skip to Main Content

Ikony – potřeba reformy

17.4.2020

Vážení pravoslavní biskupové, mniši i kněží,

Pravoslavná církev na Ukrajině i v Rusku prošla sedmdesátiletým obdobím tvrdého ateizmu. Už 30 let je tzv. demokracie. Je však silně ovlivňována nadnárodními elitami k prosazování multikulturalismu, tedy neopohanství. Dnes na Západě zevnější církevní struktura zůstává, ale spasitelná víra v našeho Pána Ježíše Krista je nahrazena vírou ve falešného Krista New Age. Boží zákony jsou nahrazeny amorálními antizákony, uzákoňujícími církevní sňatky homosexuálů. Odstrašujícím případem je Německo s kard. Marxem. Do liturgie má být přijat duch antikrista skrze pohanské rity, gesta a symboly spojené s démonskou magií, jak to ustanovila Synoda o Amazonii. To je konkrétní výsledek tzv. mezináboženského dialogu apostatického Vatikánu, končícího v multikulturalismu a v jednotícím ďáblově pseudonáboženství New Age.

Dnes stojí Rusko a Ukrajina před požadavkem pravdivé duchovní reformy, která má zasáhnout nejen církev, ale i národ, a to k jeho časnému i věčnému dobru. Tento úkol za vás, biskupové, mniši a kněží, nemůže převzít státní moc, ten musíte splnit vy, a to dokud k tomu ještě máte podmínky. Jak ho zanedbáte, šance se už nevrátí.

Bylo postaveno mnoho chrámů a monastýrů. Chrámové kupole jsou pozlaceny, do chrámů byly dány nové ikonostasy i s novými ikonami, ale opomíjí se to nejpodstatnější – hluboká vnitřní obroda, která má zasáhnout jak starší generaci, tak i mládež.

Jaké smýšlení má současná ruská a ukrajinská mládež a jakého má ducha? Mládež je duchovně vykořeněna. Přijala dekadentní kulturu Západu s hudbou, která má své kořeny v satanském voodoo spojeném s narkotiky, okultismem, cynismem a satanismem.

Po pádu komunismu využily prostor k misii především protestantské denominace. Pravoslavná církev zůstala vůči vnitřní misii pasivní. Tyto denominace založily své sbory téměř v každém městě. Na druhé straně patriarcha Kirill aktivně podporuje multikulturalismus, i když to slovy popírá. Důkazem apostaze je podpis Štrasburského memoranda zástupcem patriarchy Kirilla, arcibiskupem Hilarionem. Sebevražedný dokument rovněž podepsal zástupce patriarchy Bartoloměje i papeže-apostaty Františka (rok 2014).

V dokumentu jde v podstatě o program postupné likvidace křesťanství. Jsou zde konkrétní body, jak přeměnit Svatou horu Athos v centrum neopohanského a modlářského multikulturalismu. Z části, která se týká školství, citujeme:

čl. 5: Zavedení hodin sexuální výchovy do školních osnov prvních stupňů základních škol a bezplatné poskytování prezervativů všem žákům, počínaje od prvních tříd základních škol.

čl. 12A: Zavést promítání slajdů na hodinách sexuální výchovy.

čl. 12D: Exkurze vzdělávacích institucí a univerzitních kateder na místa sexuální svobody.

Podstatou tzv.  sexuální výchovy dnes je satanský gender, který narušuje dětskou psychiku a ničí přirozenou lidskou identitu. Vede k morální a fyzické genocidě národa. Škola má zdravou výchovou připravovat na zodpovědný rodinný život. V genderové sexuální výchově jde o nejtěžší zločiny proti lidskosti.

Co se týče memoranda v oblasti církve:

čl. 1C: Zavést ikony renesančního typu – záměna byzantské mentality.

čl. 3: Zrušit bdění v chrámech a klášterech.

čl. 7C: Zavést svátek ekologie (21. 12.) a svátek matky země (pačamamy) (14. dubna).

čl. 7B: Zavést nový liturgický řád ve všech křesťanských církvích.

Liturgické reformy s sebou přinášejí chaos, o čemž na Západě svědčí ovoce II. vatikánského koncilu. Po Synodě o Amazonii jsou už přímo do liturgie zaváděny pohanské rity, symboly a gesta. Tím je de facto přijat duch pohanství a vyhnán Duch svatý, bez něhož jsou liturgie i ostatní svátosti neplatné. Skrze takovou liturgickou reformu se církev Kristova stává nevěstkou antikrista.

čl.10A: Zavést multináboženské bohoslužby s hudebním doprovodem.

čl.10B: Ve všech chrámech zavést užití hudebních nástrojů a pořádat nejen náboženské koncerty.

