skip to Main Content

Německá synodální cesta = apostaze /2. část/

11. 2. 2020

Pseudo-synodální kontra pravdivá cesta

Pravdivá cesta k obrodě církve je návrat k jejím zdravým kořenům, tedy k Písmu svatému a Tradici apoštolů, mučedníků, církevních otců a svatých.

Marxova synodální cesta v Německu je hrubým výsměchem pravdivé reformě a obnově církve. Marx a pseudoreformátoři ovládli biskupskou konferenci Německa a kopou hrob nejen německým katolíkům, ale i celé církvi.

Vypracovali dvouletý program deformy, jehož hlavním bodem je prosazení amorálnosti.

Co se týče homosexuality, apoštol Pavel v listě Římanům 1,18n ukazuje, že jejím kořenem je odpad od pravé víry a přiklonění se k pohanství, tedy k úctě k démonům. Toto už učinil II. Vaticanum i Synoda o Amazonii. Zároveň Bůh ve svém slově skrze apoštoly Petra i Judu varuje, že za hřích homosexuality přichází jako výstražné znamení pro celé lidstvo trest ohně z nebe a pak i trest věčného ohně!

Němci už začali synodální cestu apostaze k zničení církve realizovat. Je proto nejvyšší čas, aby povstalo pravdivé reformní hnutí, a to z řad řeholníků, kněží i biskupů! Jinak Marx, v intencích Bergoglia, zakrátko zglobalizuje pod svůj demoralizační program celou katolickou církev. Teď je historický moment, kdy je šance vystoupit s programem pravdivé synodální cesty a zachránit aspoň určité oblasti před totální duchovní genocidou a prokletím, které stahuje apostatická církevní struktura.

Jestliže teď vy, biskupové, kterým leží na srdci obnova církve, zaspíte a svou lhostejností a zbabělostí zablokujete to, co jste byli povinni v této situaci udělat, podruhé vám už tato jedinečná možnost dána nebude. Apostatický směr dosadí své heretické biskupy a ti už v systému poslušnosti duchovně zabijí upřímné a naivní katolíky. Brány pekelné sice církev nepřemohou, ale velkou část zničí apostaze. Pravá církev pak zůstane už jen v katakombách.

Vážený otče biskupe, dnes je Tvou povinností vybrat ze své diecéze upřímné muže – řeholníky a kněze, popřípadě horlivé laiky – a udělat ve své diecézi něco podobného, co učinil Marx; ne však s programem apostaze! Ty zrealizuj obrodný program!

Jaké jsou podmínky obrody?

1) Založit aspoň jeden obrodný tým v každém národě. Stačí, aby v něm byl jeden odvážný biskup, jemuž leží na srdci obroda církve a dovede se postavit proti duchu konformismu, který drží biskupské konference v duchovní pasivitě. Může začít spolu s několika kněžími a laiky reformu nejprve ve své diecézi jako model pro celý národ. Kde je více biskupů, kteří jsou schopni se sjednotit k obrodě proti liberálním aktivistům, tam je naděje, že obroda může včas obnovit celý národ.

2) Vytýčit obrodný program

Co má obsahovat obrodný program?

  1. Musí být hlásáno pokání! Obnova musí vždy začít od pravdivé reevangelizace, spojené s živými misijními kázáními, která vedou k usvědčení z hříchů a k pokání věřících.
  2. Obroda se má realizovat skrze systém duchovních cvičení – exercicií pro kněze, řeholníky a biskupy. Pak může následovat podobná vnitřní misie pro věřící lid v chrámech i ve školách.

Po první etapě obrácení musí obrodný proces pokračovat vytvořením podmínek k dalšímu růstu. To znamená, že po exerciciích musí být zakládána malá společenství, která budou oheň obrácení udržovat. Jak? Skrze modlitbu. Každý obnovený katolík bude veden k přijetí životního řádu osobní modlitby. Minimum je jedna hodina denně. Dále půjde o jasné vysvětlování Božích pravd a Božích zákonů, tedy ortodoxie, a také zdůrazňování zdravého životního stylu – ortopraxe. Ta umožní následovat Krista nejprve očistnou cestou. Půjde o duchovní růst postupným odstraňováním zlozvyků a uzdravováním duševních zranění.

Když se vytvoří zdravý model v jedné diecézi, každý uvidí rozdíl mezi skutečnou církví Kristovou a německou anticírkví New Age.

Když dělali redemptoristi misii v Americe, ve farnostech bývala jednou za měsíc 40hodinová adorace. Začínala v pátek večer a končila v neděli dopoledne. Adorace byla spojena s kázáním a svědectvím lidí, kteří se obrátili. Součástí byly náboženské zpěvy, chvály, četba Písma svatého či životů svatých a mučedníků a také možnost svaté zpovědi. I tento či podobný model může vést k obrodě dnešních farností.

