skip to Main Content

BKP: Kontinentální setkání synodální LGBTQ cesty – sebevražda církve i lidstva

Toto video je možné zhlédnout i zde: https://meeting.wistia.com/medias/tathf0ncmn   
https://rumble.com/v2bsr5q-kontinentln-setkn.html   
https://cos.tv/videos/play/42854599096833024   
https://ugetube.com/watch/fpa1XiigCQg7Zrt   
https://www.bitchute.com/video/TUfTOcxZ1f9F/   
https://gloria.tv/post/xh3p732rjpzg2Vov8TBjytdB7   

Stáhnout video: 382,5 MB, 1280×720 / 115,7 MB, 768×432

Na účastníky evropského kontinentálního setkání v Praze byla zveřejněna Boží anathema. Ta dopadla a dopadá i na všechny účastníky ostatních kontinentálních setkání. Tato setkání na mnoha místech ještě trvají. Uzavřena mají být 31. března 2023.

Pro Severní Ameriku, tedy pro USA a Kanadu, shromáždění vyvrcholilo 17. února 2023 v Orlandu na Floridě. Zúčastnili se ho delegáti z 268 diecézí. Závěrečnému setkání předcházelo 10 virtuálních zasedání.

Pro Jižní Ameriku proběhla tato shromáždění od 13. do 17. února v San Salvadoru, od 20. do 24. února v Santo Domingu, od 27. února do 3. března v Quitu a od 6. do 10. března se bude konat v Brasílii. Společné závěrečné setkání má být v Bogotě od 17. do 20. března 2023.

Pro Austrálii a Oceánii kontinentální setkání proběhlo od 5. do 9. února na Fidži, pro Evropu od 5. do 12. února v Praze, pro Střední východ od 12. do 18. února v Bejrútu, pro celou Asii od 23. do 27. února v Bangkoku. V Africe probíhá od 1. do 6. března v Addis Abebě.

Kdo je iniciátorem této celosvětové synodální cesty? Pseudopapež František. Dnes už vidíme, že jeho hlavním programem je devastace církve, a ne její obroda. Jako hlavní prostředek k sebezničení církve zvolil legalizaci sodomie.

Poprvé úskočně schválil sodomii hned na tiskovce v letadle z Rio de Janeira v roce 2013. Na adresu homosexuálů řekl: „Kdo jsem já, abych je soudil?“ Jinými slovy, Bergoglio už aktivní sodomii nekvalifikuje jako těžký hřích.

V roce 2015 lžipapež veřejně na Zelený čtvrtek líbal nohy transsexuálovi. Tímto gestem schválil nejen sodomii, ale i transsexualitu. Ta je dnes spojena s drastickým zásahem přeoperovávání pohlaví. Jde o brutální zločin proti lidské přirozenosti.

Bergoglio na všech cestách, ale i když přebývá ve Vatikánu, věnuje hlavní pozornost homosexuálům a transsexuálům. Zve je i na individuální dlouhé návštěvy do Vatikánu.

V Argentině ještě jako kardinál ovlivnil politické vedení k přijetí zákona o homosexuálních svazcích.

V Irsku (2018) lžipapež nabádal rodiče, že nesmí bránit dětem v přijetí homosexuality a transsexuality, vnucované jim ve školách i veřejnou propagandou. V čase, kdy se z Irska vracel, byl zveřejněn dopis bývalého nuncia USA Carlo Maria Vigana. Otevřeně v něm ukázal na existenci homosítě v církvi i na otřesný případ s kardinálem McCarrickem, kterého Bergoglio kryl. V dopise proto vyzval Bergoglia k abdikaci.

V roce 2018 na Synodě o mládeži byl poprvé do církevních dokumentů úskočným způsobem vnesen termín LGBT.

Pseudopapež v roce 2019 na tiskovce po cestě z celosvětového dne mládeže v Panamě schválil tzv. sexuální výchovu ve školách, prosazující LGBTQ. Bezostyšně pak do médií mluvil o sexu bez rigidity pro děti.

