděli ať ve svém či okresním městě ve stejném čase, jako je vyvrcholení v hlavním městě, tiše obejdou šestkrát náměstí v jednotě ducha s hlavním Jerichem.

Při sedmém obcházení ať opět završí Jericho zpěvem „Ježíš žije! Aleluja!“

Pokud se například i v okresních a krajských městech shromáždí více lidí, mohou použít hudební nástroje i biblický pokřik víry. (Rovněž je třeba předem, stejně jako na neděli 15. a 22., i na neděli 29. října nahlásit veřejné setkání na náměstí dle státních zákonů).

Katolická církev přestala být svědomím národů a sloupem pravdy. Naopak, stáhla především vinou své hierarchie na sebe i na všechny národy prokletí. Toto prokletí jako temná hradba drží lidstvo v duchovní a morální temnotě.

Jaké je řešení? Pokání a modlitba víry! Bůh chce zachránit jedince i národy, ale z naší strany je třeba učinit krok víry. Tím je v konkrétní situaci a v konkrétním čase tato aktivita biblického Jericha, spojená i se zevnějšími projevy a také s oběťmi.

Kéž co nejvíce věřících využije tuto možnost! Matka Boží se skrze modlitbu růžence bude za nás přimlouvat. My, její duchovní děti, následujme její poslušnost víry, skrze kterou k nám přišel Spasitel a záchrana!

 

Biskupové BKP

 

8. 9. 2023

 

Stáhnout: BKP: Pád Jericha v době vatikánské kulminace synodální LGBTQ cesty (8. 9. 2023)

 

 

Back To Top