Misijní kázání a exercicie musí vnést ducha pokání a obrácení. Z čeho konkrétně je dnes církev povinna konat pokání? Z cesty odpadu, která začala II. vatikánským koncilem. Mlčel k herezím modernismu. Proto se hereze vtělily do církve, především skrze historicko-kritickou metodu, prosazovanou na všech teologických školách. Dále je nutné konat pokání z cesty falešné úcty k pohanským kultům, de facto k jejich démonům. Postoj Písma je naprosto jasný – hereze i modlářství jsou těžké hříchy proti 1. přikázání!

Opakem herezí je pravdivé učení, spojené s živým vztahem k Bohu i s přijetím Božích přikázání. Ježíš říká: „Ten mě miluje, kdo zachovává má přikázání“. (J 14)

Opakem synkretismu je vyhraněný postoj k pohanství, které je bytostně spojeno s okultními praktikami. Za ně jako trest přicházely války, nemoci, katastrofy i babylonské zajetí.

Okultismus zahrnuje nejrůznější skryté formy věštění, magie a spiritismu. Provádějí ho různé věštkyně, mágové, senzibilové, parapsychologové, psychotronici, hypnotizéři, magnetizéři. Patří sem různé praktiky tzv. alternativní medicíny, jako je akupunktura, akupresura, homeopatie, čínské masáže spojené s magickým jinem a jangem. Dále jde o orientální meditace, spojené s bojovým uměním, zenem a jógou, zvonkohrami feng shui, se slony takzvaně pro štěstí, s želvami a žábami a jinými magickými a pověrečnými předměty a praktikami. Tyto zdánlivě banální věci okrádají křesťana o živou víru a důvěru v Boží vedení a Boží pomoc.

Křesťan naopak musí plně důvěřovat v Boží prozřetelnost a Boží lásku. Ta se projevila v Kristově bolestné oběti na kříži za naše hříchy, aby každému z nás byla otevřena cesta spásy a věčné štěstí v nebi. Pro člověka v této krátké životní zkoušce je nejdůležitější mít vnitřní vztah k našemu milujícímu Spasiteli, Ježíši Kristu. On nad pseudosilou a temnotou pohanství zvítězil! On nám dal svého Ducha i zaslíbení: „Až na vás sestoupí Duch svatý, budete mými svědky“. Apoštolé v síle Ducha svatého svědčili o Kristu a obětovali za Něj i své životy.

Pokud vy, biskupové, kteří cítíte zodpovědnost za církev, co nejdříve nevytvoříte protiváhu německé synodální pseudocírkvi, pak zhoubný nádor jejich apostaze zamoří celou církev! Nakonec budou pravdivé křesťany lynčovat, pronásledovat a nazývat fundamentalisty, fanatiky, homofoby a xenofoby…

Každý biskup, každý kněz, každý řeholník stojí před výzvou: buď budeš stoupencem obrody, anebo se svou pasivitou necháš začlenit pod prapor antikrista a zaviníš záhubu svou i mnohých.

Církevní struktura dnes zločinným způsobem zneužívá autoritu a poslušnost k sebezničení církve. Trestá nespravedlivými sankcemi nevinné. Patetickými frázemi se při páchání těchto zločinů dokonce odvolává na Boha a na svědomí. Upřímný kněz i věřící je vůči tomuto likvidačnímu systému bezmocný.

Bývalý apoštolský nuncius v USA, Carlo Maria Viganò, vystoupil a odvážně ukázal na zločiny homosexuální sítě. Z toho důvodu vyzval Františka k rezignaci. Nikdo z biskupů se k Viganovi ze strachu nepřidal. Každý se bál, že by neobstál pod terorem falešného veřejného mínění v církvi, které vytváří neplatný papež a skrývá se za ním.

Tím je hrozným způsobem zneužita církevní autorita k likvidaci pravé víry i církve. A to je největší zločin! Zneužitá církevní struktura šíří duchovní otravu, zabíjí duše, ale odvolává se na Boží autoritu. Největší paradox je, že Marx i Bergoglio křičí, že je třeba bojovat proti zneužívání církevní moci. Sami ale zneužívají církevní moc nejhrubším způsobem. Rychle dosazují na klíčová místa v církvi homosexuály a apostaty. Katolíci jsou bezmocní! Masově budou vedeni do pekla a budou se bát odbočit. Proto je třeba, aby každý pravověrný biskup povstal a začal dělat ve své diecézi pravdivou reformu skrze tzv. synodální cestu. To vyžaduje hrdinství, ale pokud vytrvá, zvítězí!

 

Vážený kardinále, biskupe,

jdi teď před svatostánek a pros o světlo a sílu, aby ti Bůh zjevil, co můžeš a máš dělat! Poraď se rovněž s jedním či dvěma upřímnými a odvážnými biskupy či kněžími. Bůh skrze Tebe a Tvé věrné začne proces záchrany a obrody Tvé diecéze a Tvého národa! Čeká tě krátké utrpení, ale už zde na zemi hluboký pokoj a štěstí v duši a po smrti věčná sláva v nebi.

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

 

Back To Top