skip to Main Content

BKP: Německá synodální cesta – legalizace sodomie – precedens cesty do pekla

Toto video je možné zhlédnout i zde: https://palabr.wistia.com/medias/upmruue5fa   
https://cos.tv/videos/play/34232465472918528   
https://rumble.com/vv6nf3-nmeck-cesta.html   
https://ugetube.com/watch/QJF5nDtGYqpm9Zw   
https://www.bitchute.com/video/BfkXnGUpK9dP/   
https://gloria.tv/post/RqwPQABRzUM34eMCrhnLRZiZs   

Stáhnout video: 314,1 MB, 1280×720 / 95 MB, 768×432

Ve dnech 3.‒5. února 2022 proběhla ve Frankfurtu nad Mohanem synodální konference, která odhlasovala 174 hlasy proti 30 žehnání homosexuálním párům. Synodální konferenci schválil předseda biskupské konference biskup Bätzing.

Jaký je postoj Písma svatého k sodomii?

Sodomie má dva kořeny: nevěru a modlářství. „Poznali Boha, ale nevzdali Mu čest jako Bohu.“ (Ř 1,21) Toto je plod historicko-kritické metody v teologii, která vychází z ateistické filosofie, popírající nadpřirozeno. Co se týká modlářství, už II. vatikánský koncil deklarací Nostra aetate zavedl úctu k pohanským kultům a jejich démonům. Jan Pavel II. vtělil tento synkretismus s pohanstvím v Assisi v roce 1986.

Písmo svědčí: „Zaměnili slávu nepomíjitelného Boha za člověka, čtvernožce a plazy.“ (Ř 1,23) „Proto je Bůh vydal v moc hanebných vášní. Jejich ženy zaměnily přirozený styk za nepřirozený. A stejně i muži zanechali přirozeného styku s ženami a vzplanuli žádostí jeden k druhému. Muži s muži provádějí hanebnosti, a tak sami na sobě dostávají zaslouženou odplatu za svou zcestnost. Protože si nedovedli vážit pravého poznání Boha, dal je Bůh napospas jejich zvrácené mysli, aby dělali, co se nesluší.“ (Ř 1,26-28)

Katechismus katolické církve, článek 1865 uvádí: „Hřích strhává ke hříchu a opakováním týchž skutků se plodí neřest. Z toho vyplývají zvrácené náklonnosti, které zatemňují svědomí a zabraňují konkrétní hodnocení dobra a zla.“

Článek 1867 v katechismu říká: „Katechetická tradice také připomíná, že existují hříchy do nebe volající. K nim je zařazen i sodomský hřích.“

Citace z Písma: „Hospodin pravil: křik ze Sodomy a Gomory je tak silný a jejich hřích je tak těžký… Jestliže si počínají tak, jak je to patrno z křiku… je po nich veta.“ (Gen 18,20n) „I přišli dva Boží poslové do Sodomy… Muži sodomští, mladí i staří, obklíčili dům. Volali na Lota: ‚Kde máš ty muže, kteří k tobě této noci přišli? Vyveď nám je, abychom je poznali…‘ V tom ti Boží muži ty, kteří byli u vchodu, ranili slepotou. Pak řekli Lotovi: ‚My přinášíme tomuto místu zkázu, protože křik z něho je před Hospodinem tak veliký, že nás Hospodin poslal, abychom je zničili…‘ Slunce vycházelo nad zemí, když Lot vešel do Soáru. Hospodin začal chrlit na Sodomu a Gomoru síru a oheň. Od Hospodina z nebe to bylo. Tak vyhladil ta města i celý okrsek a zničil všechny obyvatele měst i co rostlo na polích. Za časného jitra Abrahám pohleděl směrem k Sodomě a Gomoře a spatřil, jak po celé krajině toho okrsku vystupuje ze země dým jako z hutě. Tak Bůh vyhladil města tohoto okrsku.“ (Gen 19)

Je třeba také připomenout, že kvůli hříchu sodomie byl téměř vyvražděn celý kmen Benjamín (srov. Kniha soudců 19.-20. kapitola).

Jaký trest dopadá na sodomity, kteří zatvrzele odmítají pokání?

Stejný jako na zatvrzelé a nekající hříšníky, a to: „nebudou mít účast v Božím království.“ (1Kor 6,9)

Varuje Bůh ve svém slově konkrétně před sodomií?

