skip to Main Content

BKP: Je nutné zrušit systém biskupských konferencí?

Toto video je možné zhlédnout i zde: https://oci-viry.wistia.com/medias/oonlstwqkj   
https://www.bitchute.com/video/vxLip3X3fFL9/   
https://rumble.com/vhrr9h-je-nutn-zruit.html   
https://cos.tv/videos/play/28244926308848640   
https://ugetube.com/watch/EwHZXEKCNg3r8L2   
https://gloria.tv/post/1GknRDMwvEPdDBfkedem841Gi   

Stáhnout video: 194,5 MB, 1280×720 / 58,9 MB, 768×432

V současné době, kdy je prosazována gender ideologie, biskupská konference Německa masově zavádí žehnání svazků sodomitů. Většina biskupských konferencí v jednotě s pseudopapežem Bergogliem propaguje fatálně nebezpečnou mRNA vakcinaci, před kterou skuteční odborníci naléhavě varují. Proč nevystoupí aspoň jedna biskupská konference na světě k záchraně církve a k morální obrodě? Zde se ukázalo, že systém biskupských konferencí likviduje prorocký hlas v řadách biskupů i v církvi.

Pravá katolická církev je založena na episkopální struktuře, a ne na federaci národních církví. Národní rovina nepředstavuje řádnou církevní dimenzi. Je nutné si znovu ujasnit, že v každé diecézi je pouze jeden pastýř a učitel víry ve společenství s Kristovým, ale pravověrným, náměstkem!

Biskupové nemají úkol konkurovat profesorům teologie, ale mají povinnost je trestat, pokud hlásají hereze. Co se týče tzv. vědeckosti, je třeba vědět, že když věda sebe samu povyšuje na absolutní normu, hrozí víře zkáza.

Sv. Robert Bellarmin, biskup a církevní učitel, velebí pravou moudrost, kterou si vyprosil hlavně svými modlitbami. Od mladosti byl mužem modlitby. Denně se dlouho na kolenou modlil. Denně byl věrný hodinové vnitřní modlitbě i při největší zaneprázdněnosti. Má dnes církev takové moudré a svaté biskupy?

Systém biskupských konferencí je jedním z otrávených plodů II. vatikána. Jde o formu globalizace, kterou můžeme přirovnat k politické struktuře EU. Jednotlivé státy se vzdaly své suverenity a politici své zodpovědnosti bránit zájmy svých národů. Biskupové se vzdali své autority a zodpovědnosti ve své diecézi. Podstatné otázky biskupská konference neřeší, a přitom paralyzuje zodpovědnost každého diecézního biskupa. Jejich ovoce je ke škodě církve, a proto by měly být zrušeny!

„Běda pastýřům… Mé ovce rozptylujete, rozháníte je a nedohlížíte na ně. Hle, já vás za vaše zlé skutky ztrestám, je výrok Hospodinův… Kdyby (pastýři) byli v důvěrném obecenství se mnou a hlásali má slova mému lidu, odvrátili by je od jejich zlé cesty a od jejich zlých skutků.“ (Jer 23,1-2;18-22) Jsou biskupové a kněží dnes v důvěrném obecenství se svým Bohem jako svatý Robert Bellarmin?

10. dubna 2009 jsme my, pravověrní biskupové z Ukrajiny, napsali veřejný dopis papeži Benediktu XVI. Citujeme z něho: „Svatý otče, z Vaší diagnózy biskupských konferencí se zrodila idea, kterou Vám pokorně předkládáme: V každém národě dejte prostor paralelní struktuře biskupů. Tito biskupové nebudou mít žádnou diecézi, ale budou zodpovídat pouze za čistotu víry a mravů v daném národě. Jaké před nimi stojí úkoly? Sledovat pravověrnou a pravdivou formaci kněžského dorostu i kněží, zodpovídat za křesťanskou literaturu (imprimatur), postarat se o zdravou apologetiku a reevangelizaci, starat se o reformu a obnovu řeholí. Tito biskupové – proroci (Ef 2,20) – by měli pak své spolupracovníky v každém semináři, v každé řeholi, v každém děkanátu, s cílem obrody církve…“

Benedikt XVI. na návrh obrody nereagoval. Místo toho byl donucen za dva roky postavit na oltář církve Jana Pavla II., který dal v Assisi (1986) prostor modlářství a dopustil se hrubé apostaze. Prý jen realizoval Nostra aetate II. vatikána. Ne až Bergoglio, ale už Benedikt XVI. falešnou beatifikací zavinil stav sede vacante. Za další dva roky abdikoval. Neotevřel dveře k reformě, ale k deformě církve. Systém tzv. biskupských konferencí sice pravdivě kritizoval, ale žádné radikální kroky k nápravě neudělal.

Co dnes církev nejvíce potřebuje? Potřebuje pravdivou reformu – pokání! Potřebuje svaté biskupy, pravdivé následovníky apoštolů. Církev potřebuje muže a ženy modlitby! Začni proto dnes! Dej Bohu slib jedné hodiny vnitřní modlitby (Mt 26,40), a to denně!

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

 

28. 5. 2021

 

Stáhnout: BKP: Je nutné zrušit systém biskupských konferencí? (28. 5. 2021)

 

 

Back To Top