skip to Main Content

Pseudonáboženství New Age à la synodální cesta

Toto video je možné zhlédnout i zde: https://seigneur-reste.wistia.com/medias/9t23hn6i8n   
https://rumble.com/v2uem60-pseudonboenstv.html   
https://ugetube.com/watch/lG27KtYUvPQuY4z   
https://cos.tv/videos/play/45172042228339712   
https://www.bitchute.com/video/bwWY331Zv4XV/   
https://gloria.tv/post/3PbDz7ap1jXiEhjRgkJC4YdUF   

Podstatou pseudonáboženství New Age není ateizmus, ale renesance pohanství, které odmítá pravého Boha a jediného Spasitele, Ježíše Krista. Současné neopohanství je spojeno s ezoterikou, která míchá různá pohanská pseudoduchovna s křesťanstvím. Tomuto synkretismu už otevřel dveře II. vatikánský koncil, zvláště deklarací Nostra aetate. Pseudopapež František intronizoval démona Pačamamu ve Vatikánu a sám se v Kanadě zasvětil démonům a satanu. V tomto duchu prosazuje synodální cestu, která má vyvrcholit letos na podzim. Prosazováním LGBTQ se postavil do otevřené vzpoury proti Bohu a proti samé podstatě křesťanství.

Postupnou satanizací se z lidí stávají média démonů, neschopná přijmout pravdu a spásu. Jde o systematické narušování lidské přirozenosti stupňujícím se odstraňováním svědomí a rozumu. Mizí smysl pro rozlišování dobra od zla, pravdy od lži. To je i součástí ideologie pohanského buddhismu, který tvrdí, že nejohyzdnější stvoření je prý žena. Nenávist k ženě je vyvolaná jejím posláním nositelky života, což se příčí cíli buddhismu, kterým je sebezničení. Podle nich proto žena nemůže být spasena, dokud se takzvaně netransformuje v muže. Gender-nesmysl prosazuje nejen buddhismus, ale i gnóze, spojená s ezoterikou.

Gnóze má ve svém kořeni falešnou náboženskou úctu. Různými stupni zasvěcování, tedy iniciací, otevírá lidskou duši a skrytě ji podmaňuje satanu. Slibuje člověku, že získá mimořádné schopnosti, ale ve skutečnosti z něj dělá médium duchovních bytostí, které křesťanství identifikuje jako démony a dotyčného jako posedlého. Tato cesta je spojena s různými formami okultismu, tedy s uvolňováním a působením těchto duchovních sil, tzv. energií. Vše je obaleno do filosofické, až vědecké terminologie s duchovním či dokonce mystickým slovníkem, kterým je oklamáno mnoho hledajících i upřímných duší.

Stoupenci gnosticismu prosazují názor, že rozdělení lidí na muže a ženy je prý něco zlého, prý je to dílo zlého demiurga. Lucifera nazývají dobrým demiurgem, tedy bohem. Ten podle nich prý neuznává tuto přirozenou lidskou realitu. Ptáte se proč? Protože démoni jsou bezpohlavní. Základem pro satanizaci lidstva je proto právě současný LGBTQ-chaos. Buduje se na lži. Neexistují homosexuální buňky, ani buňky, které by byly napůl mužské a napůl ženské. Věda jasně říká, že pohlaví člověka je biologicky dané. Osoba s chromozomy XX je žena, zatímco jedinec s jedním chromozomem X a jedním chromozomem Y je muž. Odnepaměti každý věděl, že muž je muž a žena je žena a nepotřeboval k tomu ani vědecké poznání chromozomů. Gnostici mají falešný ideál člověka – tzv. androgyna. Etymologii slova androgyn tvoří dvě řecká slova: ανήρ (anér) je „muž“ a γυνή (gyné) – „žena“. Tedy jde o jakéhosi hermafrodita. Člověk tím klesá přibližně na úroveň žížal.

Pseudopapež prosazováním ideologie LGBTQ prosazuje satanismus, který odmítá realitu jedinečnosti lidské přirozenosti existující výlučně buď jako muž, nebo jako žena. Tím je ve veřejné vzpouře proti Bohu Stvořiteli. Pokud se uměle ruší základní podmínky k existenci lidstva – k předávání života – je za tím jasný cíl, a to sebezničení. Stejný cíl, maskující se dosažením tzv. nesmrtelnosti, sleduje i tzv. transhumanismus. Propaguje ho rovněž nejen NWO, ale i Bergogliův apostatický Vatikán.

