skip to Main Content

ČBK ve Staré Boleslavi odstartovala masko-systém

Toto video je možné zhlédnout i zde: https://voice-of-god.wistia.com/medias/wq7k8xw1uy    https://gloria.tv/post/ehL4RnruWDND1hJJWxJ3oS7Fp

Stáhnout video: 629,7 MB, 1280×720 / 189,8 MB, 768×432

Před 14 lety vyšla v tisku zpráva: „Klerikálové ČBK odstartovali vstup do EU“. Dnes odstartovali tzv. pandemii.

Vážený Jane Graubnere, arcibiskupe a předsedo ČBK,

proč jsi na pouti ve Staré Boleslavi skryl členy ČBK za masky? Jako předseda jsi byl povinen je upozornit: „Vážení spolubratři, mějme zdravý rozum a buďme chlapi!“ Každý střízlivý občan Česka ví, že tyto dny se odstartovává další etapa organizovaného podvodu. Prvním stupněm této komedie je nasadit si náhubek, tedy masky. Skuteční odborníci v medicíně označili nošení masek za škodlivé. Maska je dnes jen symbolem podřízenosti takzvané pandemii. Čím má zakončit? Čipizovanou vakcinací, kterou chtějí z lidí udělat bioroboty a redukovat je. Jejich konec má být ohnivé jezero.

Ty jako předseda ČBK jsi byl povinen biskupům oznámit: „Nebudeme jako první ze sebe dělat šašky a zrádce. Nedávejme zlý příklad a pohoršení nejen katolíkům, ale i celému národu! Proto buď půjdeme do Boleslavi bez masek, anebo tam nepůjdeme vůbec.“ Tys ale zmanipuloval biskupy, aby ze strachu odhodili svědomí. Zavinils, že se stali odstrašujícím příkladem zbabělosti a servilnosti, a to navíc v den mučedníka, svatého Václava. To je hrubý výsměch tomuto světci i celému českému národu! Jen si vzpomeň, v době komunismu jsme téměř plivali na takové kněze, kteří byli v Pacem in Terris a byli servilní vůči tehdejšímu režimu. Tvoje servilnost současnému systému NWO je daleko více hodná odsouzení. Vrcholem všeho bylo Tvé pokrytecké kázání, kterým jsi glorifikoval arcikacíře všech dob, pseudopapeže Bergoglia. Ptám se:

Je Bergoglio apostatou a kacířem, anebo není? Pokud tvrdíš, že není, pak ho jako vzor musíme následovat. Kladu Ti sedm otázek a čekám odpověď:

1) To máme v jednotě s pseudopapežem Františkem líbat nohy transsexuálům?

2) To máme popřít existenci objektivně platných morálních norem jako on v Amoris laetitia?

3) To máme jako on schvalovat sexuální výchovu dětí, která z nich dělá amorální trosky?

4) To máme jako on krýt homosexuální síť v církvi a její odpůrce nazývat žalobníky bratří a sluhy satana?

5) To máme panteismus, spojený s jeho akcí o Amazonii, pokládat za pravověrnost?

6) To máme v církvi zavádět sňatky homosexuálů, jak už to prosazuje německá synodální cesta, kterou Bergoglio podporuje?

7) To máme do našich chrámů intronizovat démona Pačamamu či jiné démony jako Bergoglio?

Copak neznáš základní pravdy katolického učení, podle kterých všechno toto diametrálně protiřečí Kristovu evangeliu a Tradici? Ty máš tu drzost zločiny Bergoglia dávat za vzor, a to v této kritické době? On před několika dny v rozhovoru se zástupci Farmaceutické banky pronesl, že musí být nová, tedy čipovaná vakcinace pro všechny. Toto je zločin! Solidní odborníci v medicíně se vyjadřují, že je jímá hrůza nad postupem, který protiřečí veškeré medicínské vědě. Ptám se Tě, vážený arcibiskupe Jane, komu sloužíš? Bohu nebo satanu? Rozhodně Bohu nesloužíš. Vzpamatuj se, dokud je ještě čas. Pamatuj na smrt a na svou nesmrtelnou duši. Přeruš všechna pouta se zákulisní elitou a dej příklad nejenom olomoucké arcidiecézi, ale i celému národu svým upřímným pokáním.

