skip to Main Content

BKP: Skrze koho Bůh osvobodí USA, Rusko a Evropu od hor démonů?

Toto video je možné zhlédnout i zde: https://buh-osvobodi.wistia.com/medias/v52n356zjp  
https://osvobodi.wistia.com/medias/50pkothglh   
https://www.bitchute.com/video/Q8QD5UKynMX7/   

Drahý bratře a sestro v Kristu,

Bůh čeká na tvou poslušnost víry, aby osvobodil Ameriku, Rusko i Evropu od hor démonů. Démonské síly dnes ovládají myšlení lidí, kteří pošlapali Boží zákony, zahlušili svědomí a slouží duchu lži a smrti. Na satana a jeho démony nestačí armáda ani s nejmodernějšími zbraněmi, je může přemoct jedině Bůh svou všemohoucností. A právě zde je rozhodující biblická víra, která nás sjednocuje se svatým Božím jménem Ježíš – Jehošua. Náš Spasitel slíbil: „Jestliže řeknete této hoře (konkrétně hoře démonů): ‚Zvedni se a vrhni se do moře,‘ a nebudete pochybovat ve svém srdci, ale budete věřit, stane se, co říkáte.“ (Mk 11,23)

Už dříve jsme vás, křesťany USA, vybídli k založení modlitebních stráží a tím k vytvoření nepřetržité modlitby. Využijte následující modlitbu na svých strážích. Také ji můžete ve víře praktikovat ve svaté hodině v čase od 20:00 do 21:00.

  1. část

Modlitba začíná kajícím úkonem

Kdybychom řekli, že nemáme hřích, sami sebe klameme a pravda v nás není. Naše hříchy vycházejí z ložiska zla v nás, z dědičného hříchu. Proto každý z nás nyní vyznává: Jsem egoista, který nehledá vůli Boží, ale svou. Jsem hedonista, který vyhledává příjemnost i za cenu hříchu. Jsem sudič, odsuzuji druhé, ale svou vinu nevidím ani si ji nechci přiznat.

Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a doveď nás do života věčného. Amen.

Pane, smiluj se. Kriste, smiluj se. Pane, smiluj se.

Ježíš zemřel za mě i za mé hříchy. V duchu hledím na Kristův kříž, do Jeho pěti ran, а pětkrát vzývám Ježíšovo jméno v hebrejštině: „JE-HO-ŠU-Á-Á-Á“.

Spoluukřižování (Ř 6,6, Gal 2,20)

Teď stojím v duchu pod křížem vedle Ježíšovy matky, vědomě prožívám spoluukřižování s Kristem a třikrát vzývám Ježíšovo jméno: JE-HO-ŠU-Á-Á-Á.

Jak spoluukřižování prožít?

Při pozvolném pronášení slabik „Je-ho-šu“ si uvědomím Boha nad sebou jako zdroj světla. Vím, že Bůh je jeden svým božstvím, ale zároveň ve třech osobách – Otec, Syn a Duch svatý.

Při dlouhé samohlásce „á…“ si představím, jako by ze zdroje božího světla vycházely dvě přímky shora až ke mně. Tím vymezují prostor zahrnující i mě. Přitom si uvědomím Boží všemohoucnost. Bůh stvořil mě, Zemi i celý vesmír.

Při druhém vydechnutí „á…“ si uvědomím moc Ježíšova kříže.

Tyto dvě jednoduché představy, když poprvé a podruhé opakuji samohlásku „á…“, pomáhají k soustředěnosti. Jsou stejné během celé modlitby při vzývání jména Jehošua. Při třetím vyslovení dlouhého „á…“ se mění představa či myšlenka podle konkrétní pravdy, kterou v té chvíli ve víře prožívám. Tato zásada se opakuje během celé modlitby.

Zde při spoluukřižování při třetím „á…“ prožívám vnitřní jednotu s Kristem. Vzývání Ježíšova jména se opakuje vždy třikrát.

Testament z kříže (Jn 19,25-27)

Ježíš řekl: „Hle, tvá matka!“ Přijmi ji jako učedník pod křížem. Opakuj jméno Boží JE-HO-ŠU-Á-Á-Á a při třetím „á…“ zůstávej v myšlence: „Přijímám.“ Takto vzývej Ježíšovo jméno třikrát.

Miluj Boha celým srdcem, celou duší a vší silou

Třikrát vzývám JE-HO-ŠU-Á-Á-Á a vždy při třetím „á…“ prožívám moment úplné vydanosti Bohu.