12. února 2016 se pseudopapež a patriarcha Kirill setkali na letišti v Havaně a podepsali společnou deklaraci, v níž je zdůrazněn mezináboženský dialog s pohany. To je zrada Krista i pravoslavné církve. 12. února 2020 byla ve Vatikánu zveřejněna exhortace o Amazonii. Předtím, během Synody o Amazonii, pačatáta Bergoglio rituálně přijal démona pačamámu.

13. února 2020 arcib. Hilarion z pověření patriarchy Kirilla navštívil Vatikán. Zde si velmi srdečně pohovořil s Bergogliem a domluvili se na periodické výměně seminaristů. To proto, aby tento proces pohanské satanizace skrze pačamámu mohl být rafinovaně zaveden i do pravoslavné církve. Tento krok má za cíl inkarnaci ducha apostatického Vatikánu i s genderem, manželstvím homosexuálů a s démonem pačamámou do pravoslaví. To všechno je v linii Štrasburského memoranda a Krétského sněmu (2016).

Zodpovědnost za tyto kroky plně dopadá na patriarchu Kirilla. Má stejného ducha jako apostaté Bergoglio a Bartoloměj. Oba tito patriarchové mají na svědomí loupežnickou synodu na Krétě roku 2016 – jsou jejími autory. Cílem bylo podřídit pravoslavnou církev apostazi Vatikánu.

Řešením pro pravoslavnou církev jak v Rusku, tak na Ukrajině, je pravdivá duchovní reforma.

Vážení biskupové, mniši a kněží,

na vás závisí, jestli nastane duchovní probuzení nejen uvnitř pravoslavné církve, ale i ve vašem národě. Každé reformní hnutí začíná od jednotlivců.

Máte své národní světce. Je třeba znovu vyzvednout tyto pravé hrdiny, aby byli vzorem i pro současné věřící. Světci začali nejprve reformovat sami sebe, a to na kolenou. Žádná reforma nezačala bez modlitby a pravdivého pokání. Bůh pak učiní duchovní vzkříšení vašeho národa. Pokud tuto šanci promarníte, pak skrze multikulturalismus, spojený s genderem, nastane sebezničení církve i národa.

Od čeho začít? Není maličkostí to, že Štrasburské memorandum na prvním místě zdůrazňuje, že musí být zavedeny ikony podle obrozeneckého vzoru. Bohužel, už k tomu došlo.

Jakého ducha tyto Štrasburkem propagované ikony vnášejí? Nejsou oknem do nebe, ale spíš do pekla. Před nimi se nedá modlit. Nevyzařuje z nich ani čistota, ani prostota ducha. Budí dojem ireality, demence, nečistoty, až démonismu.

Příklad z Polska: Jeden kněz pozval slavného umělce – ikonopisce – aby namaloval něco originálního, čím by se kněz mohl pochlubit před ostatními. Když byl ikonostas hotový, byl slavnostně odhalen. Prostí lidé, když uviděli, co ikonopisec vytvořil, byli šokováni. Jedni volali: „Co to má znamenat?“ Druzí: „Je to jak z pekla!“ Jiní: „To teď v našem chrámu máme uctívat démony?“ Ikonostas musel být odstraněn.

Totiž na těchto ikonách je Pán Ježíš znázorněn urážlivým způsobem. Buď s abnormálně dlouhým tělem a malinkou hlavičkou, nebo jako nějaký cynický vrah s hrozným výrazem ve tváři, s podlitinami pod očima, ne s plnovousem, ale s knírem, který se kolem úst táhne jako dvě černé housenky dolů k bradce a navozuje dojem znechucení. Je to strašné rouhání tuto karikaturu nazývat naším Spasitelem!

Andělé na ikonách vypadají jako démoni, Jan Křtitel s rozcuchanými vlasy připomíná loupežníka či vlkodlaka. Za těmito ikonami není Duch Boží, ale duch pseudoduchovna, až satanismu. Ikony místo toho, aby disponovaly k pravé zbožnosti, působí depresivně a destruktivně. Prostý člověk se před nimi cítí jako v pekle. Z pravdivých ikon naproti tomu vyzařuje čistota, láska, svatost a úcta k Bohu. Věřící se před nimi cítí jako v nebi.

Proto každý kněz, ať začne reformu ve svém vlastním chrámu. Není problém vybrat krásné a duchovní ikony z minulosti, které se dnes pomocí techniky lacině okopírují, buď na papír, anebo na plátno, takže ani není třeba velké finanční výdaje. Neodkládejte a započněte duchovní reformu ve svém chrámu!

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

 

Back To Top