Ano, cituji: „Sodoma a Gomora se oddaly nepřirozenému obcování a jsou nám výstražným příkladem trestu věčného ohně.“ (Juda 7) A rovněž Písmo varuje i před časným ohněm podobným tomu, který padl na Sodomu: „Také města Sodomu a Gomoru odsoudil k záhubě a obrátil v popel. Tím dal výstrahu budoucím bezbožníkům.“ (2Pt 2,6)

Ježíš Kristus hovoří o morální čistotě v horském kázání: „Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha.“ (Mt 5,8) „Slyšeli jste, že bylo řečeno: Nezcizoložíš. Já však vám pravím, že každý, kdo hledí na ženu žádostivě, už s ní zcizoložil ve svém srdci. Jestliže tě svádí tvé pravé oko, vyloupni ho a odhoď od sebe, neboť je pro tebe lepší, aby zahynul jeden z tvých údů, než aby celé tvé tělo bylo uvrženo do pekla.“ (Mt 5,27-29)

Co se týče posedlosti nečistými duchy, patří k nim i démoni sodomie, kteří narušují psychiku a zatemňují svědomí. Ježíš tyto démony z posedlých lidí Boží mocí vyháněl. On vůči posedlým nedoporučoval, tak jako Katechismus v článku 2358-59, „podporu nezištného přátelství“ ani se nevyhýbal „jakémukoliv náznaku (tzv.) nespravedlivé diskriminace“, jak to radí katechismus. Tuto zavádějící formulaci do katechismu vpašoval tehdy ještě skrytý propagátor sodomie, dominikán Schönborn, dnes už kardinál. Má-li být současný katechismus k užitku církve, tato formulace musí být odstraněna.

Jaký postoj církve a světských zákonů byl k sodomii ještě v nedávné minulosti?

Když se svatý papež Pius V. dozvěděl, že se mezi kněžstvem začala tato duchovní epidemie šířit – jak reagoval? Dal příkaz, aby jakýkoliv klerik, ať je to kněz, biskup či kardinál, který by byl usvědčen z tohoto zločinu, byl degradován z duchovního stavu a předán světskému soudu. Tehdy byl podle světských zákonů za spáchaný čin sodomie trest smrti. To bylo pro zločince dobrodiním, protože měl možnost se připravit na kající smrt a spasit svou duši.

Kající přijetí trestu bylo součástí pokání, které chránilo před nebezpečím zhoubné recidivity. Navíc trest smrti byl výstrahou, aby si každý uvědomil, že jde o precedens a nedopustil se tohoto zločinu. Trest byl zároveň i motivací těm, kdo měli sklony k sodomii, aby usilovali o pravdivé pokání s cílem oddělení se od tohoto nečistého démona a uzdravení duše. Svatý papež Pius po ustanovení trestu dodal: „Jinak se tato zhoubná neřest nevykoření.“ Bylo to pravdivé milosrdenství pro zločince i ochrana pro potenciální oběti.

Naproti tomu němečtí pseudokatolíci a slepí biskupové zneužívají autoritu církve ke schválení dokonce i celého hříšného životního stylu. Rozhodli se dát hříšnému svazku sodomitů církevní požehnání! Jenže toto tzv. požehnání je široká cesta do pekla, kam jdou i oni sami.

Tímto činem německá synodální cesta mění s požehnáním lžipapeže Bergoglia paradigmata a dává sebevražedný precedens k masové apostazi od Krista a Jeho evangelia. Zároveň tímto odmítá základní požadavek spásy, kterým je pokání. Bez něho ale nikdo spasen nebude! I na klíčová místa v církvi prosazují tyto osoby – sodomity. Tím převádějí katolickou církev na satanskou anticírkev New Age. Toto je cíl tzv. synodálního procesu.

Byzantský katolický patriarchát jako hlas volajícího na poušti zveřejňuje, že všichni, kteří schválili na synodální konferenci 5. 2. 2022 zločin proti Bohu a Jeho zákonu, se tím vyloučili z Kristovy církve. Nic na tom nemění, že podobně jako arcikacíř Bergoglio budou nadále nezákonně okupovat církevní úřady. Před Bohem a před církví Kristovou je na nich dle Gal 1,8 Boží prokletí – anathema – za hlásání falešného antievangelia. Pokud dotyční nebudou činit pokání a zemřeli by, budou za svou vzpouru proti Bohu i za svou zatvrzelost věčně zavrženi v pekle. To je mimořádně vážná věc!

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

 

12. 2. 2022

 

Stáhnout: BKP: Německá synodální cesta – legalizace sodomie – precedens cesty do pekla (12. 2. 2022)

 

 

Back To Top