skip to Main Content

Znesvěcující ohavnost na svatém místě

Lvov, 15.8.2013

 

Na I. vatikánském koncilu v roce 1870 byl vyhlášen článek víry o neomylnosti papeže, to znamená ex-cathedra.

Na II. vatikánském koncilu v roce 1965 byla vyhlášena hereze o úctě k pohanským náboženstvím, de facto o úctě k pohanským démonům. Papež Jan Pavel II. vtělil tuto herezi svým gestem v Assisi. Tato hereze staví křesťanství de facto na stejnou rovinu s úctou a oběťmi pohanským démonům. Rovněž tento papež nese mlčením zodpovědnost za hereze historicko-kritické metody. Ta popírá základy spasitelné víry, Božství Kristovo a Boží inspiraci Písma.

Papež Benedikt XVI. vyhlásil heretika Jana Pavla II. za blahoslaveného. Ve skutečnosti tímto veřejně popřel papežskou neomylnost. Tím byl dne 1. 5. 2011 dovršen proces apostaze. V církvi nastal stav sedes vacantis. Papež Benedikt XVI. sám na sebe uvrhl Boží anathemu tím, že postavil na oltář církve ducha Assisi – ducha antikrista. Vyvrcholení této apostaze předcházel postupný odpad od evangelia a od apoštolského učení do herezí. Zasáhl celou hierarchii a většinu teologů – falešných proroků.

Současný, neplatný papež František de facto schválil amorální homosexualismus. Ten ničí všechny morální, duchovní i křesťanské hodnoty ve svém kořeni.

Pokud někdo tvrdí, že Jan Pavel II., Benedikt XVI. a František Bergoglio jsou neomylní, pak popírá Písmo svaté i Tradici apoštolů a svatých otců. V žádném případě není kontinuita učení víry s učením posledních tří papežů. Falešná interpretace papežské neomylnosti je zneužita svobodnými zednáři k sebezničení katolické církve.

Důležité otázky:

Co když se na papežský úřad dostane člověk s heretickým myšlením? Na to odpovídá už v dogmatické bule papež Pavel IV.: „…pokud by někdy před svou volbou římským papežem upadl do hereze: pak byl zvolen neplatně a neúčinně.“ To se týká J. M. Bergoglia. Jako kardinál byl synodem biskupů vyzván k odřeknutí se současných herezí. On se neodřekl, a tím stáhl na sebe Boží anathemu. Ta byla zveřejněna 15. září 2009.

Otázka: Mnozí biskupové a kněží tvoří dnes duchovní jednotu s neplatným papežem Františkem tím, že v liturgii, ač byli varováni, dále připomínají jeho jméno. Tímto veřejně vyznávají jednotu s duchem antikrista. Je vysluhování liturgie i svátostí takovými kněžími platné a účinné?

Už papež Pavel IV. vyhlásil, že takové vysluhování svátostí „je neplatným a neúčinným“.

Otázka: Zda heretické biskupy a heretika-papeže musí věřící poslouchat?

Odpověď Pavla IV.: „… je třeba se jich stranit jako čarodějů, pohanů, nevěstek a arcibludařů.“ (viz §6 a §7)

Otázka: Komu jsou pak věřící vázáni poslušností?

Odpověď Pavla IV.: „… zůstávají nadále zavázáni poslušností budoucím (pravověrným) biskupům, patriarchům a budoucímu (pravověrnému) papeži.“

Otázka: Zda je třeba oficiálních prohlášení k exkomunikaci apostatických hierarchů a s nimi sjednocených kněží?

Odpověď Pavla IV.: „… tito ztrácejí eo ipso (automaticky) a bez jakéhokoliv prohlášení každou autoritu, každý úřad a každou pravomoc.“ Dodáváme: Dnes už téměř všichni katoličtí hierarchové zastávají úřad nezákonně.

V této době se naplnilo proroctví samotného Spasitele Ježíše Krista: „Na místě svatém uvidíte znesvěcující ohavnost“. Touto ohavností je homosexualismus ve Vatikánu. Ten je spojen s herezemi, se synkretismem, s démony i se svobodnými zednáři. Tuto znesvěcující ohavnost na svatém místě dovršil falešný papež František Bergoglio.

 

+ Eliáš

patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OBSMr                  + Timotej OSBMr

biskupové-sekretáři

 

Kopie:

Na úřady katolických biskupství

Pravoslavným biskupům

Prezidentům Evropských států

Poslancům Evropského parlamentu

Masmédiím

 

 

Back To Top