skip to Main Content

Problém primátu a neomylnosti biskupa Říma – papeže

11.1.2020

Citace z dokumentu o neomylnosti papeže: „Velekněz římský, když mluví ze stolce, to jest, když vykonává úřad pastýře a učitele všech křesťanů… prohlašuje učení o víře nebo mravech, jehož veškerá církev je povinna se držet… používá neomylnosti.“

Bergoglio jako heretik hrubě zneužívá úřad pastýře a učitele všech křesťanů, ruší Boží přikázání a zavádí slovy i gesty jiné evangelium, protiřečící Písmu a svaté Tradici. Proto jestliže platí papežský primát, pak tento zjevný heretik i se svými stoupenci musí být vyhnán. Pokud ale episkopát, kněžstvo i lid dále pokládá tohoto heretika za platného papeže a nechává mu vládu, pak musí být dogma o papežském primátu zrušeno. Církev s heretickou hlavou přestává být církví Kristovou. Stává se nevěstkou antikrista!

Otázka: Co je podstatou papežského primátu?

Odpověď: Je to služba chránit a vysvětlovat poklad apoštolské víry, bez které není spasení. Tímto se také utvrzuje osobní jednota křesťana i celé církve s Kristem i mezi křesťany a jejich církvemi vzájemně.

Otázka: V čem je dogma o primátu a neomylnosti římského biskupa neúplné?

Odpověď: Formulace papežského primátu a neomylnosti v dogmatické konstituci Pastor aeternus vytváří u věřících upřímné přesvědčení, že papež se nikdy ani v osobním životě nemůže stát heretikem a odpadnout od Krista. Rovněž si katolíci myslí, že se papež nemůže ve víře a jednání mýlit. Toto přesvědčení vzniklo proto, že dogmatická formulace byla sestavena jednostranně. Nebyla vzata v úvahu mnohá historická fakta o trestuhodném zneužití úřadu nehodnými papeži.

Otázka: Papež se tedy může mýlit a jednat ke škodě církve?

Odpověď: Ano. Přijetí úřadu apoštola Petra ani dogma o primátu a neomylnosti římského biskupa nezabezpečuje papeže, že by se nemohl v běžném životě stát heretikem či apostatou a tím by úřad před Bohem i lidmi ztratil. Pokud chce papež uplatňovat nejvyšší Kristovu moc nad celou církví, může tak činit jen tehdy, je-li v jednotě Ducha s Kristem a Jeho evangeliem. Navíc, neustálým pokáním se musí do této jednoty, podobně jako apoštol Petr, vracet. On třikrát zapřel Krista, ztratil úřad, ale po pokání mu Ježíš úřad vrátil slovy: „Pas ovce mé, pas beránky mé!“

Otázka: O čem svědčí historie?

Odpověď: Kromě Petra a jeho žáka Klementa bylo několik desítek papežů mučedníků. Posledním mučedníkem byl v 7. století svatý Martin, a to za boj proti herezi monotheletismu.

Otázka: Byli i nehodní papeži?

Odpověď: Ano, papež Honorius byl dokonce označen za heretika a byl 6. všeobecným koncilem (680-81) a papežem Lvem II. oficiálně vyloučen z církve. Poněvadž s papežským úřadem je spojen vrchol církevní kariéry a šlo i o politickou moc, byl úřad hrubě zneužíván kariéristy, nemorálními osobami, nepotismem a simonií.

Otázka: A co říct k papežské neomylnosti v posledním období na II. vatikánském koncilu a po něm?

Odpověď: Jan XXIII., který byl stoupencem hereze modernismu, svolal koncil, kde místo toho, aby zahájil proces obrody církve, učinil pravý opak, otevřel dveře herezím modernismu, duchu světa a herezím synkretismu.

Pavel VI. a Jan Pavel II. pokračovali v duchu odpadu od ortodoxie k apostazi. Nechali církev infikovat heretickým duchem neomodernismu skrze historicko-kritickou metodu, která zpochybnila všechny pilíře spásy.

Pavel VI. podepsal dokumenty II. vatikánského koncilu, obsahující očividné hereze synkretismu v Nostra aetate.

Jan Pavel II. pozval do Assisi pohanské leadery a modlitbou a gesty vytvořil veřejné mínění, že pohané mají alternativní cestu ke spáse, tedy že už není třeba ani Krista, ani misie.

Tento papež líbal Korán, který se rouhá Kristu a Nejsvětější Trojici, a učil, že máme jednoho boha s muslimy. To i my máme líbat Korán? Máme teď věřit místo našeho Trojjediného Boha v Alláha, který je nejvyšším z 360 bůžků Mekky?

Papež Benedikt XVI. beatifikoval heretika a apostatu Jana Pavla II. Tím zneužil Boží autoritu. Dal příkaz k následování falešného svatého v jeho apostazi.

Bergoglio dnes veřejně uctívá pohanskou modlu pačamamu. To je gesto veřejného odpadu od Krista a veřejného přijetí Beliála, a to v moci papežské autority!

V exhortaci Amoris laetitia zrušil morální normy. Tento papež heretik legalizuje homosexualitu, rouhá se Duchu svatému a schvaluje překrucování Písma, že prý hřích Sodomy byl pouze nedostatkem pohostinnosti. To je veřejná lež a cílená manipulace k legalizaci homosexualismu. Je to výsměch Písmu i celé Tradici.

Kněží ale přesto dále v každé liturgii vyhlašují, že jsou v jednotě s Františkem. Tím tohoto heretika schvalují i s jeho programem apostaze.

Zednářská instrukce Alta vendita se právem směje z falešné poslušnosti katolíků. Citujeme: „Katolíci se domnívají, že jdou pod praporem Petrových klíčů, ale už dávno jdou pod naším praporem.“

Otázka: Jak nejvyšší úřad před zneužitím zabezpečit?

Odpověď: V dogmatické konstituci o primátu a neomylnosti byla opomenuta nejpodstatnější věc, a to právě ochrana proti zneužití moci!

1) Nebyla vzata v úvahu dogmatická konstituce Pavla IV. „Cum Ex Apostolatus Officio“ (16. stol.), která ustanovuje, že kdokoliv by se z kněží, biskupů či sám papež dopustil hereze, automaticky ztrácí svůj úřad.

2) Byl opomenut fakt, že církev je postavena nejen na apoštolech, ale i na prorocích (Ef 2,20).

3) Opomenuto bylo rovněž Boží slovo Gal 1,8-9, které říká, že i kdyby apoštol (papež), či dokonce anděl z nebe hlásal jiné evangelium, ať je proklet. Pokud nositel úřadu či charismatu opustí učení Kristovo a stane se heretikem či apostatou, automaticky úřad ztrácí. Pokud zůstává v úřadu, nastává absurdní situace, že ten, který se vyloučil z církve, zůstává její hlavou, navíc takzvaně neomylnou.

Zjevný heretik na papežském stolci, František Bergoglio, bude buď vyhnán i s jeho heretickou a amorální sítí, anebo papežství musí být zrušeno. Proč? Protože likviduje církev v samé podstatě. Jak? Místo ochrany víry chrání hereze a místo cesty do nebe vede do pekla. Skrze prorockou službu Bůh ustanovil platného papeže. Aby mohl převzít úřad, Bůh žádá od každého z nás pokání a modlitbu. V čem konat pokání? Odřeknout se herezí ateistického modernismu a neopohanského synkretismu a místo ducha lži přijmout Ducha pravdy, Ducha Kristova (Ř 8,9).

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

 

 

Back To Top