Když biskupové v USA chtěli věcně řešit problém zneužívání, Bergoglio jim v tom zabránil. Oklamal je výmluvou, že prý se to bude řešit v Římě na synodě biskupů. Tam naopak zavedl tzv. pastoraci neboli doprovázení homosexuálních osob bez požadavku pokání.

V létě 2019 měl premiéru dokumentární film Francesco, kde už lžipapež propagoval sňatky homosexuálů a jejich adopce dětí.

V roce 2021 pseudopapež vyhlašuje tzv. synodální cestu, která prý má vést k obrodě církve. Ve skutečnosti kope církvi hrob. Před započetím tohoto synodálního procesu zosnoval synodu o Amazonii s cílem legalizace modlářství. To pak i realizoval skutkem, když intronizoval démona Pačamamu ve Vatikánu v roce 2019. V roce 2022 se pseudopapež v Kanadě veřejně zasvětil satanu a démonům pod vedením šamana. Je to cynický výsměch všem mučedníkům! Oni raději podstupovali kruté mučení a smrt, než by se dopustili takové zrady jako František Bergoglio.

Každému musí být jasné, že Bergogliova synodální cesta je ve skutečnosti falešnou cestou, která nevede k obnově, ale k sebezničení církve. Už v roce 2015 k ní připravil dokument Amoris Laetitia, ve kterém ruší objektivně platné morální normy a pomocí subjektivismu prosazuje legalizaci hříchu. To není cesta Krista, to je cesta antikrista.

Dne 24. ledna 2023 Bergoglio vystoupil ve světových médiích a prohlásil, že každý biskup musí projít konverzí, aby se stal vítačem nekajících osob LGBTQ v církvi. Zároveň prohlásil, že homosexualita nesmí být kriminalizována. To znamená, že nesmí být už nazvána tím, čím je, těžkým hříchem a ohavností – řec. atimia (srov. Ř 1,26). Tím pseudopapež bojuje nejen proti státním, ale i proti Božím zákonům.

Následně jel Bergoglio do Afriky. Ne proto, aby pomohl trpícím Afričanům od útlaku elit, ale připravoval si zde půdu pro svůj sebezničující program. Strategicky ho ale kryl a teprve na tiskovce při návratu v letadle zopakoval, že homosexualita nesmí být trestána. V podstatě tím schválil i pedofilii.

Tím vším na sebe lžipapež stáhl mnohonásobnou anathemu neboli vyloučení z církve a prokletí (srov. Gal 1,8-9). Zároveň tak dal najevo, co je skutečným cílem synodální cesty. Je to přechod katolické církve na anticírkev New Age. Prostředkem k tomu je právě legalizace modlářství a legalizace LGBTQ, tedy amorálností v církvi. Součástí synodální cesty je i zavádění kněžství pro ženy, což je ale ryze pohanský prvek. Pohanské kněžky byly zároveň sakrálními prostitutkami.

V naprostém protikladu je kněžství ustanovené Ježíšem Kristem, ke kterému určil muže. Kdo je Bergoglio a za co sebe tento propagátor LGBTQ zasvěcený démonům má, že si dovoluje zavádět nové kněžství, které protiřečí úmyslu Spasitele, Písmu i celé Tradici?! Bergogliovo tzv. kněžství je spojeno s pohanstvím, homosexualitou i rušením všech objektivně platných morálních norem a Božích zákonů! Jde tu o proces satanizace! A toto všechno patří do programu tzv. synodální cesty. Jde o totální chaos, rozvrat, sebelikvidaci a stažení prokletí.

Na evropském kontinentálním shromáždění v Praze otevřeně vystoupil biskup Bätzing, předseda německé synodální cesty. Ta se tak stala provokačním precedentem legalizace homosexuality v církvi, včetně sňatků homosexuálů v chrámech a svěcení kněžek z řad feministek a leseb. Jde o tragický odpad od Kristovy církve. Bätzinga v Praze ale nejenže nikdo nenapomenul, on zde suverénně vystupoval jako autorita. Pseudopapež totiž dává německé cestě neomezený prostor. Tím, že byl Bätzing srdečně přijat, se odhalilo, že jeho sebelikvidační program je zároveň programem celosvětové Bergogliovy synodální cesty. Žádný podstatný rozdíl mezi nimi není.

