skip to Main Content

František a duch ekologie New Age

24. 6. 2019

Dne 17. 6. 2019 byl zveřejněn znepokojující dokument Instrumentum Laboris pro synodu o Amazonii. Elaborát má tři části.

  1. část má název: Hlas Amazonie

S odsouzením kolonialismu je zde odsouzena i apoštolská práce misionářů, jejich oběti a mučednictví. Heretický a gnostický text zásadně protiřečí katolické víře. Člověk je chápán jako integrální součást přírody. To je hereze panteismu. Stvoření je nazýváno „Matka Země“. Tento termín běžně používá New Age. Animismus, který přináší oběti démonům, je zde vychvalován jako autentická duchovní hodnota. Měl by se prý jako takový stát novou řečí církve. Písmo však výrazně varuje: „Co pohané obětují, neobětují Bohu, ale démonům.“ (1Kor 10,20)

  1. část dokumentu má název: Integrální ekologie (aktivita církve k boji se sociálně-ekologickou krizí)

Ekologie je dnes spolu s genderovou ideologií, škodlivými vakcínami, narkotiky a eutanázií začleněna do programu redukce lidstva.

František, když prosazuje islamizaci Evropy, tvrdí, že bojuje za práva tzv. uprchlíků. Podobně usiluje o rozšíření pohanství v Jižní Americe a manipulačně tvrdí, že bojuje za práva domorodců.

  1. část dokumentu má název: Prorocká církev v Amazonii, výzvy a naděje.

Jde o falešné proroctví. Bergogliovi především konkrétně jde o prosazení svěcení žen na kněžky. Pohané mají své kněžky, které přinášejí oběti démonům. Rituál je spojen s amorálnostmi. Bergoglio rovněž usiluje o zavádění pohanských prvků a pohanského ducha do liturgie.

Synoda o Amazonii, která má proběhnout 6. − 27. 10. 2019, je dalším z vehementně a cílevědomě prosazovaných akčních programů pseudopapeže Bergoglia. Ničí poslední věroučné a morální principy. Zneužívá nejvyšší úřad církve proti Bohu i proti věřícím, a tím Bergoglio usiluje i o likvidaci samotné instituce papežství. Místo pravdivého pokání žene katolíky na širokou cestu do věčné záhuby.

Arcib. Viganò vyžaduje rezignaci Františka z úřadu a odstranění homosexuální sítě z nejvyšších míst. Bergoglio to cynicky bojkotuje. Když chtěli biskupové USA účinně řešit problém sexuálního zneužívání, zakázal jim to. Slíbil, že na Římské synodě v únoru 2019 bude tento problém řešen komplexně. Ve skutečnosti se dopustil podvodu a udělal pravý opak. Do dokumentu nechal prosadit protibiblickou toleranci sodomie – LGBT. Místo účinného léku byl podán další duchovní jed.

Předtím Bergoglio vytýčil program heretické Amoris laetitia. Jde o popření objektivních morálních norem a o praktické zrušení závaznosti Božího zákona.

Jeho heretické dokumenty ničí podstatu křesťanství. Nepíše však pouze dokumenty, k likvidaci křesťanství přímo vytváří praktické podmínky.

Jde v linii současného devastačního programu OSN. Demoralizaci dětí prosazuje schvalováním tzv. sexuální výchovy. Je to zločin nejen proti dětem a rodičům, ale i proti lidskosti. De facto jde o satanizaci dětí.

Vážení kardinálové, biskupové a kněží, na co ještě chcete čekat? Až Bergoglio zničí všechny základy církve? Heretika, a to i papeže, Písmo i věroučná bula Pavla IV. zakazuje poslouchat! Heretik je zbaven všech církevních úřadů a není už ani křesťanem (srov. Gal 1,8).

Nadnárodní instituce dnes skrze legislativu a masmédia prosazují nemorálnost a program redukce lidstva. František proti tomuto trendu nepozvedl prorocký hlas, ale sjednotil se s ním.

Aggiornamentem II. Vaticana církev postupně přijala ducha a myšlení světa i víru v lživé ideologie. Ježíš říká: „Změňte myšlení a věřte evangeliu.“ A dále říká: „Nebudete-li činit pokání, všichni zahynete.“ Opravdu všichni – i s nekajícím heretikem Bergogliem!

Naším cílem není falešná ekologie New Age, ale spása duší! Proto je nutné ukazovat i na skrytou realitu hříchu a zla. Pokud neukazujeme na hlubokou realitu hříchu v nás, pak nemáme ani potřebu Spasitele, Vysvoboditele od hříchu, našeho Pána Ježíše Krista! Nepotřebným pak je i evangelium a Boží zákon. František ekologií odvádí pozornost od podstaty. Neukazuje na hřích, nevede k pokání a obrácení, nechrání pravdy víry ani mravy, ale koná pravý opak. A to je duch satanismu. Biskupové a kněží jsou povinni tohoto zjevného heretika přinutit k abdikaci. Dnes stačí připojit se k arcib. Viganovi, který už jasně vytýčil program obnovy církve, a to:

1) urychlená abdikace Františka z úřadu,

2) odstranění homosexuální sítě na nejvyšších místech v církvi,

3) nutnost pokání v obrodném procesu.

Mimořádná situace vyžaduje mimořádné prostředky. Nejprve je třeba vybrat pravověrného papeže. Ten bude reprezentovat právoplatnou církev. Ti, kteří zůstanou pod vládou heretika Františka, popřípadě jeho dalších heretických nástupců, budou tvořit církev antikrista, církev New Age. Ta povede duše do věčné záhuby. Oddělení od heretika není schizma, je to nutná očista od herezí a amorální sítě.

Dokument o Amazonce je snůškou panteistických a gnostických herezí. Je to další duchovní jed Bergogliovy alchymie.

Co mají dělat upřímní kardinálové a biskupové? Sjednotit se na sesazení falešného papeže heretika!

Co mají dělat kněží? V liturgii už nezmiňovat jeho jméno!

Co mají dělat věřící? Modlit se a postit za nového pravověrného papeže a sesazení heretika. Pokud kněz v liturgii ještě zmiňuje papeže heretika, v tu chvíli ať přítomní polohlasem pronesou: „Anathema!“

Tyto dny dozrál čas! Mimořádná situace vyžaduje ještě před Synodou o Amazonce provedení mimořádné volby takového papeže, který zablokuje likvidační proces. Zrealizuje pak pravdivou reformu k obnově církve. To je vůle Boží! Bůh to chce!

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

 

 

Back To Top