skip to Main Content

Volby v USA a biskupská konference (BK)

Toto video je možné zhlédnout i zde: https://gods-victory.wistia.com/medias/neethbg20r  https://videos.utahgunexchange.com/watch/KJw1zzoE5E5saUd        https://cos.tv/videos/play/23897609406551040    https://gloria.tv/post/1zVB7PmAKb3yDWga1NZYohvN9   

Stáhnout video: 453,7 MB, 1280×720 / 137,5 MB, 768×432

Tyto dny probíhá boj za odhalení podvodu v amerických volbách. Předseda biskupské konference (BK) USA José Gómez v momentu, kdy psychologický boj vrcholí, veřejně gratuluje představiteli globalistů k vítězství, ač vůbec ještě není rozhodnuto. Tímto gestem paralyzuje bojovníky proti globalizačnímu systému. Ten už dnes prosazuje čipizovanou vakcinaci a redukci, tedy genocidu planety.

V Bělorusku arcib. Kondrusiewicz s celou biskupskou konferencí před volbami i po volbách osnoval státní převrat k svržení zákonné vlády. Tato vláda však chrání morální a křesťanské hodnoty proti gender ideologii a kradení dětí i proti globalizaci.

Podobná sebevražedná gesta učinil předseda biskupské konference Slovenska, arcib. Zvolenský. V kritickém momentu, kdy měl varovat před cestou sebezničení, vyzval věřící, aby podstoupili nebezpečné testování, před kterým odborníci v medicíně výrazně varují. Premiér pak už jen nařídil de facto násilné testování pod sankcemi jako vyhození ze zaměstnání, zákaz vstupu do obchodů, zákaz vycházení atd. Tedy zrádní představitelé církve v čele BK otvírají dveře redukčnímu genocidnímu procesu církve i lidstva.

V Česku má arcib. Graubner jako hlava biskupské konference na svědomí pouť zamaskovaných biskupů. Brzy nato vláda vyhlásila v ČR mimořádný stav. Když v roce 2018 v Brně oznámili premiéru rouhavého divadla hrubě urážejícího našeho Pána Ježíše Krista, lidé byli šokováni. BK ale mlčela. Jen jeden člen BK se postavil proti a dal žalobu k soudu. BK jako organizace se však za jeho obhajobu Krista nepostavila.

Systém biskupských konferencí je jedním z otrávených plodů II. vatikána. Jde o formu globalizace, kterou můžeme přirovnat ke struktuře EU. Jednotlivé státy se vzdaly své suverenity a politici své zodpovědnosti bránit zájmy svých národů.

Co k biskupským konferencím pověděl už téměř před 40 lety kard. Ratzinger? (Rozhovory s Messorim, 1985)

Citace: „Biskupové jsou následníci apoštolů, jsou autentickými učiteli křesťanské nauky a ve svěřených diecézích jim přísluší řádná vlastní a ‚plná moc‘.“

Komentář: Vážený biskupe, uvědomuješ si svou zodpovědnost ve své diecézi? Jsi skutečně následníkem apoštolů, učitelem křesťanské nauky, nebo jsi heretikem a apostatou?

Citace Ratzingera: „Role biskupa se ve skutečnosti ztrácí a je ohrožena po II. vatikánu úplným udušením, v důsledku zapojování biskupů do stále pevnějších organizovaných struktur biskupských konferencí… Nesmíme zapomínat, že biskupské konference nemají teologický podklad, že nepatří k nezrušitelným strukturám Kristovy církve…“

Komentář: Uvědomuješ si, vážený biskupe, jaký negativní důsledek pro tebe nese zapojení do struktury biskupské konference?

Citace Ratzingera: „Žádná biskupská konference nemá sama o sobě učitelskou funkci. Jde o to chránit především vlastní podstatu katolické církve, která je založena na episkopální struktuře, a ne na federaci národních církví. Národní rovina nepředstavuje řádnou církevní dimenzi.“

Komentář: Vážený biskupe, víš, že žádná biskupská konference nemá učitelskou funkci? Víš, že máš chránit podstatu katolické církve, která je založena na episkopální struktuře? Víš, že BK nepředstavuje řádnou církevní dimenzi?

Citace Ratzingera: „Je nutné znovu si ujasnit, že v každé diecézi je pouze jeden pastýř a učitel víry, ve společenství s Kristovým náměstkem.“

Komentář: Pravověrný Kristův náměstek musí být zakořeněn v Kristově evangeliu a chránit depositum víry. Dnes arciheretik Bergoglio je zakořeněn v antievangeliu (Gal 1,8-9) a systematicky likviduje depositum víry.

Citace Ratzingera: „Znám biskupy, kteří mezi čtyřma očima přiznávají, že by se byli rozhodli jinak než při hlasování na konferenci, kdyby museli rozhodovat sami.“

Komentář: Vážený biskupe, patříš i ty mezi biskupy, kteří by se rozhodli jinak, kdyby hlasovali sami, než při hlasování na konferenci?

Citace Ratzingera: „Akceptování skupinového tlaku zde bylo výsledkem obav, aby se na ně nehledělo jako na někoho, kdo ‚kazí hru‘, na někoho, kdo je ‚zpozdilý‘ nebo ‚málo otevřený‘.“

Komentář: Vážený biskupe, i ty jsi v BK vystaven skupinovému tlaku a bojíš se, abys „nekazil hru“ či nevypadal jako „zpozdilý“ či „málo otevřený“?

