skip to Main Content

Pastýřský list ukrajinskému národu

Lvov, 11. 9. 2013

Drazí křesťané,

jako zástupci Boha na zemi se k vám obracíme pastýřským listem. Podáváme diagnózu současné situace, prognózu a závěr.

A) Diagnóza

V boji za záchranu křesťanství a lidstva má dnes Ukrajina a Rusko klíčovou úlohu! Globalizátoři to dobře vědí, a proto soustředili celou svou sílu na anexi Ukrajiny k EU. Stanovili 4 sebevražedné podmínky:

1) Sebevražda ekonomická

V roce 2013 jen zadluženost států eurozóny dosáhla 11,1 trilionu euro. Výše státního dluhu ve všech zemích EU vzrostla na 92,2 % HDP. V Řecku činí státní dluh 160 % HDP, v Itálii 130 % HDP, v Portugalsku 127 % HDP. Ukrajina by svým vstupem do EU zdědila trilionové dluhy.

Smlouva o asociaci obsahuje bod, kterým se Ukrajina zaváže přijímat výrobky z EU bez kontroly.

Ukrajinu čeká perspektiva narůstající zadluženosti i skrze zavedení systému půjček ze světových bank. Jejich důsledkem již je ekonomický kolaps v EU.

2) sebevražda politická – změnou zákonodárství a předáním výkonné moci státu (soudů, státních zastupitelství, policie) do rukou západních globalizátorů,

3) sebevražda národnostní – postupnou ztrátou nezávislosti,

4) sebevražda křesťanství – rušením Božích zákonů a nastolením gender-homodiktatury.

Lež o ráji EU nekriticky přijímá zvláště západní Ukrajina. Nechce vidět ani slyšet, že jde o likvidaci křesťanství. Největší vinu na tom má kardinál Huzar a monsignor Ševčuk. Huzar založil iniciativní skupinu „Prvního prosince“, ve které jsou zednáři (Havrylišin, Brjuchoveckyj, Marynovič…). Huzar je spoluobnovitel zednářské odnože Registrovaného kozáctva a zednářských řádů Stanislava a Michaela… V knize Besedy schvaluje homosexualismus. Nový velvyslanec USA je homosexuál. Přišel s programem prosazovat tuto zvrácenost spolu s eurointegrací. Mezi prvními se setkal s Ševčukem a navštívil Ukrajinskou katolickou univerzitu (UKU) ve Lvově. UKU zavedla zvrácená genderová studia. Zednáři ze Západu, po příjezdu na Ukrajinu, nikdy neopomenou navštívit UKU. Ve Lvově jsou dvě lóže Huzarem naverbovaných a oklamaných řeckokatolíků. Huzar a Ševčuk udržují věřící Haličiny ve slepotě, pasivitě a euroeufórii. Vinu ale má i každý křesťan, který nechce vidět a slyšet pravdu a svými hříchy slouží duchu lži a smrti.

Letos je výročí křtu Kyjevské Rusi svatým Vladimírem. V tomto období se rozhoduje i o tvé věčnosti. Ježíš dnes tobě osobně říká: „Kdo uvěří a bude pokřtěn, bude spasen! Kdo neuvěří, bude zavržen.“ Smyslem tvého života není shromažďovat majetek ani žít v sexuálních zvrácenostech pod vlivem alkoholu, narkotik. Smyslem života není ani kariéra, ale spása tvé duše.

B) Prognóza: pravdivé pokání

Pokání je přijetí základních pravd spásy:

1) Před sebou a před Bohem přiznávej svůj hřích (nevěru, svévolnictví, hédonismus, odsuzování bližního).

2) Přijmi Ježíše Krista za svého osobního Spasitele a Pána.

3) Přijmi jako normu Boží zákon.

Pravdivý křesťan se musí radikálně odřeknout všech forem pohanského okultismu: věštění, magie a spiritismu! Nemůže přijímat ducha Assisi a Astany, tedy uctívat pohanská náboženství s jejich démony. „Není žádné společenství mezi Kristem a Beliálem.“ (2Kor 6,15) Za falešné evangelium dopadla dle Gal 1,8-9 Boží anathema – prokletí – na poslední tři papeže i na současné tři pravoslavné patriarchy.

Dnešní doba vyžaduje mimořádné hrdiny, kteří podobně jako Juda Makabejský, budou bojovat za Boží zákony i za cenu mučednické smrti!

Byzantský katolický patriarchát i Synod UP HKC s pravověrnými věřícími manifestují proti gender-homosexualismu a juvenilní justici! V tomto jubilejním roce křtu byl Perun hozen do Dněpru a 200 mužů tam obnovilo svůj křest. 28. července 2013 následovala obnova křtu ve městech a vesnicích v blízké řece či jezeře. K jubilejní obnově křtu byl vyzván celý ukrajinský a ruský národ.

Na Ukrajině už nastala okupace skrze stínovou vládu, skrze zednáře, zrádce a gender agenty Západu. Proto národ musí zachránit adekvátní pomoc z Východu.

Ukrajina stojí před podobným rozhodnutím jako Izrael ve své historické hodině. Konkrétně jde o volbu mezi Celní unií z Východu a Evropskou unií z demoralizovaného Západu. Bůh dnes skrze nás říká i Ukrajině: „Dovolávám se dnes proti vám svědectví nebes i země: Předložil jsem ti život i smrt, požehnání i zlořečení; vyvol si tedy život, abys byl živ ty i tvé potomstvo…“ (Deut 30,19) Buď si Ukrajina zvolí eurogenocidu, anebo život časný a věčný.

Závěr:

Každý křesťan Ukrajiny ať dá v tyto historické hodiny Bohu slib, že do konce roku bude jednu hodinu denně věnovat modlitbě. Tak budou všichni křesťané Ukrajiny dnem i nocí volat k Bohu. Bůh chce naši záchranu.

Zorganizujte manifestaci ve svém městě či vesnici v neděli 13. října 2013 za záchranu dětí před gender demoralizací a juvenilním pirátstvím pod heslem „Obnova rodiny – vzkříšení národa!“. Tentýž den, 13. října, učiňte i druhou manifestaci v okresních městech. Vyjděte s korouhvemi a transparenty. Ve svátek Pokrovu Přesvaté Bohorodičky, v pondělí 14. října, ať jsou manifestace v Kyjevě.

Za Boha a za Ukrajinu!

 

Za Ukrajinskou pravověrnou řeckokatolickou církev

+ Markian, OSBMr                 + Dmytro, OSBMr

arcibiskup                         biskup-sekretář

 

Za Byzantský katolický patriarchát

+ Eliáš

patriarcha

+ Metoděj OSBMr               + Timotej OSBMr

biskupové-sekretáři

 

Kopie: Prezidentům a vládě Ukrajiny, Ruska a Běloruska

 

 

Back To Top