skip to Main Content

Někteří biskupové USA se podílejí na zločinech proti lidskosti. Co dnes Bůh vyžaduje od věrných biskupů?

Toto video je možné zhlédnout i zde: https://se-rozhodnete.wistia.com/medias/wcjg5ukxfv   
https://www.bitchute.com/video/tnpM7REUyCPv/   
https://rumble.com/vie659-nkte-biskupov-usa.html   
https://ugetube.com/watch/WNBEEAkevhYmjLU   https://cos.tv/videos/play/28544090728600576   
https://gloria.tv/post/ttgMrszdPoLS16vTrXxCVfFQw   

Stáhnout video: 427.5 MB, 1280×720 / 129.3 MB, 768×432

Vážení kardinálové a biskupové USA,

vy máte být dobrými pastýři Kristova stáda. Vy nejste ani lékaři, ani odborníci ve virologii. Jakým právem a na jaké bázi někteří z vás vydáváte zločinná rozhodnutí přijímat experimentální a genocidní vakcínu? Cynicky zavazujete věřící ve svědomí, aby vás poslouchali. Uvědomujete si, že se tím podílíte na zločinech proti lidskosti? Odvolávat se v otázce virologie na pseudopapeže Františka je znakem stupidity nejvyššího stupně. Bergoglio jednak nemá nic společného se specializovanou medicínou, a navíc vědomě slouží systému, který má za cíl genocidu 6 miliard lidstva, k níž mají posloužit právě vakcíny.

V současné době desítky lékařů a právníků v čele s německým právníkem Reinerem Fuellmichem zahájili Norimberský proces č. 2. Důvodem je, že v souvislosti s vakcinací a pseudopandemií dochází k těžkým zločinům proti lidskosti. Ti američtí biskupové, kteří propagují vakcinační experiment na lidech, musí být posazeni na lavici obžalovaných. Dopouštějí se zločinů proti lidskosti podobně jako Bergoglio. Na něho už byla tato žaloba podána.

Nedávno proběhl v USA Summit Pravda nad strachem, jehož se zúčastnily desítky špičkových odborníků v medicíně i v právní oblasti. Zúčastnil se ho i bývalý apoštolský nuncius USA, Carlo Maria Viganò. Naprosto jasně analyzoval tragickou situaci spojenou s pseudopandemií a ukázal i na její kořeny a následky. Jenže někteří bergogliánští biskupové jsou k tomuto hlasu hluší, mají zakryté oči a jejich rozum je totálně zatemněn. Proč? Protože slouží duchu tohoto světa – ďáblu – a ne Kristu.

Jaký odborný postoj k mRNA vakcinaci má francouzský virolog Dr. Luc Montagnier, nositel Nobelovy ceny? Tyto dny zhodnotil situaci takto: Od ledna tohoto roku v souvislosti s očkováním křivka ukazující nové infekce, včetně úmrtí, prudce vyletěla vzhůru, především u mladých lidí. Doslova řekl: „Program masového očkování je obrovský vědecký a lékařský omyl! Je to neakceptovatelný omyl! … Právě následkem očkování vznikají nové varianty (mutace)Vidíme to, v každé zemi je to stejné: za křivkou očkování následuje křivka úmrtí. Pozorně to sleduji a v institutu provádím experimenty s pacienty, kteří onemocněli na koronavirus po očkování. Ukáži vám, že vytvářejí mutace, které jsou odolné proti vakcíně.“ Virolog dále tvrdí, že v této situaci pokládat očkování za řešení je nepřípustné! Řekl: „Mnozí to vědí, a mlčí, epidemiologové to vědí. Nazývá se to ‚zesilnění infekce závislé od protilátek‘ (Antibody Dependent Enhancement – ADE syndrom).“

Kardinálové a biskupové, ač analfabeti v medicíně, bojkotují solidní vědu a zavádějí nesmyslná nařízení. Několik příkladů:

„Kardinál Blase Cupich z Chicaga oznámil, že věřící bez roušky musí být plně naočkováni, jinak do chrámu nesmí.“ (Chicago, Illinois, 26. 5. 2021)

Za tento totální nesmysl, a navíc hrubý zločin, nese plnou zodpovědnost Bergogliův lokaj a agent NWO, kardinál Blase Cupich.

„Arcidiecéze New York plánuje oddělit očkované věřící od neočkovaných. I v sousední diecézi Brooklyn existují podobné plány.“ (New York City, 24. 5. 2021)

Z vědeckého hlediska je to přesně naopak, to zřejmě kardinál Dolan z New Yorku a biskup DiMarzio z Brooklynu neví, anebo nechtějí vědět. Jak už bylo prokázáno, skutečně nebezpečné viry nešíří lidé, kteří nebyli očkováni, ale právě ti, kteří se nechali naočkovat. Proč tito falešní pastýři nevarovali své ovečky před očkováním? Naopak nutili je k němu a nutí dodnes. Páchají tím zločin proti lidskosti, za který musí být hnáni k zodpovědnosti.

„Biskup Donald Kettler v listu napsal, aby jen očkovaní kněží a očkovaní věřící rozdávali svaté přijímání.“ (Saint Cloud, Minnesota, 21. 5. 2021)

Znovu tu jde o propagaci zločinné vakcinace a manipulování věřícími s cílem nutit je k nebezpečnému očkování, a to je zločin. Biskup Kettler rovněž notoricky bojkotuje skutečné odborníky ve virologii, a navíc zneužívá biskupskou autoritu k hrubým zločinům nejen proti lidskosti, ale i proti svaté Eucharistii.

