skip to Main Content

BKP: Historie církve a sebevražedná Bergogliova Synoda o synodalitě

Toto video je možné zhlédnout i zde: https://synoda.wistia.com/medias/8ur5lwio1u   
https://rumble.com/v28qrkg-bergogliova-synoda.html   
https://cos.tv/videos/play/42286512703837184   
https://ugetube.com/watch/TRUZXhoV1TekgZU   
https://www.bitchute.com/video/s5vFpllkiJLm/   
https://gloria.tv/post/1ziJhrbchUcjEM9T8dmr48eBJ   

Stáhnout video: 235,2 MB, 1280×720 / 70,9 MB, 768×432

V Praze má od 5. do 12. února 2023 proběhnout kontinentální shromáždění Synody o synodalitě, kterého se mají zúčastnit předsedové evropských biskupských konferencí. Další měsíc má proběhnout podobný satanizující sabat v Jižní Americe, Africe a Austrálii. Je to vrážení hřebíků do rakve katolické církve a zároveň i kopání jejího hrobu. Ve skutečnosti jde o přípravu k církevní legalizaci sodomie a všech zvrhlostí, spojených s nečistými démony, pod termínem LGBTQ.

Byzantský katolický patriarchát (BKP) – hlas volajícího na poušti – tyto dny vyzval k rozpuštění pražského sabatu i k oddělení se českých biskupů od neplatného papeže Bergoglia. K objasnění současného katastrofálního stavu církve poslouží i pohled do historie. Podívejme se nejprve do období raného křesťanství.

Už v 1. století rozpoutal krvavé pronásledování křesťanů císař Nero. Bylo ukončeno až v roce 313. Hned se ale objevila hereze arianismu, která zpochybňovala základ křesťanství – Kristovo božství. Tato hereze je téměř totožná se současnou historicko-kritickou teologií – metodou. Ta lživě dělí Ježíše Krista na Krista historického a Krista víry a rovněž zpochybňuje Jeho božství.

Arianismus nezpůsobil zevnější schizma – oddělení – ale jeho vyznavači, heretičtí biskupové a patriarchové, i s pomocí některých císařů, se snažili touto herezí otrávit celé křesťanství. Podobně to dnes činí heretický modernismus. Papež Jan XXIII. využil k prosazení tohoto heretického ducha II. vatikánský koncil. Nyní tento duch hereze kulminuje skrze neplatného papeže Františka k sebezničení Kristovy církve.

Arianismus vytvořil prostor herezi monofyzitismu, která rovněž zpochybňovala, stejně jako arianismus a současný neomodernismus, božství Kristovo. Modernismus se svou historicko-kritickou metodou připravil Františku Bergogliovi cestu k rušení Božích přikázání i k legalizaci LGBTQ a rovněž k transformaci církve. Cílem je převést katolickou církev na anticírkev New Age. Ta má v programu, po vzoru Františkova gesta v Kanadě, uctívat už ne Boha, ale démony.

V 6. století Egypt přijal herezi monofyzitismu a odloučil se od katolické pravověrnosti. Podobně monofyzitismus přijala i Sýrie, Etiopie a Arménie. V roce 1054 nastalo východní schizma. Katolická církev se rozdělila na západní katolickou a východní pravoslavnou. V 16. století nastalo západní schizma, tedy rozdělení na katolíky a protestanty. V čem byl kořen tohoto rozdělení?

Před koncilem v Pise, který proběhl v roce 1409, bylo dvojpapežství. Šlo o Řehoře XII. (1406-1415), sídlícího v Římě, a Benedikta XIII. (1394-1423), sídlícího v Avignonu. Koncil sesadil oba papeže jako pověstné schizmatiky, heretiky a křivopřísežníky, a zvolil Alexandra V. Ani jeden z papežů však neodstoupil, a tak nastalo trojpapežství.

V roce 1410 Alexandr zemřel a nastoupil místo něho Jan XXIII. Ten svolal roku 1414 všeobecný koncil do Kostnice. Dne 6. dubna byl vyhlášen heretický dekret Haec sancta synodus, který nadřídil koncil nad papeže. Citujeme: „Každý se musí koncilu podřídit a poslouchat ho, ať je jakékoliv důstojnosti, včetně papežské.“ Dne 29. května tento koncil papeže Jana XXIII. sesadil, následně byl uvězněn a po čtyřletém vězení zemřel. Místo tří papežů byl pak v listopadu 1417 zvolen čtvrtý, Martin V.

Koncil se roku 1415 na základě křivých svědectví dopustil justičního zločinu. Odsoudil kazatele pokání, mistra Jana Husa, k smrti upálením jako kacíře.

Sto let po ukončení koncilu vystoupil Martin Luther (rok 1521). Koncil požadovanou a nutnou reformu odmítl a českého kazatele pokání upálil. Místo reformy tak nastala reformace. Jistý historik píše:

„Tehdejší církev nebyla schopna zreformovat sebe, a nakonec tak připravila půdu k reformaci v Německu. Ta způsobila nejhlubší zlom, jaký dějiny křesťanství znají.“

Můžeme říci, že II. vatikánský koncil připravil půdu ne pouze k další reformaci, ale přímo k sebevražedné transformaci na satanskou anticírkev New Age. Něco takového nemá v dějinách církve obdoby.

Kdyby místo upálení českého kazatele pokání, který usiloval o reformu kněžského života, došlo k reformě kněžstva, nemusela být Lutherem zrušena svátost kněžství a svatá liturgie. Nemuselo nastat tragické rozdělení západního křesťanství. Skutečnou příčinou bylo to, že preláti nechtěli slyšet prorocký hlas, který vybízel k pravdivému pokání a k pravdivé reformě, tedy k obrodě církve.

Musela přijít Lutherova reformace a oddělení od katolické církve, aby se konečně katolická církev tímto otřesem vzbudila a dala prostor k duchovní obrodě, po které volal český kazatel pokání Jan Hus. Začaly vznikat obrodná hnutí, kongregace, řehole, které znovu vlévaly krev do žil Tajemného těla Kristova.

Pokud srovnáme nemorální život vyššího kléru v 15. a 16. století se současnou bergogliánskou sektou, je zde mnoho společného. Bergoglio však svým hyperaktivním prosazováním amorálnosti a konkrétními kroky likvidace Božích zákonů a uzákoňování hříchu a zvrhlostí LGBTQ předčil všechny. Dokonce se zasvětil ďáblu pod vedením šamana v Kanadě.

Historie církve svědčí o neustálém boji, který probíhá nejen v církvi, ale i v duši každého údu Tajemného těla Kristova. Jde o boj s ložiskem zla, kterým je dědičný hřích. Jeho obal tvoří lidské ego. To nepřijímá objektivní pravdu a vzpírá se Božím přikázáním. Musíme proto pravdu hledat, bojovat za ni a učit se pravdivé sebekritice. To se naučíme pod Kristovým křížem. Tam je světlo, pravda a spása. Zde začíná pravdivá reforma, která nás v 21. století čeká. Nakonec jde o věčnou spásu či zavržení jednoho každého z nás! Je nutno se oddělit od sebevražedné synodální cesty a od jejího strůjce, arcikacíře Františka Bergoglia, který není papežem!

 

Byzantský katolický patriarchát (BKP) – hlas volajícího na poušti

 

 3. 2. 2023

 

Stáhnout: BKP: Historie církve a sebevražedná Bergogliova Synoda o synodalitě ( 3. 2. 2023)

 

 

Back To Top