Reaguji na několik úryvků z Tvého kázání:

Citace: „Dnes neseme zodpovědnost za jeho zemi my.“

Odpověď: Vážený předsedo ČBK, pokud by sis v pravdě uvědomoval zodpovědnost, tak bys říkal katolíkům i národu pravdu. Ty ale teátrem s maskami veřejně demonstruješ jednotu ducha s podvodem a s Bergogliovým úsilím o genocidní vakcinaci. Vtahuješ český národ do tohoto systému redukce, tedy do smrti. Je to zvláštní nesení zodpovědnosti za zem sv. Václava, vážený Jane Graubnere.

Citace: „Papež František v encyklice ‚Laudato si‘ říká, že povinnosti věřících k přírodě a Stvořiteli tvoří součást jejich víry.“

Odpověď: Toto tvrzení pseudopapeže Františka je v diametrálním rozporu s Duchem i literou evangelia.

Citace: „… hovoří papež František o ekologické kultuře, která nabízí úplně jiný pohled, jiné myšlení, životní styl, spiritualitu.“

Odpověď: A musíme dodat, že Bergogliova ekologická kultura nabízí i jiné evangelium a jiného ducha. Za to dopadla na ty, kteří s ním tvoří jednotu, anathema dle Gal 1,8-9, tedy vyloučení z církve. A tento Boží trest dopadl i na Tebe, arcibiskupe Jane.

Citace: „Tempo spotřeby, plýtvání… změn překročilo možnosti planety takovým způsobem, že nynější životní styl může vyústit jenom do katastrofy, říká papež František.“

Odpověď: V této frázi Bergoglia je výrazná jednota ideologie s architekty NWO, jako je Bill Gates a jiní. Oni pojem ekologie používají k ospravedlnění úsilí o redukci lidstva o 6 miliard. S nimi tvoříš jednotu i Ty, jak jsi to demonstroval v celém kázání.

Citace: „Ovšem, čím více se vyprazdňuje srdce, tím více roste potřeba kupovat, vlastnit a konzumovat věci.“

Odpověď: Kdo dnes nejvíc vyprazdňuje srdce katolíků, takže ztrácejí živého Krista? Je to apostata a heretik Bergoglio. Ty s ním sdílíš vnitřní jednotu. Restituce veřejně dokázaly, že vzrostla Tvá potřeba vlastnit a konzumovat věci. Tyto dny Bergoglio dokonce veřejně mluvil o radosti z jídla a sexu. Chceš snad říct, že s „jeho svatostí“ nesdílíš jednotu?

Citace: „…nasadit se třeba pro životní prostředí. A může to být skutek lásky, který vyjadřuje naši osobnost, když např. třídím odpad…“

Odpověď: Posluchač Tvého kázání neví, jestli čte Dikobraz, nebo poslouchá katolického arcibiskupa.

Citace: „Ekologická konverze se rodí z přesvědčení naší víry…“

Odpověď: V dokumentech Synody o Amazonii bylo konkrétně upřesněno, co se myslí ekologickou konverzí. Byla vysvětlena na bázi tzv. kosmovize indiánských národů. V praxi to znamená obrácení se k duchům, tedy démonům, které indiánské národy uctívají a kteří prý jednají na daném teritoriu. Jde o hrubou apostazi od Boha k satanu. Tuto ekologickou konverzi i s prokletím, které za ni dopadá, jsi v zašifrovaných frázích, po vzoru Bergoglia, předložil na pouti právě Ty, vážený arcibiskupe Jane.