V této době prosazování genocidní vakcinace německá biskupská konference zároveň prosazuje tzv. synodální cestu. Zrušili morální zákony a prosazují žehnání svazků sodomitů. Poděkování ale patří arcibiskupu Samuelovi J. Aquilovi z Denveru, který 27. 5. 2021 napomenul německé biskupy otevřeným dopisem.

24. 5. 2021 Bergoglio vyzval i italskou biskupskou konferenci k podobné tzv. synodální cestě. Tím Bergoglio sleduje likvidaci instituce papežství.

Vážení biskupové USA, bojíte se tzv. schizmatu, a zrušení instituce papežství se nebojíte? Pokud jste v jednotě s Bergogliem, už jste ve schizmatu od Krista a spolupracujete na likvidaci instituce papežství! Na této falešné cestě nemáte jistotu spásy. Zachraňte sebe i svěřené duše dříve, než budou otráveny herezemi, bergogliánským modlářstvím a sodomií.

Program a cesta Bergoglia je cesta proti Bohu, je to cesta do pekla. Bergoglio se postavil proti prvnímu přikázání, a to veřejným a ostentativním způsobem, když intronizoval nečistého démona Pačamamu. Za hřích proti prvnímu přikázání – modlářství – je nejtěžší církevní trest – anathema (Gal 1,8-9).

Boží slovo dokazuje, že sodomie je trestem za nevěru a modlářství a zároveň je jejich důsledkem (Ř 1,18-25). Bible jasně varuje časným ohněm (2Pt 2,6) a také věčným ohněm (Juda 7). Navzdory Písmu i Tradici Bergoglio soužití sodomitů otevřeně propaguje.

Bergoglio dnes všechny nutí podstoupit zločinný experiment s fatálně nebezpečnou vakcínou, přestože špičkoví odborníci ve virologii před ní varují! Vakcína obsahuje tkáň zaživa vytrženou z nenarozeného dítěte ještě před jeho zavražděním. To je satanismus! Navíc tato vakcína patří do procesu čipizace lidstva, před kterou Písmo varuje trestem ohnivého jezera.

Pokud tvoříte jednotu s Bergogliem a posloucháte jeho zločinné příkazy, přestáváte být Kristovými pastýři a stáváte se vrahy a hrobaři nejen církve, ale i Ameriky. Pokud se neoddělíte od falešné podřízenosti arcikacíři Bergogliovi, skončíte v pekle a stáhnete tam i mnohé svěřené duše. Myslíte si, že jednotou s Bergogliem alespoň něco zachráníte? Jste na velkém omylu! Po Bergogliovi č. 1 mají už Bergoglia č. 2, pak č. 3, a ti postaví na vaše místo apostaty, kteří už dovrší masový přechod katolické církve USA do pseudocírkve New Age. Mají dvě varianty: první – uchovají zevnější strukturu a pouze dokončí výměnu ducha. Druhá varianta – rozbijí papežskou strukturu a použijí tzv. synodální cestu.

Jaké je v této situaci řešení pro ty z vás, kterým skutečně leží na srdci Kristus a spása nesmrtelných duší?

Drazí biskupové, i kdyby vás bylo jen několik, ale přijali byste v těchto mimořádných podmínkách pravověrného papeže, bude zachráněna církev nejen v USA, ale i v Jižní Americe a na celém světě. Tento krok po vás dnes Bůh žádá. Je vám jasno, že oficiální cestou není pro papežskou volbu žádný kandidát, který by se postavil proti široké cestě apostaze, kterou už Bergoglio prolomil. V této mimořádné situaci je jen mimořádné řešení, a to, aby několik biskupů Ameriky přijalo a vyhlásilo řádného a pravověrného papeže. Takového, o němž víte, že se jasně postavil proti homosexuální síti na nejvyšších místech v církvi. Takového, který odvážně vyzval k abdikaci pseudopapeže Bergoglia a takového, který usiluje o pravdivou obrodu církve.

Pokud tento krok víry pro záchranu a obrodu katolické církve uděláte, splníte, co po vás dnes Bůh žádá. V opačném případě nastane daleko tragičtější situace. Vy pak budete stát před Božím soudem jako ti, kteří zmařili Boží záměr s církví i s Amerikou.

Dnes se rozhodněte: Zůstanete dále s Jidášem, anebo se vpravdě přidáte ke Kristu? Oddělit se od Jidáše není schizma! Bergoglio je arcikacířem, který se svou sektou okupuje papežství a klíčová místa v katolické církvi s cílem autogenocidy.

Proč Bůh dopustil takového arcikacíře a rouhače, jakým je Bergoglio? Proto, aby vás podnítil k radikálnímu kroku – přijmout a vyhlásit pravověrného papeže. Bůh zde počítá s vámi, pravověrní biskupové Ameriky, kteří se oddělíte od cesty apostaze a obnovíte věrnost Ježíši Kristu.

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

 

30. 5. 2021

 

Stáhnout: Někteří biskupové USA se podílejí na zločinech proti lidskosti. Co dnes Bůh vyžaduje od věrných biskupů? (30. 5. 2021)

 

 

Back To Top