Citace Ratzingera: „V takovém případě však nastává nebezpečí, že se kamsi vytratí ono ‚pohoršení‘ a ‚bláznovství evangelia‘, ona sůl a onen kvas, který je v dnešní těžké krizi více než kdy jindy nepostradatelný.“

Komentář: Vážený biskupe, dobře víš, že ono „pohoršení“ a „bláznovství evangelia“ nemá už místo v biskupských konferencích. Rovněž se už dávno vytratila ona sůl a onen kvas. Jak chceš bez nich obstát v dnešní zvláště těžké krizi? Dnes můžeme povědět, že vstupujeme do apokalyptické doby,  spojené s vládou šelmy a čipizací. Věříš duchu, který vládne v biskupské konferenci a vytváří dojem, že je všechno v pořádku a že není třeba žádné pokání? Pokud mu věříš, pak jsi v hlubokém sebeklamu a duchovní slepotě.

Apoštol Pavel tě napomíná: „Zapřísahám tě před Bohem a před Kristem Ježíšem, který bude soudit živé i mrtvé, (zapřísahám tě), … hlásej slovo… ať je to vhod či nevhod… Přijde totiž doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení.“ (2Tim 4,1-5)

Komentář: Hlásáš Boží slovo vhod i nevhod? Mlčíš, anebo dokonce hlásáš Bergogliovy hereze, které vedou k apostazi a do pekla? Uvědomuješ si, že brzy budeš stát před Ježíšem, který tě bude soudit?

Citace Ratzingera: „Úkolem pastýřů je ztělesňovat hlas prosté víry s jejím prostým a základním vnitřním poznáním, které teologickou vědu předchází. Ano, vždy když tato věda sebe samu povyšuje na absolutní normu, hrozí víře zkáza.“

Komentář: Uvědomuješ si, že historicko-kritická „věda“ – metoda – je postavena na ateistické filosofii? Svou teologickou pýchou zpochybnila vše nadpřirozené v Bibli a popírá i její božskou inspiraci. Tato teologická pseudověda se skutečně povýšila na absolutní normu a víře nejenže hrozí zkáza, ale tuto zkázu dnes už dovršuje!

Řeší dnes biskupská konference podstatné problémy?

1) Řešila BK otázku, zda je Bergoglio heretik, anebo není?

2) Řešila BK otázku, že pokud se zmiňuje jeho jméno v liturgii, že se tím vnáší duchovní prokletí?

3) Řešila BK otázku, zda je Bergogliovo prosazování homosexualismu v souladu s Božím slovem a apoštolskou i církevní tradicí, anebo jim protiřečí?

Takové podstatné otázky biskupská konference neřeší. Konference likvidují zodpovědnost každého biskupa ve své diecézi. Proto by měly být zrušeny, protože jejich ovoce je ke škodě církve. Nedovolují žádnou opozici. Jsou do určité míry formou diktatury několika jedinců. Prosazují ducha světa a tolerují hereze.

Položme otázku: Co by se stalo, kdyby biskup ve své diecézi nařídil, aby kněží přestali zmiňovat jméno arciheretika Bergoglia? Na základě učení víry a svého svědomí by změnil formulaci v liturgii: „v jednotě s prvním papežem Petrem a všemi pravověrnými papeži“.

Za to by byl pravděpodobně velmi brzy odvolán z biskupského úřadu a poslán předčasně do důchodu. Tu je ale otázka: Smí biskup poslouchat nařízení heretika, na němž je mnohonásobná Boží anathema dle Gal 1,8-9? Dle věroučné buly Pavla IV. nemá a nesmí heretika poslouchat! Odvážný biskup by mohl předčasný odchod odmítnout a zůstat. Co kdyby se k němu připojilo více biskupů? Co by se stalo? Nastal by proces duchovního probuzení církve!

Bergoglio boří církev, riskuje, ruší Boží přikázání a nezákonně okupuje a likviduje nejvyšší úřad v církvi. On se nebojí jít proti Bohu i proti církvi. A ty, který máš hájit Krista a církev, se bojíš?

Jaká je druhá varianta? Pokud se ty jako biskup nevzepřeš a do důchodu odejdeš, zůstaň ve své diecézi v soukromém domě. To, že si Bergoglio na tvé místo dosadí heretika či homosexuála, to se dá čekat. Ty ale dál zůstáváš biskupem, pravověrní kněží tě budou navštěvovat, ty je povzbuzuj ve věrnosti Kristu, dávej jim moudré rady a modli se s nimi za jejich osobní problémy. Tímto prokletí, které visí na apostatické struktuře, protrhneš. Kněží a věřící, kteří zůstanou věrni Kristovu učení, budou mít v tobě velkou oporu. Budeš mít větší autoritu než ten, kterého Bergoglio dosadí na tvé místo. Kněží a věřící se díky tvému statečnému postoji už heretika nebudou bát.

Toto by byla forma přechodu Kristovy církve z okupační apostaze do katakomb.

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

10. 11. 2020

 

Byzantský katolický patriarchát (BKP) je společenství mnichů, kněží a biskupů, žijících v klášterech. V čele BKP stojí patriarcha Eliáš s dvěma biskupy-sekretáři +Timotejem a +Metodějem. BKP povstal z potřeby hájit základní křesťanské pravdy proti herezím a apostazi. Pseudopapeže Bergoglia neuznává a nepodřizuje se mu.

 

Back To Top