Citace: „Ekologická konverze znamená, že se ve vztazích k okolnímu světu projevují všechny důsledky našeho setkání s Ježíšem.“

Odpověď: Jde o hrubé rouhání a hrubou manipulaci. Ekologická konverze je setkání se se světem démonů, které uctívají pohané, a to je odpad od Ježíše, a ne setkání se s Ním. Svou apostazí jsi, vážený Jane Graubnere, předčil už i nejslavnějšího katolíka v ČR, Tomáše Halíka. Za toto kázání i nasazení masek celé ČBK bys měl dostat metál od NWO.

Citace: „…ekologická konverze vede věřícího k rozvoji jeho tvořivosti a nadšení, takže drama světa řeší odevzdáváním se Bohu jako oběť svatá a Bohu milá.“

Odpověď: Co všechno se za těmito šiframi, vážený Jane Graubnere, skrývá? Bergoglio reálně prosazuje vakcíny, které mění genetický kód člověka a navíc, hydrogelem či nanočásticemi dělají z lidí bioroboty. Toto je dnes priorita genocidní politiky Bergoglia. A Ty totéž prosazuješ pod těmito šiframi a hlavně průlomovým gestem nošení masek. Cílem elit, mezi které Bergoglio patří, je redukce lidstva, ale to není oběť Bohu milá, je to oběť satanskému systému.

Citace: „Sociální láska nás vede k promýšlení širších strategií, které účinně zastaví úpadek životního prostředí.“

Odpověď: Tato širší strategie, která prý účinně zastaví úpadek životního prostředí, je právě redukce, tedy genocida lidstva.

Citace: „Milí přátelé, myšlenky papeže Františka, vybrané z jeho encykliky, jsou hutné a náročné, … ale věřím, že nám … pomohou postavit se zodpovědně k zemi sv. Václava.“

Odpověď: Milý příteli Jane, děkujeme za vybrané myšlenky, které nám pomohly se přesně zorientovat, komu spolu s Bergogliem sloužíš. Ideologie prosazovaná encyklikou „Laudato si“ byla oceněna elitami. Vážně proto ohrožuje i naši zemi, zemi sv. Václava!

Citace: „A děkuji všem, kteří se zapojí do křesťanské revoluce vyhlášené papežem Františkem.“

Odpověď: Zapojil ses, vážený Jane, do Bergogliovy revoluce proti Bohu, proti církvi a proti lidstvu. Tato revoluce vede od Boha k ďáblu.

Vážení biskupové ČBK, věřím, že většina z vás s touto Bergogliovou pseudorevolucí, kterou vyhlásil váš předseda Jan Graubner, nesouhlasí. Jaká je pravá revoluce? Pravdivé pokání! Konkrétně v čem? Přestaňte zmiňovat jméno apostaty Františka Bergoglia v liturgii! Pokud tento krok učiníte, budete mít odvahu mluvit pravdu a také se omluvit národu za pohoršení, které jste mu dali maskami ve Staré Boleslavi. Pak budete příkladem pravdivé cesty za Kristem. V opačném případě jste jen zvětralou solí a vaše kázání jsou pouze bezduché fráze. Váš život je pak odstrašujícím příkladem servilnosti, zbabělosti a zrady pravdy. Přerušte proto jednotu s arcikacířem Bergogliem a kacířem Graubnerem. Udělejte tento rozhodný krok dříve, než bude pozdě!

Na přímluvu Matky Boží a svatého Václava ať vám k němu Bůh žehná!

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

29. 9. 2020
 

Byzantský katolický patriarchát (BKP) je společenství mnichů, kněží a biskupů, žijících v klášterech. V čele BKP stojí patriarcha Eliáš s dvěma biskupy-sekretáři +Timotejem a +Metodějem. BKP povstal z potřeby hájit základní křesťanské pravdy proti herezím a apostazi. Pseudopapeže Bergoglia neuznává a nepodřizuje se mu.

 

Back To Top