Tajemství křtu

Pronesu: „Odříkám se ďábla, veškeré jeho pýchy a všech forem nečistoty, okultismu a pohanství. Amen! Amen! Amen!“

Kristova smrt a křest

Uvědomím si Boží slovo: „Cožpak nevíte, že kteří jsme byli pokřtěni v Krista Ježíše, v Jeho smrt jsme pokřtěni?“ (Ř 6,3) V momentech víry prožívám Kristovu i svou smrt skrze čtyři poslední slova z kříže. Vzývám svaté jméno „Je-ho-šu-á-á-á“. Při třetím „á…“ prožívám Ježíšovo „Žízním“. Tímto způsobem vzývám Ježíšovo jméno třikrát. Stejně pak prožívám i Kristova slova: „Eloi, Eloi“, pak „Dokonáno jest“, a pak „Otče, do Tvých rukou vydávám svého ducha“.

Spoluvzkříšení s Kristem: vzývám třikrát svaté jméno „Je-ho-šu-á-á-á“ tak, že při třetím „á…“ prožívám spoluvzkříšení s Kristem.

Pak pronesu: „Byl jsem pokřtěn ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého. Amen!“ Uvědomuji si přítomnost Otce, Syna i Ducha svatého v sobě. Znovu vzývám třikrát JE-HO-ŠU-Á-Á-Á.

 

  1. část

Zvedání démonských hor

První démonskou horou je okultismus – patří sem různé formy věštění, magie, spiritismu, a s nimi spojená víra v reinkarnaci, horoskopy, snáře, okultní medicínu, homeopatii, akupunkturu, feng-šuej, jin a jang… Za okultismem působí duchovní síly – démoni.

Druhou démonskou horou je satanismus – jde o uctívání démonů a satana a otročení jim. Kořeny Nového světového řádu jsou v satanismu.

Třetí démonskou horou je klerikalismus. Zneužívá křesťanství k prosazování falešných cílů, které protiřečí cestě spásy a evangeliu.

V předcházející části modlitby jsme při vzývání Božího jména používali k soustředění jen představy, nyní už budeme používat i gesta.

Jak zde vzývat jméno Boží?

Při slabikách „Je-ho-šu“ máme ruce vzhůru. V momentu si uvědomím Boha v nedostupném světle vysoko nad sebou. Při prvním „á…“ ruce jdou ze vzpažení do připažení. Uvědomím si při tom závislost na Stvořiteli. Při druhém „á…“ udělám znamení svatého kříže. Uvědomím si moc kříže. Při třetím „á…“ z připažení s dlaněmi nahoru přecházím do vzpažení. Je to gesto zvedání hory.

Proč jsou určovány kilometry – 10, 100, 1000? Jde o konkretizaci, která pomáhá ke vtělení víry. Biblickou víru je totiž těžké spojovat s abstraktnem. Je třeba vědět, že skrze tvé sjednocení s Božím jménem působí Boží všemohoucnost. Ta zvedá duchovní hory démonů.

Pokud se modlí více lidí, je třeba mít optimální jednotný rytmus.

Kde se zde třikrát opakuje Jehošua, je vhodné před prvním povědět: „nad Amerikou“, před druhým: „nad Ruskem“ a před třetím Jehošua: „nad Evropou“.

Horo démonů okultismu, satanismu, klerikalismu mocí jména „JEHOŠUA“ zvedni se 10 kilometrů, a to:

nad Amerikou: JE-HO-ŠU-Á-Á-Á.

nad Ruskem: JE-HO-ŠU-Á-Á-Á.

nad Evropou: JE-HO-ŠU-Á-Á-Á.

Dále přikazujeme ve jménu Jehošua stejným způsobem hoře, aby se zvedla do výše 100 kilometrů a nakonec do výše 1000 kilometrů.

Vrhání démonské hory do ohnivého jezera

Při vrhání démonské hory při třetím „á…“, jsou ruce rozpaženy (ve tvaru kříže). Při slovu „Amen“ levá ruka jde nahoru, při druhém „Amen“ pravá ruka jde nahoru a při třetím „Amen“ pak prudkým pohybem jdou obě ruce dolů. Uvědomuji si, že Duch svatý nyní působí svou všemohoucností a hora padá do moře, tedy do pekla.

Horo démonů okultismu, která jsi okupovala Ameriku, vrhni se do ohnivého jezera! A to ve jménu: JE-HO-ŠU-Á-Á-Á Amen. Amen. Amen.

Horo démonů okultismu, která jsi okupovala Rusko, vrhni se do ohnivého jezera! A to ve jménu: JE-HO-ŠU-Á-Á-Á Amen. Amen. Amen.

Horo démonů okultismu, která jsi okupovala Evropu, vrhni se do ohnivého jezera! A to ve jménu: JE-HO-ŠU-Á-Á-Á Amen. Amen. Amen.

Dále pokračujeme stejným způsobem se shazováním hory satanismu a klerikalismu.

Na závěr je zpěv. Zůstávej dále ve víře i během zpěvu.

 

 

 

 

Stáhnout: BKP: Skrze koho Bůh osvobodí USA, Rusko a Evropu od hor démonů?

Viz: Realizace modlitby dle Mk 11,23

 

 

Back To Top