Chorobná transhumanistická ideologie vede ke ztrátě soudnosti a rozumu i ke ztrátě vnímání reality. Vědomě stupňuje míru podvodů a nejhrubší lži podává veřejnosti tak, jako by šlo o realitu. Za celým tímto systémem založeným na lži je duch lži a smrti – satan. Kdo se nechá vtáhnout do tohoto lživého systému myšlení, přijme ducha lži a je ztracen. Jde cestou do věčného zavržení.

Biskupové, kteří odmítají, že Bůh stvořil muže a ženu, a tvrdí, že Bůh stvořil homosexuály, transsexuály, Q-sexuály atd., se stavějí proti řádu stvoření a jsou ve vzpouře proti Bohu Stvořiteli. Hlásají satanské antievangelium, za které na sebe stahují Boží anathemu, tedy vyloučení a prokletí.

V důsledku prvotního hříchu byla lidská přirozenost porušena, zdeformována. Patologie se projevily zvláště formou sexuálních zvráceností, které otvírají člověka démonickým silám. Proto když Ježíš vyháněl nečisté démony, lidé byli uzdravováni i od němoty, hluchoty a jiných nemocí. Připomínáme, že např. Q-orientace je spojená se sexuálními vraždami. Na Ukrajině muž s touto Q-orientací podřezal více než 50 žen. Tento vražedný a zároveň nečistý duch vede k morální i fyzické sebevraždě lidstva. A tomuto zločinu proti lidskosti slouží zneužitá papežská autorita. Pseudopapež František i jeho synodální cesta chce ze všech biskupů udělat vítače LGBTQ.

Konverze na biskupy vítače, kterou Bergoglio bezpodmínečně vyžaduje, je zradou Krista a upsáním duše satanu. Takovou duši pak obsadí nečistí démoni. Ti se budou skrze takové biskupy vítače drze a cynicky vysmívat ukřižovanému Spasiteli. Biskupové tím prakticky přijmou homosexualitu jako normu a budou utvrzovat tyto lidi v hříchu a tím i na cestě do pekla. Synodální cesta je cestou odhození Božích zákonů a bojkotování pravdivého pokání, bez něhož nikdo spasen nebude. Svým vítáním, soucitem a jemnocitem se biskupové vítači dopouštějí největší krutosti na svedených a oklamaných duších. Nedovolují jim, aby se nechali Kristem zachránit.

Synodální cesta spěje k dovršení církevního bergogliánského transhumanismu. Je spojena se satanizací a redukcí lidstva, tedy s programem Nového světového řádu (NWO), uctívajícího velkého stavitele všehomíra. Tím však není Bůh, ale satan.

Bergogliova apostatická anticírkev má za cíl transformaci na synagogu satanovu. Jde o skrytý proces maskovaný neustálým klamáním pozitivními a náboženskými frázemi. Jak je možné, že už na pěti světadílech proběhla pod rouškou kontinentálních setkání skrytá satanizace? Jak je vůbec možné, že biskupové tento zločin a sebevraždu akceptovali? Proč nebránili Krista a Jeho učení a nevarovali svěřené duše!? Proto, že propadli herezi tzv. papalatrie! Největší odpůrce Boha vystupuje jako zástupce Krista, veřejně ničí všechny Boží zákony a Boží přikázání, a oni ho stále uctívají jako zástupce Boha na zemi a nástupce apoštola Petra!

Upřímní katolíci se ptají: Je Bergoglio pravým, anebo nepravým papežem? Pokud někdo tvrdí, že je pravým papežem, popírá tím základy celého křesťanství. Tedy už není křesťanem. Vyloučil se spolu s Bergogliem z Kristovy církve. Každý katolický biskup ať si vezme za vzor bývalého nuncia USA, Carlo Maria Vigana. Ať tak jako on vyzve uzurpátora papežství k abdikaci a už se mu nepodřizuje! Falešná poslušnost je dnes duchovní sebevražda.

Biskupové jako kolegium nesou zodpovědnost za církev! Pokud nevyužijí svou apoštolskou autoritu, pak svou pasivitou, tedy zbabělostí, spolupracují na autogenocidě církve. Znovu ať si každý biskup uvědomí, že do ohnivého jezera budou na prvním místě uvrženi zbabělci (Zj 21,8). Tedy konkrétně biskupové, kteří se proti uzurpátoru papežství a jeho LGBTQ synodální cestě nepostavili. Tím se veřejně odřekli Ježíše Krista a zradili ho jako apoštol Jidáš.

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

 

12. 6. 2023

 

Stáhnout: Pseudonáboženství New Age à la synodální cesta (12. 6. 2023)

 

 

Back To Top