skip to Main Content

Zednářský velmistr kontra Byzantský patriarchát

30. 7. 2018

V rádiu v Česku hovořil velmistr zednářské lóže a kromě jiného řekl: „Zednářství je víceméně spirituálně charitativní organizace.“

Ve světě jsou dvě základní spirituality, a to křesťanská, která uctívá pravého Boha, a protikřesťanská, která uctívá pohanská božstva neboli padlé anděly – démony.

Bůh stvořil svět viditelný, ale i neviditelný. Do neviditelného světa patří duchové či andělé. Ve zkoušce se velká část andělů postavila proti Bohu. Z pyšných andělů se stali antibohové, démoni. Akbar, tedy nejvyšší z démonů – Lucifer, je později nazván satanem.

Bůh stvořil z lásky člověka a rovněž ho postavil do zkoušky. První lidé, Adam a Eva, v ní neobstáli. Tak byla lidská přirozenost geneticky infikována ložiskem zla, které nazýváme dědičný hřích.

Pohanští žreci a čarodějové udržovali skrze věštění a magii duchovní kontakt s démonskými silami, kterým přinášeli různé oběti, dokonce i lidské. Ovocem byla duchovní temnota, která držela v područí všechny národy.

Bůh se rozhodl spasit lidstvo, které k tomu připravil skrze Abraháma, Mojžíše a proroky. „Když přišla plnost času, Bůh poslal svého Syna, narozeného z ženy“ (Gal 4,4), aby vykoupil lidstvo svou smrtí na kříži.

Co je podstatou antikřesťanské spirituality?

Pohanské spirituální kulty jsou odpradávna spojeny s přinášením rituálních i lidských obětí démonům či satanu. Z pohanství vycházejí lživé nauky o reinkarnaci či nirváně, různé ideologie či filosofie, které zatemňují člověka. Žádný zakladatel těchto kultových ideologií neosvobozuje od hříchu, ani za nás nezemřel a nevstal z mrtvých jako Ježíš Kristus.

Jaká je spiritualita zednářů?

Zednáři a ilumináti rituálně uctívají, podobně jako pohané, padlé anděly – démony a zasvěcují se jim. V 33. stupni se zasvěcují Luciferovi – satanovi.

Bylo zednářství církví odsouzeno?

Ano, několika papežskými dokumenty.

Tvoří dnes zednáři duchovní jednotu s nejvyššími církevními hierarchy?

Dnes ano. Duchovní zlom aggiornamenta nastal na II. vatikánském koncilu.

Jaký postoj má mít lidstvo k zednářům?

Zednáři prosazují satanizaci lidské přirozenosti skrze antizákonodárství, amorální gender, kradení dětí rodičům, jejich tyranii a devastaci a nakonec prosazují i genocidu lidstva na tzv. zlatou miliardu. Zde jde o plánované a masové zločiny proti lidstvu. Je nutné, aby tato polotajná organizace byla postavena před spravedlivý mezinárodní soud a zrušena, dokud není pozdě.

Byzantský katolický patriarchát vybízí všechny křesťany, kteří se dostali do sítí zednářských lóží, řádů a klubů: Vystupte odtud! Neodkládejte, smrt přijde nečekaně! Pak už nebude čas ani na pokání, ani na záchranu duše před věčným peklem!

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

 

 

Back To Top