Bätzing veřejně vyjádřil, že víra založená na Božím zjevení už není jeho víra, ani Kristus už není jeho Kristus, ani církev už není jeho církev. Tedy jde o přechod do anticírkve New Age s novou ekleziologií. Kardinál Müller, bývalý prefekt Kongregace pro nauku víry, toto Bätzingovo vystoupení nazval otřesnou analýzou a do médií řekl, že tato německá ekleziologie je falešná a sebevražedná… V následném výroku dokonce kardinál používá slovo sekta: „Německá synodální sekta – je diametrálním protikladem katolického vyznání víry.“ A obecně zdůraznil, že „synodální cesta je věroučně nekompetentní a církevně-právně nelegitimní, protože je v zjevném rozporu s naukou o podstatě a univerzálním poslání Kristovy církve“.

Katolická církev touto synodální cestou stahuje nejen na sebe, ale i na všechny kontinenty prokletí. Delegáti z jednotlivých národů vnášejí toto prokletí na svá území. Podobně byl organizován celosvětový harmonogram pro provádění gay pride v hlavních městech jednotlivých států. Šlo o to, aby skrze demonstraci homosexualismu bylo na jednotlivá území staženo prokletí a aby se tak lidem zatemnil rozum a nerozlišovali už dobro a zlo, co je morální a co nemorální, aby ztratili svědomí a zaměnili cestu spásy za cestu do záhuby.

Konkrétní forma záchranného pokání, na které Bůh čeká, je shrnuta v třech bodech:

1) Každý biskup, který se zúčastnil setkání synodální cesty, stáhl na sebe i na církev na území, které reprezentoval, Boží anathemu (Gal 1,8-9). Je proto povinen se kvůli spáse své duše a sejmutí prokletí z daného území veřejně zřeknout synodální sebevražedné LGBTQ cesty a odsoudit ji.

2) Pokud to neudělá, ať aspoň tři emeritní biskupové vystoupí v apoštolské autoritě, a za církev v daném národě se odřeknou prokletí, které stáhli účastníci sebevražedné synodální LGBTQ cesty.

3) Co má dnes dělat každý katolík, aby se zachránil před prokletím? Modlit se denně svatou hodinu od 20 do 21 hodin a zařadit se do nepřetržité modlitby tím, že si vezme navíc denně svou hodinovou modlitební stráž v čase, který mu vyhovuje. Tím se zabezpečí nepřetržitá modlitba na daném území. Rovněž ať posvěcuje čas během dne sedmi krátkými modlitebními zastaveními, a to hned při vstávání, pak v 9:00, 12:00, 15:00, 18:00 a ve 21:00 hodin a před spánkem (srov. Ž 119,164). Tím dá Bohu denně desátek času, to je 2,5 hodiny. Toto je adekvátní forma pokání a změna životního stylu.

Ježíšova vybídka k pokání je spojena s podobenstvím o neplodném fíkovníku. Vinař pána vinice prosí: „Pane, ponech ho ještě tento rok. Snad ponese ovoce. Jestli neponese, pak ho vytneš.“ Tím fíkovníkem jsi ty, církev i národ. Uvědom si vzácnost času: ještě rok!

Ježíš na závěr zdůrazňuje: „Jestliže nebudete činit pokání, všichni zahynete.“ (Lk 13,3) Zde nejde jen o časný trest, ale o hrozbu věčného zahynutí! Cesta do něj je připravena, a je to synodální LGBTQ cesta. Ta stahuje prokletí na jedince i na celé kontinenty s následnou, už naplánovanou, redukcí lidstva. Ježíš naproti tomu volá na cestu spásy, a to je cesta pokání. Vykroč na ni ještě dnes a vydrž celý rok. Zachráníš sebe a dáš příklad jiným. Společně skrze vaše pokání bude zachráněna církev i národ!

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

 

2. 3. 2023

 

Stáhnout: BKP: Kontinentální setkání synodální LGBTQ cesty – sebevražda církve i lidstva (2. 3. 2023)

 

 

Back To Top