skip to Main Content

Zrušení řeholní společnosti Societas Jesu

2. 12. 2019

Potřeba doby si vyžádala vynesení autoritativního výroku proti mnohonásobně opakované apostatické činnosti řeholní společnosti jezuitů. Současná linie jezuitů i duch, který v této řeholní společnosti vládne, je v plném rozporu s programem zakladatele i depositem víry. Přestože v minulosti měla řeholní společnost velké zásluhy na obnově církve, v posledních desetiletích byl změněn duch i program. Místo obrany víry a mravů a místo snahy o duchovní obrodu, konají jezuité pravý opak. Už nemají právo nazývat se společností Ježíšovou, protože se postavili proti Ježíši Kristu i Jeho Duchu. „Kdo nemá Ducha Kristova, není Jeho.“ (Ř 8,9) Tato společnost byla v minulosti papežem zrušena. Tehdy to nebylo z důvodu herezí. V současné době však tato řeholní společnost prosazuje hereze, a tím se sama z Kristovy církve vyloučila. Křiklavým příkladem je jezuita Martin, Czerny i současný generální představený Sosa, a obzvlášť apostata Bergoglio, okupující nezákonně papežský úřad. Jezuité dnes popírají základní pravdy víry i Tradici a prosazují pohanství, hereze chardenismu, neomodernismu, synkretismu i amorálnost. Je naprosto zřejmé, že tato řeholní společnost je k velké škodě církve. Bohužel žádné pokání ze své apostatické činnosti nekoná.

Kdo má dnes, kdy je papežský úřad okupován heretickým jezuitou, realitu jejich apostaze před Božím lidem zveřejnit? A kdo má v církvi chránit spasitelné pravdy a Boží zákony?

Církev je postavena na apoštolech a prorocích (Ef 2,20). Prorockou službu v této krizové době zviditelňuje Byzantský katolický patriarchát. Dnes zveřejňuje, že na apostatický spolek jezuitů dopadla dle Písma Boží anathema – prokletí a vyloučení.

Tímto v apoštolské a prorocké autoritě, ve jménu Trojjediného Boha Otce, Syna i Ducha svatého, vyhlašujeme a zveřejňujeme dle Gal 1,8-9 na řeholní společnost jezuitů Boží anathemu za hlásání falešného evangelia. Tato řeholní společnost je před Bohem a před církví zrušena.

Vybízíme upřímné členy, aby pro spásu své duše opustili apostatickou strukturu, která vyhnala Ducha Kristova, a Bůh ji odvrhl.

Někdo se zeptá: Není toto autoritativní zrušení řeholní společnosti nespravedlivé?

Odpovídáme: Kdyby dnes vstal z mrtvých zakladatel, sv. Ignác z Loyoly, sám by okamžitě tento apostatický spolek radikálně zrušil! Tito apostati a heretici se postavili proti Bohu a Jeho přikázáním a masově svádí duše do věčné záhuby.

Tato řehole měla v minulosti i mnohé světce, ale ti měli Božího Ducha, a ne ducha apostaze, který dnes u jezuitů vládne. Hospodin skrze proroka Ezechiela varuje: „Když se odvrátí spravedlivý od své spravedlnosti a bude se dopouštět bezpráví… zemře a nebude pamatováno na jeho spravedlnost, kterou konal…“ (srov. Ez 3,20).

Apoštol Jidáš byl vybrán Kristem. Když Ježíš posílal apoštoly po dvou, i on poslušně hlásal evangelium a vyháněl démony. Když však do něho vešel satan, postavil se proti Kristu a Jeho evangeliu. Sám Ježíš ho nazývá synem zatracení (J 17,12).

I kdyby drtivá většina jezuitů nebrala tento prorocký výrok o zrušení v úvahu a dále hlásala hereze a prosazovala cestu apostaze, to není směrodatné. Co budou nebo nebudou dělat, je jiná věc. Prorocký úřad má za úkol chránit víru a mravy. Zveřejňuje duchovní reality – a to je směrodatné. Patriarchát má povinnost varovat věřící před skrytou duchovní infekcí, která nejen škodí, ale stahuje do věčné záhuby!

Podobně jako jezuité jsou na tom bohužel i jiné řehole, ale ne v takové síle a zarputilosti. Jsou v nich ještě řeholníci bojující proti ducha světa, který už mnohé řehole zamořil.

Řehole jsou dnes cílevědomě globalizovány. Vešel do nich skrze různé psychologie, pseudomystiky, otevřenost k pohanství, k herezím a k demoralizaci duch odpadu. Z mnoha řeholníků se stali pracovníci New Age ke škodě církve. Nabízí se proto otázka: Nebylo by v tomto případě nejlépe všechny řehole zrušit?

Tato otázka je velmi bolestná a odpovědět na ni je těžké, protože v otázce je kus pravdy a realitu nelze ignorovat. Vatikán udává mnišstvu a těm, kteří formují mladou řeholní generaci, heretický směr a zavádí demoralizační programy. Postupně tak zamořuje všechny Bohu zasvěcené osoby. Je skutečně otázka, jestli mnohé řehole už nekonají službu Jidáše, takže místo Kristu slouží antikristu.

To však rozhodně neznamená, že jsme pro úplné zrušení všech řeholí i systému řeholního života tak, jako ho zrušila německá reformace v 16. století. Naopak, vidíme, že návrat k evangelijní radikálnosti by měl znovu začít právě v obnovených klášterech. Na první místo musí být postaven program modlitby a cesta neustálého pokání, to je cesta očistná. Pak může následovat cesta osvětná a spojná. Vrcholem i centrem musí být Kristův kříž a osobní vztah k Ukřižovanému. To je bez pravdivé modlitby nemožné.

Jak by se dnes asi vyjádřili zakladatelé řeholí k svým duchovním synům a dcerám, kteří přijali ducha antievangelia?

Nejprve je zde nebezpečí, že by tito duchovní synové a dcery svaté zakladatele z řehole vyloučili a nechali je odvézt na psychiatrii. Na druhé straně by tito zakladatelé nad takovými řeholemi zcela jistě vynesli prokletí, protože nemají nic společného s duchem evangelia ani s charismatem, které jim Bůh svěřil. Proto je nutná obroda každé řehole bez výjimky. Musí ji začít každý řeholník sám od sebe a musí k ní být dány podmínky. Pokud podmínky ani Duch nejsou, duchovní život zanikne. Musí se znovu začít zdůrazňovat podstata řeholního života, kterou je každodenní zapírání svého ega a následování Krista. Bez toho řeholníci skončí v pohanských meditacích, synkretismu, materialismu, herezích, nečistotě a nakonec v pekle.

Ježíšovo slovo je jasné: „Jestliže nebudete činit pokání, všichni zahynete!“ (Lk 13,3)

Otázka na závěr: Co by k tomuto našemu postoji i k vyhlášení anathemy na řeholní společnost jezuitů řekl samotný Ježíš, kdyby tu stál místo nás?

Neřekl by nic jiného, než to, co říkáme my, protože plníme Jeho vůli a od Něho jsme dostali prorocké slovo. Za Jeho slovem teď stojíme před Bohem i před církví.

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

 

 

Back To Top