skip to Main Content

BKP: Reakce na interview s knězem Kobylinským na téma „Homosexuál knězem?“

Toto video je možné zhlédnout i zde: https://hlas.wistia.com/medias/g3md1yrm59   
https://rumble.com/v2dz48u-na-interview.html   
https://ugetube.com/watch/P4YzCpn3Uyd3pSx   
https://cos.tv/videos/play/43198151556371456   
https://www.bitchute.com/video/hu7dRCCz3HJK/   
https://gloria.tv/post/jFo1HMFggnDG4X1zuJrhm3biw   

Profesor Kobylinski podal interview na téma „Homosexuál knězem?“ Katolík si klade zásadní otázku: Co vlastně chtěl polské veřejnosti kněz Kobylinski povědět? Chtěl vyjádřit jasný postoj vycházející z Písma svatého a Tradice i z celého učení církve? Anebo šlo jen o jakousi směs nevyhraněných informací, kde ve skutečnosti morální hodnoty byly postaveny na stejnou rovinu s amorálními zvrhlostmi a pravda tím byla relativizována? Skutečným cílem interview bylo změnit katolické veřejné mínění. V současnosti totiž probíhá synodální proces s programem prosadit církevní legalizaci sodomie i do Polska.

Jaká metoda byla v interview použita? Nejprve byl k získání důvěry vysloven jasně odmítavý postoj k homosexualitě, vyjádřený v církevním dokumentu z roku 2005. Tento dokument stanoví, že muži s homosexuálními sklony nemohou být svěceni na kněze. Rovněž alibistická zmínka o nedávno vydané knize Františka Bergoglia záměrně vzbudila mylný dojem, jako by už pseudopapež změnil postoj a přestal propagovat sodomii. Opak je ale pravdou. Například tzv. synodální cestou vehementně usiluje o církevní legalizaci LGBTQ na všech kontinentech.

Bergoglio 24. ledna tohoto roku do světových médií pronesl, že homosexualita nesmí být kriminalizována. To znamená, že ji schvaluje, a tím veřejně schvaluje i zločinnou pedofilii. Kobylinski přiznal, že 90 % pedofilních zneužití v USA spáchali homosexuálové. František rovněž vznesl požadavek na konverzi biskupů na vítače LGBTQ! Tím zároveň schvaluje i celou škálu amorálních zvrhlostí v církvi. To je pro katolíka šok!

Polský katolík z interview získá dojem, že dnes už v církvi platí jiné učení – jiné evangelium. Podstatnými věcmi, jako je spása nesmrtelné duše, se Kobylinski vůbec nezabývá. Nezdůrazňuje podmínku spásy, kterou je cesta pokání, na níž je hřích nazýván hříchem, hereze herezí a homosexualita ohavností – řec. atimía, jak uvádí list k Římanům 1,26a. Bez pokání nikdo spasen nebude.

Synodální cesta je cesta antipokání. Důkazem toho je i kontinentální setkání v Praze ve dnech 5.‒12. února 2023, kterého se zúčastnili i zástupci Polska, arcibiskupové Gądecki a Galbas. Vřele zde byla přijata německá synodální cesta, kterou reprezentoval její předseda, biskup Bätzing. To je jasným znakem, že německá sebevražedná synodální cesta a Františkova synodální cesta mají stejný program, a to násilné a úskočné prosazení a legalizaci sodomie v církvi na všech kontinentech.

Bätzing na kontinentálním setkání veřejně prozradil, že víra založená na Božím zjevení už není jeho víra, ani Kristus už není jeho Kristus ani církev už není jeho církev. Tedy jde o přechod do anticírkve New Age s novou naukou o církvi – novou ekleziologií. Kardinál Müller, bývalý prefekt Kongregace pro nauku víry, následně do médií řekl: „Tato německá ekleziologie je falešná a sebevražedná…“ Německou synodální cestu přitom nazval sektou, když řekl: „Německá synodální sekta je diametrálním protikladem katolického vyznání víry.“ A všeobecně o synodální cestě zdůraznil, že „je věroučně nekompetentní a církevně-právně nelegitimní, protože je v zjevném rozporu s naukou o podstatě a univerzálním poslání Kristovy církve“.

Z uvedených slov kardinála Müllera vyplývá, že věroučně nekompetentní a církevně-právně nelegitimní synodální cesta stahuje dle Gal 1,8-9 Boží anathemu, tedy prokletí a vyloučení z Kristovy církve.

Polsko v Praze reprezentoval předseda konference biskupů Polska, arcibiskup Gądecki a arcibiskup Galbas. Oni dva tento sebevražedný program i tohoto sebevražedného ducha přijali s cílem autoritativně je vtělit do celé biskupské konference a skrze ni je pod poslušností tzv. Svatému otci vnutit všem katolíkům Polska. A to je zrada Krista, církve i polského národa. Ve skutečnosti svou účastí na pražském sabatu stáhli prokletí. Nyní jsou povinni se kvůli spáse své duše a sejmutí prokletí veřejně zřeknout synodální sebevražedné LGBTQ cesty a odsoudit ji. Pokud to neudělají, pak jsou ostatní biskupové Polska povinni je před polským národem vyhlásit za odpadlíky vyloučené z církve, a to za přijetí jiného, sodomského pseudoevangelia, za které dle Božího slova Gal 1,8-9 dopadá prokletí.

Pokud ani tento krok pokání nebude učiněn, pak jsou aspoň tři polští emeritní biskupové povinni se v apoštolské autoritě odřeknout prokletí a toto odřeknutí zveřejnit. Pokud se v Polsku nenajde ani jeden biskup věrný Kristu a Jeho učení, pak Boží prokletí v plnosti dopadne na celý polský národ!

Co se týče Kobylinského interview, mělo jasný cíl – připravit půdu pro přijetí synodální cesty s církevní legalizací LGBTQ. Proto musí aspoň některý z biskupů Polska tuto zákeřnou činnost kněze Kobylinského, směřující k sebevraždě katolické víry v Polsku, veřejně odsoudit.

Co by měli dělat kněží a věřící v otázce odvrácení prokletí spojeného se synodální sebevražednou cestou? Ať se sjednotí, především v čase mezi 20.‒21. hodinou, v modlitbě růžence za záchranu Polska před sebezničením, které tato synodální LGBTQ cesta přináší. Kněží ať na závěr, ve 21 hodin, dávají kněžské požehnání tam, kde jsou, a to na všechny čtyři světové strany.

Věřící ať navíc svými dopisy intervenují polské biskupy, především arcibiskupa Gądeckého a Galbase, kteří z Prahy přinesli amorální duchovní infekci a prokletí. Věřící nesmí mlčet! Katolíci musí volat k Bohu a k Matce Boží za záchranu církve a Polska. Tu jde o věčnost! Tu jde o spásu nesmrtelných duší! Tu nelze diskutovat, tu je třeba účinně jednat!

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

 

11. 3. 2023

 

Byzantský katolický patriarchát (BKP) není patriarchátem v oficiálním slova smyslu. Je „hlasem volajícího na poušti“ a jeho cílem je bránit pravdy víry a morálky v současné době.

 

Stáhnout: BKP: Reakce na interview s knězem Kobylinským na téma „Homosexuál knězem?“ (11. 3. 2023)

 

 

Back To Top